Báo cáo số 244/BC-UBTVQH12

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
46
lượt xem
3
download

Báo cáo số 244/BC-UBTVQH12

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Báo cáo số 244/BC-UBTVQH12 về việc giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật lý lịch tư pháp trình Quốc hội thông qua do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo số 244/BC-UBTVQH12

  1. U BAN THƯ NG V QU C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T H I NAM ------ c l p - T do - H nh phúc ------------- S : 244/BC-UBTVQH12 Hà N i, ngày 16 tháng 06 năm 2009 BÁO CÁO GI I TRÌNH TI P THU, CH NH LÝ D TH O LU T LÝ LNCH TƯ PHÁP TRÌNH QU C H I THÔNG QUA Kính thưa các v i bi u Qu c h i T i phiên h p sáng ngày 23 tháng 5 năm 2009, Qu c h i ã th o lu n và cho ý ki n v d án Lu t lý l ch tư pháp (Lu t LLTP), ã có 26 v i bi u Qu c h i ( BQH) phát bi u ý ki n v các v n c th c a d th o Lu t, a s ý ki n BQH tán thành n i dung Báo cáo gi i trình ti p thu, ch nh lý c a y ban thư ng v Qu c h i (UBTVQH) và d th o Lu t ã ư c ch nh lý. Sau phiên h p, UBTVQH ã ch o y ban tư pháp ph i h p v i y ban pháp lu t, Cơ quan ch trì so n th o và các cơ quan có liên quan nghiên c u, ti p thu ý ki n c a các v BQH và ch nh lý d th o Lu t. UBTVQH xin trình Qu c h i Báo cáo gi i trình ti p thu, ch nh lý d th o Lu t LLTP như sau: I. M T S V N CHUNG 1. V s c n thi t ban hành Lu t Nhi u v i bi u Qu c h i nh t trí v s c n thi t ban hành Lu t như ã nêu trong Báo cáo gi i trình ti p thu, ch nh lý d th o Lu t (Báo cáo s 216/BC-UBTVQH12 ngày 24 tháng 4 năm 2009 c a UBTVQH); cũng có m t s ý ki n ngh chưa nên ban hành Lu t, mà ban hành pháp l nh ho c ngh nh i u ch nh lĩnh v c này. UBTVQH nh n th y, LLTP có ý nghĩa r t quan tr ng trong i s ng dân s c a công dân, cũng như trong qu n lý nhân s và h tr ho t ng t t ng hình s . Tuy nhiên, n nay v n chưa có cơ s d li u riêng v LLTP và văn b n quy ph m pháp lu t i u ch nh toàn di n lĩnh v c này. Trong khi ó, thông tin v án tích, tình tr ng thi hành án và thông tin v vi c c m m nhi m ch c v theo quy nh c a Lu t phá s n ư c nhi u cơ quan khác nhau qu n lý như Tòa án, Vi n ki m sát, Công an, Thi hành án dân s . T th c t ó, trong Chương trình xây d ng lu t, pháp l nh năm 2005, Qu c h i khóa XI ã quy t nh ưa d án Pháp l nh LLTP vào chương trình chính th c (Ngh quy t s 35/2004/QH11 ngày 25/11/2004). Tuy nhiên, trong quá trình chuNn b xây d ng d án Pháp l nh này, UBTVQH khóa XI nh n th y, ây là lĩnh v c liên quan tr c ti p n quy n nhân thân c a công dân và ho t ng c a các cơ quan tư pháp, òi h i ph i có m t văn b n pháp lý có giá tr cao hơn pháp l nh áp ng yêu c u qu n lý nhà nư c và h i nh p qu c t , do ó UBTVQH khóa XI ã ngh Qu c
