Báo cáo số 386/BC-BYT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
71
lượt xem
5
download

Báo cáo số 386/BC-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Báo cáo số 386/BC-BYT về kết quả cuộc họp Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống đại dịch cúm ở người ngày 01/5/2009, tại Bộ Y tế do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo số 386/BC-BYT

  1. B YT C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p – T do – H nh phúc ---------- S : 386/BC-BYT Hà N i, ngày 02 tháng 5 năm 2009 BÁO CÁO K T QU CU C H P BAN CH O QU C GIA PHÒNG CH NG I DNCH CÚM NGƯ I NGÀY 01/5/2009, T I B Y T Kính g i: Th tư ng Chính ph Trư c tình hình d ch cúm A(H1N1) di n bi n ph c t p t i Mexico, M và ti p t c ghi nh n t i m t s nư c khác thu c Châu M , Châu Âu, Châu Á, ngày 01/5/2009, B Y t - Thư ng tr c Ban ch o qu c gia phòng ch ng i d ch cúm ngư i t ch c cu c h p khNn c p ch o v công tác phòng ch ng i d ch cúm. B Y t xin báo cáo Th tư ng k t qu cu c h p như sau: Cu c h p Ban ch o do B trư ng Nguy n Qu c Tri u - Trư ng Ban ch o qu c gia phòng ch ng i d ch cúm ngư i ch trì. Tham d cu c h p có B trư ng Cao c Phát - B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, các thành viên Ban Ch o qu c gia phòng ch ng i d ch cúm ngư i và các ơn v liên quan. Theo báo cáo c a các Ti u ban, tình hình d ch cúm A(H1N1) di n bi n như sau: I. TÌNH HÌNH DNCH CÚM A(H1N1) Tính n ngày 01 ngày 5 năm 2009, theo thông báo c a T ch c Y t th gi i ã có 11 nư c chính th c thông báo ghi nh n 331 trư ng h p m c, dương tính v i cúm A(H1N1): t i M 109 trư ng h p m c, trong ó 1 trư ng h p t vong; Mexico 156 trư ng h p m c, trong ó 9 trư ng h p t vong; Canada (34); Tây Ban Nha (13); Anh (8); c (3); New Zealand (3); Israel (2); Áo (1); Hà Lan (01), Th y s (01). Theo các ngu n tin t i s quán, B Y t các nư c và các ngu n tin khác, n 01/5/2009, 16 nư c khác ti p t c ghi nh n các trư ng h p nghi ng cúm A(H1N1): Australia (91), Colombia (42), Chile (24), Pháp (20), Costa rica (18), Hàn Qu c (17), an M ch (5), H ng Kông - Trung Qu c (4), Ireland (3), Czech (3), Ba Lan (3), Italia (1), Brasil (2), Scotland (2), Peru (1), Thái Lan (01), Ph n Lan (1). T i Mexico có kho ng 2.547 trư ng h p m c, ít nh t 159 trư ng h p t vong. T ch c Y t th gi i ti p t c c nh báo i d ch m c 5 (t c là d ch ã x y ra trong ph m vi c ng ng t 2 nư c tr lên c a m t khu v c) và vi rút lây lan r t nhanh, có th t i m i qu c gia trên th gi i, i d ch ã c n k và khuy n cáo t t c các qu c gia trên th gi i ngay l p t c ho t hóa các hành ng phòng ch ng i d ch và c nh giác v i các d ch cúm và viêm ph i n ng.
