Báo cáo số 252 BC/UBTVQH12

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
57
lượt xem
4
download

Báo cáo số 252 BC/UBTVQH12

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Báo cáo số 252 BC/UBTVQH12 về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý đổi mới nghị quyết về chủ trương, định hướng một số cơ chế tài chính trong giáo dục và đào tạo từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo số 252 BC/UBTVQH12

  1. U BAN THƯ NG V QU C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T H I NAM ------- c l p – T do – H nh phúc ---------- S : 252 BC/UBTVQH12 Hà N i, ngày 18 tháng 06 năm 2009 BÁO CÁO GI I TRÌNH, TI P THU, CH NH LÝ I M I NGHN QUY T V CH TRƯƠNG, NNH HƯ NG M T S CƠ CH TÀI CHÍNH TRONG GIÁO D C VÀ ÀO T O T NĂM H C 2010-2011 N NĂM H C 2014-2015 Kính g i: Các v i bi u Qu c h i, Th c hi n s ch o c a y ban Thư ng v Qu c h i (UBTVQH), sáng ngày 17/06/2009, oàn Thư ký Kỳ h p ã g i xin ý ki n các v i bi u Qu c h i góp ý cho D th o Ngh quy t v ch trương, nh hư ng i m i m t s cơ ch tài chính trong giáo d c và ào t o t năm h c 2010-2011 n năm h c 2014-2015. n 16h00 cùng ngày, oàn Thư ký Kỳ h p ã nh n ư c ý ki n c a 216 i bi u Qu c h i, trong ó có 215 ý ki n ng ý v i D th o Ngh quy t, 52 ý ki n góp ý ch nh s a tr c ti p vào văn b n và có 01 ý ki n không ng ý thông qua Ngh quy t. UBTVQH xin báo cáo gi i trình, ti p thu, ch nh lý D th o Ngh quy t v ch trương, nh hư ng i m i m t s cơ ch tài chính trong giáo d c và ào t o t năm h c 2010-2011 n năm h c 2014-2015, như sau: 1. V n i dung : - M t s ý ki n i bi u ngh quy nh trong Ngh quy t m c h c phí c th c a các cơ s giáo d c và ào t o công l p cũng như m c tr n h c phí i v i các cơ s giáo d c ngoài công l p. V v n này UBTVQH cho r ng : Ngh quy t c a Qu c h i ch quy nh v ch trương, nh hư ng và nh ng v n mang tính nguyên t c là phù h p v i ch c năng, thNm quy n c a Qu c h i, còn các v n c th thu c thNm quy n c a Chính ph , giao cho Chính ph quy nh. - Có ý ki n ngh tăng chi ngân sách cho giáo d c m m non; cũng có ý ki n ngh mi n h c phí i v i b c h c này. V v n này, UBTVQH nh n th y, giáo d c m m non là m t trong nh ng b c h c ư c ngân sách nhà nư c ưu tiên u tư. Hơn n a, D th o Ngh quy t l n này ã quy nh ph c p giáo d c m m non 5 tu i và hư ng t i mi n h c phí cho b c h c m m non. - Có ý ki n ngh mi n gi m h c phí i v i h c sinh dân t c thi u s , h c sinh mi n núi, vùng sâu, vùng xa, h c sinh trư ng dân t c n i trú.
  2. V v n này, UBTVQH cho r ng, trên th c t hi n nay Nhà nư c ã th c hi n mi n gi m h c phí cho các i tư ng này. c bi t, h c sinh t i các trư ng dân t c n i trú không nh ng ư c mi n h c phí mà còn ư c Nhà nư c c p h c b ng và nuôi ăn, và chính sách i v i các i tư ng này cũng ã ư c c p trong D th o Ngh quy t. - M t s ý ki n ngh b sung chính sách mi n h c phí cho sinh viên sư ph m vào Ngh quy t. V v n này, UBTVQH có ý ki n như sau : hi n nay, Nhà nư c ang th c hi n chính sách này theo quy nh t i kho n 3 i u 89 Lu t Giáo d c hi n hành: “h c sinh, sinh viên sư ph m, ngư i theo h c các khóa ào t o nghi p v sư ph m không ph i óng h c phí, ư c ưu tiên trong vi c xét c p h c b ng, tr c p xã h i…”. - Cũng có ý ki n ngh thay chính sách mi n h c phí b ng chính sách tín d ng i v i sinh viên sư ph m. UBTVQH ngh v n này s ư c nghiên c u, xem xét khi s a i, b sung Lu t Giáo d c d ki n s ư c thông qua t i kỳ h p th sáu c a Qu c h i vào cu i năm nay. - Có ý ki n cho r ng h c phí c a các cơ s ào t o ngh nghi p và i h c công l p chi m t i 40% t ng chi thư ng xuyên là cao. V v n này, UBTVQH xin gi i trình như sau : theo k t lu n c a H i ngh Trung ương 6 khóa X thì : “ngu n thu h c phí i v i cơ s ào t o i h c, cao ng, trung c p chuyên nghi p, d y ngh ào t o cao h c, nghiên c u sinh có th bù p chi phí ào t o thư ng xuyên, ngân sách nhà nư c ch h tr chi u tư”. Vì v y, D th o Ngh quy t quy nh h c phí ào t o ngh nghi p và i h c ư c th c hi n theo nguyên t c