Báo cáo số 445/BC-BYT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
58
lượt xem
3
download

Báo cáo số 445/BC-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Báo cáo số 445/BC-BYT về công tác y tế tháng 5 năm 2009 do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo số 445/BC-BYT

  1. B YT C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p – T do – H nh phúc ---------- S : 445/BC-BYT Hà N i, ngày 22 tháng 5 năm 2009 BÁO CÁO CÔNG TÁC Y T THÁNG 5 NĂM 2009 (t ngày 21/4/2009 n 20/5/2009) Kính g i: Văn phòng Chính ph I. TÌNH HÌNH CÔNG TÁC Y T THÁNG 5 NĂM 2009 A. CÔNG TÁC Y T D PHÒNG 1. Tình hình d ch b nh trong tháng như sau: 1.1.Viêm ph i do vi rút (Cúm A H5N1): ghi nh n 01 trư ng h p m c m i t i t nh Thanh Hoá, 01 t vong. Tích lũy s m c/t vong t 12/2003 n nay là 111/56. 1.2.Tiêu ch y c p nghi T : ghi nh n701 trư ng h p m c Tiêu ch y c p nghi t , 01 ca t vong, trong ó có 56 trư ng h p dương tính v i phNy khuNn t , t i 13 a phương là Hà N i, H i Phòng, B c Ninh, H i Dương, Thanh Hóa, Nam nh, Ninh Bình, Qu ng Ninh, Hà Nam, Hưng Yên, Hòa Bình, Thái Bình, Vĩnh Phúc.Tích lũy s m c/t vong t u năm n nay là 701/1. 1.3.Thương hàn (A01): có 15 a phương ghi nh n v i t ng s m c/t vong là 80/0. Tích lũy s m c/t vong t u năm là 262/0. So v i cùng kỳ năm 2008 (292/0), s m c gi m 10%. 1.4.Viêm não vi rút (A83-A89): có 7 a phương ghi nh n v i t ng s m c/t vong là 11/0. Tích lũy s m c/t vong t u năm là 84/1. So v i cùng kỳ năm 2008 (141/2), s m c gi m 40,4%, s t vong gi m 01 trư ng h p. 1.5.S t xu t huy t (A90): có 35 a phương ghi nh n v i t ng s m c/t vong là 4.920/6. S tích lũy m c/t vongt u năm n nay là 16.635/14. So v i cùng kỳ năm 2008 (11.447/9), s m c tăng 45,3%, s t vong tăng 5 trư ng h p. 1.6.Viêm gan Vi rút (B15-B19): có 23 a phương ghi nh n v i t ng s m c/t vong là 414/0. Tích lũy s m c/t vong t u năm n nay là 1.785/0. So v i cùng kỳ năm 2008 (1.915/5), s m c gi m 7%, s t vong gi m 05 trư ng h p. 1.7.Viêm màng não do não mô c u (A39.0): có 3 a phương ghi nh n v i t ng s m c/t vong là 3/0. Tích lũy s m c/t vong t u năm n nay là 97/0. So v i cùng kỳ năm 2008 (305/0), s m c gi m 68%.
