Báo cáo số 47/BC-CCTTHC

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
87
lượt xem
6
download

Báo cáo số 47/BC-CCTTHC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Báo cáo số 47/BC-CCTTHC về tình hình triển khai thực hiện đề án 30 tại các bộ, cơ quan ngang bộ tính đến ngày 12/3/2009 do Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo số 47/BC-CCTTHC

  1. T CÔNG TÁC CHUYÊN TRÁCH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM C I CÁCH TH T C HÀNH CHÍNH c l p – T do – H nh phúc C A TH TƯ NG CHÍNH PH -------------- ------- S : 47/BC-CCTTHC Hà N i, ngày 17 tháng 03 năm 2009 BÁO CÁO TÌNH HÌNH TRI N KHAI TH C HI N ÁN 30 T I CÁC B , CƠ QUAN NGANG B TÍNH N NGÀY 12/3/2009 Qua theo dõi, t ng h p báo cáo c a các b , cơ quan ngang b v án 30 và giao ban nh kỳ v i i di n lãnh o T công tác th c hi n án 30 c a b , cơ quan ngang b , T công tác chuyên trách c i cách th t c hành chính c a Th tư ng Chính ph (sau ây g i là T công tác chuyên trách) báo cáo tình hình tri n khai th ng kê th t c hành chính t i các b , cơ quan ngang b tính n ngày 12/3/2009 như sau: I. V VI C BÁO CÁO NNH KỲ HÀNG THÁNG THEO CÔNG VĂN S 05/TTHC NGÀY 06/01/2009 - Các B : Tài nguyên và Môi trư ng, Nông nghi p phát tri n và Nông thôn, Ngân hàng Nhà nư c th c hi n úng quy nh v ch báo cáo nêu t i Công văn s 05/CCTTHC; m t s B như: Lao ng Thương binh và Xã h i, Văn hóa Th thao và Du l ch g i báo cáo ch m. Các B : N i v , Tư pháp, Qu c phòng, Y t , Công an chưa có báo cáo. - V th th c báo cáo c a m t s b không úng m u hư ng d n (như B Công Thương, B Xây d ng). II. V VI C GÓP Ý DANH M C TH T C HÀNH CHÍNH Tính n nay, h u h t các b ã có văn b n góp ý chính th c v Danh m c th t c hành chính. Tuy nhiên v n chưa áp ng ư c yêu c u, c th là: - B N i v trình bày không theo t ng c p và t ng lĩnh v c th c hi n; T công tác chuyên trách ã ngh B N i v làm l i nhưng cho n nay v n chưa có ph n h i; - B Công Thương, th t c hành chính nêu trong danh m c v n g p chung, không phân tách thành các th t c hành chính con. - B Lao ng, Thương binh và Xã h i trình bày danh m c chưa theo t ng c p th c hi n; m t s th t c v B o hi m xã h i chưa tách thành nh ng th t c nh ; danh m c th t c hành chính do B l p h u h t lĩnh v c qu n lý còn thi u; lĩnh v c b o hi m th t nghi p chưa có danh m c th t c hành chính. - B Tư pháp g i ý ki n v danh m c th t c hành chính ch m 01 tháng, trong danh m c chưa tách nh ng th t c hành chính có cùng tên g i nhưng ư c th c hi n t i các c p chính quy n; m t s lĩnh v c công tác chưa có th t c hành chính như h p tác qu c t ( y thác tư pháp, c p ý ki n pháp lý, …). - B Văn hóa, Th thao và Du l ch g i ý ki n v danh m c th t c hành chính ch m 02 tháng. Danh m c th t c hành chính c a B chưa ư c l p theo úng yêu c u c a T công tác chuyên trách, chưa tách th t c hành chính c a t ng c p, nhi u th t c hành chính v n g p c 3 c p nên không xác nh ư c th c t ang th c hi n c p nào.
