Báo cáo số 31/BC-BYT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
51
lượt xem
1
download

Báo cáo số 31/BC-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Báo cáo số 31/BC-BYT về việc công tác y tế tháng 01 năm 2009 do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo số 31/BC-BYT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 31/BC-BYT Hà N i, ngày 20 tháng 01 năm 2009 BÁO CÁO CÔNG TÁC Y T THÁNG 01 NĂM 2009 (t ngày 21/12/2008 n 20/01/2009) Kính g i: Văn phòng Chính ph I. TÌNH HÌNH CÔNG TÁC Y T THÁNG 01 NĂM 2009 A. CÔNG TÁC Y T D PHÒNG 1. Tình hình d ch b nh: 1.Viêm ph i do vi rút (Cúm A H5N1): Trong tháng ghi nh n 01 trư ng h p m c m i t i Thanh Hóa. T ng s m c/ch t trong tháng là 1/1 t i 01 t nh/thành ph . T ng s m c t tháng 12/2003 n nay là 107 t i 36 t nh/thành ph , trong ó có 53 trư ng h p t vong. 2.Tiêu ch y c p nghi T : Trong tháng không ghi nh n trư ng h p m c m i. 3.Thương hàn (A01): Trong tháng có 08 a phương ghi nh n v i t ng s m c/ch t là 20/0, s m c gi m 20% so v i cùng kỳ năm 2008 (25/0). 4.Viêm não vi rút (A83-A89): Trong tháng có 10 a phương ghi nh n v i t ng s m c/ch t là 11/0. S m c gi m 47% so v i cùng kỳ năm 2008 (21/0). 5.S t xu t huy t (A90): Trong tháng có 45 a phương ghi nh n v i t ng s m c/ch t là 5361/0. S m c tăng 49%, s ch t gi m 01 trư ng h p so v i cùng kỳ năm 2008 (3591/2). 6.Viêm gan Vi rút (B15-B19): Trong tháng có 41 a phương ghi nh n v i t ng s m c/ch t là 301/0. S m c gi m 3,2% so v i cùng kỳ năm 2008 (311/0). 7.Viêm màng não do não mô c u (A39.0): Trong tháng có 12 a phương ghi nh n v i t ng s m c/ch t 30/0. S m c gi m 26,9% so v i cùng kỳ năm 2008 (41/0). 8.D ch h ch (A20): Trong tháng không có a phương nào ghi nh n. 9.S t rét: Trong tháng có 31 a phương ghi nh n v i t ng s m c ch t là 1618/0.S m c gi m 13,7% so v i cùng kỳ năm 2008 (1874/0).
  2. 2. Ho t ng Y t d phòng: Ngay sau khi có thông tin d ch cúm A(H5N1) x y ra t i huy n Bá Thư c (Thanh Hóa), B Y t ã ch o Vi n V sinh d ch t Trung ương, Trung tâm Y t d phòng Thanh Hóa i u tra xác minh, tri n khai các ho t ng phòng ch ng d ch cúm A(H5N1) t i a phương. B Y t ang tích c c theo dõi ch t ch tình hình d ch b nh, c bi t là d ch cúm A(H5N1) ngư i; ki m soát và phát hi n s m nh ng ca d ch b nh u tiên khoanh vùng, x lý và d p t t d ch, không lan r ng; hư ng d n các a phương tăng cư ng công tác phòng d ch, v sinh môi trư ng; yêu c u S Y t các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương th c hi n nghiêm ch báo cáo d ch b nh theo quy nh; xây d ng và tri n khai k ho ch chi ti t v phòng ch ng d ch b nh trong d p T t Nguyên án K S u 2009; thành l p các oàn ki m tra, giám sát ch t ch các ho t ng phòng ch ng d ch, không d ch bùng phát. B Y t cũng ã ch o Vi n V sinh d ch t Trung ương, Vi n Các b nh truy n nhi m và nhi t i qu c gia, Chương trình tiêm ch ng m r ng qu c gia xác nh nguyên nhân và tri n khai các ho t ng phòng ch ng d ch s i t i khu v c Mi n B c. B Y t ang khNn trương xây d ng D án Phòng ch ng s t xu t huy t (theo Quy t nh s 172/2008/Q -TTg, ngày 19/12/2008 c a Th tư ng Chính ph v vi c b sung Quy t nh s 108/2007/Q -TTg ngày 17/7/2007 c a Th tư ng