  2. 1.8.D ch h ch (A20): không có a phương nào ghi nh n trư ng h p m c m i. 1.9.S t rét: ghi nh n v i t ng s m c t vong là 3414/0 t i 55 a phương. Tích lũy s m c/t vong t u năm n nay là 15.962/1. So v i cùng kỳ năm 2008 (21.136/2), s m c gi m 24,5%, s t vong gi m 01 trư ng h p. 2. Ho t ng Y t d phòng: B Y t ã tích c c ch o công tác phòng ch ng d ch cúm A (H1N1), cúm A (H5N1), d ch tiêu chNy c p do phNy khuNn t và d ch s t xu t huy t. B Y t ã khNn trương ch o Trung tâm Y t d phòng Thanh Hoá i u tra, x lý d ch cúm A(H5N1) không d ch bùng phát. i v i d ch tiêu ch y c p nguy hi m trên a bàn Hà N i và các t nh phía B c, B Y t ã nhanh chóng ch o các ơn v chuyên môn và ph i h p v i UBND các t nh, thành ph khNn truơng th c hi n các gi i pháp bao vây, d p d ch k p th i không d ch lan r ng. Trư c di n bi n ph c t p c a d ch cúm A (H1N1) trên th gi i, B Yt ang ch ng, tích c c tri n khai các bi n pháp i phó v i d ch cúm này, như ch o S Y t , Trung tâm Y t d phòng 63 t nh/thành ph t c thu c Trung ương tăng cư ng giám sát, c bi t là t i các c a khNu, phát hi n s m và x lý k p th i trư ng h p nhi m cúm A(H1N1), g i công văn cho S Thông tin Tuyên truy n c a 63 t nh thành ph ngh ph i h p tuyên truy n trên các phương ti n thông tin i chúng v các bi n pháp phòng cúm A(H1N1). B Y t ã theo dõi, ch o công tác ki m d ch y t biên gi i t i các ơn v ki m d ch y t trên toàn qu c; thư ng xuyên h p Ban ch o Qu c gia phòng ch ng i d ch cúm ngư i k p th i ch o các ơn v ki m d ch tri n khai các bi n pháp phòng ch ng cúm A (H1N1): phân công tr c 24/24 gi , c bi t trong d p l 30/4, 1/5; báo cáo hàng ngày tình hình khách nh p c nh, t ng h p khách nh p c nh t vùng d ch nh p c nh vào Vi t Nam, qu n lý và theo dõi nh ng trư ng h p nghi ng . ã t ng h p tình hình hi n tr ng và nhu c u trang thi t b c a các trung tâm ki m d ch ph c v công tác phòng ch ng d ch cúm A(H1N1) xâm nh p vào Vi t Nam; Xây d ng Quy trình ki m d ch y t i v i b nh cúm A(H1N1) t i c a khNu; Ch o các ơn v ki m d ch y t c a khNu tăng cư ng giám sát các b nh truy n nhi m t i các c a khNu v d ch Cúm A(H1N1); Ch o các cơ s i u tr ph i s n sàng cơ s thu c, hoá ch t, v t tư thu dung, i u tr , cách ly khi có b nh nhân; Xây d ng thông i p khuy n cáo c ng ng v phòng ch ng d ch, CNm nang phòng ch ng cúm A(H1N1). B Y t ang xây d ng: Quy chuNn k thu t qu c gia ch t lư ng nư c ăn u ng, Quy chuNn k thu t qu c gia ch t lư ng nư c sinh ho t, Quy chuNn k thu t qu c gia v v sinh phòng ch ng b nh truy n nhi m trong các cơ s giáo d c qu c dân, Quy chuNn k thu t qu c gia v các lo i nhà tiêu h p v sinh, Thông tư hư ng d n v sinh trong ho t ng mai táng, ho táng, Hư ng d n Quy trình l p k ho ch, thNm nh, phê duy t và báo cáo nghi m thu các nhi m v b o v môi trư ng. ã t ch c H i th o ph bi n, hư ng d n tri n khai k ho ch thông tin - giáo d c - truy n thông thu c Chương trình M c tiêu qu c gia nư c s ch và v sinh môi trư ng nông thôn cho 63 t nh/thành ph ; Giao lưu tr c tuy n v i 63 t nh/TP v tri n khai chương trình M c tiêu qu c gia v nư c s ch và v sinh môi trư ng. B. CÔNG TÁC KHÁM CH A B NH
