Báo cáo số 2537/BC-BNN-VP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
51
lượt xem
2
download

Báo cáo số 2537/BC-BNN-VP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Báo cáo số 2537/BC-BNN-VP về việc công tác cải cách hành chính tháng 9 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 10 năm 2006 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo số 2537/BC-BNN-VP

  1. B NÔNG NGHI P C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN c l p - T do - H nh phúc ----- ------- S : 2537/BC-BNN-VP Hà N i, ngày 02 tháng 10 năm 2006 BÁO CÁO CÔNG TÁC C I CÁCH HÀNH CHÍNH THÁNG 9 VÀ NHI M V TR NG TÂM THÁNG 10 NĂM 2006 I- K T QU TH C HIÊN CHƯƠNG TRÌNH CCHC TRONG THÁNG 9-2006 1. C i cách th ch 1.1- V công tác xây d ng pháp lu t Trong tháng 9, B Nông nghi p và PTNT ã ban hành 08 văn b n, trong ó 02 văn b n trong k ho ch chi m 9,1% (2/22 văn b n) và 06 văn b n phát sinh. ã trình Chính ph Ngh nh v t ch c và ho t ng c a Ki m lâm theo qui nh c a Lu t B o v và phát tri n r ng; g i B Tư Pháp ngh thNm nh Ngh nh quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u v quy n i v i gi ng cây tr ng c a Lu t s h u trí tu ; t ng h p ý ki n góp ý, hoàn thi n d th o Ngh nh Qu b o v và phát tri n r ng; góp ý ki n v i các B , ngành 03 d án Lu t, 02 Ngh quy t, 13 Ngh nh, 04 Quy t nh, 01 án, 01 thông tư và m t s văn b n khác. 1.2- V công tác ki m tra văn b n và ch p hành pháp lu t Ti p t c tri n khai th c hi n Ch th 32/2005/CT-TTg ngày 10/10/2005 c a Th tư ng Chính ph v vi c tăng cư ng công tác ki m tra, x lý văn b n quy ph m pháp lu t. n nay, B ã nh n ư c văn b n c a 26 t nh thành ph và 6 B g i văn b n ki m tra. X lý 02 văn b n qua ki m tra phát hi n có d u hi u c n s a i, thay th , c th là bãi b Quy t nh 05/2005/Q - BNN v vi c ban hành “Qui nh v công b tiêu chuNn ch t lư ng s n phNm, hàng hoá chuyên ngành nông nghi p” và ính chính Thông tư 32/2006/TT-BNN hư ng d n vi c th c hi n Ngh nh s 12/2006/N -CP ngày 23/01/2006 c a Chính ph “Qui nh chi ti t thi hành Lu t Thương m i v ho t ng mua bán hàng hoá qu c t và các i lý, mua bán, gia công và quá c nh hàng hoá v i nư c ngoài”. T ch c oàn ki m tra tình hình th c hi n pháp lu t v b o v và phát tri n r ng t i Th a Thiên - Hu , c L c, Lâm ng. 1.3 - V tri n khai cơ ch "m t c a" Sau “H i th o v th c hi n thí i m cơ ch hành chính “m t c a” t i B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn” t ch c ngày 28/7/2006, 07 C c th c hi n thí i m ã chia s kinh nghi m, ti p thu các ý ki n óng góp hoàn thi n công tác tri n khai th c hi n cơ ch “m t c a” c a ơn v . C c Thu l i, C c H p tác xã và PTNT ã ki n toàn l i Ban Ch o, b trí l i a i m, trang b phương ti n làm vi c, xây d ng quy ch i v i b ph n “m t c a”. Trong tháng, các ơn v th c hi n cơ ch “ m t c a” ã ti p nh n 450 h sơ. Ph n l n h sơ ư c tr úng th i gian quy nh, t o i u ki n thu n l i cho khách hàng. i v i các C c còn l i, B ã ch o tri