Báo cáo số 341/BC-BYT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
50
lượt xem
2
download

Báo cáo số 341/BC-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Báo cáo số 341/BC-BYT về công tác cải cách hành chính tháng 4 năm 2009 do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo số 341/BC-BYT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p - T do - H nh phúc --------- S : 341/BC-BYT Hà N i, ngày 15 tháng 4 năm 2009 BÁO CÁO CÔNG TÁC C I CÁCH HÀNH CHÍNH THÁNG 4 NĂM 2009 Kính g i: B N i v Th c hi n yêu c u c a B N i v t i công văn s 415/BNV-CCHC ngày 20 tháng 02 năm 2009 v vi c báo cáo k t qu công tác c i cách hành chính, B Y t xin báo cáo tình hình th c hi n c i cách hành chính tháng 4 năm 2009 như sau: I. CÔNG TÁC C I CÁCH TH CH : 1. Tình hình th c hi n rà soát các văn b n quy ph m pháp lu t v y t : B Y t ang ti n hành vi c rà soát các văn b n quy ph m pháp lu t v y t ư c ban hành trong năm 2008, n nay ã rà soát ư c 70 trên t ng s 99 văn b n. 2. V xây d ng và hoàn thi n th ch trong qu n lý nhà nư c v y t : Trong tháng 4 năm 2009, B Y t không có án ăng ký trình Chính ph , Th tư ng. Tuy nhiên, B Y t ã là cơ quan ch trì, tham mưu và trình Th tư ng Chính ph ban hành: - Quy t nh s 402/Q -TTg ngày 27 tháng 3 năm 2009 c a Th tư ng Chính ph v vi c ban hành K ho ch hành ng c a Chính ph th c hi n Ngh quy t s 18/2008/QH12 ngày 03 tháng 6 năm 2008 c a Qu c h i v Ny m nh th c hi n chính sách, pháp lu t xã h i hoá n ng cao ch t lư ng chăm sóc s c kh e nhân dân. - Quy t nh s 46/2009/Q -TTg ngày 31/3/2009 c a Th tư ng Chính ph v vi c quy nh ch ph c p c thù i v i cán b , viên ch c công tác t i B nh vi n H u Ngh , B nh vi n Th ng Nh t, B nh vi n C à N ng thu c B Y t , các phòng b o v s c kho Trung ương 1, 2, 2B, 3 và 5, Khoa A11 Vi n Y h c c truy n quân i. 3. V c i cách quy trình xây d ng và ban hành văn b n quy ph m pháp lu t v y t : Hi n B Y t ang ch văn b n hư ng d n thi hành Lu t ban hành văn b n quy ph m pháp lu t ti n hành c i cách quy trình xây d ng và ban hành văn b n quy ph m pháp lu t v y t .
  2. 4. Tình hình th c hi n Quy t nh s 144/2006/Q -TTg ngày 20/6/2006 c a Th tư ng Chính ph v vi c áp d ng h th ng qu n lý ch t lư ng theo tiêu chuNn TCVNISO 9001:2000 vào ho t ng c a ơn v - Trong tháng, 5 ơn v ã ư c c p ch ng nh n theo tiêu chuNn ISO 9001:2000 ã ph i h p v i chuyên gia ánh giá c a t ch c GIC chuNn b cho ánh giá giámsát h th ng c a 5 ơn v l n 2 (6 tháng/ l n). - 10 ơn vi v , c c, Thanh tra B còn l i ang ti p t c xem xét chuNn b ban hành 18 quy trình. II. CÔNG TÁC C I CÁCH T CH C B MÁY HÀNH CHÍNH: 1. V t ch c b máy a. V xác nh ch c năng, nhi m v c a các ơn v - Th c hi n Quy t nh c a B trư ng B Y t v quy nh ch c năng, nhi m v c a các V , C c, Văn phòng B , Thanh tra B , trong tháng Văn phòng B và Thanh tra B , C c YTDP và Môi trư ng ã ban hành Quy