Chính ph phê duy t Chương trình m c tiêu qu c gia phòng, ch ng m t s b nh xã h i, b nh d ch nguy hi m và HIV/AIDS giai o n 2006 - 2010); ng th i chuNn b tri n khai D án này. ã h p H i ng khoa h c chuyên môn ánh giá vi c s d ng v c-xin; t ch c h i th o qu c gia v chuNn Y t d phòng t nh; phân ph i Túi trang b cho i cơ ng ch ng d ch các t nh thành ph ; t ch c h i ngh t ng k t công tác tiêm ch ng m r ng t i thành ph H Chí Minh; B. CÔNG TÁC KHÁM CH A B NH Trong tháng, B Y t ã t ng k t công tác ki m tra các b nh vi n năm 2008, rút kinh nghi m tăng cư ng ch t lư ng d ch v y t t i các b nh vi n công l p. ang chuNn b sơ k t 6 tháng th c hi n án 1816 v luân phiên, luân chuy n cán b y t tuy n trên v h tr k thu t y t cho tuy n dư i; ph i h p v i các ơn v ch c năng xu t phương án x lý i v i thu c Streptomicine; tích c c hoàn thành vi c xây d ng d án x lý nư c th i, rác th i các b nh vi n tr c thu c B hi n chưa có h th ng x lý ch t th i; ph i h p v i các ơn v ch c năng Ny m nh công tác phòng ch ng thu c lá trong các ơn v tr c thu c B . ã ch o các ơn v tri n khai Ch th 01/CT-BYT ngày 12/01/2009 c a B trư ng B Y t v công tác y t ph c v T t Nguyên án k S u 2009, m b o tr c c p c u 24/24 gi hàng ngày và y nhân l c, trang thi t b y t k p th i c p c u, i u tr b nh nhân. C. CÔNG TÁC PHÒNG CH NG HIV/AIDS 1. Tình hình nhi m HIV/AIDS:
  3. Tính n ngày 20/01/2009, s trư ng h p nhi m HIV hi n còn s ng là 137.726 ngư i, s b nh nhân AIDS hi n t i là 29710 ngư i, s ngư i nhi m HIV ã t vong là 41790 trư ng h p, trong ó: N i dung báo cáo Tháng 01/09 Tháng 01/2008 Tháng 12/08 (17/21/08 n (17/12/07 n (17/11/08 n 16/01/09) 16/01/08) 16/12/08) S ngư i nhi m HIV 1.228 1.166 1.016 S b nh nhân AIDS 496 607 269 S t vong do AIDS 207 311 72 - So sánh v i tháng 12/2008: s ngư i phát hi n có HIV tăng 212 trư ng h p, s b nh nhân AIDS tăng 227 trư ng h p, s t vong do AIDS tăng 135 trư ng h p. - So v i tháng 01/2008, s ngư i phát hi n có HIV tăng 62 trư ng h p, s b nh nhân AIDS gi m 111 trư ng h p, s t vong do AIDS gi m 104 trư ng h p. 2. Ho t ng ki m soát và phòng, ch ng HIV/AIDS: B Y t ã hoàn thi n D th o án Nâng cao Năng l c Trung tâm phòng, ch ng HIV/AIDS các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương trình Th tư ng Chính ph ; ã ban hành Hư ng d n tri n khai K ho ch liên t ch phát ng phong trào “Toàn dân tham gia phòng, ch ng HIV/AIDS t i c ng ng dân cư”. B Y t ã c cán b tháp tùng Phó th tư ng Trương Vĩnh Tr ng thăm và làm vi c t i H ng Kông v Chương trình Methadone và t ch c bu i g p m t c a Phó Th tư ng Trương Vĩnh Tr ng v i các t ch c qu c t ; ang chuNn b cho H i ngh sơ k t 6 tháng u tri n khai thí i m án Methadone t i H i Phòng và Thành ph H Chí Minh; xây d ng báo cáo t ng k t công tác phòng, ch ng HIV/AIDS năm 2008 và nh hư ng năm 2009 c a y ban qu c gia phòng, ch ng AIDS và phòng, ch ng t n n ma túy, m i dâm. D. CÔNG TÁC AN TOÀN V SINH TH C PH M 1. Tình hình ng c th c phNm: Trong tháng x y ra 06 v ng c th c phNm t i 5 t nh/thành ph : Ngh An, Qu ng Bình, H i Dương (02 v ), Cà Mau và thành ph H Chí Minh. Trong ó: s ngư i tham gia các b a ăn: 3091; S ngư i m c: 627; S ngư i nh p vi n: 518 và t vong: 01 trư ng h p. Nguyên nhân các v ng c th c phNm là do c t t nhiên 01 v và chưa xác nh nguyên nhân 05v . 2. Ho t ng b o m an toàn v sinh th c phNm: B Y t ã ph i h p v i Văn phòng Chính ph t ch c h p v ki n toàn Ban Ch o liên ngành Trung ương v v sinh an toàn th c phNm; ph i h p v i B N i v ban hành Thông tư liên t ch s 12/2008/TTLT-BYT-BNV ngày 30/12/2008 v hư ng d n ch c năng, nhi m v , quy n h n, cơ c u t ch c và biên ch c a Chi c c An toàn v