  3. B Y t ti p t c ki m tra ôn c các ơn v th c hi n án 1816 v luân phiên luân chuy n cán b t tuy n trên v h tr tuy n dư i nh m nâng cao ch t lư ng khám ch a b nh; Ki n toàn t ch c Phòng ch o tuy n luân phiên luân chuy n cán b ; Ban hành Quy t nh “Hư ng d n chNn oán, i u tr cúm A(H1N1) ngư i”; T ch c t p hu n phác i u tr Cúm A(H1N1) cho cán b y t t i thành ph H Chí Minh; Thành l p oàn ki m tra công tác phòng ch ng d ch cúm A(H1N1) t i các cơ s y t ; Xây d ng K ho ch phòng ch ng cúm A(H1N1) c a Ti u ban i u tr thu c Ban ch o Qu c gia phòng ch ng i d ch cúm ngư i; Ch o các b nh vi n chuNn b t t cho công tác phòng ch ng d ch t , d ch S t xu t huy t. B Y t cũng ã hoàn thi n D th o Lu t khám ch a b nh chuNn b trình Qu c h i t i Kỳ h p th 5 Qu c h i khóa XII; ã hoàn thành d th o quy ho ch phát tri n ngu n b c x trong y t ; ã hoàn thi n chương trình và k ho ch áng giá b nh vi n an toàn trong tình hu ng khNn c p; chuNn b v vi c ph c v y t cho Kỳ h p th 5 Qu c h i khoá XII; Làm vi c v i chuyên gia c a T ch c Y t th gi i chuNn b ký k t tham gia chi n d ch “B o v cu c s ng, hãy làm s ch bàn tay b n” do T ch c Y t th gi i phát ng; C. CÔNG TÁC PHÒNG CH NG HIV/AIDS 1. Tình hình nhi m HIV/AIDS: Tính n ngày 16/5/2009, s trư ng h p nhi m HIV hi n còn s ng là 144.631 ngư i, s b nh nhân AIDS hi n t i là 31.356 ngư i, s ngư i nhi m HIV ã t vong 42.558 trư ng h p, trong ó: N i dung báo cáo Tháng 5/09 Tháng 5/2008 Tháng 4/09 (17/4/09 n (17/4/08 n (17/3/09 n 16/5/09) 16/5/08) 16/4/09) S ngư i nhi m HIV 1.052 2.854 4.385 S b nh nhân AIDS 328 155 815 S t vong do AIDS 98 371 332 - So sánh v i tháng 4/2009: s ngư i phát hi n có HIV gi m 3.333 trư ng h p, s b nh nhân AIDS gi m 487 trư ng h p, s t vong do AIDS gi m 234 trư ng h p - So v i tháng 5/2008, s ngư i phát hi n có HIV gi m 1802 trư ng h p, s b nh nhân AIDS tăng 173 trư ng h p, s t vong do AIDSgi m 273 trư ng h p. (s li u báo cáo trong tháng 5/2009 gi m nhi u so v i tháng 4/2009 là do trong tháng 4/2009, thành ph H Chí Minh báo cáo s li u b sung c a Quý III năm 2008). 2. Ho t ng ki m soát và phòng, ch ng HIV/AIDS: ang hoàn thi n D th o án Nâng cao năng l c các Trung tâm Phòng, ch ng HIV/AIDS; Tham gia oàn tháp tùng Phó Th tư ng Trương Vĩnh Tr ng i Hà Lan
  4. và Pháp nghiên c u và tìm hi u chính sách, kinh nghi m qu n lý, ngăn ch n ma túy và m i dâm. T ch c bu i g p m t báo chí và các t ch c phi chính ph v công tác phòng, ch ng HIV/AIDS năm 2009. T ch c oàn công tác ki m tra ti n tri n khai án Methadone t i H i Phòng. Làm vi c v i PEPFAR v vi c h tr bao cao su cho Vi t Nam. ChuNn b t ch c oàn công tác i thăm các cháu nhi m HIV nhân ngày Qu c t thi u nhi 1/6. Ph i h p v i các ơn v có liên quan xây d ng D th o ch c năng, nhi m v , quy n h n c a Trung tâm Y t tuy n huy n. T ch c oàn công tác liên ngành g m B Y t , B N i v , B Tài chính kh o sát t i Bà R a Vũng Tàu và C n Thơ xây d ng tiêu chuNn và b ng i m x p h ng i v i Trung tâm Phòng, ch ng HIV/AIDS và xu t ch , chính sách i v i cán b công tác trong lĩnh v c phòng, ch ng HIV/AIDS. Ti p t c xây d ng án ngh h tr ngân sách t Qu toàn c u phòng, ch ng AIDS, lao và s t rét vòng 9. Rà soát chương trình và tài li u ào t o v phòng, ch ng HIV/AIDS trong các trư ng i h c Y. D. CÔNG TÁC AN TOÀN V SINH TH C