Báo cáo số 361/BC-BNN-VP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
46
lượt xem
4
download

Báo cáo số 361/BC-BNN-VP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Báo cáo số 361/BC-BNN-VP về việc công tác cải cách hành chính tháng 02 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 03 năm 2008 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo số 361/BC-BNN-VP

  1. B NÔNG NGHI P C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN NAM ----- c l p - T do - H nh phúc ------- S : 361/BC-BNN-VP Hà N i, ngày 18 tháng 02 năm 2008 BÁO CÁO CÔNG TÁC C I CÁCH HÀNH CHÍNH THÁNG 02 VÀ NHI M V TR NG TÂM THÁNG 03 NĂM 2008 I- K T QU TH C HI N CHƯƠNG TRÌNH CCHC TRONG THÁNG 02 - 2008 1. C i cách th ch 1.1- V công tác xây d ng pháp lu t Trong tháng, B ã trình Chính ph ban hành Ngh nh s 05/2008/N -CP ngày 14/01/2008 v Qu B o v và Phát tri n r ng; B ban hành Quy t nh 429/Q - BNN-PC v vi c phê duy t k ho ch xây d ng văn b n QPPL, k ho ch ki m tra văn b n, ki m tra vi c th c hi n pháp lu t, k ho ch ph bi n giáo d c pháp lu t và k ho ch rà soát văn b n QPPL c a B năm 2008; ban hành theo thNm quy n 28 văn b n g m 26 Quy t nh và 02 Thông tư. Ti p t c hoàn thi n d th o Thông tư s a i, b sung Thông tư 02/2005/TT-BTS v hư ng d n Ngh nh 59/2005/N - CP v i u ki n s n xu t, kinh doanh m t s ngành ngh thu s n. T ng h p góp ý ki n và tr l i d th o văn b n xin ý ki n t ng s 36 văn b n bao g m: 01 d án lu t, 01 Pháp l nh, 16 ngh nh và 02 thông tư, 04 Quy t nh và m t s văn b n khác (trong ó có 18 văn b n xin ý ki n thành viên Chính ph ). 1.2. V công tác ph bi n giáo d c pháp lu t Trong tháng, B ã xây d ng k ho ch tuyên truy n, ph bi n giáo d c pháp lu t năm 2008 và giai o n t năm 2008-2012; t ch c h i th o “ ưa giáo d c pháp lu t th y s n vào các trư ng ào t o có liên quan n thu s n”; chuNn b k ho ch phát ng cu c thi “Tìm hi u pháp lu t thu s n” trong c nư c. 1.3 - V tri n khai cơ ch "m t c a" Trong tháng, các C c ti p t c rà soát, ơn gi n hoá các qui trình, th t c hành chính; ti n hành xây d ng, áp d ng h th ng qu n lý ch t lư ng theo tiêu chuNn TCVN ISO 9001:2000 i v i các qui trình công vi c th c hi n theo cơ ch “m t c a”. Theo k t qu th ng kê, b ph n “m t c a” c a các C c ã ti p nh n ư c 458 h sơ, trong ó tr l i úng h n t 92,4%, tr h n 7,6%.
  2. 1.4. V th t c hành chính Ti p t c nghiên c u s a i các văn b n quy ph m pháp lu t thu c thNm quy n c a B trư ng theo xu t t i báo cáo s 3111/BNN-VP ngày 12/11/2007. Trong tháng, ã rà soát, công khai các th t c hành chính thu c lĩnh v c qu n lý ch t lư ng an toàn v sinh thú y thu s n t i ơn v , website c a ơn v và c a B . ang xây d ng k ho ch tri n khai Quy t nh s 07/Q -TTg ngày 04/01/2008 c a Th tư ng Chính ph ban hành K ho ch th c hi n án ơn gi n hóa th t c hành chính trên các lĩnh v c qu n lý nhà nư c giai o n 2007 – 2010 trên cơ s k th a các k t qu ã th c hi n trong năm 2007 và nh ng yêu c u m i theo tinh th n ch o t i quy t nh này. 2. C i cách t ch c b máy Trong tháng, B ã ban hành Quy t nh s 240/Q -BNN –TCCB v vi c thành l p cơ s 2 c a Trư ng i h c Lâm ngh êp t i T nh ng Nai trên cơ s sáp nh p Trư ng Trung h c Lâm nghi p s 2 vào Trư ng i h c Lâm nghi p, là ơn v s nghi p ào t o có thu tr c thu c Trư ng i h c Lâm nghi p; Quy t nh 229/Q - BNN –TCCB v vi c thành l p Ban Qu n lý và H tr “ Chương trình C i thi n cung c p d ch v công trong nông ngh êp và phát tri n nông thôn”, giúp B trư ng nh hư ng v cơ ch , chính sách, k ho ch, ch o, giám sát và ki m tra vi c th c hi n d án theo m c tiêu; Quy t nh 460/Q -BNN –TCCB v vi c chuy n i Trung tâm Tài nguyên nư c và môi trư ng nư c thành ơn v có tư cách pháp nhân tr c thu c Vi n Khoa h c Thu l i, có ch c năng nghiên c u khoa h c, nghiên c u chi n lư c, chính sách, nghiên c u ph c v các d ch v công ích c a nhà nư c, ào t o, h p tác qu c t , chuy n giao k t qu nghiên c u vào s n xu t thu c lĩnh v c ngu n nư c, b o v môi trư ng và sinh thái trong ph m vi c nư c. Ti p t c Ny m nh phân c p qu n lý, B trư ng ã ký Quy t nh u quy n cho Giám c CPO t ch c thNm nh và phê duy t h sơ m i th u các gói th u xây l p, thi t b , cương và d toán thu c kho n h tr c a Nh t B n cho 3 T nh Th a Thiên Hu , Hà Tĩnh và B n Tre thu c D án WB4. 3. Phát tri n ngu n nhân l c Trong tháng, B ã ký quy t nh i u ng, b nhi m 147 ng chí lãnh o, trong ó: 06 V trư ng, 32 Phó V trư ng, 01 Chánh Văn phòng, 07 Phó Văn phòng, 01 Chánh Thanh tra, 05 Phó Chánh Thanh tra, 13 C c trư ng, 54 Phó c c trư ng, 01 Trư ng ban, 04 Phó trư ng ban, 03 Giám c Trung tâm, 14 Phó Giám c Trung tâm theo ch c năng, nhi m v và cơ c u t ch c m i c a B theo Ngh nh s 01/2008/N -CP c a Chính ph qui nh ch c năng, nhi m v và cơ c u t ch c c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; 03 Phó Vi n trư ng, 01 Hi u trư ng, 02 Phó hi u trư ng; t ch c H i ngh tri n khai công tác quy ho ch Lãnh o B v i các ơn v thu c B . 4. C i cách tài chính công:
  3. Th c hi n tri n khai thí i m K ho ch chi tiêu trung h n thu c D án c i cách qu n lý tài chính công do B Tài chính ch trì, B ang hoàn thi n b n d th o k ho ch chi tiêu trung h n 2008-2010. Th c hi n Ngh nh 115/N –CP c a Chính ph v i m i cơ ch qu n lý i v i các ơn v s nghi p khoa h c công l p, trong tháng B ã có văn b n yêu c u B Khoa h c và Công ngh hư ng d n th t c, n i dung và quy trình ra quy t nh chuy n i Vi n nghiên c u nuôi tr ng thu s n I sang ho t ng theo cơ ch t trang tr i kinh phí theo quy nh t i Ngh nh “115”. Trong tháng, B ã có văn b n hư ng d n th c hi n m t s i u c a Ngh nh 43/2006/N -CP ngày 25/4/2006 c a Chính ph quy nh quy n t ch , t ch u trách nhi m v th c hi n nhi m v , t ch c b máy, biên ch và tài chính i v i ơn v s nghi p công l p trong lĩnh v c y t . 5. Hi n i hoá n n hành chính và công tác ch o CCHC B trư ng ã ký ban hành k ho ch c i cách hành chính năm 2008 c a B . K ho ch C i cách hành chính năm 2008 ư c ban hành căn c trên cơ s K ho ch C i cách hành chính c a B giai o n 2008 - 2010 và các ho t ng tr ng tâm c n tri n khai trong năm 2008 các lĩnh v c: th ch , t ch c b máy, phát tri n ngu n nhân l c, tài chính công và hi n i hoá n n hành chính. K ho ch ã xác nh 52 ho t ng c n tri n khai th c hi n, trong ó có s phân công rõ trách nhi m ch trì, ph i h p tri n khai th c hi n c a các ơn v , các s n phNm cu i cùng c n t ư c và th i gian b t u, k t thúc. Th c hi n Quy t nh s 144/2006/Q -TTg ngày 20/6/2006 c a Th tư ng Chính ph v vi c áp d ng H th ng qu n lý ch t lư ng theo tiêu chuNn TCVN ISO 9001:2000 vào ho t ng c a các cơ quan hành chính nhà nư c. Trong tháng, các C c ti p t c ph i h p v i Công ty Tư v n t ch c khoá ào t o v tiêu chuNn ISO, phương pháp xây d ng h th ng tài li u, d th o h th ng tài li u, m b o úng ti n ã ra. II. NHI M V TR NG TÂM THÁNG 03 - 2008 1. Tri n khai th c hi n Quy t nh s 07/Q -TTg, ngày 04/01/2008 c a Th tư ng Chính Ph . 2. Tri n khai K ho ch c i cách hành chính năm 2008 c a B . 3. Ti p t c tri n khai Quy t nh 144/2006/Q -TTg c a Th tư ng Chính ph v xây d ng và áp d ng TCVN ISO 9001: 2000. 4. Ti p t c thNm nh và phê duy t án chuy n i cơ ch qu n lý i v i các ơn v s nghi p khoa h c công l p sang ho t ng theo cơ ch t trang tr i kinh phí theo quy nh t i Ngh nh 115/N -CP. 5. Ti p t c tri n khai các ho t ng c a D án h tr CCHC: chuNn b ánh giá năng l c qu n lý và th c hi n c i cách hành chính t i B Nông ngh êp và Phát tri n nông thôn, xây d ng chương trình tăng cư ng năng l c th c hi n c i cách hành chính
  4. c a B ; xây d ng k h ach Ny m nh tuyên truy n v c i cách hành chính; chia s kinh nghi m v c i cách hành chính v i các B - ngành; thu th p, t ng h p các tài li u v phân c p; cung c p d ch v công, tình hình th c hi n Ngh nh “43“, “115“; rà soát chi n lư c chính ph i n t c a B ./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Ban Ch o CCHC c a Chính ph ; - Văn phòng Chính ph (V CCHC); - B N i v (V CCHC); - B trư ng ( báo cáo); - Th trư ng Vũ Văn Tám ( báo cáo) - Các ơn v tr c thu c B ; - D án CCHC; Vũ Văn Tám - Cán b ph trách CCHC c a các ơn v (b ng email); - Lưu VP ( VT, TH, VPCCHC ).
Đồng bộ tài khoản