  4. sinh th c phNm tr c thu c S Y t ; ban hành các Quy t nh thành l p 03 Trung tâm Ki m nghi m an toàn v sinh th c phNm khu v c Tây Nguyên, khu v c phía Nam và khu v c mi n Trung. B Y t ang xin ý ki n góp ý c a các B , ngành v 2 d th o Thông tư liên t ch B Y t - B Tài Nguyên và Môi trư ng hư ng d n qu n lý Nhà nư c v v sinh an toàn th c phNm. B Y t ang Ny m nh công tác thanh tra, ki m tra an toàn v sinh th c phNm, c bi t trong d p T t Nguyên án K S u 2009; hư ng d n các a phương ch ng phòng ch ng ng c th c phNm và th c hi n nghiêm ch báo cáo v tình hình ng c th c phNm. Liên quan n s a và s n phNm s a nhi m Melamine, B Y t ã ban hành Thông cáo báo chí v v n x lý Melamine và tr c ti p tham gia t a àm trên ài Truy n hình Vi t Nam. B Y t ã có các báo cáo g i Th tư ng Chính ph và U ban Khoa h c Công ngh và Môi trư ng c a Qu c h i v k t qu th c hi n các gi i pháp ki m soát th c phNm nhi m Melamine và tình hình x lý s a nhi m Melamine, các bi n pháp B Y t tri n khai h tr i v i Công ty C ph n s a Hà N i và gi i quy t m t s ơn thư c a bà con nông dân s n xu t nguyên li u s a. B Y t ti p t c ch o S Y t các t nh/thành ph tr c thu c Trung ương v vi c x lý s n phNm th c phNm nhi m Melamine. V v n ng c rư u, B Y t ti p t c ch o S Y t các t nh/thành ph tăng cư ng công tác qu n lý, thanh ki m tra i v i s n phNm rư u, bia và phòng ch ng ng c do rư u, ti p t c tri n khai công tác thanh, ki m tra v sinh an toàn th c phNm t i các cơ s s n xu t, kinh doanh rư u, bia trên th trư ng. E. TH C HI N CÁC CÔNG TÁC TR NG TÂM KHÁC 1. Công tác K ho ch – Tài chính: B Y t ã t ng h p báo cáo t ng k t công tác y t năm 2008 vùng Tây B c chuNn b cho H i ngh t ng k t năm 2008 vùng Tây B c; ti n hành i u ch nh v n i ng năm 2008 và t ng h p nhu c u k ho ch v n i ng năm 2009 cho các D án; chuNn b báo cáo ti n các D án ODA theo ngh c a B K ho ch và u tư trong năm 2008 (báo cáo năm). Ti n hành i u ch nh kinh phí năm 2008 cho các ơn v v v n u tư xây d ng cơ b n. T ch c khám ch a b nh chính sách cho các i tư ng chính sách nhân ngày qu c phòng toàn dân. T ch c 5 l p t p hu n th nghi m bi u m u báo cáo th ng kê y t ; 2. Công tác Pháp ch : B Y t ti p t c hoàn thi n d th o Lu t Khám ch a b nh; t ch c h i th o xin ý ki n góp ý c a H i ngh nghi p, Văn phòng Chính ph v d th o Lu t khám b nh. B ã ti n hành Ki m tra các văn b n ã ban hành năm 2008; Ti p t c so n th o d th o Ngh nh 45/2005/N -CP s a i. V công tác Thi ua - Khen thư ng: ã t ch c h p H i ng Thi ua khen thư ng B Y t ; Hư ng d n các ơn v t p h p h sơ trình B trư ng trình t ng c Th tư ng Chính ph cho d ki n 11 t p th , và c thi ua c a B Y t cho 73 t p th ; khen thư ng l tuyên dương sinh viên n i trú khóa 2008-2011.