  2. h i ban hành Lu t LLTP. Theo ó, d án Lu t LLTP ã ư c ưa vào chương trình chuNn b c a năm 2006 (Ngh quy t s 49/2005/QH11 ngày 19/11/2005). T i kỳ h p th 2, Qu c h i khóa XII, d án Lu t LLTP ã ư c ưa vào Chương trình xây d ng lu t, pháp l nh năm 2008 (Ngh quy t s 11/2007/QH12 ngày 21/11/2007). Như v y, vi c ban hành Lu t LLTP i u ch nh toàn di n lĩnh v c này, c bi t là t o cơ s pháp lý xây d ng cơ s d li u qu c gia v LLTP, áp ng yêu c u qu n lý nhà nư c và nhu c u c p phi u LLTP ngày càng tăng c a công dân là c n thi t, phù h p v i quy nh c a Lu t ban hành văn b n quy ph m pháp lu t. 2. V ph m vi qu n lý lý l ch tư pháp ( i u 2) a s ý ki n các v i bi u Qu c h i nh t trí v i ph m vi qu n lý LLTP như ã nêu trong Báo cáo gi i trình ti p thu, ch nh lý d th o Lu t (Báo cáo s 216/BC- UBTVQH12 ngày 24 tháng 4 năm 2009 c a UBTVQH); cũng có ý ki n ngh m r ng ph m vi qu n lý LLTP bao g m c ti n s , các hành vi vi ph m pháp lu t nhưng chưa n m c x lý hình s . UBTVQH nh n th y, khi xem xét, quy t nh chương trình xây d ng lu t, pháp l nh, ph m vi qu n lý LLTP ã ư c Qu c h i xác nh là án tích và tình tr ng thi hành án. Trong quá trình chuNn b , d án Lu t ã ư c xây d ng v i ph m vi qu n lý như trên. Vi c xác nh ph m vi qu n lý LLTP ph i xu t phát t yêu c u th c ti n và m c ích qu n lý nhà nư c v lĩnh v c này. Th c ti n vi c c p Phi u LLTP th i gian qua cho th y, khi cơ quan, t ch c trong nư c ho c nư c ngoài có nhu c u c n bi t LLTP c a m t ngư i xem xét vi c xu t c nh, nh p c nh, cho nh p, thôi, tr l i qu c t ch, nuôi con nuôi; c p ch ng ch hành ngh lu t sư, ki m toán, y dư c tư nhân; tuy n d ng và qu n lý lao ng nư c ngoài làm vi c t i Vi t Nam, du h c..., thì i u mà cơ quan, t ch c yêu c u là án tích và tình tr ng thi hành án c a ngư i ó. N i dung c a Phi u LLTP ư c c p cũng ch ghi ngư i ó có án tích hay không có án tích, tình tr ng thi hành án (n u có) và u ư c các cơ quan, t ch c trong nư c cũng như nư c ngoài ch p nh n. Giá tr pháp lý và ý nghĩa chính tr - xã h i c a nh ng thông tin này là nh m ch ng minh m t ngư i có hay không có án tích, ghi nh n vi c xóa án tích, t o i u ki n cho ngư i ã t ng b k t án tái hòa nh p c ng ng, phù h p v i quy nh c a Hi n pháp là: “không ai b coi là có t i và ph i ch u trách nhi m hình s khi chưa có b n án k t t i c a Tòa án ã có hi u l c pháp lu t”[1] và quy nh c a B lu t hình s là: “ngư i ư c xóa án tích coi như chưa b k t án”[2]. N u lu t hóa vi c qu n lý LLTP bao g m vi c c p nh t thông tin v ti n s và các hành vi vi ph m pháp lu t khác nhưng chưa n m c x lý hình s vào LLTP c a công dân như án tích và tình tr ng thi hành án là không phù h p v i m c ích qu n lý LLTP và th c ti n yêu c u c p Phi u LLTP. Vi c c p Phi u LLTP v i n i dung như d th o Lu t ã ư c th c hi n t năm 1993 n nay. Vì v y, UBTVQH ngh Qu c h i cho gi quy nh v ph m vi qu n lý LLTP như d th o Lu t. 3. V qu n lý cơ s d li u LLTP ( i u 9, i u 11) Có ý ki n i bi u Qu c h i nh t trí v qu n lý cơ s d li u LLTP như ã nêu trong Báo cáo gi i trình ti p thu, ch nh lý d th o Lu t (Báo cáo s 216/BC-UBTVQH12
