Báo cáo số 2430/BC-BNV

Chia sẻ: Mai Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
47
lượt xem
3
download

Báo cáo số 2430/BC-BNV

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Báo cáo số 2430/BC-BNV về đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch khoa học và công nghệ 5 năm (2006-2010) và xây dựng khung kế hoạch khoa học và công nghệ 5 năm (2011-2015) của Bộ Nội vụ do Bộ Nội vụ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo số 2430/BC-BNV

  1. B N IV C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T --------- NAM c l p – T do – H nh phúc ------------------- S : 2430/BC-BNV Hà N i, ngày 30 tháng 07 năm 2009 BÁO CÁO ÁNH GIÁ TÌNH HÌNH TH C HI N K HO CH KHOA H C VÀ CÔNG NGH 5 NĂM (2006-2010) VÀ XÂY D NG KHUNG K HO CH KHOA H C VÀ CÔNG NGH 5 NĂM (2011-2015) C A B N I V Theo Ngh nh s 48/2008/N -CP ngày 17/4/2008 c a Chính ph , B N i v là cơ quan c a Chính ph , th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c v các ngành, lĩnh v c: t ch c hành chính, s nghi p nhà nư c, chính quy n a phương, a gi i hành chính, cán b , công ch c, viên ch c nhà nư c; h i, t ch c phi Chính ph ; thi ua khen thư ng; tôn giáo, cơ y u, văn thư, lưu tr nhà nư c. ây là nh ng ch c năng, nhi m v r t ph c t p, liên quan t i nh ng lĩnh v c r t quan tr ng, nh y c m c a t nư c. Do ó, ho t ng nghiên c u khoa h c nh m góp ph n cung c p nh ng lu n c khoa h c ph c v cho công tác xây d ng, ho ch nh chính sách c a ng, Nhà nư c và vi c th c hi n các nhi m v qu n lý nhà nư c c a B trong th i gian qua r t ư c quan tâm, chú tr ng. I. ÁNH GIÁ TÌNH HÌNH TH C HI N K HO CH KHOA H C VÀ CÔNG NGH 5 NĂM (2006 - 2010) Giai o n 2006 – 2010 là giai o n th c hi n Ngh quy t i h i X c a ng. V i ch “Nâng cao năng l c lãnh o và s c chi n u c a ng, phát huy s c m nh toàn dân t c, Ny m nh toàn di n công cu c i m i, s m ưa nư c ta ra kh i tình tr ng kém phát tri n”, Ngh quy t c a i h i ã t ra nhi u yêu c u m i i v i vi c xây d ng hoàn thi n nhà nư c, ki n toàn công tác t ch c cán b . ng th i giai o n 2006 – 2010 cũng là giai o n hai c a Chương trình t ng th c i cách n n hành chính nhà nư c giai o n 2001 – 2010 c a Chính ph , nhi u v n m i t ra c n ph i nghiên c u, gi i áp. T b i c nh trên, ho t ng khoa h c công ngh c a B N i v giai o n 2006 – 2010 ã hư ng t i nh ng m c tiêu sau: - Ti p t c Ny m nh các ho t ng nghiên c u cơ b n, tham gia tích c c vào vi c chuNn b các lu n c xây d ng b máy nhà nư c, ch công ch c, công v , c i cách n n hành chính nhà nư c áp ng yêu c u nhi m v m i trong th i kỳ Ny m nh công nghi p hóa, hi n i hóa và h i nh p qu c t . - M r ng các ho t ng nghiên c u ng d ng, chú tr ng nghiên c u t ng k t th c ti n, ph c v cho vi c th c hi n các nhi m v chính tr , s ch o c a B , ngành. - Tăng cư ng xây d ng ti m l c khoa h c v m i m t, thi t l p m i quan h h p tác nghiên c u ch t ch gi a các b ph n, ơn v , m b o ho t ng nghiên c u khoa
