Báo cáo số 429/BC-BYT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
62
lượt xem
3
download

Báo cáo số 429/BC-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Báo cáo số 429/BC-BYT về công tác cải cách hành chính tháng 5 năm 2009 do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo số 429/BC-BYT

  1. B YT C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p – T do – H nh phúc ---------- S : 429/BC-BYT Hà N i, ngày 15 tháng 5 năm 2009 BÁO CÁO CÔNG TÁC C I CÁCH HÀNH CHÍNH THÁNG 5 NĂM 2009 Kính g i: B N i v Th c hi n yêu c u c a B N i v t i công văn s 415/BNV-CCHC ngày 20 tháng 02 năm 2009 v vi c báo cáo k t qu công tác c i cách hành chính, B Y t xin báo cáo tình hình th c hi n c i cách hành chính tháng 5 năm 2009 như sau: I. CÔNG TÁC C I CÁCH TH CH : 1. V xây d ng và hoàn thi n th ch trong qu n lý nhà nư c v y t : Trong tháng 5 năm 2009, B Y t ăng ký trình Chính ph , Th tư ng 02 án, g m: - D th o Ngh nh Quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t B o hi m Y t ; - D th o Quy t nh c a Th tư ng Chính ph phê duy t Quy ho ch t ng th các cơ s ào t o c a ngành y t . n nay, B Y t ã hoàn thi n vi c xây d ng và trình Th tư ng Chính ph t i t trình s 406/TTr-BYT ngày 12/5/2009 v d th o Ngh nh Quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t B o hi m Y t . V án ”D th o Quy t nh c a Th tư ng Chính ph phê duy t Quy ho ch t ng th các cơ s ào t o c a ngành y t ”, B Y t ang khNn trương xây d ng và d ki n trình trong tháng 5/2009. 2. V c i cách quy trình xây d ng và ban hành văn b n quy ph m pháp lu t v y t : Hi n B Y t ang ch văn b n hư ng d n thi hành Lu t ban hành văn b n quy ph m pháp lu t c i cách quy trình xây d ng và ban hành văn b n quy ph m pháp lu t v y t . Quy trình xây d ng và ban hành văn quy ph m pháp lu t v y t hi n ang ư c th c hi n theo các quy nh trư c ây. II. CÔNG TÁC C I CÁCH T CH C B MÁY HÀNH CHÍNH: Công tác xây d ng và hoàn thi n cơ c u t ch c b máy c a B Y t . 1. Rà soát, xác nh ch c năng, nhi m v .
  2. - B Y t ang xây d ng ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a Cơ quan i di n B Y t t i thành ph H Chí Minh. - Rà soát, phân nh nhi m v trong vi c qu n lý, ch o, t ch c công tác dư c b nh vi n gi a C c Qu n lý Dư c và C c Qu n lý Khám ch a b nh thu c B Y t . - Rà soát, phân nh nhi m v trong vi c qu n lý v sinh phNm y t , mô, t ng, các m u b nh phNm, các lo i vi sinh v tgi a 03 ơn v c a B Y t là C c Qu n lý Dư c và C c Qu n lý Khám ch a b nh, C c Y t d phòng và môi trư ng. - Xây d ng d th o Quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n, cơ c u t ch c và ho t ng c a Thanh tra C c An toàn v sinh th c phNm. - T ch c rà soát, hoàn thi n quy nh phân c p qu n lý cho T ng c c Dân s - K ho ch hoá gia ình. 2. Thành l p các t ch c m i: - B Y t ang hoàn thi n T trình và danh sách các ơn v s nghi p tr c thu c B Y t , ti p thu, gi i trình ý ki n thNm nh c a B N i v v danh sách các ơn v s nghi p tr c thu c B Y t , trình Th tư ng Chính ph . - Ki n toàn t ch c, b máy, i ngũ lãnh o và xây d ng i u l t ch c và ho t ng c a Vi n Ki m nghi m v sinh an toàn th c phNm Qu c gia. - T ch c xin góp ý ki n vào án thành l p các Trung tâm, các ơn v s nghi p tr c thu c các C c. 3. i m i cơ ch qu n lý i v i các ơn v s nghi p y t - T ch c thNm nh án ki n toàn t ch c và ho t ng c a 04 t ch c khoa h c và công ngh thu c B Y t theo Ngh nh s 115/2005/N -CP ngày 05/9/2005 c a Chính ph quy nh cơ ch t ch , t ch u trách nhi m trong các t ch c khoa h c và công ngh . - Xây d ng k ho ch giao quy n t ch , t ch u trách nhi m v i hình th c t b o m toàn b kinh phí ho t ng thư ng xuyên i v i 08 b nh vi n tr c thu c B Y t . 