  5. 3. Công tác Thanh tra Trong tháng, Cơ quan B Y t ã ti p 10 lư t công dân n yêu c u gi i quy t các th c m c, khi u n i liên quan n giám nh thương t t, ch lương,Thanh tra B cũng ã nh n ư c 35 ơn thư khi u n i, t cáo, ph n ánh c a công dân, v i 20 ơn ngh , ph n ánh, 10 ơn khi u n i và 05 ơn t cáo. Trong các ơn thư nh n ư c, s ơn có danh là 29 ơn, n c danh 6 ơn, v gi i quy t 28 v vi c (7 v vi c trùng). N i dung ơn thư ch y u c p công tác khám ch a b nh (16 ơn), kinh t xã h i (16 ơn), công tác Dư c (01 ơn) và công tác v sinh (2 ơn). B Y t ã tham gia oàn thanh tra v phòng ch ng ma tuý t i H i Phòng; xác minh ơn thư c a m t s bà con chăn nuôi bò s a t i Vĩnh Phúc. B Y t ã báo cáo Th tư ng Chính ph v trư ng h p tai bi n sau tiêm ch ng v c-xin viêm não c a cháu Th H ng Di m; t ng h p và góp ý ki n k t lu n c a Thanh tra Chính ph thanh tra C ph n hoá Công ty C ph n trung ương 25 và Công ty c ph n y dư c Vinamix. X lý vi ph m hành chính v qu n lý ch t lư ng thu c, quy ch qu ng cáo thu c và m phNm nh hư ng n s c kho con ngư i. 4. Công tác h p tác Qu c t : B trư ng B Y t thay m t Chính ph Vi t Nam i d l k ni m 59 năm Quan h ngo i giao Vi t Nam- Trung Qu c; B Y t ã làm vi c v i oàn i bi u Qu c h i Australia; làm vi c v i các i tác nư c ngoài và trong nư c v d án phòng ch ng lao; ti p các i s , i di n các cơ quan ngo i giao Vi t Nam t i nư c ngoài ương nhi m và m i ư c b nhi m t i m t s nư c trao i v tình hình h p tác qu c t trong lĩnh v c y t và phương hư ng, k ho ch h p tác trong tương lai gi a B Y t Vi t Nam v i các nư c B Y t cũng ã t ch c g p m t các i s , tham tán, tuỳ viên y t các nư c có nhi u h p tác trong lĩnh v c y t , các cơ quan h p tác phát tri n c a các nư c, các t ch c qu c t , m t s t ch c phi chính ph nư c ngoài ã có nh ng óng góp quan tr ng cho chương trình y t Vi t Nam nhân d p t t Nguyên án. B Y t ã th ng nh t v i các i tác nư c ngoài ho t ng trong lĩnh v c y t Tuyên b Hà N i trong Y t . 5. Công tác t ch c cán b : Trong tháng, B Y t ã hoàn thi n và ban hành 15 Quy t nh quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a 15 V , C c, Văn phòng B , Thanh tra B , thu c B Y t . ang ti n hành xác nh tên, ch c năng, nhi m v và phương án t ch c, s p x p l i các ơn v s nghi p tr c thu c B Y t theo quy nh t i Ngh nh s 188/2007/N -CP c a Chính ph : Thu g n các u m i, xây d ng án s p x p l i các ơn v công ngh thông tin, các t p chí… Các Vi n thu c B Y t ang ti n hành xây d ng và t ch c thNm nh án chuy n i và phương án ki n toàn t ch c và ho t ng c a 05 t ch c khoa h c và công ngh theo Ngh nh s 115/2005/N -CP c a Chính ph . B Y t cũng ang xây d ng và thNm nh các c a các ơn v s nghi p tr c thu c B v th c hi n ch t ch , t ch u trách nhi m v nhi m v , t ch c, biên ch theo Thông tư s 02/TTLT-BYT-BNV ngày 23/01/2008 c a B Y t và B N i v hư ng d n th c hi n Ngh nh s 43/2006/N -CP c a Chính ph .
