Báo cáo số 460/BC-BYT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
54
lượt xem
2
download

Báo cáo số 460/BC-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Báo cáo số 460/BC-BYT về việc tình hình dịch cúm A(H1N1), dịch tiêu chảy cấp do phẩy khuẩn tả và các biện pháp đã triển khai do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo số 460/BC-BYT

  1. B YT C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------ c l p - T do - H nh phúc ------------- S : 460/BC-BYT Hà N i, ngày 28 tháng 05 năm 2009 BÁO CÁO TÌNH HÌNH DNCH CÚM A(H1N1), TIÊU CH Y C P DO PH Y KHU N T VÀ CÁC BI N PHÁP Ã TRI N KHAI Kính g i: Th tư ng Chính ph Ti p theo Báo cáo s 443/BC-BYT ngày 21/5/2009, B Y t xin báo cáo Th tư ng Chính ph tình hình d ch cúm A(H1N1), d ch tiêu ch y c p do phNy khuNn t và các bi n pháp ã tri n khai n ngày 27/5/2009 như sau: I. TÌNH HÌNH DNCH CÚM A(H1N1) 1. Tình hình d ch trên th gi i Tính n ngày 27/5/2009, theo báo cáo c a T ch c Y t th gi i ã có 46 nư c chính th c thông báo ghi nh n 12.954 trư ng h p dương tính v i cúm A(H1N1), trong ó 92 trư ng h p t vong. T ngày 22-27/5/2009, ghi nh n thêm 2.711 trư ng h p dương tính v i cúm A(H1N1) và 12 trư ng h p t vong; có 5 qu c gia và vùng lãnh th m i xác nh n có trư ng h p dương tính v i cúm A(H1N1) g m: Honduras, Kuwait, Philippines, Nga, ài Loan – Trung Qu c (danh sách các nư c kèm theo). 2. T i Vi t Nam T ngày 22-27/05/2009, t i 17 c a khNu ư ng không, ư ng b , ư ng th y (Tân Sơn Nh t, N i Bài, à N ng, H i Phòng, L ng Sơn, Tây Ninh, Qu ng Tr , An Giang, Qu ng Ninh, Lào Cai, Kon Tum, Kiên Giang, Lai Châu, Hà Tĩnh, Hà Giang, Qu ng Ngãi, i n Biên) ã giám sát 86.499 hành khách nh p c nh trong ó có 1.669 hành khách t M , 7 hành khách t Mexico, 28.666 hành khách t các vùng có nguy cơ khác; có 35 trư ng h p nghi ng . Ngày 25/5/2009, B Y t nh n ư c thông báo c a Trung tâm D phòng và Ki m soát b nh t t ài Loan – Trung Qu c, S Y t TP. H Chí Minh v trư ng h p hành khách Lê Thanh Tâm Tuy n i cùng chuy n bay t M quá c nh ài Loan v Vi t Nam cùng v i b nh nhân cúm A(H1N1), B Y t ã ch o th c hi n giám sát, qu n lý hành khách này t i B nh vi n B nh nhi t i TP. H Chí Minh, hi n t i chưa có bi u hi n b nh. Tích lũy t ngày 25/4/2009 n nay có 435.611 hành khách nh p c nh t M , Mexico, và m t s qu c gia nguy cơ khác, phát hi n 98 trư ng h p nghi ng cúm A(H1N1), ã t ch c cách ly chưa phát hi n trư ng h p nhi m cúm A (H1N1). T i Vi t Nam, n nay chưa ghi nh n trư ng h p b nh nhân cúm A(H1N1).