  3. ngày 24 tháng 4 năm 2009 c a UBTVQH); cũng có ý ki n ngh giao vi c qu n lý cơ s d li u LLTP cho Tòa án nhân dân t i cao ho c B Công an. V v n này, UBTVQH nh n th y, lý l ch tư pháp thu c thNm quy n qu n lý hành chính tư pháp c a Chính ph . Th c t qu n lý LLTP và c p Phi u LLTP hi n nay, Chính ph ang giao cho B Tư pháp qu n lý và các S Tư pháp th c hi n. Tòa án nhân dân t i cao là cơ quan xét x . Trung tâm LLTP qu c gia là m t cơ s d li u m i, n u giao cho m t cơ quan nào cũng ph i xây d ng t u. B Công an hi n nay qu n lý, theo dõi v thi hành án hình s nhưng B Qu c phòng cũng ang ư c giao qu n lý tr i giam, thi hành án hình s trong quân i, B Tư pháp ang qu n lý và theo dõi thi hành án dân s , Vi n ki m sát nhân dân t i cao theo dõi, th c hi n tương tr tư pháp v hình s . Do ó, n u giao cho m t cơ quan nào làm u m i thì cũng c n ph i có s ph i h p và h p tác c a các cơ quan. Do ó, UBTVQH ngh Qu c h i giao cho B Tư pháp qu n lý Trung tâm LLTP qu c gia như ngh c a Chính ph . II. M T S V N C TH 1. V m c ích qu n lý LLTP ( i u 3) Có ý ki n ngh c n làm rõ m c ích h tr ho t ng t t ng hình s và th ng kê tư pháp hình s . Có ý ki n ngh b sung quy nh h tr công tác qu n lý nhân s . UBTVQH nh n th y, LLTP là t p h p các thông tin v án tích, tình tr ng thi hành án và thông tin v c m m nhi m ch c v , thành l p, qu n lý doanh nghi p, h p tác xã trong trư ng h p doanh nghi p, h p tác xã b Tòa án tuyên b phá s n. Quy nh như v y là xác nh trách nhi m c a cơ quan qu n lý LLTP trong m i quan h v i các cơ quan ti n hành t t ng khi các cơ quan này có yêu c u cung c p thông tin LLTP có liên quan n vi c xác nh trách nhi m hình s , tái ph m, tái ph m nguy hi m, quy t nh hình ph t…; thông tin LLTP còn h tr ho t ng th ng kê tư pháp hình s khi cơ quan ch u trách nhi m th ng kê tư pháp có yêu c u cung c p v nh ng thông tin có liên quan n t i danh, hình ph t, k t qu ch p hành hình ph t ... Vì v y, quy nh m c ích qu n lý LLTP có n i dung h tr ho t ng t t ng hình s và th ng kê tư pháp hình s là phù h p. V ý ki n ngh b sung quy nh “h tr công tác qu n lý nhân s ”, ti p thu ý ki n BQH, d th o Lu t ã b sung quy nh trên vào kho n 4 i u 3. 2. V quy n yêu c u c p Phi u LLTP ( i u 7) Có ý ki n ngh b sung quy n yêu c u c p Phi u LLTP c a cơ quan qu n lý nhà nư c, t ch c chính tr , t ch c chính tr - xã h i, t ch c xã h i - ngh nghi p, cơ quan ăng ký kinh doanh, ăng ký thành l p doanh nghi p, h p tác xã. UBTVQH nh n th y, góp ph n ph c v công tác qu n lý nhân s , ho t ng ăng ký kinh doanh, vi c b sung quy nh cơ quan nhà nư c, t ch c chính tr , t ch c chính tr - xã h i có quy n yêu c u c p Phi u LLTP phù h p v i m c ích s d ng theo yêu c u c a Lu t này là c n thi t. Do ó, ti p thu ý ki n BQH, i u 7 c a d th o Lu t ư c b sung kho n 3, c th như sau: “ i u 7. Quy n yêu c u c p Phi u lý l ch tư pháp