  2. - Các B : Tài chính, Công thương, Khoa h c và công ngh , Ngo i giao, N i v , Qu c phòng, Thông tin và Truy n thông chưa th ng kê danh m c th t c hành chính ang th c hi n t i các c p chính quy n a phương thu c ph m vi ch c năng qu n lý nhà nư c c a B ư c quy nh trong các văn b n c a các cơ quan trung ương. III. V VI C B TRÍ CÁN B CHUYÊN TRÁCH VÀ B O M I U KI N LÀM VI C CHO T CÔNG TÁC TH C HI N ÁN 30 C A B , CƠ QUAN NGANG B Các B , cơ quan ngang b ã thành l p T công tác th c hi n án 30 và b o m i u ki n làm vi c cho T công tác. Tuy nhiên, trên th c t không ph i 100% cán b ư c i u ng v làm vi c chuyên trách u làm vi c chuyên trách. Cho n th i i m này, B N i v chưa b trí cán b làm vi c chuyên trách th c hi n án 30; B Tư pháp chưa b trí phòng và trang thi t b làm vi c cho T công tác; Thanh tra Chính ph chưa b trí ư ng truy n k t n i INTERNET cho T công tác. T n t i trên cũng chính là m t trong nh ng nguyên nhân d n t i ti n b th ng kê th t c hành chính c a các b , cơ quan ngang b ch m hơn a phương trong khi s lư ng th t c hành chính c n ph i th ng kê c a m i a phương l n g p 5 n 10 l n s th t c hành chính c a m i B . IV. V VI C I N BI U M U 1 - Ngân hàng Nhà nư c: ã hoàn thành i n Bi u m u 1 cho 157 th t c hành chính. - B Tài chính: ã hoàn thành i n Bi u m u 1 cho 485 trên t ng s 522 th t c hành chính ư c th c hi n t i c p b ; ang ki m tra ch t lư ng i v i 37 th t c hành chính và ti p t c xác nh, th ng kê th t c hành chính thu c các ơn v ngành d c óng t i a phương cũng như nh ng th t c hành chính thu c ph m vi ch c năng qu n lý nhà nư c c a B do các c p chính quy n a phương th c hi n, ư c quy nh trong các văn b n c a các cơ quan trung ương. - B K ho ch và u tư: ti n th ng kê ch m so v i yêu c u. Theo báo cáo tháng 2/09, ã hoàn thành i n Bi u m u 1 cho 37 th t c hành chính; ang hoàn thành 3, và s hoàn thành 208 th t c hành chính còn l i. Chưa ưu tiên th ng kê các th t c hành chính thu c lĩnh v c tr ng i m: thành l p, gi i th , phá s n doanh nghi p; ăng ký kinh doanh và ch ng nh n u tư (theo quy nh t i Ngh quy t s 53/2007/NQ-CP ngày 7 tháng 11 năm 2007 ban hành Chương trình hành ng c a CP th c hi n Ngh quy t H i ngh l n th 5). - B Công Thương: ã i n hoàn thành vi c i n Bi u m u 1 cho các th t c hành chính do B tr c ti p th c hi n (không có s li u c th vì báo cáo không theo m u yêu c u). Vi c th ng kê các th t c hành chính thu c ph m vi qu n lý c a B còn chưa y , nh t là nh ng th t c do chính quy n a phương các c p th c hi n ư c quy nh trong các văn b n Qu c h i cho t i các văn b n c a B Công Thương. - y ban Dân t c: ã i n Bi u m u 1 cho 5 th t c hành chính. - B Giao thông v n t i: sau khi rà soát s lư ng th t c hành chính tăng t 162 lên 396 th t c. Hi n ang tri n khai i n bi u m u 1 cho 396 th t c này. TCT c a B m b o s hoàn thành trong tháng 3/2009. - B Tài nguyên và Môi trư ng: ã i n hoàn thành vi c i n Bi u m u 1 cho 238 th t c hành chính, ang ki m tra ch t lư ng các Bi u m u ã i n. - B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn: ã i n Bi u m u 1 cho 337 th t c hành chính, trong ó có 88 bi u t yêu c u, 230 bi u c n hoàn thi n ti p, 19 bi u c n b sung tài li u. - B Xây d ng: ã i n bi u m u 1 cho 78 th t c hành chính. - B Khoa h c và Công ngh : ã i n Bi u m u 1 cho 64 th t c hành chính.