  2. h c c a B , ngành ngày càng phát tri n óng góp thi t th c, hi u qu vào th c hi n nhi m v chính tr chung c a toàn ngành. T các m c tiêu nêu trên, trong giai o n 2006 -2010, công tác nghiên c u c a B N i v ã th c hi n các nhi m v c th sau: 1. Công tác nghiên c u khoa h c a. Các nhi m v khoa h c công ngh c p Nhà nư c ã th c hi n các tài c p Nhà nư c sau ây: - tài “Nghiên c u lý lu n v t ch c, t ch c b máy nhà nư c ph c v c i cách b máy nhà nư c giai o n 2001 -2010”. tài ã h th ng hóa các h c thuy t, làm rõ nh ng v n lý lu n cơ b n v t ch c b máy nhà nư c; nh ng kinh nghi m trong nư c và qu c t trong vi c t ch c b máy nhà nư c; các quan i m xây d ng b máy nhà nư c và i ngũ công ch c. - tài “Nghiên c u xây d ng Lu t công v ”. tài cung c p lu n c quan tr ng xây d ng Lu t và ban hành Lu n Cán b , công ch c năm 2008, ph c v c i cách công v , công ch c và xây d ng n n công v hi n i c a nhà nư c pháp quy n xã h i ch nghĩa. - tài “D ch v công và xã h i hóa d ch v công trong i u ki n c i cách n n hành chính nhà nư c Vi t Nam”. tài làm rõ nh ng v n lý lu n cơ b n v d ch v công và xã h i hóa d ch v công. - tài “Cơ s lý lu n và th c ti n xác l p ơn v hành chính các c p áp ng yêu c u n nh và phát tri n t nư c” th c hi n giai o n 2007 - 2009. - Cũng trong giai o n này, Ban Cơ y u Chính ph ư c giao th c hi n 02 tài c l p c p Nhà nư c (không nêu tên vì lý do m t) b) Nhi m v khoa h c công ngh c p B , ngành - Chương trình c p b + Nghiên c u vai trò, ch c năng c a t ch c b máy nhà nư c trong cơ ch chuy n i. + i m i t ch c và ho t ng c a b máy hành chính nhà nư c áp ng yêu c u xây d ng h th ng hành pháp th ng nh t, thông su t, hi n i. + Nghiên c u i ngũ viên ch c và hoàn thi n h th ng th ch nhà nư c qu n lý i ngũ viên ch c trong các ơn v s nghi p công l p. - Các tài c p B + Cơ quan B : trong giai o n 2006 n 2009, cơ quan B N i v ã tri n khai th c hi n 49 tài khoa h c c p B v các n i dung liên quan n công tác qu n lý nhà
  3. nư c c a B như công ch c, công v , t ch c b máy, c i cách hành chính, ti n lương, h i và các t ch c phi chính ph , văn thư lưu tr nhà nư c… + Ban Cơ y u Chính ph : giai o n t 2004 -2008 ã tri n khai th c hi n 60 tài/d án c p Ban, 137 tài c p cơ s nh m th c hi n các m c tiêu: xây d ng cơ s khoa h c ph c v công tác xây d ng ngành và ho t ng qu n lý nhà nư c v b o m t và an toàn thông tin; nghiên c u các v n khoa h c cơ b n nh hư ng ng d ng nh m áp ng nhu c u m b o toán h c cho các thi t b m t mã, ng th i áp ng m c tiêu xây d ng m t n n khoa h c m t mã tiên ti n hi n i. + Trong giai o n 2006 -2010 Ban Tôn giáo Chính ph ã th c hi n 15 án, d án, trong ó có 6 án ã nghi m thu, t p trung nghiên c u v nh ng v n lý lu n trong quan h Nhà nư c và giáo h i nói chung; s v n d ng c a ng và Nhà nư c ta v m i quan h gi a Nhà nư c và t ch c tôn giáo phù h p v i t ng giai o n cách m ng; d báo tình hình tôn giáo trong nh