chia s chi phí ào t o gi a Nhà nư c và ngư i h c và ưa ra m c tiêu ph n u n năm 2015 “h c phí c a các cơ s ào t o ngh nghi p và i h c chi m không quá 40%”, còn Nhà nư c u tư toàn b cơ s v t ch t và b o m trên 60% chi thư ng xuyên còn l i là h p lý. - Có ý ki n ngh Chính ph ánh giá hi u qu s d ng kinh phí cho giáo d c và ào t o th i gian qua. UBTVQH nh n th y v v n này, trong án i m i cơ ch tài chính giáo d c giai o n 2009-2014 c a Chính ph ã có ánh giá khái quát tình hình giáo d c và ưa ra 8 ưu i m và 8 như c i m c a cơ ch tài chính hi n nay. Ti p thu ý ki n i bi u, UBTVQH ngh Chính ph có t ng k t và ánh giá hi u qu s d ng các ngu n kinh phí dành cho giáo d c và ào t o trong th i gian qua làm cơ s cho vi c hoàn thi n cơ ch tài chính m i trong giáo d c và ào t o. - Có ý ki n không ng ý v i vi c cơ s giáo d c và ào t o ư c th c hi n chương trình ch t lư ng cao và ư c thu h c phí cao vì d n y sinh tiêu c c. UBTVQH nh n th y, hi n nay thu nh p c a các t ng l p dân cư nư c ta có s chênh l ch. M t b ph n dân cư có thu nh p cao, có nhu c u và t nguy n óng góp con em h ư c h c chương trình giáo d c và ào t o ch t lư ng cao. N u không
  3. cho phép các cơ s giáo d c và ào t o th c hi n các chương trình ch t lư ng cao áp ng nhu c u nói trên thì h s cho con em i h c các trư ng qu c t ho c i h c nư c ngoài. Như v y, vô hình chung chúng ta t như ng khu v c giáo d c và ào t o ch t lư ng cao v i h c phí cao cho phía nư c ngoài. - Có ý ki n ngh th c hi n cơ ch c p h c phí tr c ti p cho các i tư ng ư c ư c mi n, gi m h c phí óng cho cơ s ào t o. V v n này, UBTVQH xin ư c gi i trình như sau: hi n t i, Nhà nư c ang th c hi n c p kinh phí cho cơ s ào t o công l p theo ch tiêu tuy n sinh và các cơ s ào t o ph i t cân i tài chính th c hi n mi n, gi m h c phí cho i tư ng chính sách. Vì v y, các cơ s ào t o có nhi u h c sinh, sinh viên là i tư ng chính sách g p nhi u khó khăn. Theo D th o Ngh quy t, Nhà nư c s th c hi n c p bù h c phí cho các cơ s ào t o theo s lư ng th c t các h c sinh, sinh viên ư c mi n, gi m h c phí. V th c ch t, quy nh này chính là cơ ch c p h c phí tr c ti p cho i tư ng ư c mi n gi m h c phí h óng cho nhà trư ng. - Có ý ki n ngh không i u ch nh m c tr n h c phí i v i ào t o ngh nghi p và i h c ngay t năm h c 2009-2010. UBTVQH cho r ng, trong khi ch th c hi n chính sách h c phí m i theo l trình chung t năm h c 2010-2011 thì ngh c a Chính ph v i u ch nh tr n h c phí ào t o ngh nghi p và i h c ngay trong năm h c 2009-2010 kh c ph c m t ph n b t h p lý do trư t giá trong 10 năm qua là có cơ s , góp ph n gi m b t m t ph n khó khăn c a các cơ s ào t o. Tuy nhiên, vi c i u ch nh này ch m c th p h p lý có tính ch t quá . 2. V t ng : - Có ý ki n ngh b c m t “t i thi u c n thi t” trong câu: “T ng h c phí c a các cơ s ào t o công l p chi m không quá 40% t ng chi thư ng xuyên t i thi u c n thi t.” kho n 6 i u 2 vì không rõ căn c xác nh. - Có ý ki n ngh b c m t “trư c các cơ quan nhà nư c và xã h i” kho n 3 i u 2. - Có ý ki n ngh b c m t “ ư c c p có thNm quy n phê duy t” kho n 4 i u 2. - Có ý ki n ngh s a c m t “con em gia ình có công v i t nư c” và “h c sinh thu c gia ình có công v i t nư c” thành “con c a ngư i có công v i t nư c” kho n 1 và 6 i u 2. - Có ý ki n ngh b sung t “xã h i” vào sau c m t “ngân hàng chính sách” kho n 6 i u 2 Ti p thu ý ki n c a i bi u, UBTVQH ã ch nh s a như trong D th o m i. Ngoài ra, UBTVQH cũng ã ch o các cơ quan h u quan ch nh s a cách di n t và m t s chi ti t k thu t chưa phù h p hoàn thi n văn b n Ngh quy t.
  4. Trên ây là báo cáo gi i trình, ti p thu, ch nh lý Ngh quy t c a Qu c h i v ch trương, nh hư ng i m i m t s cơ ch tài chính trong giáo d c và ào t o t năm h c 2010-2011 n năm h c 2014-2015. y ban Thư ng v Qu c h i kính trình Qu c h i xem xét, thông qua Ngh quy t ã ư c ch nh lý./. TM. Y BAN THƯ NG V QU C H I KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH Nguy n c Kiên
Đồng bộ tài khoản