  6. Ti p t c tri n khai án c luân phiên cán b chuyên môn h tr tuy n dư i theo Quy t nh s 1816/Q -BYT c a B trư ng B Y t . T ch c quán tri t và xây d ng án chuy n i v trí công tác theo Ngh nh s 158/2007/N -CP c a Chính ph , B Y t ã có Quy t nh phê duy t k ho ch chuy n i v trí công tác c a các cán b , công ch c, viên ch c làm công tác t ch c cán b . T ch c thi nâng ng ch t bác sĩ, dư c sĩ lên Bác s chính, dư c sĩ chính cho 1200 cán b , viên ch c t i 03 mi n B c, Trung, Nam. ã thành l p H i ng và t ch c tuy n d ng 151 bác s n i trú khoá 2008-2011 vào các ơn v s nghi p tr c thu c B Y t . T ch c cu c g p m t, vinh danh 151 bác s n i trú khoá 2008 - 2011 t i Văn Mi u, Qu c T Giám, Hà N i. Xây d ng k ho ch và ti n hành các công tác chuNn b cho cu c g p m t cán b y t cơ s tiêu bi u nhân d p ngày Th y thu c Vi t Nam 27/02/2009. 6. Công tác B o hi m Y t : Trong tháng, B Y t ã ban hành K ho ch s 10/KH-BYT ngày 07/01/2009 v tri n khai thi hành Lu t B o hi m y t ã ư c Qu c h i thông qua ngày 14/11/2008. ã ph i h p v i B o hi m Xã h i Vi t Nam ban hành Quy ch ph i h p ho t ng th c hi n chính sách, pháp lu t v B o hi m y t kèm theo Quy t nh s 5205/Q -BYT ngày 30/12/2008. Ph i h p v i B o hi m Xã h i Vi t Nam t ch c H i ngh ánh giá th c hi n b o hi m y t t nguy n và tri n khai th c hi n Thông tư 10/2008/TTLT- BYT-BTC hư ng d n th c hi n b o hi m y t cho ngư i thu c h c n nghèo khu v c phía Nam.. ang ti n hành biên so n d th o Ngh nh hư ng d n m t s i u c a Lu t B o hi m y t . 7. Công tác qu n lý dư c: B Y t ph i h p v i B Khoa h c và Công ngh xây d ng và ban hành Thông tư liên t ch s 11/2008/TTLT-BYT-BKH&CN ngày 29/12/2008 Hư ng d n xây d ng, thNm nh, công b B tiêu chuNn qu c gia v thu c và ban hành, xu t b n Dư c i n Vi t Nam. Ti p t c hoàn thi n b n s a i Quy ch thông tin qu ng cáo thu c. B Y t ang hoàn thi n d th o l n cu i Quy ch ăng ký thu c theo hư ng h i nh p; ã ban hành Quy t nh s 40/2008/Q -BYT v phân c p qu n lý nhà nư c v m phNm i v i m phNm s n xu t t i Vi t Nam. Ph i h p v i B Tài chính và B Công Thương sơ k t ánh giá công tác qu n lý giá thu c sau 01 năm th c hi n Thông tư 11 và ra gi i pháp cho năm 2009. 8. Công tác Trang thi t b và Công trình y t B Y t ã xây d ng danh m c Trang thi t b y t cho b nh vi n a khoa khu v c và phòng khám a khoa khu v c theo Quy t nh s 47/2008/Q -TTg ngày 02/4/2008 c a Th tư ng Chính ph phê duy t án xây d ng, c i t o, nâng c p b nh vi n huy n giai o n 2008-2010 theo quy mô giư ng b nh và các vùng mi n khác nhau. ChuNn b t ch c H i ngh bàn v Quy ho ch Hà N i m r ng do B Xây d ng ch trì ph i h p v i B Y t , B Công thương, B Giáo d c và ào t o và y ban nhân dân thành ph Hà N i. Ti p t c rà soát tài li u hư ng d n th c hi n án Nâng c p B nh vi n huy n theo Quy t nh 47/2008/Q -TTg c a Th tư ng Chính ph . Làm vi c v i B Xây d ng v Tiêu chuNn thi t k , Thi t k m u i v i các cơ s y t