ng th p k t i, tác ng c a tình hình th gi i và trong nư c i v i tôn giáo Vi t Nam; xu hư ng quan h gi a Nhà nư c và t ch c tôn giáo Vi t Nam; xu t ư c các gi i pháp chi n lư c và các gi i pháp c th trong quan h nhà nư c v i các t ch c tôn giáo nư c ta hi n nay; nghiên c u xây d ng ch chính sách i v i i ngũ cán b làm công tác tôn giáo các c p… - Th c hi n các d án i u tra nghiên c u + i u tra nghiên c u chính quy n ô th (2005 - 2006). D án ã cung c p lu n c khoa h c – th c ti n cho vi c ho ch nh các ch trương, gi i pháp cho vi c hoàn thi n mô hình t ch c và phương th c ho t ng c a b máy chính quy n ô th . D án ư c nghi m thu năm 2007. + i u tra, ánh giá tác ng, hi u qu kinh t - xã h i c a vi c chia tách ơn v hành chính các c p nư c ta (2006 - 2007). D án hi n ã có s n phNm chuNn b nghi m thu. + D án i u tra nghiên c u th c tr ng và xu t gi i pháp hoàn thi n ch c năng, nhi m v c a các cơ quan hành chính nhà nư c áp ng yêu c u c i cách hành chính nư c ta (2007 - 2008). D án ang trong quá trình ti n hành i u tra thí i m. + D án i u tra nghiên c u th c tr ng, xu t gi i pháp hoàn thi n t ch c và ho t ng c a UBND các c p nư c ta hi n nay. D án ang trong quá trình tri n khai. 2. Các nhi m v khoa h c khác - Công tác thông tin, tư li u Thư vi n c a B hi n ã có hơn 11.000 cu n sách và hàng trăm tên báo và t p chí lưu hành thư ng xuyên ph c v t t công tác nghiên c u. Riêng C c Văn thư và lưu tr nhà nư c, công tác thông tin tư li u, thư vi n ph c v các cán b khoa h c nghi p v trong và ngoài C c, nghiên c u sinh, sinh viên các trư ng i h c r t ư c chú tr ng. Phòng Tư li u thư ng xuyên b sung sách, báo, t p chí nghi p v văn thư, lưu tr và các lĩnh v c có liên quan; nh p phi u tin vào CSDL thông tin nghi p v văn thư, lưu tr . T năm 2007, ph n m m thư vi n Libol ã ư c
  4. ưa vào s d ng. Cho n nay, CSDL c a ph n m m Libol ch a 8.148 bi u ghi các sách và bài vi t t p chí. Năm 2008, CSDL toàn văn 476 bài vi t v văn thư, lưu tr theo ch (thu t ng văn thư, lưu tr ; thu th p, b sung; phân lo i, ch nh lý tài li u; công c tra c u khoa h c; công b …) ăng trên T p chí Văn thư, Lưu tr Vi t Nam (338 bài vi t) và t p chí nư c ngoài như Trung Qu c, Pháp, Anh, c … (138 bài vi t) ã ư c xây d ng. Ban Cơ y u Chính ph cũng ã xây d ng ư c cơ s d li u thông tin khoa h c v công ngh m t mã và các ngành liên quan; xu t b n các n phNm “M t mã và thông tin liên l c”, “Thông tin tư li u”, “Tin tham kh o ph c v lãnh o”… ph c v cán b lãnh o, qu n lý, nghiên c u. - Công tác xu t b n B N i v và các cơ quan nghiên c u khoa h c c a B cũng ã biên so n, xu t b n ư c nhi u u sách, bao g m các sách nghiên c u lý lu n, ph bi n các ch trương chính sách c a ng và Chính ph , văn b n quy ph m pháp lu t v lĩnh v c công tác c a ngành; k t qu c a các công trình nghiên c u v xây d ng nhà nư c, c i cách hành chính, i m i h th ng chính tr cơ s , công ch c công v , d ch v công… Các