  2. II. TÌNH HÌNH DNCH TIÊU CH Y C P DO PH Y KHU N T Theo báo cáo c a Vi n V sinh D ch t Trung ương t ngày 22-27/5/2009 có 38 trư ng h p tiêu ch y c p dương tính v i phNy khuNn t t i 8 t nh thành ph trong s 265 trư ng h p tiêu ch y c p ư c báo cáo t i 14 t nh, thành ph . Tính t ngày 20/4/2009 n 27/5/2009 c nư c ã ghi nh n 94 trư ng h p dương tính v i phNy khuNn t trong t ng s 962 ca lâm sàng t i 14 t nh, thành ph , c th : TT Tên t nh Th i gian TH lâm S ca S S (+) S (+) xu t hi n sàng t dương m c c ng t d ch ngày 22- tính t 22- c ng d n vong u tiên 27/5/2009 27/5/2009 d n 1 Hà N i 09/4/2009 71 0 496 4 0 2 H i Phòng 03/5/2009 24 5 70 9 0 3 B c Ninh 02/5/2009 87 0 213 26 0 4 Thanh Hóa 02/5/2009 10 19 37 26 0 5 Nam nh 08/5/2009 31 4 43 6 0 6 H i Dương 12/5/2009 4 0 40 2 0 7 Qu ng Ninh 10/5/2009 7 2 9 3 0 8 Ninh Bình 12/5/2009 15 4 17 6 1 9 Hà Nam 11/5/2009 6 0 10 1 0 10 Hòa Bình 13/5/2009 1 1 2 2 0 11 Thái Bình 12/5/2009 5 0 15 3 0 12 Vĩnh Phúc 08/5/2009 1 0 7 3 0 13 Yên Bái 15/5/2009 2 2 2 2 0 14 Ngh An 14/5/2009 1 1 1 1 0 C ng 265 38 962 94 1 III. CÁC HO T NG Ã TRI N KHAI T NGÀY 22-27/5/2009 1. Ngày 25/5/2009, B Y t T ch c h p Trư ng các Ti u ban – Ban ch o phòng ch ng i d ch cúm ngư i th o lu n v tình hình d ch và các bi n pháp phòng ch ng d ch cúm A(H1N1) trong trư ng h p d ch xâm nh p và phát tri n t i Vi t Nam. Ti p t c xây d ng và hoàn thi n k ho ch phòng ch ng i d ch cúm A(H1N1) t i Vi t Nam. 2. Tăng cư ng giám sát các trư ng h p m c cúm t i các a phương trong nư c, nh m phát hi n các trư ng h p nghi ng cúm A(H1N1), ch ng phát hi n s m và x lý k p th i trư ng h p m c u tiên n u d ch xâm nh p vào Vi t Nam.
  3. 3. S Y t các t nh có c a khNu qu c t ti p t c t ch c giám sát ch t ch hành khách nhâph c nh vào Vi t Nam, chú ý các hành khách i t các vùng có d ch, th c hi n giám, qu n lý k p th i các trư ng h p nghi ng . B trí xe ưa ón, tư v n các trư ng h p nghi ng ph i h p th c hi n t t các bi n pháp phòng d ch c a Vi t Nam. 4. B Y t ã c các oàn công tác ki m tra v công tác phòng ch ng d ch cúm A(H1N1) và d ch tiêu ch y c p do phNy khuNn t , ki m tra v công tác v sinh an toàn th c phNm t i 15 t nh, thành ph . IV. NH N NNH, D BÁO 1. D ch cúm A(H1N1) - Trên th gi i, s trư ng h p m c m i tăng lên nhanh, ti p t c b sung các nư c m i ghi nh n trư ng h p cúm A(H1N1). T i Châu Á ã ghi nh n t i m t s nư c, vùng lãnh th như: Nh t B n, Trung Qu c, ài Loan – Trung Qu c Thái Lan, Philippines, n , Hàn Qu c, Kuwait. - S trư ng nh p c nh t các vùng có d ch ngày càng tăng, trong ó ã phát hi n, cách ly k p th i nhi u trư ng h p nghi ng cúm A(H1N1), tuy nhiên có th có trư ng h p b nh nhân cúm A(H1N1) chưa bi u hi n b nh. - Nguy cơ d ch xâm nh p vào Vi t Nam trong th i gian t i là r t l n. 2. D ch Tiêu ch y c p do ph y khu n t - D ch t i m t s t nh, thành ph có xu hư ng gi m ho c không có trư ng h p dương tính v i phNy khuNn t b sung sau các bi n pháp ch ng d ch quy t li t, t p trung vào công tác an toàn v sinh th c phNm, ki m tra ch t ch các cơ s cung c p, ch bi n và bán th t chó. - Do i u ki n th i ti t nóng Nm, mưa nhi u d gây ng p l t t o i u ki n cho vi c phát tán m m b nh, hơn n a s giao lưu qua l i gi a các khu v c ngày càng gia tăng, nên trong th i gian t i có th s ghi nh n thêm m t s t nh có trư ng h p m c tiêu ch y c p do phNy khuNn t , r i rác. V. KI N NGHN B Y t trân tr ng ngh Th tư ng Chính ph ch o m t s n i dung sau: 1. Cho ý ki n ch o v ki n ngh c a B Y t t i Báo cáo s 443/BC-BYT ngày 21/5/2009 v tình hình d ch cúm A(H1N1), tiêu ch y c p do phNy khuNn t và các bi n pháp ã tri n khai. 2. Ti p t c ch o các B , ngành, UNBD các t nh, thành ph khNn trương xây d ng và hoàn thi n k ho ch áp ng v i i d ch trong tình hu ng i d ch xâm nh p vào Vi t Nam.