  7. hư ng d n th c hi n. Rà soát và th ng kê hi n tr ng, nhu c u phát tri n v h th ng x lý ch t th i l ng c a các ơn v tr c thu c B Y t . 9. Công tác Y Dư c c truy n: Trong tháng, B Y t ã d th o và xin ý ki n góp ý c a các B , ngành v “K ho ch hành ng c a Chính ph th c hi n Ch th 24-CT/TW ngày 04/7/2008 c a Ban Bí thư Trung ương ng v phát tri n ông y Vi t Nam và H i ông y trong tình hình m i”. ang xây d ng d th o án “C ng c và phát tri n m ng lư i khám, ch a b nh b ng Y Dư c c truy n giai o n 2009- 2020”. ang ti p t c xây d ng d th o phương pháp chung ch bi n các v thu c Y h c c truy n; xây d ng Thông tư hư ng d n xét t ng gi i thư ng H i Thư ng Lãn Ông; T ng h p k t qu ki m tra b nh vi n cu i năm 2008, t ng h p công tác Y dư c c truy n năm 2008 và phương hư ng ho t ng năm 2009. 10. Công tác chăm sóc S c kho Bà m – Tr em: T ng h p báo cáo tình hình th c hi n các n i dung ho t ng theo k ho ch c a Ch- ương trình m c tiêu Qu c gia phòng ch ng m t s b nh xã h i, b nh d ch nguy hi m, HIV/ADIS ã ư c phê duy t. T ch c t ng k t ánh giá tình hình th c hi n chương trình m c tiêu qu c gia năm 2008, hư ng d n các a phương tri n khai ho t ng năm 2009. Ti p t c t ng h p báo cáo v t ch c m ng lư i chăm sóc s c kh e sinh s n các a phương. ang hoàn thi n d th o nh m c thu c thi t y u và v t tư tiêu hao trong các d ch v , th thu t s c kh e sinh s n chuNn b ban hành. ã t ch c H i th o v Phân tuy n qu n lý, nhi m v chuyên môn k thu t c a h S c kho sinh s n. T ng h p k t qu ki m tra cu i năm c a h cơ s chăm sóc s c kho sinh s n c a các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; k t qu n nay ã có 34 t nh/thành ph t lo i xu t s c toàn di n, 22 t nh/thành ph t lo i xuât s c; 06 t nh t lo i Khá, 01 t nh xin hoãn ki m tra vì ang chuy n tr s làm vi c. II. HO T NG C A LÃNH OB YT Lãnh o B tích c c ch o vi c phòng ch ng d ch trong mùa ông xuân, nh t là d ch cúm A (H5N1) ngư i, ch o vi c thông tin cho các phương ti n i chúng v k t qu gi i quy t v n liên quan n s a nhi m Melamine, v c-xin phòng ch ng các týp vi-rút gây ung thư c t cung. Tăng cư ng h p tác qu c t , huy ng t i a các ngu n tài tr cho nh ng lĩnh v c ưu tiên c a ngành y t . ã ban hành Ch th 01/BYT-CT hư ng d n các ơn v tri n khai công tác ph c v và báo cáo y t trong d p t t Nguyên án K S u 2009. Lãnh o B Y t ti p t c ch o các ơn v th c hi n nh ng bi n pháp nâng cao ch t lư ng d ch v y t các cơ s y t công l p, trong ó có vi c ôn c tri n khai có hi u qu án 1816 v luân chuy n cán b y t công tác t i tuy n trung ương v h tr k thu t cho các cơ s y t tuy n dư i. Ki n toàn ch c năng nhi m v c a các ơn v thu c B Y t , s p x p l i các ơn v tr c thu c. Ti p t c ch o ki n toàn h th ng t ch c dân s , cơ quan qu n lý, ki m nghi m và thanh tra an toàn v sinh th c phNm t i a phương. III. K HO CH CÔNG TÁC THÁNG 02 NĂM 2009
