Báo cáo số 450/BC-BGDĐT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
53
lượt xem
2
download

Báo cáo số 450/BC-BGDĐT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Báo cáo số 450/BC-BGDĐT về việc xử lý sai sót trong đề thi môn vật lý tại cụm thi liên trường TP. Quy Nhơn do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo số 450/BC-BGDĐT

  1. B GIÁO D C VÀ ÀO T O C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p - T do - H nh phúc -------- S : 450/BC-BGD T Hà N i, ngày 06 tháng 7 năm 2009 BÁO CÁO V VI C X LÝ SAI SÓT TRONG THI MÔN V T LÝ T I C M THI LIÊN TRƯ NG TP. QUY NHƠN Ngày 05/7/2009, sau khi công b lên m ng thi và áp án các môn thi kh i A c a kì thi tuy n sinh i h c, cao ng năm 2009, Ban ch o tuy n sinh i h c cao ng ã nh n ư c thông tin v sai sót trong m t câu c a thi môn V t lí t i C m thi Quy Nhơn. Sáng ngày 6/7/2009, H i ng coi thi liên trư ng t i Quy nhơn và t giám sát c a B t i H i ng coi thi Quy Nhơn ã có báo cáo s vi c như sau: 1. T i H i ng coi thi liên trư ng C m thi thành ph Quy Nhơn có 33.911 thí sinh d thi (chi m 5,31% t ng s thí sinh d thi t 1 c nư c), trong ó thí sinh thi vào Trư ng i h c Quy nhơn là 10.364 và thí sinh thi vào 56 trư ng i h c khác là 23.547. thi môn v t lí thi theo hình th c tr c nghi m, có m t câu in sai so v i thi do B công b , c th như sau: úng là: “Nguyên t hi rô ang tr ng thái cơ b n có m c năng lư ng b ng -13,6 eV. chuy n lên tr ng thái d ng có m c năng lư ng -3,4 eV, thì nguyên t hi rô ph i h p th m t phôtôn có năng lư ng”. Trong khi ó, thi môn V t lý t i c m thi Quy Nhơn ư c sao in thành: "Nguyên t hi rô ang tr ng thái cơ b n có m c năng lư ng b ng 13,6 eV. chuy n lên tr ng thái d ng có m c năng lư ng 3,4 eV, thì nguyên t hi rô ph i h p th m t phôtôn có năng lư ng” (thi u d u tr các con s ch m c năng lư ng). 2. Theo gi i trình c a H i ng coi thi liên trư ng C m thi Quy nhơn: thi trong ĩa CD do Ban thi c a B cung c p là chính xác. Nhưng thi in ra t ĩa CD l i không có d u “-”. Vì v y các b n sao thi cũng b thi u d u “-”. Nguyên nhân sai sót: 2.1. V k thu t: Theo báo cáo ban u c a Ban thi Trư ng i h c Quy Nhơn, Ban thi ã s d ng ph n m m i u khi n máy in HP5100tn chưa tương thích v i h i u hành Windows Vista; 2.2. V quy trình ki m soát trong sao in thi: Ban thi Trư ng H Quy Nhơn chưa th c hi n nghiêm túc hư ng d n c a B Giáo d c và ào t o t i công văn s 4350/BGD T-GD H ngày 28 tháng 5 năm 2009 v vi c hư ng d n các cơ s in sao thi tuy n sinh H, C năm 2009. C th là t i Quy Nhơn vi c ki m tra b n in so v i thi g c trên máy tính (sau khi ã gi i mã) chưa k , nên không phát hi n ư c l i sai sót trên b n thi g c ư c in t ĩa CD trư c khi nhân b n. 3. Bi n pháp x lý: Thư ng tr c Ban ch o tuy n sinh ã h p, th o lu n, tham kh o ý ki n xu t c a Trư ng môn ra thi môn V t lý và Trư ng Ban thi (vòng trong) và th ng nh t phương án x lý như sau: - Sai sót C m thi Quy Nhơn ch? mang tính c c b (5,31% thí sinh toàn qu c). - Vi c kh c ph c sai sót ph i m b o quy n l i, công b ng cho các thí sinh d thi t i Quy Nhơn và thí sinh trong c nư c.
  2. C th : Không ch m i m câu b in sai trong thi môn V t lý i v i các thí sinh thi t i Quy Nhơn. i m c a câu này s ư c tính cho 49 câu còn l i. Như v y, thang i m ch m môn V t lí cho các thí sinh d thi t i Quy Nhơn s khác v i thang i m ch m môn V t lí c a các H i ng thi khác trong c nư c (thang i m t i a cho môn V t lý c m thi Quy Nhơn là 10,0 i m cho 49 câu; Các nơi khác là 10,0 i m cho 50 câu). 4. B Giáo d c và ào t o s yêu c u Ban thi c a Trư ng i h c Quy Nhơn nghiêm túc ki m i m, xác nh nguyên nhân c th gây ra s c rút kinh nghi m và làm rõ trách nhi m c a các cá nhân, t p th có liên quan./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: TRƯ NG BAN CH O THI TS H, C 2009 - B trư ng Nguy n Thi n Nhân; - Ban Tuyên giáo TW; - VPCP; - Ban Ch o TS H, C 2009; - Các báo, ài; - Lưu: VT, GD H. Ph m Vũ Lu n
Đồng bộ tài khoản