Báo cáo số 420/BC-BYT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
61
lượt xem
4
download

Báo cáo số 420/BC-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Báo cáo số 420/BC-BYT về việc công tác cải cách hành chính tháng 5 năm 2008 do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo số 420/BC-BYT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ----- c l p - T do - H nh phúc --------------- S : 420/BC-BYT Hà N i, ngày 19 tháng 5 năm 2008 BÁO CÁO CÔNG TÁC C I CÁCH HÀNH CHÍNH THÁNG 5 NĂM 2008 (T ngày 21/04/2008 n 20/5/2008) Kính g i: B N i v Th c hi n yêu c u c a B N i v t i công văn s 409/BNV-CCHC ngày 12 tháng 02 năm 2007 v báo cáo k t qu công tác c i cách hành chính hàng tháng,B Y t xin báo cáo tình hình th c hi n n ngày 20/05/2008như sau: 1. Công tác xây d ng th ch : a. Tình hình xây d ng và trình các án: theo Chương trình công tác c a Chính ph trong tháng 5, B Y t có nhi m v trình Chính ph , Th tư ng Chính ph 5 án g m: - D th o án tăng cư ng h th ng giám sát và áp ng nhanh nh m ngăn ch n k p th i các d ch b nh truy n nhi m. - D th o Quy t nh c a Th tư ng Chính ph hư ng d n i u ki n xác nh phơinhi m v i HIV, b nhi m HIV do tai n n r i ro ngh nghi p. - D th o Quy t nh c a Th tư ng Chính ph phê duy t án ki m soát dân s các vùng bi n o và ven bi n. - D th o Ngh nh quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Lu t Phòng ch ng các b nh truy n nhi m. -D th o Ngh nh v ki m d ch Y t biên gi i. B Y t ã hoàn thành vi c xây d ng n i dung các án trên, ang xin ý ki n c a các B ngành và thNm nh c a B Tư pháp hoàn thi n và trình Chính ph , Th tư ng Chính ph . b. Tình hình ban hành theo thNm quy n các văn b n quy ph m pháp lu t: T 18/3/2008 n 18/4/2008 B Y t ã ban hành 04 Quy t nh và 03 Thông tư g m : - Quy t nh s 15/2008/Q -BYT ngày 21/4/2008 v vi c Ban hành Quy nh t m th i nguyên t c cơ b n s n xu t thu c t dư c li u giai o n t i 31/12/2010.
  2. - Quy t nh s 16/2008/Q -BYT ngày 22/4/2008 Quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a C c Qu n lý Kh m, ch a b nh thu c B Y t . - Quy t nh s 17/2008/Q -BYT ngày 28/4/2008 phê duy t Chương tr nh hành ng phũng, ch ng tai n n, thương tích t i c ng ng n năm 2010. - Quy t nh s 18/2008/Q -BYT ngày 06/5/2008 v vi c ban hành Danh m c hoá ch t, ch phNm di t côn trùng, di t khuNn dùng trong lĩnh v c gia d ng và y t ư c phép ăng ký s d ng, ư c phép ăng ký nhưng h n ch s d ng, c m s d ng t i Vi t Nam năm 2008. - Thông tư s 03/2008/TTLT-BYT-BNV ngày 25/4/2008 c a Liên B Y t - B N i v hư ng d n ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a S Y t , Phòng Y t thu c U ban nhân dân c p t nh, c p huy n. - Thông tư s 04/2008/TT-BYT ngày 12/5/2008 c a B Y t hư ng d n ghi nhãn thu c. - Thông tư s 05/2008/TT-BYT ngày 14/5/2008 c a B Y t hư ng d n ch c năng, nhi m v và cơ c u t ch c b máy dân s -k ho ch hóa gia ình a phương. c. Tình hình rà soát, s a i, b sung, bãi b các th t c hành chính thu c thNm quy n qu n lý c a ngành: B Y t ã xây d ng chuyên m c “C i cách hành chính” và “B n h i, B Y t tr l i” trên trang tin i n t c a B (www.moh.gov.vn) thu th p ý ki n ph n h i c a các doanh nghi p và cá nhân v nh ng v n liên quan n ngành y t . Tri n khai K ho ch th c hi n án ơn gi n hoá th t c hành chính trên các lĩnh v c qu n lý nhà nư c giai o n 2007-2010 ( ư c ban hành theo Quy t nh s 07/Q -TTg ngày 04/01/2008 c a Th tư ng Chính ph ), ngày 06/5/2008 B trư ng B Y t ã ban hành Quy t nh s 1530/Q -BYT v vi c thành l p T công tác th c hi n án 30 c a B Y t . Hi n t công tác ang xây d ng k ho ch tri n khai các n i dung thu c ph m vi qu n lý. 2. Tình hình th c hi n Ngh nh s 43/2006/N -CP ngày 25/4/2006 c a Chính ph quy nh quy n t ch , t ch u trách nhi m v th c hi n nhi m v , t ch c b máy, biên ch và tài chính i v i ơn v s nghi p công l p Tri n khai Ngh nh s 43/2006/N -CP i v i các cơ s khám, ch a b nh công l