4. Ki n toàn h th ng y t a phương - ôn c các a phương ti p t c ki n toàn h th ng y t a phương theo Thông tư liên t ch s 03/2008/TTLT-BNV-BYT c a B n i v và B Y t hư ng d n h th ng y t a phương. - ôn c các a phương tri n khai th c hi n Ngh nh s 79/2008/N -CP c a Chính ph , thành l p các Chi c c An toàn v sinh an toàn th c phNm. III. XÂY D NG I NGŨ CÁN B , CÔNG CH C: 1. V công tác tuy n d ng, s d ng và qu n lý công ch c, viên ch c:
  3. - ó xây d ng k ho ch b sung biên ch hành chính c a B Y t , trình B N i v thNm nh. T ch c thNm nh k ho ch biên ch s nghi p c a các ơn v s nghi p tr c thu c B . - T ch c xây d ng k ho ch tri n khai th c hi n quy t c ng x c a cán b , viên ch c y t t i 04 a i m cho các t nh thành ph trong c nư c. - T ch c rà soát s a i các văn b n quy ph m pháp lu t v phân c p qu n lý t ch c, b máy và cán b , viên ch c c a các ơn v s nghi p tr c thu c B Y t . - B Y t ti p t c ra tri n khai ch trương tuy n d ng sinh viên trúng tuy n n i trú các năm trư c v làm vi c t i các B nh vi n tr c thu c B và chuNn b k ho ch tuy n d ng các khoá n i trú ti p theo. 2. V ch chính sách i v i cán b - B Y t t p trung hư ng d n các ơn v th c hi n Quy t nh s 46/2009/Q -TTg ngày 31/3/2009 c a Th tư ng Chính ph v vi c quy nh ch ph c p c thù i v i cán b , viên ch c công tác t i B nh vi n H u Ngh , B nh vi n Th ng Nh t, B nh vi n C à N ng thu c B Y t , các phòng b o v s c kho Trung ương 1, 2, 2B, 3 và 5, Khoa A11 Vi n Y h c c truy n quân i. - T ch c tri n khai Quy t nh s 29/2008/Q -BYT v ban hành Quy t c ng x c a cán b y t và cu c v n ng h c t p và làm theo t m gương o c H Chí Minh trong lĩnh v c Y t d phòng, khámch a b nh. - Ti p t c tri n khai xây d ng án trách nhi m và nghĩa v xã h i c a cán b y t . - T ch c hư ng d n, ki m tra công tác tuy n d ng, s d ng và qu n lý công ch c, viên ch c c a các ơn v s nghi p tr c thu c B . Ti p t c thông báo ngh hưu và ra quy t nh ngh hưu i v i cán b , công ch c viên ch c thu c thNm quy n qu n lý c a B trư ng B Y t . - Hư ng d n và t ch c th c hi n t t các ch , chính sách i v i các cán b , công ch c, viên ch c trong các ơn v s nghi p y t như: nâng lương thư ng xuyên, nâng lương s m, ph c p ưu ãi ngh và các ch , chính sách i v i các cán b , công ch c, viên ch c trong các ơn v s nghi p y t . - ó tham mưu trình Th tư ng Chính ph ban hành Quy t nh s 72/2009/Q -TTg ngày 11/5/2009 v vi c quy nh ch c ph c p i v i nhân viên y t thôn b n; ang xõy d ng ch thu hút cán b , viên ch c y t v công tác t i vùng khó khăn, ch ph c p thư ng tr c, ph c p ph u thu t và ph c p thư ng tr c ch ng d ch trình Th tư ng Chính ph . IV. CÔNG TÁC C I CÁCH TÀI CHÍNH CÔNG: 1. V tình hình th c hi n cơ ch công khai tài chính:
  4. - B Y t ã có Thông báo s 253/TB-BYT ngày 07/4/2009 v vi c thông báo công khai quy t toán năm 2007 ư c duy t i v i các ơn v hành chính s nghi p tr c thu c B . - V công khai d toán ngân sách năm 2009, B Y t ang ti p t c t ng h p phân b d toán t 2, d ki n trong tháng 5/2009 s có Thông báo công khai d toán năm 2009 i v i các ơn v s d ng ngân sách. 2. Tình hình th c hi n Ngh nh s 130/2005/N -CP ngày 17/10/2005 c a Chính ph quy nh ch t ch , t ch u trách nhi m v s d ng biên ch và kinh phí qu n lý hành chính i v i các cơ quan hành chính nhà nư c C c Qu n lý Khám ch a b nh ã ư c giao d toán riêng th c hi n ch t ch , t ch u trách nhi m v s d ng biên ch và kinh phí qu n lý hành chính. C c Qu n lý Khám ch a b nh cũng ã ti n hành xây d ng và ban hành quy ch chi tiêu n i b . 3. Tình hình th c hi n Ngh nh s 43/2006/N -CP ngày 25/4/2006 c a Chính ph quy nh quy n t ch , t ch u trách nhi m v th c hi n nhi m v , t ch c b máy, biên ch và tài chính i v i ơn v s nghi p công l p. B Y t ang rà soát m t s ơn v có ngu n thu tăng cao có k ho ch chuy n nh ng ơn v này sang lo i hình t m b o toàn b chi phí ho t ng thư ng xuyên. Rà soát i v i m t s ơn v ã h t giai o n n nh 03 năm (t 2006-2008) trình c p có thNm quy n ti p t c giao th c hi n Ngh nh 43 giai o n 2009-2011. 4. Tình hình th c hi n Ngh nh s 115/2005/N -CP ngày 05/9/2005 c a Chính ph quy nh cơ ch t ch , t ch u trách nhi m c a t ch c khoa h c và công ngh công l p Trong tháng 4, B Y t ã ti p t c rà soát, thNm nh m t s ơn v có ch c năng nghiên c u khoa h c là ch y u chuy n sang giao quy n t ch , t ch u trách nhi m theo Ngh nh 115/2005/N -CP. 5. M t s ho t ng ã tri n khai có liên quan v c i cách tài chính công: - B Y t ban hành công văn s 1866/BYT-KHTC ngày 07/4/2009 hư ng d n m t s i m v t ch c th c hi n d toán ngân sách năm 2009 i v i các ơn v hành chính s nghi p tr c thu c B . - Sau khi B Chính tr có K t lu n s 42-KL/TW ngày 01/4/2009 v i m i cơ ch ho t ng, cơ ch tài chính (trong ó có ti n lương và giá d ch v y t ) i v i các ơn v s nghi p y t công l p, B Y t ã ti n hành xây d ng: (1) Ngh nh c a Chính ph v i m i cơ ch ho t ng và cơ ch tài chính (2) Quy t nh c a Th tư ng Chính ph ban hành khung giá nhóm các d ch v , k thu t y t . i v i các văn b n này, B Y t ã t ch c h i th o xin ý ki n t 1 và ang ti p t c hoàn ch nh t ch c h i th o xin ý ki n l n 2. - B Y t (T công tác th c hi n án 30) ã g i Văn phòng Chính ph và T công tác chuyên trách c i cách th t c hành chính c a Th tư ng Chính ph Danh m c 215 th t c hành chính thu c ph m vi qu n lý c a B Y t , trong ó có 133 th t c hành
  5. chính do B Y t th c hi n, 82 th t c hành chính do S Y t th c hi n. Hi n nay B Y t ang ti p t c nh p Bi u m u 1 vào ph n m m máy xén theo yêu c u c a T công tác c i cách th t c hành chính c a Th tư ng Chính ph . 6. Nh n xét, ánh giá chung v th c hi n c i cách tài chính công tháng 5/2009: V cơ b n, B Y t v n ti p t c tri n khai th c hi n các nhi m v c a công tác c i cách tài chính công theo các quy nh c a Chính ph và hư ng d n c a liên B . - Ưu i m: Công tác c i cách tài chính ã nh n ư c s quan tâm ch o c a Lãnh o B và Lãnh o các ơn v . - T n t i: M t s ho t ng tri n khai còn ch m do công vi c tác nghi p hàng ngày c a các ơn v quá nhi u. Trên ây là báo cáo tháng 5 năm 2009 v công tác c i cách hành chính B Y t tính n ngày 15/5/2009, B Y t xin g i B N i v t ng h p và báo cáo Th tư ng Chính ph ./. KT.B TRƯ NG TH TRƯ NG Tr nh Quân Hu n
Đồng bộ tài khoản