  8. 1.Tích c c ch o các a phương tri n khai công tác phòng ch ng b nh d ch mùa ông xuân, c bi t là d ch cúm A (H5N1) ngư i. Theo dõi ch t ch di n bi n tình hình d ch tiêu ch y c p nguy hi m, d ch cúm A(H5N1) ch o, ôn c, h tr chuyên môn, v t tư, hoá ch t cho các ơn v , a phương tri n khai các bi n pháp phòng ch ng d ch. 2.Tri n khai t t công tác y t ph c v T t Nguyên án K S u, c bi t là vi c thư ng tr c c p c u b nh nhân 24/24 gi hàng ngày; thanh ki m tra an toàn v sinh th c phNm và cung c p y thu c, hoá ch t khi có thiên tai, b nh d ch. 3.Tăng cư ng ki m tra, giám sát chuNn qu c gia v y t xã t i m t s t nh mi n núi, vùng khó khăn; Ti p t c vi c phân b k ho ch ngân sách năm 2009 cho các ơn v ; Ti n hành biên so n và hoàn ch nh Niên giám th ng kê Y t năm 2007. 4.Ti p t c hoàn thi n d th o Ngh nh hư ng d n chi ti t m t s i u c a Lu t B o hi m y t , Ngh nh hư ng d n x ph t vi ph m hành chính v b o hi m y t ; Hoàn thi n d th o Quy t nh s a i, b sung Quy t nh s 102/2002/Q -BYT ngày 14/1/2002 c a B Y t v ban hành danh m c d ch v k thu t ph c h i ch c năng. 5.Ph i h p v i B o hi m xã h i Vi t Nam t ch c H i ngh ánh giá th c hi n BHYT t nguy n và tri n khai th c hi n Thông tư 10/2008/TTLT-BYT-BTC hư ng d n th c hi n b o hi m y t cho ngư i thu c h c n nghèo khu v c phía B c. 6.Ti p t c ch o th c hi n các chương trình, án trình Chính ph , Th tư ng Chính ph trong Quý I/2009. Tích c c ch o t ch c và hư ng d n các a phương t ch c k ni m 54 năm ngày Th y thu c Vi t Nam 27/2/2009. B Y t s t ch c L k ni m ngày th y thu c Vi t Nam k t h p g p m t 455 i bi u cán b y t cơ s tiêu bi u, su t s c ang công tác t i vùng núi, vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn c a 57 t nh, thành ph . 7.Ti p t c ki n toàn h th ng t ch c ngành y t theo hư ng tinh g n, gi m u m i. Hoàn thi n trình Chính ph v án s p x p l i các ơn v s nghi p tr c thu c B Y t theo quy nh t i Ngh nh s 188/2007/N -CP c a Chính ph . Ti p t c ki n toàn h th ng t ch c cơ quan qu n lý, ki m nghi m và thanh tra an toàn v sinh th c phNm c a các a phương. 8.Tri n khai ho t ng c a các d án do T ch c Y t th gi i (WHO), Qu Nhi ng Liên hi p qu c tài tr cho lĩnh v c y t . Trên ây là k t qu ho t ng c a B Y t tính t 21/12/2008 n 20/1/2009. B Y t xin g i Văn phòng Chính ph t ng h p và báo cáo Th tư ng Chính ph ./. B TRƯ NG Nguy n Qu c Tri u
Đồng bộ tài khoản