  4. … 3. Cơ quan nhà nư c, t ch c chính tr , t ch c chính tr - xã h i có quy n yêu c u c p Phi u lý l ch tư pháp ph c v công tác qu n lý nhân s , ho t ng ăng ký kinh doanh, thành l p, qu n lý doanh nghi p, h p tác xã”. 3. V nhi m v , quy n h n c a các cơ quan trong qu n lý nhà nư c v LLTP ( i u 9) Có ý ki n ngh b sung quy nh n i dung qu n lý nhà nư c v LLTP và xác nh l i tên c a i u 9 d th o Lu t b o m th ng nh t v i n i dung quy nh c a i u này. UBTVQH th y r ng, n i dung qu n lý nhà nư c v các lĩnh v c ã ư c quy nh trong Lu t t ch c Chính ph . Theo quy nh c a Lu t ban hành văn b n quy ph m pháp lu t, nh ng n i dung ã ư c quy nh trong m t văn b n lu t thì không c n ph i quy nh l i trong văn b n lu t khác. Vì v y, UBTVQH ngh không b sung quy nh n i dung qu n lý nhà nư c v LLTP vào d th o Lu t. ng th i, phù h p v i n i dung quy nh c a i u 9, ti p thu ý ki n BQH, tên c a i u này ã ư c ch nh lý là “ i u 9. Nhi m v , quy n h n c a các cơ quan trong qu n lý nhà nư c v lý l ch tư pháp”. 4. V t ch c, qu n lý cơ s d li u LLTP ( i u 11, i u 12) - Có ý ki n ngh b sung quy nh “Chính ph quy nh c th v t ch c, ho t ng c a S Tư pháp trong vi c qu n lý cơ s d li u LLTP” b o m s th ng nh t v i Trung tâm LLTP qu c gia. UBTVQH th y r ng, nhi m v , quy n h n c a S Tư pháp trong qu n lý cơ s d li u LLTP ã ư c quy nh t i i u 13 c a d th o Lu t. S Tư pháp là cơ quan chuyên môn thu c y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c trung ương, v cơ c u t ch c, các cơ quan chuyên môn thu c y ban nhân dân ã ư c Chính ph quy nh. Vì v y, UBTVQH ngh không b sung vi c giao Chính ph quy nh c th v t ch c, ho t ng c a S Tư pháp trong qu n lý cơ s d li u LLTP. - Có ý ki n ngh c n quy nh v nhi m v , quy n h n c a Trung tâm LLTP qu c gia, theo ó Trung tâm LLTP qu c gia ph i là nơi ti p nh n y nh t thông tin LLTP và gi vai trò i u ph i trong vi c qu n lý cơ s d li u LLTP và c p phi u LLTP, S Tư pháp ch làm nhi m v c p Phi u LLTP. UBTVQH nh n th y, ngu n thông tin LLTP ch y u ư c ti p nh n t các cơ quan tư pháp a phương, vì v y, d th o Lu t quy nh S Tư pháp có nhi m v ti p nh n, c p nh t, x lý thông tin LLTP, l p LLTP và c p Phi u LLTP; Trung tâm LLTP qu c gia có nhi m v th c hi n vi c ti p nh n, c p nh t, x lý thông tin LLTP và i u ph i, cung c p thông tin LLTP cho các S Tư pháp trong ph m vi c nư c là phù h p và b o m tính kh thi. ng th i, ti p thu ý ki n BQH, i u 12 d th o Lu t ã ư c b sung các n i dung c th như sau: “ i u 12. Nhi m v c a Trung tâm lý l ch tư pháp qu c gia trong qu n lý cơ s d li u lý l ch tư pháp
  5. … 2. Hư ng d n vi c xây d ng, qu n lý, khai thác và b o v cơ s d li u lý l ch tư pháp t i S Tư pháp. 3. Ti p nh n, c p nh t, x lý thông tin lý l ch tư pháp do Vi n ki m sát nhân dân t i cao, cơ quan có thNm quy n thu c B Công an, cơ quan thi hành án thu c B Qu c phòng và S Tư pháp cung c p; … 6. L p Lý l ch tư pháp, c p Phi u lý l ch tư pháp theo quy nh c a Lu t này. …” 5. V cung c p, ti p nh n, c p nh t, x lý thông tin LLTP (Chương III) a) V trách nhi m cung c p, ti p nh n thông tin LLTP - Có ý ki n ngh quy nh vi c cung c p thông tin LLTP theo hư ng t t c các cơ quan u g i thông tin v Trung tâm LLTP qu c gia c p nh t, x lý và cung c p thông tin LLTP cho S tư pháp. Có ý ki n ngh quy nh Giám th tr i giam g i b n sao gi y ch ng nh n ã ch p hành xong hình ph t tù cho S Tư pháp nơi ngư i ó v cư trú. UBTVQH nh n th y, như ã gi i trình ph n trên, vi c cung c p thông tin