Báo cáo số 372/BC-BYT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
41
lượt xem
2
download

Báo cáo số 372/BC-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Báo cáo số 372/BC-BYT về tình hình bệnh cúm A(H5N1) và các biện pháp phòng, chống dịch từ ngày 05/5/2006 đến ngày 12/5/2006 do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo số 372/BC-BYT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 372/BC-BYT Hà N i, ngày 12 tháng 05 năm 2006 BÁO CÁO TÌNH HÌNH B NH CÚM A(H5N1) VÀ CÁC BI N PHÁP PHÒNG, CH NG DNCH T NGÀY 05/5/2006 N NGÀY 12/5/2006 B Y t xin báo cáo tình hình b nh cúm A(H5N1) và m t s bi n pháp phòng, ch ng d ch ã tri n khai trong tu n như sau: I.TÌNH HÌNH B NH CÚM A (H5N1) NGƯ I: 1.Tình hình trên Th gi i: T i Indonesia: Theo Thông báo c a T ch c Y t th gi i ngày 08/5/2006, B Y t Indonesia ã ghi nh n thêm 01 trư ng h p m c m i cúm A(H5N1). B nh nhân nam 30 tu i, s ng Jakarta, kh i b nh ngày 17/4/2006, nh p vi n ngày 21/4/2006 và t vong ngày 26/4/2006. G n nơi c a b nh có trang tr i nuôi gia c m. n nay t i Indonesia ã ghi nh n 33 trư ng h p m c cúm A(H5N1), trong ó 25 trư ng h p t vong. T i Ai C p: Ngày 05/5/2006, B Y t Ai C p ã ghi nh n thêm 01 trư ng h p t vong do m c cúm A(H5N1), là trư ng h p m c b nh ư c WHO thông báo ngày 04/5/2006. n nay t i Ai C p ã ghi nh n 13 trư ng h p m c cúm A(H5N1), trong ó 05 trư ng h p t vong. T i Djibouti: T i Thông báo c a T ch c Y t th gi i ngày 11/5/2006 ghi nh n 01 trư ng h p u tiên t i Djibouti m c cúm A(H5N1). 2.T i Vi t Nam: Trong tu n t ngày 05/5/2006 n 12/5/2006 không ghi nh n trư ng h p nào dương tính v i cúm A(H5N1). K t ngày 14/11/2005 n nay ã 6 tháng không ghi nh n trư ng h p m c m i cúm A (H5N1) ngư i. Tính t trư ng h p m c cúm A(H5N1) u tiên t i Vi t Nam (26/12/2003) n nay ã ghi nh n 93 trư ng h p m c t i 32 t nh/thành ph , trong ó có 42 trư ng h p t vong.
  2. K t tháng 12/2003 n nay, trên th gi i ã ghi nh n 208 trư ng h p m c cúm A(H5N1), trong ó có 115 trư ng h p t vong t i 9 qu c gia: Azerbaijan (m c 8, ch t 5), Campuchia (m c 6, ch t 6), Trung Qu c (m c 18, ch t 12), Djibouti (m c 01, ch t 0), Ai C p (m c 13, ch t 05), Indonesia (m c 33, ch t 25), Iraq (m c 02, ch t 02), Thái Lan (m c 22, ch t 14), Th Nhĩ Kỳ (m c 12, ch t 04), Vi t Nam (m c 93, ch t 42). II. CÁC HO T NG PHÒNG CH NG DNCH Ã TRI N KHAI: 1.Ph i h p v i S Y t t nh C n Thơ t ch c di n t p phòng ch ng i d ch cúm vào ngày 07/5/2006. Ti p t c làm vi c v i S Y t t nh Vĩnh Phúc chuNn b t ch c di n t p ngày 14/5/2006. 2.Ti p t c ti p nh n và phân ph i các trang thi t b , hoá ch t, trang b phòng ch ng d ch t I cho các a phương. 3.ChuNn b t ch c t p hu n cho cán b y t tuy n t nh, huy n, xã v hư ng d n s d ng máy móc, trang thi t b , công tác x lý d ch, thu dung b nh nhân t i các tuy n. 4.Ch o các a phương t ng h p danh m c các trang thi t b , thu c, hoá ch t, trang b phòng ch ng d ch các t nh/thành ph ã mua s m b ng kinh phí h tr c a Chính ph và kinh phí a phương, i chi u v i danh m c h tr tránh tình tr ng c p trùng l p. 5.Ti p t c ph i h p v i các Trung tâm Ki m d ch Y t biên gi i xem xét nhu c u và có báo cáo s d ng các trang thi t b giúp tăng cư ng giám sát phát hi n s m các trư ng h p nghi nhi m cúm A(H5N1) t i c a khNu. 6.ChuNn b t ch c H i th o góp ý Tài li u hư ng d n th c hi n c nh báo s m và áp ng nhanh, kh ng ch d ch cúm do ch ng vi rút gây i d ch và phòng ng a i d ch cúm ngư i. 7.Làm vi c v i các chuyên gia qu c t hoàn ch nh K ho ch hành ng phòng ch ng i d ch cúm giai o n 2006 - 2010 t i Vi t Nam . 8.C oàn cán b tháp tùng B trư ng B Y t tham d cu c h p B trư ng các nư c APEC v phòng ch ng cúm gia c m t i à N ng ngày 04 - 06/5/2006. 9.Ti p t c xin ý ki n góp ý Quy t nh thành l p Ban Tư v n an toàn sinh h c và hoàn ch nh Quy nh v an toàn sinh h c trong phòng xét nghi m c p I,II,III. 10.Hoàn ch nh tài li u hư ng d n và ký h p ng v i 04 Vi n V sinh d ch t /Pasteur khu v c chuNn b t p hu n v các bi n pháp b o v phòng ng a cúm A(H5N1) cho các t nh/thành ph trong c nư c. 11.H p Ban so n th o và T biên t p và H i th o v i các chuyên gia Pháp lu t và ngành Y t xin ý ki n óng góp D th o Lu t phòng D th o Lu t Phòng ch ng b nh truy n nhi m.
  3. 12.Ti p t c giám sát ch t ch tình hình d ch b nh trên th gi i và trong nư c ăng t i thông tin trên trang Web c a B Y t và ch o các ơn v ki m d ch y t biên gi i giám sát ch t ch t i các c a khNu có các i tư ng nh p c nh t vùng có d ch SARS cũ vào Vi t Nam. 13.Ti p t c ch o các ơn v ki m d ch y t biên gi i giám sát ch t ch t i các c a khNu có các i tư ng nh p c nh t vùng có d ch SARS cũ vào Vi t Nam. Trong tu n t 05/5 - 12/5/2006, t i 7 c a khNu l n ( ư ng b , ư ng không và ư ng thu ) c a 7 t nh, thành ph (Hà N i, H i Phòng, H Chí Minh, Qu ng Ninh, L ng Sơn, à N ng, Lào Cai) có 49.678 khách nh p c nh, trong ó có 46.812 ngư i nh p c nh t vùng có d ch SARS cũ. Giám sát 47.465 ngư i t nư c có d ch cúm A (H5N1) trên ngư i nh p c nh vào Vi t Nam, chưa phát hi n trư ng h p nào nghi nhi m cúm A. B Y t báo cáo và xin ý ki n ch o c a Văn phòng Trung ương ng, Văn phòng Chính ph ti p t c th c hi n. Xin trân tr ng c m ơn. TL. B TRƯ NG KT. CHÁNH VĂN PHÒNG PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG Hán
Đồng bộ tài khoản