p, B Y t ã ph i h p v i B N i v ban hành Thông tư liên t ch s 02/2008/TTLT- BYT-BNV ngày 23/01/2008 v vi c hư ng d n th c hi n m t s i u c a Ngh nh 43/2006/N -CP ngày 25/04/2006 v vi c quy nh quy n t ch , t ch u trách nhi m v th c hi n nhi m v , t ch c b máy, biên ch và tài chính i v i ơn v s nghi p công l p trong lĩnh v c y t . S li u các ơn v s nghi p tri n khai th c hi n cơ ch t ch , t ch u trách nhi m v t ch c, b máy, biên ch theo hư ng d n c a Thông tư liên t ch s 02/2008/TTLT-BYT-BNV ngày 23/01/2008 không thay i. V th c hi n Ngh nh 130/2005/N -CP, tính n nay, tr Văn phòng B và các C c, T ng C c c a B Y t th c hi n theo Ngh nh 130/2005/N -CP, các ơn v
  3. tr c thu c còn l i c a B u ã ư c giao quy n t ch , t ch u trách nhi m v tài chính, th c hi n theo Ngh nh 43/2006/N -CP c a Chính ph . 3.Tình hình th c hi n Ngh nh s 130/2005/N -CP ngày 17/10/2005 c a Chính ph quy nh ch t ch , t ch u trách nhi m v s d ng biên ch và kính phí qu n lý hành chính i v i các cơ quan nhà nư c. Theo quy t nh s 1455/Q -BNV ngày 17/01/2006 c a B trư ng B N i v , B Y t ư c giao t ng s biên ch hành chính là 492 ngư i và s công ch c d b là 25 ngư i. B trư ng B Y t ã ban hành Quy t nh s 507/Q -BYT ngày 08/02/2007 v vi c giao d toán chi (ph n kinh phí giao t ch ) năm 2007 cho Văn phòng B Y t . B trư ng B Y t cũng ã ban hành Quy t nh s 3249/Q -BYT ngày 30/8/2006 v vi c ban hành Quy ch chi tiêu n i b c a Cơ quan B Y t . Trong năm 2008, Văn phòng B Y t và các C c thu c B Y t ti p t c khoán chi kinh phí cho các ho t ng qu n lý hành chính. So v i các tháng trư c, vi c th c hi n Ngh nh 130/2005/N -CP B Y t chưa có s thay i. Căn c vào th c t tri n khai,B Y t kính ngh B N i v cho phép báo cáo n i dung này trong các Báo cáo công tác c i cách hành chính 6 tháng. 4. Tình hình th c hi n Quy t nh s 144/2006/Q -TTG ngày 20/6/2006 c a Th tư ng Chính ph v vi c áp d ng h th ng qu n lý ch t lư ng theo tiêu chuNn TCVN ISO 9001-2000 vào ho t ng c a ơn v B Y t ã ban hành và ang áp d ng 14 quy trình ISO áp d ng chung cho các V , C c, Văn phòng B , Thanh tra B . Hi n nay vi c tri n khai h th ng qu n lý ch t lư ng theo tiêu chuNn TCVN ISO 9001-2000 ang ư c th c hi n 16 ơn v c a Cơ quan B Y t , tr T ng c c Dân s - K ho ch hóa gia ình m i ư c thành l p nên chưa áp d ng. Trong ó, 5 ơn v áp d ng u tiên h th ng qu n lý ch t lư ng ISO 9001: 2000, g m Văn phòng B , V T ch c cán b , C c Qu n lý dư c, C c An toàn v sinh th c phNm và C c Phòng ch ng HIV/AIDS, ã ư c T ng c c o lư ng ch t lư ng c p ch ng nh n t tiêu chuNn ch t lư ng ISO 9001:2000. B Y t s t ch c L công b 5 ơn v ư c c p ch ng nh n tiêu chuNn ISO 9001:2000 trong tháng 5/2008. i v i 11 ơn v còn l i, B Y t ã xây d ng 28 quy trình và ang ti p t c hoàn thi n tri n khai áp d ng trong năm 2008. T ng c c Dân s - K ho ch hoá gia ình ang l p k ho ch xây d ng quy trình ISO. Song song v i vi c áp d ng h th ng qu n lý ch t lư ng ISO, B Y t ang tri n khai vi c giao d ch trên ph n m m Văn phòng i n t (eOffice) nh m nâng cao hi u qu công vi c, rút ng n th i gian x lý văn b n. có cơ s pháp lý cho th c hi n ho t ng này, ngày 18/3/2008, B trư ng B Y t ã ban hành Quy t nh s 896/Q - BYT v vi c Ban hành Quy ch giao d ch trên ph n m m Văn phòng i n t (eOffice) trong ho t ng qu n lý hành chính nhà nư c c a Cơ quan B Y t và Quy t nh s 1559/Q -BYT ngày 07/5/2008 v vi c ban hành K ho ch tri n khai ng d ng ph n m m Văn phòng i n t (eOffice) trong x lý văn b n hành chính nhà nư c c a Cơ quan B Y t năm 2008.
  4. B Y t cũng ang tích c c tri n khai Quy t nh s 5487/Q -BYT ngày 31/12/2007 c a B trư ng B Y t v Quy ch ti p nh n, x lý các ph n ánh, ki n ngh c a cá nhân, t ch c liên quan n ngành y t . Trên ây là báo cáo tháng 5/2008 t ng h p v c i cách hành chính tính n ngày 20/05/2008, B Y t xin g i B N i v t ng h p báo cáo Th tư ng Chính ph ./. B TRƯ NG Nguy n Qu c Tri u
Đồng bộ tài khoản