LLTP có liên quan n nhi u cơ quan. Vi c quy nh t t c các cơ quan trong ph m vi c nư c u g i thông tin v Trung tâm LLTP qu c gia c p nh t, x lý s không b o m tính kh thi. Tuy nhiên, ơn gi n hóa các th t c trong vi c ti p nh n, x lý thông tin LLTP, ti p thu ý ki n BQH, d th o Lu t ã ư c ch nh lý theo hư ng quy nh Trung tâm LLTP qu c gia có nhi m v ti p nh n, c p nh t, x lý các thông tin LLTP v vi c ã ch p hành xong hình ph t tù, c xá, i xá, thi hành hình ph t tr c xu t, th c hi n quy t nh d n , quy t nh c xá, i xá, mi n, gi m hình ph t c a nư c ngoài i v i ngư i ang ch p hành hình ph t tù t i Vi t Nam do Vi n ki m sát nhân dân t i cao, cơ quan có thNm quy n thu c B Công an, cơ quan thi hành án thu c B Qu c phòng cung c p. - Có ý ki n ngh không nên quy nh Vi n ki m sát nhân dân t i cao có nhi m v cung c p trích l c b n án, trích l c án tích vì các thông tin này ã ư c Tòa án cung c p. UBTVQH th y r ng, theo quy nh c a Lu t tương tr tư pháp, Vi n ki m sát nhân dân t i cao là cơ quan có thNm quy n ti p nh n trích l c b n án, trích l c án tích c a công dân Vi t Nam b tòa án nư c ngoài k t án do cơ quan có thNm quy n c a nư c ngoài cung c p. Vì v y, vi c quy nh Vi n ki m sát nhân dân t i cao có nhi m v g i các thông tin nêu trên cho Trung tâm LLTP qu c gia như d th o Lu t là phù h p. - Có ý ki n cho r ng vi c quy nh Tòa án cung c p trích l c b n án, quy t nh c a Tòa án cho cơ quan qu n lý cơ s d li u LLTP là không phù h p v i quy nh c a B lu t t t ng hình s .
  6. UBTVQH th y r ng, xây d ng cơ s d li u LLTP òi h i các cơ quan Tòa án, Vi n ki m sát, Công an, Thi hành án có nhi m v cung c p thông tin v án tích, tình tr ng thi hành án cho cơ quan qu n lý cơ s d li u LLTP. ây là ho t ng thu c lĩnh v c hành chính tư pháp, không thu c ph m vi i u ch nh c a B lu t t t ng hình s , vì v y, d th o Lu t quy nh Tòa án có nhi m v g i trích l c b n án, quy t nh cho cơ quan qu n lý cơ s d li u LLTP là c n thi t và phù h p v i quy nh c a Lu t ban hành văn b n quy ph m pháp lu t. - Có ý ki n ngh không giao Tòa án cung c p quy t nh mi n, gi m th i h n ch p hành hình ph t tù mà nên giao cho tr i giam cung c p. UBTVQH nh n th y, cơ quan có thNm quy n quy t nh gi m th i h n ch p hành hình ph t tù là Tòa án nhân dân c p t nh, Tòa án quân s c p quân khu, nơi ngư i b k t án ch p hành hình ph t. Vì v y, ngh Qu c h i cho gi quy nh Tòa án có nhi m v g i quy t nh này cho S Tư pháp như d th o Lu t. b) V c p nh t, x lý thông tin LLTP Có ý ki n ngh không giao cho cơ quan qu n lý cơ s d li u LLTP c p nh t thông tin trong trư ng h p ương nhiên ư c xóa án tích, vì không phù h p v i quy nh t i i u 270 c a B lu t t t ng hình s , hơn n a, vi c xem xét ương nhiên ư c xóa án tích cũng c n có các th t c nh t nh. UBTVQH nh n th y, nhi m v c a cơ quan qu n lý cơ s d li u LLTP là c p nh t y các thông tin v án tích, tình tr ng thi hành án. Vi c giao cho cơ quan qu n lý cơ s d li u LLTP c p nh t thông tin trong trư ng h p ương nhiên ư c xóa án tích là phù h p v i nhi m v , quy n h n c a cơ quan này, b o m quy n c a ngư i ương nhiên ư c xóa án tích, t o thu n l i cho ngư i ó khi có yêu c u c p Phi u LLTP. Quy nh này không thay th thNm quy n c a Tòa án trong vi c c p gi y ch ng nh n ương nhiên ư c xóa án tích quy nh t i i u 270 c a B lu t t t ng hình s , như ã báo cáo gi i trình trư c Qu c h i t i phiên h p ngày 23 tháng 5 năm 2009. ng th i, b o m ch t ch , chính xác trong vi c c p nh t, x lý thông tin v ngư i ương nhiên ư c xóa án tích, ti p thu ý ki n c a BQH, d th o Lu t ã b sung quy nh “Trong trư ng h p c n thi t, Trung tâm lý l ch tư pháp qu c gia, S Tư pháp có trách nhi m xác minh v i u ki n ương nhiên ư c xóa án tích khi c p Phi u lý l ch tư pháp” (kho n 3 i u 44). 6. V c p Phi u LLTP (Chương IV) - Có ý ki n ngh b n i dung quy nh “Phi u LLTP có giá tr ch ng minh cá nhân có hay không có án tích; b c m hay không b c m m nhi m ch c v , thành l p, qu n lý doanh nghi p, h p tác xã” tránh s trùng l p. Ti p thu ý ki n BQH, d th o Lu t ư c ch nh lý b n i dung quy nh nói trên và b sung c m t “có giá tr ch ng minh” vào quy nh gi i thích t ng t i kho n 4 i u 2 d th o Lu t. - Có ý ki n ngh quy nh rõ ch c danh c a ngư i có thNm quy n c a Trung tâm LLTP qu c gia ký, c p Phi u LLTP.
  7. Ti p thu ý ki n BQH, d th o Lu t ư c ch nh lý b sung quy nh “Giám c Trung tâm lý l ch tư pháp qu c gia, Giám c S Tư pháp ho c ngư i ư c y quy n ký, c p Phi u lý l ch tư pháp và ch u trách nhi m v n i dung c a Phi u lý l ch tư pháp” (kho n 3 i u 44). - Có ý ki n ngh Trung tâm LLTP qu c gia c p Phi u LLTP i v i nh ng ngư i ã thư ng trú nhi u nơi, ngư i nư c ngoài, ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài. Ti p thu ý ki n BQH, d th o Lu t ư c ch nh lý b sung quy nh Trung tâm LLTP qu c gia th c hi n vi c c p Phi u lý l ch tư pháp i v i ngư i nư c ngoài ã có th i gian cư trú t i Vi t Nam và công dân Vi t Nam mà không xác nh ư c nơi thư ng trú ho c nơi t m trú (kho n 1 i u 44). - Có ý ki n ngh quy nh trư ng h p cha, m yêu c u c p Phi u LLTP cho con thì không c n văn b n y quy n và rút ng n th i h n c p Phi u LLTP. Ti p thu ý ki n BQH và t o thu n l i cho ngư i dân khi yêu c u c p Phi u LLTP, nh t là các trư ng h p i du h c, lao ng, làm vi c nư c ngoài v.v… d th o Lu t ư c ch nh lý b sung quy nh trư ng h p ngư i yêu c u c p Phi u LLTP là cha, m , v , ch ng, con c a ngư i ư c c p Phi u LLTP thì không c n văn b n y quy n t i kho n 3 i u 45. ng th i, quy nh v th i h n c p Phi u LLTP cũng ã ư c ch nh lý t 15 ngày xu ng 10 ngày, trư ng h p ph c t p ph i xác minh t i nhi u nơi thì có th kéo dài nhưng th i h n c p Phi u LLTP t i a không quá 15 ngày (kho n 1 i u 48). - Có ý ki n ngh b sung quy nh th i h n có giá tr s d ng c a Phi u LLTP. UBTVQH nh n th y, n i dung Phi u LLTP th hi n các thông tin LLTP ư c c p nh t n th i i m c p Phi u. Th i h n có giá tr s d ng c a Phi u LLTP tùy thu c vào quy nh c a văn b n quy ph m pháp lu t i v i t ng lĩnh v c qu n lý c a các cơ quan, t ch c ti p nh n Phi u LLTP. Ví d : Lu t qu c t ch Vi t Nam năm 2008 quy nh