PH M 1. Tình hình ng c th c phNm: Trong tháng x y ra 06 v ng c th c phNm t i 4 t nh: Hà Giang (3 v ), Thanh Hóa, Ngh An, Bình Thu n, làm 114 ngư i m c, s ngư i ph i nh p vi n là 68 ngư i và s ngư i t vong là 02 ngư i. Cho t i nay m i xác nh ư c nguyên nhân c a 01 v là do c t n m, còn 05 v còn l i chưa xác nh ư c nguyên nhân. Tích lu t ngày 18/12/2008 n h t ngày 17/5/2009, toàn qu c ã x y ra 28 v ng c th c phNm v i 1853 ngư i m c, trong ó có 12 ngư i t vong. 2. Ho t ng b o m an toàn v sinh th c phNm: a. V vi c xây d ng các văn b n v lĩnh v c An toàn v sinh th c phNm: B Y t ã ư c Chính ph ng ý cho th i gian trình Lu t An toàn th c phNm sang tháng 2/2010. Hi n nay B ang ti p t c hoàn thi n d th o lu t. Ti p t c xây d ng D th o Ngh nh c a Chính ph v "Thu h i, x lý s n phNm vi ph m v sinh an toàn th c phNm" và hoàn thi n l i vi c chuy n i t hình th c Quy t nh sang Thông tư i v i các văn b n ã xây d ng theo quy nh m i c a Lu t ban hành văn b n quy ph m pháp lu t như: Thông tư hư ng d n thu h i s n phNm, Thông tư hư ng d n ghi nhãn th c phNm bao gói s n, Thông tư hư ng d n ăng ký lưu hành s n phNm, Quy ch qu ng cáo th c phNm và ph gia th c phNm, Quy ch c p Gi y ch ng nh n i u ki n v sinh an toàn th c phNm i v i cơ s s n xu t, kinh doanh th c phNm có nguy cơ cao và Quy nh ch báo cáo và m u báo cáo v v sinh an toàn th c phNm. b. Các ho t ng qu n lý v sinh an toàn th c phNm: B Y t có Công văn g i Ch t ch UBND các t nh/thành ph tr c thu c Trung ương ngh tăng cư ng công tác qu n lý ch t lư ng v sinh an toàn th c phNm i v i s n phNm nư c u ng tinh khi t óng chai, tăng cư ng ch o các ơn v ch c năng trên a bàn T nh th c hi n t t công tác b o m v sinh an toàn th c phNm phòng ch ng d ch tiêu ch y c p nguy hi m. B ã ngh B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, B Công thương ph i h p ki m soát các cơ s gi t m gia súc, các cơ s ho t ng
  5. buôn bán, v n chuy n gia súc, c bi t là các cơ s gi t m , ch bi n và kinh doanh th t chó. B ã t p trung i u tra m t s th c phNm có nguy cơ cao i v i d ch tiêu ch y c p nguy hi m trên a bàn Hà N i và ti n hành thanh tra v phòng ch ng d ch tiêu ch y c p t i các qu n Hà N i. Xây d ng k ho ch truy n thông trên các phương ti n thông tin i chúng v các ho t ng phòng, ch ng d ch b nh mùa hè trong ó t p trung vào d ch tiêu ch y c p nguy hi m. Ti n hành x lý các thông tin trên các phương ti n thông tin i chúng như: S n phNm safflower c a công ty DIANA NATUSE- Pháp có phNm màu orange II ; Th t bò có ngu n g c t Trung Qu c nhi m Clenbuterol; S n phNm d u ăn không m b o v sinh an toàn th c ph m; S n phNm "chim quay" không ph i là chim mà có th là lo i v t con m i n ;S n phNm ông l nh nh p khNu không m b o v sinh thú y. E. TH C HI N CÁC CÔNG TÁC TR NG TÂM KHÁC 1. Công tác K ho ch–Tài chính: Hoàn thi n phi u i u tra kh o sát hi n tr ng và nhu c u u tư các Tr m y t xã biên gi i theo Quy t nh 160; Trình Báo cáo v phát tri n b n v ng theo Chương trình Ngh s 21; Xây d ng tiêu chí u tư cho các huy n nghèo và chương trình hành ng th c hi n Ngh quy t 30a c a Chính ph v các huy n nghèo; Giám sát Chương trình M c tiêu qu c gia, Chương trình HIV/AIDS; Ti n hành nghiên c u s a i Thông v u th u thu c t p trung; ChuNn b báo cáo u tư xây d ng cơ b n chuNn b H i ngh v công tác u tư xây d ng; Xem xét và trình k ho ch v n năm c a các D án Hema- v n tài tr c a H i ng châu Âu (EC), Ngân hàng th gi i (WB); Gi i quy t vi n tr không hoàn l i c a Bungari tr giá kho ng 01 tri u USD; Xây d ng các bi u m u th ng kê báo cáo liên quan n lĩnh v c s c kho sinh s n; Phân b v n i ng xây d ng cơ b n năm 2009. 