  2. T ngày 30/4/2009, T ch c Y t th gi i th ng nh t s d ng thu t ng cúm A(H1N1) thay “cúm l n A(H1N1)” mô t d ch hi n nay. T ch c Y t th gi i, T ch c Nông lương th gi i và T ch c ng v t qu c t cùng ra thông báo th t l n ã ư c n u chín nhi t trên 70oC không là ngu n truy n b nh. Tuy nhiên, l n b m ho c ch t không ư c ch bi n s d ng cho ngư i v i b t kỳ lý do nào. T i Vi t Nam n nay chưa ghi nh n trư ng h p b nh nhân cúm A(H1N1). II. D BÁO TÌNH HÌNH DNCH Theo thông tin t T ch c Y t th gi i, hi n d ch ã chính th c ghi nh n t i 11 nư c và 16 nư c khác ang ti p t c ghi nh n các trư ng h p nghi ng . Ph n l n các trư ng h p m c có liên quan n vi c nh p c nh t Mexico, trong i u ki n giao lưu r ng rãi gi a các nư c, các khu v c, thì nguy cơ d ch b nh xâm nh p vào Vi t Nam và lây lan là r t l n. III. CÁC HO T NG PHÒNG CH NG DNCH Ã Ư C TRI N KHAI 1.Ngày 29/4/2009, Th tư ng có Công i n s 639/C -TTg ch o Ch t ch UBND các t nh/thành ph , B trư ng các B /ngành liên quan ch ng tri n khai các bi n pháp phòng ch ng d ch cúm A(H1N1). 2.B Y t ã báo cáo Th tư ng Chính ph , công văn ch o các UBND t nh/thành ph , các ơn v y t t trung ương n a phương, t i các c a khNu, biên gi i tăng cư ng các bi n pháp ki m d ch y t biên gi i, ch ng giám sát phát hi n s m ca b nh u tiên và x lý tri t không d ch lây lan; s n sàng máy th , thu c, trang thi t b , v t tư y t ph c v công tác i u tr khi có b nh nhân. 3.Theo dõi tình hình s c kh e c a các oàn công tác c a Vi t Nam v t Mexico, 01 oàn công tác v t ngày 15/4/2009 ã qua 7 ngày c n theo dõi; oàn 06 ngư i c a h i ng lý lu n Trung ương ng v t ngày 22/4/2009, hi n tình tr ng s c kh e bình thư ng; 01 trư ng h p t i ng Nai ã có Công i n yêu c u S Y t t nh ng Nai xác minh và báo cáo v B Y t . 4.T ch c h p Ban ch o qu c gia thư ng kỳ, t xu t k p th i th ng nh t tri n khai ng b các bi n pháp phòng ch ng d ch trên ph m vi toàn qu c. 5.Công văn ngh B Công an ph i h p cung c p thông tin hành khách nh p c nh t các nư c có d ch th c hi n ki m tra y t . 6.Tri n khai ki m tra y t i v i t t c các hành khách nh p c nh t vùng có d ch. Ngày 28/4/2009, c 03 oàn công tác do lãnh o C c làm trư ng oàn tr c ti p ch o, ki m tra công tác s n sàng phòng ch ng d ch t i sân bay Tân Sơn Nh t, N i Bài, à N ng. Ngày 01/5/2009, B trư ng B Y t cùng các ơn v liên quan tr c ti p ki m tra và ch o công tác phòng ch ng d ch t i sân bay N i Bài. 7.Hàng ngày, ban hành Thông báo c a ngư i phát ngôn v tình hình d ch và các bi n pháp phòng ch ng d ch.