xu t b n phNm ã góp ph n tuyên truy n ph bi n ki n th c v lĩnh v c công tác c a ngành trong xã h i; vào công tác ào t o b i dư ng nâng cao trình cho cán b , công ch c. T p chí T ch c nhà nư c ư c xu t b n hàng tháng cũng ã ph c v t t vi c tuyên truy n ch trương chính sách c a ng và Nhà nư c, các nhi m v c a ngành và ng th i là di n àn trao i, thông tin, nghiên c u, h c t p c a cán b , công ch c trong và ngoài ngành v các v n thu c lĩnh v c t ch c nhà nư c, công ch c công v , c i cách hành chính… Vi n Khoa h c t ch c nhà nư c còn cho phát hành r ng rãi, thư ng kỳ t “Thông tin c i cách n n hành chính nhà nư c” v i s lư ng 1800 b n t i các ng chí lãnh o ng, Nhà nư c, các B , ngành, các c p chính quy n a phương, các cơ quan nghiên c u trong c nư c. Ban Cơ y u Chính ph t năm 2006 ã xu t b n T p chí an toàn thông tin nh m nâng cao nh n th c cho cán b qu n lý các c p và ph c p ki n th c v an toàn thông tin cho cán b khoa h c và hư ng d n các ngành, các c p, doanh nghi p các v n v an toàn thông tin. ánh giá chung: Nhìn vào nh ng k t qu nghiên c u khoa h c, công ngh nêu trên, có th th y ho t ng khoa h c và công ngh c a B N i v trong th i gian qua ã ư c Ny m nh. Các ho t ng nghiên c u khoa h c, ng d ng công ngh thông tin c a các ơn v thu c B ã góp ph n quan tr ng vào vi c chuNn b lu n c khoa h c, cung c p tư li u, thông tin cho vi c xây d ng các văn ki n c a Ban Ch p hành Trung ương ng v xây d ng Nhà nư c pháp quy n XHCN, i m i phương th c lãnh o c a ng i v i Nhà nư c và c i cách hành chính Nhà nư c; m b o các lu n c khoa h c cho vi c xây d ng chi n lư c, chính sách trong lĩnh v c qu n lý nhà nư c c a B như xây d ng và tri n khai Lu t Cán b Công ch c; các văn b n qu n lý c a Chính ph và
  5. B N i v v lĩnh v c t ch c b máy, công ch c, công v , chính sách i v i i ngũ cán b , công ch c, qu n lý chính quy n a phương, phân lo i ơn v hành chính; chuNn b lu n c khoa h c xây d ng và th c hi n các n i dung c a Chương trình t ng th c i cách n n hành chính nhà nư c giai o n 2001 -2010; góp ph n làm rõ nh ng v n chi n lư c v tôn giáo và công tác tôn giáo trong giai o n hi n nay; Ny m nh công tác cơ y u ph c v s nghi p công nghi p hóa, hi n i hóa t nư c… Tuy v y, ho t ng khoa h c v n chưa áp ng y các yêu c u cung c p lu n c khoa h c ph c v vi c th c hi n ch c năng, nhi m v qu n lý nhà nư c c a B . Nhi u v n lý lu n chung, c p bách như t ch c b máy nhà nư c trong i u ki n h i nh p kinh t qu c t , xã h i dân s , qu n lý h i, t ch c phi Chính ph … v n còn ít ư c nghiên c u. Ti n tri n khai th c hi n c a m t s tài còn ch m do ó vi c óng góp ph c v cho công tác qu n lý nhà nư c c a B v n còn có nh ng h n ch nh t nh. II. XÂY D NG KHUNG NGHIÊN C U KHOA H C, CÔNG NGH 5 NĂM (2011 – 2015) Trên cơ s nh ng yêu c u t th c ti n qu n lý nhà nư c c a B N i v , trong th i gian 5 năm t i (t 2010 n 2015), B N i v xu t khung chương trình nghiên c u khoa h c