2. Công tác B o hi m Y t : B Y t ã t ch c H i ngh ph bi n Lu t B o hi m Y t và xin ý ki n d th o Ngh nh quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t B o hi m y t khu v c Mi n Trung và Tây Nguyên t i thành ph à N ng. Ti p thu các ý ki n góp ý vào d th o, B Y t ã có t trình s 406/TTr-BYT trình Th tư ng Chính ph D th o Ngh nh Quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t B o hi m Y t . B Y t cũng ã trình Th tư ng Chính ph D th o Quy t nh l y ngày 01/7/2009 là “Ngày B o hi m y t Vi t Nam” và Hoàn thi n D th o l n 1 Thông tư liên t ch hư ng d n th c hi n B o hi m y t . ang ph i h p v i Ban tuyên giáo Trung ương xây d ng d th o Ch th c a Ban bí thư v Tăng cư ng s lãnh o c a ng i v i công tác B o hi m y t . 3. Công tác qu n lý dư c: B Y t ang xây d ng m t s văn b n như: Thông tư hư ng t ch c, qu n lý, ho t ng c a Chu i nhà thu c, Quy ch qu n lý thu c gây nghi n, Thông tư hư ng d n qu n lý Thu c gây nghi n và hư ng th n, ti n ch t, Thông tư hư ng d n thông tin qu ng cáo thu c, Thông tư hư ng d n Quy ch ăng ký thu c, ng th i xây d ng Tiêu chí l a ch n doanh nghi p và k ho ch s a i Quy t nh 110/2005/Q -TTg
  6. ngày 16/5/2005 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t K ho ch "d tr lưu thông thu c qu c gia ph c v công tác phòng b nh, ch a b nh cho nhân dân". Ti n hành các công vi c liên quan n s a i Quy ch Ho t ng c a H i ng xét duy t thu c B Y t . B Y t ã g i văn b n cho T ng biên t p các báo ài thông báo k t qu ki m tra hàm lư ng Formaldehyd và v t Dioxan trong m u m phNm c a Công ty Johnson & Johnson n m trong gi i h n cho phép và an toàn cho ngư i s d ng. B ang tích c c chuNn b cho H i ngh tr c tuy n ngành Dư c năm 2009, d ki n t ch c vào ngày 25/5/2009. 4. Công tác Trang thi t b và Công trình y t : T p trung tri n khai các n i dung ch o c a Phó Th tư ng Nguy n Thi n Nhân k t lu n t i H i ngh t p hu n Trang thi t b y t . Ph i h p v i Văn phòng i di n công ty Johnson & Johnson Vi t Nam t ch c H i th o v ph bi n ki n th c qu n lý trang thi t b y t . Ti p t c tri n khai tài Xây d ng tiêu chuNn thi t k -thi t k m u-danh m c trang thi t b y t cho Trung tâm y t huy n v d phòng và tri n khai tài ng d ng công ngh thông tin c p phép nh p khNu trang thi t b y t qua m ng; tài nghiên c u xây d ng mô hình Trung tâm chăm sóc s c kho sinh s n tuy n t nh. B ang chuNn b công tác u tư xây d ng Trư ng i h c khoa h c s c kho Lào (Vi t Nam vi n tr ). Th c hi n các công tác chuNn b l p d án xây d ng, c i t o nâng c p H th ng x lý nư c th i ngành y t do Ngân hàng th gi i h tr kinh phí. 5. Công tác Y Dư c c truy n: B Y t ã ti p thu ý ki n góp ý c a các B và hoàn thi n văn b n trình Th tư ng Chính ph v D th o Quy t nh ban hành “K ho ch hành ng c a Chính ph th c hi n Ch th 24-CT/TW