  3. 8.Ban hành 04 khuy n cáo cho c ng ng phòng ch ng b nh cúm A(H1N1). 9.Ban hành hư ng d n i u tr b nh nhân cúm A(H1N1). 10.Xây d ng quy trình giám sát và x lý d ch cúm A(H1N1). 11.Xây d ng nhu c u kinh phí v t tư, trang thi t b ch ng d ch cúm A(H1N1). ngh WHO h tr 625.000 b phòng h cá nhân PPE và 15.000 h p nư c r a tay Virkon. 12.Thư ng xuyên ph i h p ch t ch v i WHO n m tình hình d ch và trao i v các bi n pháp phòng chóng i d ch. IV. CH O C A B TRƯ NG NGUY N QU C TRI U - TRƯ NG BAN CH O QU C GIA PHÒNG CH NG I DNCH CÚM NGƯ I: Sau khi nghe các Trư ng Ti u Ban và i di n các B /ngành - thành viên Ban ch o báo cáo, phát bi u ý ki n, ng chí B trư ng Nguy n Qu c Tri u, B trư ng B Y t - Trư ng Ban ch o thay m t Ban ch o qu c gia ó có ý ki n ch o như sau: 1.Tăng cư ng các ho t ng truy n thông trên h th ng thông tin i chúng v các bi n pháp phòng ch ng b nh cúm A(H1N1), nâng t m nh n th c c a c ng ng, chính quy n các c p, t t c m i ngư i dân hi u úng và ph i h p th c hi n các bi n pháp ch ng d ch m t các ng b . Tuyên truy n m b o thông tin chính xác, k p th i không gây hoang mang trong c ng ng nh hư ng n cu c s ng c a ngư i dân. 2.Các B /ngành thành viên Ban ch o, UBND các t nh/thành ph xây d ng k ho ch phòng ch ng i d ch cho B /ngành và a phương s n sàng phòng ch ng i d ch. 3.Thư ng tr c Ban ch o qu c gia phòng ch ng i d ch cúm ngư i h p hàng ngày vào lúc 17h00 k p th i n m b t tình hình và ch o các bi n pháp ch ng d ch. 4.Các t nh có ư ng biên gi i, c a khNu qu c t ph i tăng cư ng ki m tra công tác ki m d ch qu c t , yêu c u theo dõi ch t ch các c a khNu ư ng không, ư ng b , ư ng th y, không b nh nhân cúm A(H1N1) xâm nh p vào trong n i a. 5.T ch c t p hu n cho các cán b y t v i u tr , giám sát và x lý d ch cúm A(H1N1); ti p t c th c hi n di n t p phòng ch ng i d ch theo các tình hu ng phù h p v i tình hình d ch trên th gi i và các tình hu ng i d ch có th x y ra t i Vi t Nam. 6.Các b nh vi n và phòng khám công l p và tư nhân tăng cư ng giám sát các trư ng h p nghi ng cúm A(H1N1) nh m phát hi n s m trư ng h p m c u tiên. Có hình th c khen thư ng i v i các ơn v làm t t công tác giám sát, c bi t là ơn v phát hi n trư ng h p b nh nhân u tiên thông qua công tác giám sát ch ng.
  4. 7.Ngành y t ph i ph i h p ch t ch v i các B /ngành liên quan trong công tác phòng ch ng d ch, m b o tính liên thông trong các ho t ng ch ng d ch. K t h p quân dân y, s n sàng thi t l p các b nh vi n dã chi n trong tình hu ng d ch l n x y ra. ChuNn b y cơ s thu c, hóa ch t, v t tư y t mb o ph c v công tác ch ng d ch. 8.B Giao thông v n t i t ch c giám sát hành khách t i các nơi ông ngư i, v sinh môi trư ng t i các b n tàu, b n xe, thi t l p các i m r a tay công c ng, qu n lý t t ch t th i c a hành khách trên tàu. Các phi công, ti p viên và nh ng ngư i ti p xúc nhi u v i hành khách thư ng xuyên v sinh mũi h ng b ng các dung d ch sát khuNn. B trư ng B Y t - Trư ng ban Ch o qu c gia phòng ch ng i d ch cúm ngư i xin báo cáo Th tư ng k t qu cu c h p Ban ch o qu c gia phòng ch ng i d ch cúm ngư i. B Y t ti p t c theo dõi ch t ch tình hình d ch cúm A(H1N1) và thư ng xuyên báo cáo Th tư ng Chính ph ./. B TRƯ NG TRƯ NG BAN CH O QU C GIA PHÒNG CH NG I DNCH CÚM NGƯ I Nguy n Qu c Tri u
Đồng bộ tài khoản