h sơ xin nh p, xin thôi, xin tr l i qu c t ch Vi t Nam c n ph i có Phi u LLTP ư c c p không quá 90 ngày tính n ngày n p h sơ; quy nh v h sơ c a ngư i nư c ngoài xin tr em Vi t Nam làm con nuôi ph i có Phi u LLTP ư c c p không quá 12 tháng tính n ngày nh n h sơ v.v… Do ó, UBTVQH ngh Qu c h i không b sung quy nh v th i h n có giá tr s d ng c a Phi u LLTP trong Lu t này. - Có ý ki n ngh ngoài n i dung quy nh v vi c b sung, ính chính, thu h i, h y b Phi u LLTP, c n b sung quy nh trách nhi m c a ngư i có thNm quy n trong trư ng h p c p Phi u LLTP trái pháp lu t, gây thi t h i cho công dân. UBTVQH th y r ng, n i dung i u 51 d th o Lu t quy nh v x lý vi ph m, trong ó ã bao g m vi c x lý i v i ngư i có thNm quy n trong trư ng h p c p Phi u LLTP trái pháp lu t. Vì v y, UBTVQH ngh Qu c h i không b sung quy nh v n i dung này. 7. V gi i quy t khi u n i, t cáo (Chương V)
  8. Có ý ki n ngh quy nh vi c gi i quy t khi u n i l n hai là quy t nh cu i cùng và không kh i ki n v án hành chính t i Tòa án. UBTVQH nh n th y, Lu t khi u n i, t cáo ư c s a i, b sung ã b quy nh “quy t nh gi i quy t khi u n i cu i cùng” cho phù h p v i cam k t c a Vi t Nam khi gia nh p WTO. Vì v y, phù h p v i quy nh trên c a Lu t khi u n i, t cáo, UBTVQH ngh Qu c h i không b sung quy nh vi c gi i quy t khi u n i l n hai là quy t nh cu i cùng. ng th i, b o m quy n c a ngư i khi u n i trong vi c kh i ki n v án hành chính, ngh Qu c h i cho gi như quy nh c a d th o Lu t. 8. V i u kho n chuy n ti p ( i u 55) Có ý ki n ngh quy nh th i h n cung c p, trao i d li u LLTP có trư c ngày Lu t này có hi u l c, tránh vi c kéo dài th i h n c p Phi u LLTP. UBTVQH th y r ng, thông tin LLTP có trư c ngày Lu t này có hi u l c ang ư c nhi u cơ quan khác nhau qu n lý như Tòa án, Vi n ki m sát, B Công an, B Qu c phòng. Do ó, B Tư pháp có trách nhi m ph i h p v i các cơ quan có liên quan trong t ch c th c hi n vi c trao i, cung c p thông tin LLTP có trư c ngày Lu t này có hi u l c ph c v c p Phi u LLTP và xây d ng cơ s d li u LLTP. Tuy nhiên, do chưa có cơ quan nào xây d ng cơ s d li u riêng v LLTP nên UBTVQH ngh Qu c h i giao Chính ph ph i h p v i Tòa án nhân dân t i cao, Vi n ki m sát nhân dân t i cao quy nh, hư ng d n v th i h n, th t c cung c p, trao i các thông tin LLTP có trư c ngày Lu t này có hi u l c (kho n 3 i u 55). Vì v y, UBTVQH ngh Qu c h i cho gi quy nh v i u kho n chuy n ti p như d th o Lu t. Ngoài các n i dung trên, UBTVQH ã ch o y ban tư pháp và các cơ quan h u quan nghiên c u, ti p thu ý ki n BQH ch nh lý các v n c th khác b o m các yêu c u v n i dung và k thu t văn b n c a d th o Lu t. D th o Lu t ư c ch nh lý trình Qu c h i thông qua có 6 chương, 56 i u. * ** Kính thưa các v i bi u Qu c h i, Trên ây là Báo cáo gi i trình, ti p thu ý ki n c a BQH v d th o Lu t lý l ch tư pháp, UBTVQH xin kính trình Qu c h i xem xét, quy t nh. TM. U BAN THƯ NG V QU C H I PHÓ CH TNCH
  9. Uông Chu Lưu [1] i u 72 Hi n pháp 1992; i u 9 B lu t t t ng hình s . [2] i u 63 B lu t hình s .
Đồng bộ tài khoản