ngày 04/7/2008 c a Ban Bí thư Trung ương ng v phát tri n ông y Vi t Nam và H i ông y trong tình hình m i” và xây d ng án “Phát tri n m ng lư i các b nh vi n y h c c truy n tuy n t nh giai o n 2009 - 2020”. Ti p t c hoàn thi n d th o quy nh v phương pháp chung ch bi n các v thu c y dư c c truy n. ChuNn b ban hành Quy t nh hư ng d n xét t ng gi i thư ng H i Thư ng Lãn Ông. Ti n hành t ng k t công tác xã h i hoá liên quan n lĩnh v c y dư c c truy n, d ki n t ch c H i ngh vào tháng 6/2009 và xây d ng cương “ i u tra th c tr ng ho t ng hành ngh y h c c truy n và các gi i pháp phát tri n” th c hi n trong 3 năm t 2009-2011. ã t ch c H i ngh t ng k t 20 năm nhi m v b o t n gen và gi ng cây thu c t i Tam o, Vĩnh Phúc và h p H i ng thNm nh phương pháp châm ao “phương pháp xu t s t Trung Qu c”. 6. Công tác chăm sóc S c kho Bà m – Tr em: B Y t ang hoàn thi n Hư ng d n ChuNn qu c gia v các d ch v chăm sóc s c kh e sinh s n ban hành trong tháng 6. ang rà soát nhi m v qu n lý và phân tuy n k thu t c a các tuy n trong lĩnh v c chăm sóc s c kh e sinh s n; ã có công văn g i Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ngh a phương h tr kinh phí, ki n toàn màng lư i các cơ s chăm sóc s c kh e sinh s n, tri n khai có hi u qu ho t ng c a d án chăm sóc s c kh e sinh s n, phòng ch ng suy dinh dư ng tr em dư i 5 tu i thu c chương trình m c tiêu qu c gia. ChuNn b tri n khai k ho ch ào t o gi ng viên tuy n t nh v Làm m an toàn, Phá
  7. thai an toàn, ch ng Nhi m khuNn ư ng sinh s n/nhi m khuNn lây qua ư ng tình d c, Chăm sóc s c kho V thành niên/thanh niên cho các t nh trong k ho ch năm 2009. 7. Công tác pháp ch : ã Hoàn thi n d th o Lu t Khám b nh, ch a b nh và chuNn b các tài li u liên quan chuNn b cho Kỳ h p th 5 Qu c h i Khóa XII. ChuNn b xét t ng danh hi u th y thu c nhân dân, th y thu c ưu tú: xây d ng và ban hành công văn tri n khai hư ng d n vi c xét t ng danh hi u Th y thu c nhân dân, Th y thu c ưu tú l n th 9 c a B Y t . Thành l p h i ng xét t ng danh hi u th y thu c nhân dân, th y thu c ưu tú. Xây d ng n i dung k ho ch truy n thông cho các ho t ng c a B Y t trên Vietnamnet. H p Ban ch o v ph i h p tuyên truy n công tác y t trên ài truy n hình Vi t Nam (O2TV) và ph i h p v i các cơ quan thông tin i chúng tuyên truy n phòng ch ng d ch cúm A (H1N1) vàd ch tiêu ch y c p nguy hi m do phNy khuNn t . 8. Công tác H p tác Qu c t : B trư ng B Y t i d H i ngh c p B trư ng ASEAN v cúm A (H1N1) ư c t ch c t i Thái Lan, thăm và làm vi c song phương v i B Y t CHLB c, d Cu c h p i h i ng thư ng niên l n th 62 c a T ch c Y t Th gi i (WHO) t i Thu Sĩ. Lãnh o B Y t ã ti p Ông Francis A. Donovan- Trư ng i di n cơ quan h p tác phát tri n qu c t Hoa Kỳ (USAID); Giám c Ngân hàng Th gi i (WB) t i Vi t Nam; Giám c WHO Tây Thái Bình Dương bàn h p tác y t trong th i gian t i. Ngoài ra, Lãnh o B Y t ã có các bu i làm vi c v i các t ch c qu c t t i Vi t Nam v d án h tr dinh dư ng, chăm sóc bà m và tr em, d ki n xin vi n tr c a Qu phát tri n Thiên niên k Tây Ban Nha; Ti p i di n T ch c KOICA (Hàn Qu c) xin i u chuy n m t s h ng m c thu c danh m c c a d án B nh vi n a khoa TW Qu ng Nam; Ti p oàn H i ng Kinh doanh ASEAN- Hoa