n khai th c hi n. n nay, m i ch có C c Ch bi n Nông lâm s n và ngh mu i xây d ng án cơ ch “m t c a”, tuy nhiên án còn quá sơ sài, khó tri n khai th c hi n. 1.4. V th t c hành chính Trong tháng, B ti p t c nh n ư c nhi u ki n ngh , vư ng m c v th t c hành chính liên quan n ph m vi qu n lý nhà nư c c a B . B ã yêu c u các ơn v liên quan nghiên c u, xu t, tham mưu s a i, b sung theo hư ng ơn gi n hoá th t c, t o thu n ti n, gi m phi n hà, m b o quy n l i cho công dân. (Quy t nh s 70/2006/Q -BNN ngày 14/9/2006 s a i, b sung Quy t nh s 49/2006/Q -BNN ngày 13/6/2006 c a B trư ng quy nh v ánh d u gia súc v n chuy n trong nư c, xu t kh u và nh p kh u; Công văn s 2017/BNN-KL ngày 11/8/2006 hư ng d n m t s i m trong quy ch qu n lý và óng búa bài cây, búa ki m lâm ban hành theo Quy t nh s 44/2006/Q -BNN; C c Thú y có văn b n s 1313/CTY-QLT ngày 13/9/2006 xu t v i B m t s gi i pháp th c hi n Quy t nh s 50/2006/Q -TTg ngày 07/3/2006 c a Th tư ng Chính ph v vi c ban hành danh m c s n ph m hàng hoá ph i ki m tra v ch t lư ng.). Tuy nhiên, hi n nay m t s lĩnh v c: danh m c gi ng cây tr ng; nh p khNu nguyên li u thu c thú y; kh o nghi m thu c b o v th c v t; danh m c, th i gian kh o
  2. nghi m, kinh phí kh o nghi m phân bón; nh ng qui nh v khai thác r ng tr ng; v n chuy n, gi t m gia súc, gia c m ang còn nhi u vư ng m c i v i ngư i dân, t ch c, doanh nghi p. B trư ng ã ch o các C c, V rà soát, lên danh m c (trình t , th t c, th i gian, CBCC tr c ti p gi i quy t) các công vi c c n gi i quy t trong m i quan h v i các a phương, ơn v trong và ngoài B (thông báo s 3287 TB/BNN-VP ngày 01/8/2006). n nay m i có 09/17 ơn v (03 V : K ho ch, Pháp ch , Tài chính; 06 C c: CBNLS & NM, Tr ng tr t, TY, BVTV, HTX, Chăn nuôi) g i báo cáo v B . Nhìn chung, các báo cáo sơ sài, n i dung chưa úng yêu c u. V công tác h th ng hoá th t c hành chính, B ã t p hu n và ch o các ơn v tri n khai th c hi n nhưng n nay vi c tri n khai các ơn v v n chưa t yêu c u ( tr C c: BVTV, CBNLS&NM, Văn phòng B ). Công tác này s ư c ch o quy t li t, sát sao trong th i gian t i, m b o th c hi n t t Ch th s 32/2006/CT-TTg ngày 07/9/2006 c a Th tư ng Chính ph . 2. C i cách t ch c b máy Ti p t c hoàn thi n d th o án t ch c b máy ngành Nông nghi p và Phát tri n nông thôn c p xã và qu n lý ngành t Trung ương n a phương. B ang ph i h p v i B Xây d ng và B K ho ch u tư v phương án thành l p các Ban Qu n lý u tư và xây d ng thu l i làm ch u tư khu v c. Ki n toàn h th ng qu n lý chuyên ngành thú y, nh m tăng cư ng công tác qu n lý nhà nư c và ch o phòng, ch ng d ch b nh. Trong tháng, B trư ng ã ban hành các Quy t nh thành l p các Cơ quan thú y 7 vùng trên cơ s các Trung tâm Thú y vùng th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c v thú ý và chNn oán, xét nghi m b nh ng v t, s n phNm ng v t t i vùng ư c phân công. B cũng ban hành Quy t nh thành l p m t s Chi c c Ki m d ch ng v t vùng trên cơ s Tr m ki m d ch ng v t. Ngày 18/9/2006, B trư ng ã ban hành Thông tư s 73/2006/TT-BNN hư ng d n nhi m v , quy n h n, t ch c và biên ch Thanh tra Nông nghi p và Phát tri n nông thôn a phương và c a t ch c thanh tra trong các cơ quan, ơn v thu c B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn. Thông tư là cơ s ki n toàn B máy Thanh tra Nông nghi p và Phát tri n nông thôn t Trung ương n a phương. 