c th sau ây: 1. V công tác t ch c b máy nhà nư c - Xác nh rõ ch c năng, nhi m v , cơ c u t ch c c a Chính ph , chính quy n a phương các c p phù h p v i tình hình m i. - Tách b ch ch c năng qu n lý nhà nư c v i ch c năng i di n ch s h u, cung c p d ch v công. - Xác l p cơ ch qu n lý phù h p v i tính ch t s h u a thành ph n và vai trò c a s h u nhà nư c trong các doanh nghi p trong quá trình chuy n i, c ph n hóa. - Nghiên c u mô hình t ch c t p oàn kinh t áp ng yêu c u m c a h i nh p kinh t qu c t . - Nghiên c u cơ c u t ch c bên trong c a các b , cơ quan ngang b phù h p v i vi c chuy n i ch c năng, nhi m v và áp ng yêu c u c i cách hành chính, t ch c b a ngành, a lĩnh v c. - Nghiên c u cơ s khoa h c t ch c h p lý chính quy n a phương áp ng yêu c u c i cách hành chính. - Nghiên c u xác nh v trí H i ng nhân dân các c p trong h th ng các cơ quan nhà nư c. 2. V công tác cán b , công ch c - Nghiên c u xây d ng ch công v áp ng yêu c u xây d ng Nhà nư c pháp quy n n n kinh t th trư ng nh hư ng xã h i ch nghĩa.
  6. - Nghiên c u xây d ng Chi n lư c phát tri n i ngũ công ch c giai o n 2011 - 2020. - Nghiên c u các gi i pháp ph c v th c hi n Chi n lư c xây d ng và phát tri n i ngũ công ch c giai o n 2011 -2020. - Nghiên c u xây d ng Lu t Viên ch c. - Nghiên c u cơ ch phát hi n, thu hút, s d ng và ãi ng ngư i có tài năng trong công v . - Nghiên c u cơ ch thi tuy n c nh tranh vào các v trí vi c làm trong các cơ quan nhà nư c. - Nghiên c u cơ ch giám sát cán b , công ch c. 3. V tài chính công - i m i công tác xây d ng d toán ngân sách c a các cơ quan nhà nư c, các c p chính quy n a phương theo m c tiêu và k t qu u ra. - Nghiên c u cơ ch t o ch ng ngân sách c a chính quy n các a phương. - Khoán chi ngân sách thư ng xuyên cho các cơ quan nhà nư c. 4. Nghiên c u cơ b n - Nghiên c u c i m, k t c u, ch c năng, nhi m v c a ngành N i v . - Nh ng v n lý lu n v quan h gi a Nhà nư c v i xã h i dân s . - Vai trò c a xã h i dân s trong vi c th c hi n dân ch , phát tri n kinh t xã h i và xây d ng nhà nư c pháp quy n. - Xác l p các ch , qu n lý nhà nư c phù h p i v i H i và t ch c Phi Chính ph trong th i kỳ chuy n i. - Ti p t c nghiên c u nh ng v n lý lu n và th c ti n c a khoa h c t ch c và t ch c nhà nư c. 5. V công tác văn thư – lưu tr - Nghiên c u, hoàn thi n t ch c m ng lư i các cơ quan lưu tr t Trung ương n a phương theo quy nh c a Lu t lưu tr ; - Nghiên c u, xây d ng và ban hành các văn b n hư ng d n th c hi n Lu t Lưu tr ; - Nghiên c u, chuNn hóa lo i hình và th th c, thNm quy n ban hành văn b n qu n lý nhà nư c;