và D l ký cam k t v i WHO hư ng ng kêu g i c a WHO v “B o v s s ng: Hãy làm s ch bàn tay b n” ã ti p và làm vi c v i oàn Trung Y Trung Dư c Nhà nư c Trung Qu c; oàn B H p tác và Phát tri n CHLB c; Ngài i s c m nh toàn quy n C ng hòa Hungary v v n vay ưu ãi 100 tri u EURO c a Chính ph Hungary tài khoá 2009-2011 cho Vi t Nam; làm vi c v i T ch c USAID và i s quán Hoa Kỳ; làm vi c v i i di n Cơ quan h p tác qu c t giáo d c Hà Lan v Chương trình nâng cao năng l c ào t o i h c c a Chính ph Hà Lan (Nuffic- Hà Lan). 9. Công tác Dân s – K ho ch hoá gia ình: B Y t ã hoàn thi n các th t c g i B Tư pháp thNm nh án T ng th nâng cao ch t lư ng dân s Vi t Nam giai o n 2009-2020. Thành l p Ban Qu n lý án Ki m soát dân s vùng bi n, o và ven bi n theo quy t nh s 52/2009/Q -TTg ngày 10/4/2009 c a Th tư ng Chính ph . Ph i h p v i Văn phòng Chính ph t ch c H i ngh giao ban tr c tuy n do Phó Th tư ng Chính ph Nguy n Thi n Nhân ch trì v công tác dân s -k ho ch hóa gia ình v i các B ngành và lãnh o y ban nhân dân 63 t nh, thành ph ; Ph i h p v i Ban Tuyên giáo trung ương xây d ng hư ng d n tri n khai th c hi n thông báo k t lu n sô 44-KL/TW c a B chính tr v sơ k t 3 năm th c hi n Ngh quy t s 47-NQ/TW c a B Chính tr .
  8. B ang tích c c tri n khai k ho ch t ch c H i ngh bi u dương cán b cơ s tiêu bi u nhân d p 11/7/2009 và t ch c hư ng d n S Y t các t nh: Cao B ng, Sơn La, Yên Bái, Lai Châu và k L k xây d ng mô hình can thi p làm gi m t l t o hôn và hôn nhân c n huy t th ng. T ch c l p t p hu n gi ng viên tuy n t nh v truy n thông v n ng chuy n i hành vi v DS-KHHG và và l p dân s 2 tháng cho cán b các t nh, thành ph t i Hà N i; Xây d ng k ho ch t p hu n công ngh thông tin cho cán b DS-KHHG các c p theo chương trình d án Nâng cao h thông tin qu n lý chuyên ngành DS-KHHG thu c chương trình m c tiêu Qu c gia DS-KHHG năm 2009; Tri n khai theo k ho ch xây d ng tiêu chuNn nghi p v các ng ch viên ch c DS-KHHG ; gi i quy t chính sách m t l n cho cán b xã làm vi c lâu năm nay không i u ki n tuy n d ng: ph c p cho lãnh o Trung tâm DS-KHHG tuy n huy n. II. HO T NG C A LÃNH OB YT Trong tháng, trư c tình hình bùng phát m t s d ch b nh cúm A (H1N1), d ch Tiêu ch y c p nguy hi m do phNy khuNn t , Cúm A H5N1, S t xu t huy t..., Lãnh o B Y t ã tích c c ch o các ơn v khNn trương tri n khai các bi n pháp ch ng phòng d ch. c bi t, B ã ph i h p v i các b , ngành liên quan n ki m soát, giám sát ch t ch khoanh vùng, x lý ngay các ca b nh cúm A (H1N1) u tiên vào Vi t Nam t i các c a khNu; ã ch o các ơn v , a phương chuNn b các bi n pháp i phó v i d ch, phòng trư ng h p d ch vào Vi t Nam. B trư ng B Y t i d H i ngh c p B trư ng ASEAN v cúm A (H1N1) t i Thái; thăm và làm vi c v i B Y t CHLB c; d h p i h i ng thư ng niên l n th 62 c a T ch c Y t Th gi i (WHO) t i Thu Sĩ.Lãnh o B Y t tham gia oàn tháp tùng Phó Th tư ng Trương Vĩnh Tr ng i Hà Lan và Pháp nghiên c u và tìm hi u chính sách, kinh nghi m qu n lý, ngăn ch n ma túy và m i dâm; M r ng h p tác qu c t , ti p và làm vi c v i nhi u t ch c qu c t t i Vi t nam. Tích c c i công tác a phương tăng cư ng ch o công tác phòng ch ng d ch b nh. III. K HO CH CÔNG TÁC THÁNG 6 NĂM 2009 1. T p