t nh quy nh ch c năng nhi m v c a các phòng c a t ng ơn v b. V thành l p các t ch c m i: Trong tháng B Y t ti p t c xây d ng và hoàn thi n án thành l p Trung tâm Thông tin thu c và theo dõi ph n ng có h i c a thu c Qu c gia tr c thu c Trư ng i h c Dư c Hà N i và T ch c thNm nh các án x p h ng các ơn v s nghi p tr c thu c B . c. i m i cơ ch qu n lý i v i các ơn v s nghi p y t - Trong tháng 4, B Y t ang t p trung xây d ng k ho ch tri n khai th c hi n K t lu n s 42-KL/TW ngày 01/4/2009 c a B Chính tr v i m i cơ ch ho t ng, cơ ch tài chính (trong ó có ti n lương và giá d ch v y t ) i v i các ơn v s nghi p y t công l p, c bi t là xây d ng d th o Ngh nh c a Chính ph quy nh chi ti t v i m i cơ ch ho t ng, cơ ch tài chính (trong ó có ti n lương và giá d ch v y t ) i v i các ơn v s nghi p y t công l p. 2. V nâng cao ch t lư ng i ngũ cán b , công ch c, viên ch c a. V công tác tuy n d ng, s d ng và qu n lý công ch c, viên ch c: - Trong tháng B Y t ti p t c ra quy t nh tuy n d ng sinh viên trúng tuy n n i trú năm 2009 v làm vi c t i các B nh vi n tr c thu c B và chuNn b k ho ch tuy n d ng các khoá n i trú ti p theo. b. V ch chính sách i v i cán b - B Y t t p trung hư ng d n các ơn v th c hi n Quy t nh s 46/2009/Q -TTg ngày 31/3/2009 c a Th tư ng Chính ph v vi c quy nh ch ph c p c thù i v i cán b , viên ch c công tác t i B nh vi n H u Ngh , B nh vi n Th ng Nh t,
  3. B nh vi n C à N ng thu c B Y t , các phòng b o v s c kho Trung ương 1, 2, 2B, 3 và 5, Khoa A11 Vi n Y h c c truy n quân i. - T ch c tri n khai Quy t nh s 29/2008/Q -BYT v ban hành Quy t c ng x c a cán b y t và cu c v n ng h c t p và làm theo tâm gương o c H Chí Minh trong lĩnh v c Y t d phòng, khámch a b nh. - Ti p t c tri n khai xây d ng án trách nhi m và nghĩa v xã h i c a cán b y t . IV. Công tác c i cách tài chính công 1. Tình hình th c hi n Ngh nh s 130/2005/N -CP ngày 17/10/2005 c a Chính ph quy nh ch t ch , t ch u trách nhi m v s d ng biên ch và kinh phí qu n lý hành chính i v i các cơ quan hành chính nhà nư c So v i các tháng trư c tình hình th c hi n Ngh nh s 130/2005/N -CP c a B Y t chưa có s thay i. B Y t kính ngh B N i v cho phép báo cáo n i dung này vào cu i năm 2009 2. Tình hình th c hi n Ngh nh s 115/2005/N -CP ngày 05/9/2005 c a Chính ph quy nh cơ ch t ch , t ch u trách nhi m c a t ch c khoa h c và công ngh công l p B Y t ã phê duy t phương án giao th c hi n Ngh nh 115/2005/N -CP i v i 03 ơn v (Vi n Chi n lư c và chính sách Y t , Trung tâm nghiên c u s n xu t v c- xin sinh phNm y t và Vi n Trang thi t v và Công trình Y t ). Các ơn v còn l i s ti p t c rà soát xem xét và quy t nh trong Quý II năm 2009. Trên ây là báo cáo tháng 4 năm 2009 v công tác c i cách hành chính B Y t tính n ngày 15/4/2009, B Y t xin g i B N i v t ng h p và báo cáo Th tư ng Chính ph ./. B TRƯ NG Nguy n Qu c Tri u
Đồng bộ tài khoản