3. Phát tri n ngu n nhân l c Trong tháng, ã t ch c và ch o công tác thi tuy n công ch c năm 2006 nghiêm túc, t p trung, công khai (trên báo; trên c ng giao ti p i n t c a B , website c a các ơn v ; niêm y t t i nơi có nhu c u tuy n d ng và nơi t ch c nh n h sơ, t ch c thi tuy n), công b ng, m b o tuy n ch n ư c ngu n nhân l c ch t lư ng. Hi n nay, H i ng thi tuy n ang hoàn t t các công vi c giai o n cu i c a quy trình tuy n d ng. ang t ng h p danh sách ngu n quy ho ch các ch c danh cán b lãnh o, qu n lý c a B giai o n 2006 – 2010; xây d ng k ho ch ào t o năm 2007. Ngày 25/8/2006, B trư ng ã ban hành quy t nh s 64/2006/Q -BNN hư ng d n th c hi n Quy t nh s 132/2006/Q -TTg ngày 31/5/2006 c a Th tư ng Chính ph quy nh ch ph c p ưu ãi theo ngh iv i công ch c, viên ch c ngành Ki m lâm, BVTV, Thú y và ki m soát ê i u. 4. C i cách tài chính công: T ch c H i ngh t ng k t công tác qu n lý tài chính k toán 2004 – 2005 và 5 năm th c hi n cơ ch t ch tài chính theo Ngh nh 10/2002/N -CP, 2 năm thí i m khoán biên ch và kinh phí hành chính theo Quy t nh 192/2001/Q -TTg. n nay, B ã có 92,3% ơn v thu c kh i nghiên c u khoa h c th c hi n cơ ch tài chính áp d ng cho ơn v s nghi p có thu; 100% các trư ng ã ư c giao quy t nh t ch tài chính và NSNN c p cho ho t ng thư ng xuyên n nh 3 năm; giao quy n t ch tài chính cho 78,94% các ơn v thu c kh i s nghi p kinh t , 100% các ơn v thu c kh i s nghi p y t . Ph i h p v i B Tài chính, B N i v t ch c t p hu n Ngh nh 130 và thông tư 03, Ngh nh 115 và Thông tư 12, Ngh nh 43 và Thông tư 71 cho các ơn v .T năm 2006, các ơn v c a B s chia làm ba kh i, áp d ng ch tài chính khác nhau: Các t ch c khoa h c và công ngh công l p áp d ng Ngh nh 115/2005/N -CP và Thông tư s 12; Các cơ quan hành chính áp d ng Ngh nh 130/2005/N -CP và Thông tư s 03; Các ơn v s nghi p công l p áp d ng Ngh nh 43/2006/N -CP và Thông tư 71. Ti p t c tham gia D án c i cách tài chính công, B Tài chính v xây d ng thí i m MTEF 2007-2009 (Chính sách tài khoá và Khuôn kh chi tiêu trung h n): ti p t c hoàn thi n d th o tài li u MTEF 2007-2009. T công tác MTEF nông nghi p ang chuNn b H i th o th o lu n các n i dung nh m nâng cao ch t lư ng xây d ng thí i m MTEF. Các C c tr c thu c B ang tri n khai chuNn b phương án th c hi n các quy nh v ch t ch , t ch u trách nhi m v s d ng biên ch và kinh phí qu n lý hành chính i v i các cơ quan Nhà nư c. 5. Hi n i hoá n n hành chính và công tác ch o c i cách hành chính:
  3. Trong tháng, B ã t ch c quán tri t Quy t nh 144/2006/Q -TTg và gi i thi u khái quát n i dung cơ b n v h th ng qu n lý ch t lư ng công tác theo tiêu chuNn TCVN ISO 9001:2000 cho i di n lãnh o và cán b ph trách c i cách hành chính c a các cơ quan hành chính nhà nư c thu c B . Ngày 19/9/2006, B trư ng ban hành văn b n s 2401/BNN-VP ch o các ơn v tri n khai Quy t nh s 144/2006/Q -TTg c a Th tư ng Chính ph . Ban Ch o t ch c l p t p hu n gi i thi u các n i dung, phương pháp, cách th c t ch c tri n khai xây d ng và áp d ng h th ng qu n lý ch t lư ng theo tiêu chuNn ISO 9001:2000 cho các cơ quan hành chính nhà nư c thu c B . Hoàn thi n ph n m m qu n lý văn b n áp d ng th ng nh t trong cơ quan hành chính nhà nư c c a B , nh m th ng kê, ki m tra, giám sát ch t ch quá trình x lý văn b n n B hàng ngày. II. NHI M V TR NG TÂM TRONG THÁNG 10 -2006 1. Các ơn v t p trung t ch c 01 t ch n ch nh k cương, k lu t hành chính, nâng cao tinh th n trách nhi m, thái ph c v c a cán b , công ch c, viên ch c trong th c thi công v , c bi t là trong gi i quy t công vi c c a cá nhân, t ch c, doanh nghi p theo tinh th n Ch th s 32/2006/CT-TTg ngày 07/9/2006 c a Th tư ng Chính ph và các văn b n ch o c a B trư ng. 2. Ban hành K ho ch chi ti t C i cách hành chính 2006-2010 c a B . 3. Ti p t c ôn c, t ng h p k t qu rà soát th t c hành chính c a các ơn v ; x lý k p th i nh ng ki n ngh c a các cá nhân, doanh nghi p, t ch c v th t c hành chính. 4. Xác nh và l p danh sách các ơn v trong di n xây d ng và áp d ng h th ng qu n lý ch t lư ng theo tiêu chuNn TCVN ISO 9001-2000 giai o n 2006-2010, xây d ng k ho ch tri n khai chung c a B . 5. Ti p t c tri n khai m t s công tác c i cách hành chính khác: hoàn ch nh án T ch c b máy ngành Nông nghi p và Phát tri n nông thôn c p xã; ti p t c s p x p các Ban Qu n lý d án thu l i theo hư ng tăng cư ng phân c p; tri n khai th c hi n cơ ch qu n lý tài chính m i các ơn v tr c thu c B . III. KI N NGHN 1. tri n khai chương trình c i cách hành chính có hi u qu , kính ngh Th tư ng Chính ph : - Ch o B Tài chính s m có văn b n hư ng d n v cơ ch tài chính ph c v tri n khai chương trình c i cách hành chính; - Ch o B Tài chính, B Khoa h c công ngh s m có văn b n hư ng d n v cơ ch tài chính và các v n có liên quan n vi c tri n khai Quy t nh s 144/2006/Q -TTg ngày 20/6/2006 c a Th tư ng Chính ph v áp d ng h th ng qu n lý ch t lư ng theo tiêu chuNn TCVN ISO 9001:2000 trong các cơ quan hành chính nhà nư c. 2. Ban Thư ký Ban Ch o C i cách hành chính c a Chính ph nên t ch c các cu c h p giao ban v c i cách hành chính v i các B , ngành n m b t tình hình, trao i kinh nghi m, x lý nh ng khó khăn, vư ng m c c a các B , ngành trong vi c tri n khai chương trình c i cách hành chính./. KT. B TRƯ NG Nơi nh n: TH TRƯ NG - Ban Ch o CCHC c a Chính ph ; - Lãnh o B ; - Các thành viên Ban C CCHC c a B ; - Cán b ph trách CCHC c a các ơn v (b ng email); - Lưu VP ( VT, TH, VPCCHC ). Nguy n Ng c Thu t
Đồng bộ tài khoản