trung ch o công tác phòng ch ng d ch cúm A(H1N1), d ch tiêu ch y c p nguy hi m do phNy khuNn t , Cúm A(H5N1), S t xu t huy t và các b nh d ch mùa hè khác, phòng ch ng thiên tai th m h a và bi n i khí h u. Ti p t c ch o các ơn v ki m d ch y t biên gi i tăng cư ng ki m tra, giám sát ch t ch tình hình d ch b nh truy n nhi m cúm A(H1N1) i v i các i tư ng ki m d ch y t ; Xây d ng quy trình ki m d ch y t i v i b nh cúm A(H1N1) t i c a khNu; T ch c t p hu n áp ng phòng ch ng d ch cúm A(H1N1) i v i ki m d ch y t biên gi i; T ch c di n t p phòng ch ng d ch cúm A(H1N1) i v i c a khNu ư ng b . 2. Ch o hoàn thi n các Lu t, án trình Qu c h i và Chính ph . Trong tháng 6/2009 và các án t n ng t các tháng trư c. B Y t s trình án T ng th nâng cao ch t lư ng dân s Vi t Nam giai o n 2009-2020. 3. Ph i h p v i Ban Tuyên giáo Trung ương t ch c H i ngh ph bi n tri n khai các K t lu n s 42-KL/TW, s 43-KL/TW, s 44-KL/TW c a B chính tr và xây d ng Ch th c a Ban Bí thư v Tăng cư ng s lãnh o c a ng i v i công tác b o hi m y t trong tình hình m i.
  9. 4. Ti p t c vi c phân b v n i ng năm năm 2009 cho các ơn v còn l i c a B Y t ; Ti p t c chuNn b xây d ng các văn b n tri n khai án i m i cơ ch qu n lý tài chính và ho t ng c a ngành (Ngh nh, Quy t nh c a Th tư ng); H p thNm nh m t s Quy ho ch c a các ơn v tr c thu c B và góp ý quy ho ch t ng th phát tri n KT-XH c a các t nh; T ng h p Báo cáo tình hình y t quý I/2009 vùng Tây Nam B . 5. Xây d ng và hoàn thi n K ho ch tri n khai s ki n “Ngày b o hi m y t Vi t Nam”; T ch c các ho t ng tuyên truy n trên các phương ti n thông tin i chúng v s ki n ngày 01/7/2009 - Ngày Lu t BHYT có hi u l c; T ch c H i ngh xin ý ki n D th o Thông tư liên t ch hư ng d n th c hi n BHYT; Hoàn thi n D th o 2 Thông tư liên t ch hư ng d n th c hi n BHYT. 6. Tri n khai ý ki n ch o c a Th tư ng Chính ph v “K ho ch hành ng c a chính ph th c hi n Ch th 24-CT/TW ngày 04/7/2008 c a Ban Bí thư Trung ương ng v phát tri n ông y Vi t Nam và H i ông y trong tình hình m i”; Ti p t c xây d ng án “Phát tri n m ng lư i các b nh vi n YHCT tuy n t nh giai o n 2009 - 2020”; Ti p t c D th o phương pháp chung ch bi n các v thu c theo phương pháp c truy n. 7. T ch c t p hu n công tác pháp ch t i 3 mi n B c, Trung, Nam; Hư ng d n các ơn v tr c thu c B và các S Y t , Y t ngành cho t xét th y thu c nhân dân - th y thu c ưu tú t 9; Ti p t c xây d ng Ngh nh s a i Ngh nh 45/2005/N - CP Quy nh v x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c y t ; Hoàn thi n d án Lu t Khám b nh, ch a b nh, ch nh lý và t ch c thNm tra t i các a phương. 8. Tăng cư ng các ho t ng xây d ng D th o Lu t ATTP và Ny nhanh ti n xây d ng các văn b n QPPL trong K ho ch ban hành văn b n QPPL năm 2009; Tích c c tri n khai k ho ch th c hi n Ngh nh s 79/2008/N -CP và Thông tư liên t ch s 12/2008/TTLT- BYT-BNV; T p trung gi i quy t v n nư c óng chai b ô nhi m, phòng ch ng d ch b nh truy n qua ư ng tiêu hóa mùa hè năm 2009. Trên ây là k t qu ho t ng c a B Y t tính t 21/4/2009 n ngày 20/5/2009. B Y t xin g i Văn phòng Chính ph t ng h p và báo cáo Th tư ng Chính ph ./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Tr nh Quân Hu n
Đồng bộ tài khoản