  4. B Y t ti p t c ph i h p ch t ch v i T ch c Y t th gi i, B Y t các nư c theo dõi ch t ch tình hình d ch cúm A(H1N1), giám sát ch t ch các hành khách n Vi t Nam t các vùng có d ch và thư ng xuyên báo cáo Th tư ng Chính ph ./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Như trên; - Thư ng tr c Ban Bí thư ( b/c); - Các Phó Th tư ng ( b/c); - Văn phòng Trung ương ng ( b/c); - Văn phòng Chính ph ( b/c); - BT. Nguy n Qu c Tri u ( b/c); Tr nh Quân Hu n - Các ng chí Th trư ng; - C c DPMT; KCB, V PC, KH-TC; - Văn phòng B ; - Lưu: VT, DPMT. DANH SÁCH CÁC NƯ C CÓ TRƯ NG H P DƯƠNG TÍNH V I CÚM A(H1N1) TRÊN TH GI I N NGÀY 27/5/2009 TT Nư c Trư ng h p Trư ng h p (+) Trư ng h p Trư ng h p (+) b sung t vong b sung (+) c ng d n (+) t vong trong ngày trong ngày c ng d n 1 Argentina 3 0 5 0 2 Australia 3 0 19 0 3 Áo 0 0 1 0 4 B 0 0 7 0 5 Brazil 0 0 9 0 6 Canada 116 0 921 1 7 Chilê 30 0 74 0 8 Trung Qu c 5 0 20 0 9 Colombia 3 0 16 0 10 Costa Rica 5 0 33 1 11 Cu Ba 0 0 4 0 12 an M ch 0 0 1 0 13 Ecuador 14 0 24 0 14 El Salvador 0 0 6 0 15 Ph n Lan 0 0 2 0
  5. 16 Pháp 0 0 16 0 17 c 0 0 17 0 18 Hy L p 0 0 1 0 19 Guatemala 0 0 4 0 20 Honduras* 0 0 1 0 21 Iceland* 0 0 1 0 22 n 0 0 1 0 23 Ireland 0 0 1 0 24 Israel 0 0 8 0 25 Italia 0 0 19 0 26 Nh t B n 5 0 350 0 27 Hàn Qu c 18 0 21 0 28 Kuwait* 0 0 18 0 29 Malaysia 0 0 2 0 30 Mexico 0 0 4174 80 21 Hà Lan 0 0 3 0 32 New Zealand 0 0 9 0 33 Na Uy 0 0 4 0 34 Panama 0 0 76 0 35 Pê ru 2 0 27 0 36 Philippines* 1 0 2 0 37 Ba Lan 0 0 3 0 38 B ào Nha 0 0 1 0 39 Nga* 1 0 2 0 40 Tây Ban Nha 3 0 136 0 41 Th y i n 0 0 3 0 42 Th y Sĩ 0 0 3 0 43 Thái Lan 0 0 2 0 44 Th Nhĩ Kỳ 0 0 2 0 45 Anh 15 0 137 0 46 M 212 1 6764 10 47 ài Loan– 4 0 4 0 TQ*
  6. C ng 439 1 12954 92 * nư c m i xác nh n b nh nhân cúm A(H1N1)
Đồng bộ tài khoản