  7. - Nghiên c u, chuNn hóa quy trình qu n lý văn b n i – n trong môi trư ng i n t ; - Nghiên c u các gi i pháp nh m m r ng và i m i các hình th c t ch c s d ng tài li u lưu tr ; - Nghiên c u nguyên t c, phương pháp xác nh tài li u lưu tr h n ch s d ng và gi i m t tài li u lưu tr ang b o qu n t i các Lưu tr L ch s ; - Nghiên c u vi c ng d ng công ngh thông tin trong công tác văn thư, lưu tr ; - Nghiên c u, áp d ng ng b h th ng qu n lý ch t lư ng theo TCVN ISO 9001:2002 trong công tác văn thư, lưu tr ; trong ho t ng qu n lý nhà nư c c a C c Văn thư và Lưu tr Nhà nư c; - Soát xét, s a i các tiêu chuNn Vi t Nam, tiêu chuNn ngành v văn thư, lưu tr cho phù h p v i Lu t Tiêu chuNn và Quy chuNn k thu t, các tiêu chuNn qu c t và tiêu chuNn qu c gia; - Nghiên c u, xây d ng và ban hành các tiêu chuNn, quy chuNn k thu t v : thu t ng , quy trình nghi p v , trang thi t b và phương ti n s d ng trong công tác văn thư, lưu tr . 6. Công tác thi ua khen thư ng - Cơ s lý lu n và th c ti n i m i thi ua khen thư ng trong th i kỳ công nghi p hóa, hi n i hóa và h i nh p qu c t . 7. Công tác cơ y u - Xây d ng chi n lư c i m i công ngh - Nghiên c u ch t o m i các s n phNm áp ng yêu c u b o m t các lo i hình thông tin – truy n thông m i. Nghiên c u ti p c n làm ch các h m t m i, các thu t toán và giao th c m i, các nguyên lý ch t o thi t b b o m t và an toàn thông tin m i…. 8. Công tác tôn giáo - Nh ng bi n ng c a tình hình tôn giáo Vi t Nam trong xu th toàn c u hóa. - Nghiên c u quá trình v n d ng khung pháp lý i u ch nh các quá trình tôn giáo, ho t ng tôn giáo và s ti p nh n c a xã h i i v i ch trương, chính sách tôn giáo. - ánh giá toàn di n v các ho t ng c a trư ng l p tôn giáo hi n nay và xây d ng các gi i pháp ào t o, b i dư ng i ngũ ch c s c tr trong các tôn giáo có tinh th n yêu nư c g n bó v i dân t c. - ánh giá th c tr ng lo i hình tín ngư ng và ho t ng tín ngư ng nư c ta hi n nay.
  8. - Kh o sát th c tr ng v v n nhà t c a các tôn giáo hi n nay và xây d ng các gi i pháp ưa công tác qu n lý nhà t tôn giáo vào khuôn kh chính sách, pháp lu t. - ánh giá toàn di n ho t ng ào t o, b i dư ng i ngũ cán b làm công tác tôn giáo các c p hi n nay. - Xây d ng các chính sách, gi i pháp i v i các ho t ng i ngo i c a các t ch c tôn giáo và v n sinh ho t tôn giáo c a ngư i nư c ngoài t i Vi t Nam. -V n cơ s th t c a các i m, nhóm Tin lành m i ư c công nh n. - Quan h H i giáo Vi t Nam v i các t ch c H i giáo trong khu v c. - V n t ch c, ch c s c tôn giáo và các ho t ng xã h i c a các t ch c tôn giáo hi n nay. -V n xây d ng l c lư ng ti n b trong các t ch c tôn giáo. - S du nh p các lo i hình tôn giáo m i t nư c ngoài vào Vi t Nam hi n nay. - ánh giá th c tr ng ho t ng c a các t ch c H i oàn, dòng tu trong các tôn giáo. -V n dân t c và tôn giáo trong vùng ng bào dân t c thi u s . Trên ây là Báo cáo ánh giá tình hình th c hi n k ho ch khoa h c và công ngh 5 năm (2006 - 2010) và xây d ng khung k ho ch khoa h c và công ngh 5 năm (2011 - 2015) c a B N i v . B N i v xin g i B Khoa h c và Công ngh t ng h p, xây d ng báo cáo chung cho toàn ngành. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Lãnh o B ; - B Khoa h c và Công ngh ; - Lưu VT, VKH. Văn T t Thu
Đồng bộ tài khoản