  3. - B Thông tin Truy n thông: ã i n Bi u m u 1 cho 179 th t c hành chính. - B Văn hóa Th thao và Du l ch: ã i n Bi u m u 1 cho 60 th t c hành chính, ang ti p t c i n 54 bi u m u. - B Giáo d c ào t o: ã i n Bi u m u 1 cho 34 th t c hành chính, ang ti p t c i n 139 bi u m u. - B Lao ng – Thương binh và Xã h i: ã i n Bi u m u 1 cho 151 th t c hành chính. Trong ó có 124 bi u t ch t lư ng, 26 bi u ang yêu c u ơn v i n hoàn thi n. Trong th i gian qua do yêu c u c a th c t ã phát sinh thêm 20 th t c hành chính, TCT s ti p t c tri n khai th ng kê 20 th t c hành chính này. - B Ngo i giao: ã i n Bi u m u 1 cho 7 th t c hành chính. - B Công an: ã i n Bi u m u 1 cho 6 th t c hành chính, hi n còn 72 th t c hành chính chưa i n Bi u m u 1. - B Qu c phòng: hoàn thành i n Bi u 1 cho 57 th t c hành chính. - B Tư pháp: ã hoàn thành i n Bi u m u 1 cho kho ng 30% t ng s g n 300 th t c hành chính. - Thanh tra Chính ph : ã i n Bi u m u 1 cho 23 th t c hành chính, ang hoàn thi n 01 bi u m u. - B N i v : ang ti n hành i n bi u m u 1 (không có s li u c th ). - B Y t : t ng s có 261 th t c hành chính, hi n ang ti n hành i n Bi u m u cho nh ng th t c này. V. V VI C T O H SƠ VĂN B N (NH P VĂN B N) VÀO PH N M M Ngân hàng Nhà nư c là ơn v u tiên hoàn thành nh p văn b n vào ph n m m. Nhìn chung các B u ã tri n khai t t vi c t o h sơ văn b n vào ph n m m, trong ó có nhi u b ang làm r t t t như các B : Nông nghi p phát tri n nông thôn, Giao thông v n t i, Tài chính. Tuy nhiên, v n có m t s b như B K ho ch và u tư m i t o ư c 02 h sơ văn b n, cá bi t có T công tác c a B Công an, N i v , B Văn hóa, Th thao và Du l ch n th i i m hi n t i chưa nh p ư c văn b n nào vào ph n m m. Vi c này nh hư ng n vi c th ng kê th t c hành chính c a các a phương vì ph i ch các văn b n c a b , cơ quan ngang b . VI. NH N XÉT VÀ KI N NGHN 1. Qua theo dõi và t ng h p k t qu cho th y, công tác th ng kê th t c hành chính c a b , cơ quan ngang b còn ch m. Tr m t s cơ quan hoàn thành úng th i h n và tương i có ch t lư ng như Ngân hàng Nhà nư c và B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, a s các b m i hoàn thành ư c m t ph n công vi c ra, trong ó có nh ng b tri n khai quá ch m như Công an, N i v , Công thương, K ho ch và u tư, Văn hóa, Th thao và Du l ch, Tư pháp. Ti n nh p h sơ văn b n c a các T công tác nói chung ch m so v i quy nh, n u không khNn trương ch c ch n s nh hư ng tr c ti p t i ti n chung c a án. Tình hình trên do nhi u nguyên nhân như qua ph n ánh c a các T công tác n i lên m t s v n áng lưu ý là do thi u s quan tâm, ch o sát sao c a lãnh o b . M t s nơi lãnh o chưa quán tri t n các lãnh o các ơn v ch c năng cũng như chưa t o i u ki n c i thi n v con ngư i, cơ s v t ch t, phương ti n trang thi t b tri n khai công vi c. Trên th c t thành viên c a T công tác a ph n là kiêm nhi m, v n ti p t c ph i th c hi n các nhi m v do ơn v cũ giao nên khó có i u ki n t p trung th c hi n công vi c chuyên môn c a T cũng như ch t lư ng và ti n công vi c. Vi c quán tri t m c tiêu, yêu c u c a án t i lãnh o v , c c, phòng, ban, ơn v tr c thu c v n chưa ư c th c hi n t t.
  4. V m t nghi p v , thành viên m t s T công tác v n chưa nh n th c rõ ph m vi nhi m v th ng kê, d n t i tình tr ng b sót nh ng th t c hành chính thu c thNm quy n qu n lý nhà nư c c a B ang ư c th c hi n t i các c p a phương c n ph i ư c th ng kê. 2. Căn c vào tình hình và k t qu tri n khai th i gian qua, T công tác chuyên trách ngh : a) Các ng chí lãnh o B , cơ quan ngang b c n vào cu c m t cách m nh m , quy t tâm, sát sao hơn trong ch o i u hành ho t ng c a T công tác. Trư c h t ngh c n quan tâm, t o i u ki n thu n l i các thành viên T công tác (ch chính sách, i u ki n, phương ti n làm vi c) hoàn thành t t nhi m v ư c giao). các b , vi c th c hi n các nhi m v công vi c c a án 30 không nh ng có liên quan mà còn ph thu c r t nhi u vào ho t ng c a các cơ quan, ơn v tr c thu c. Do v y, ngh các ng chí B trư ng quán tri t v m c tiêu, yêu c u c a án t i t t c các lãnh o các v , c c chuyên môn các ơn v này vào cu c th c s , tri n khai các công vi c theo úng ti n án t ra. b) ngh các B có cơ quan ngành d c c n t ch c quán tri t, hư ng d n c th các ơn v tr c thu c óng t i a phương tri n khai th c hi n th ng kê th t c hành chính theo úng ti n và hư ng d n c a T công tác chuyên trách, khNn trương hoàn thành vi c th ng kê th t c hành chính không làm nh hư ng t i vi c th c hi n ý ki n ch o c a Th tư ng v công b công khai b th t c hành chính chung c p xã, c p huy n trong ph m vi t ng t nh vào tháng 6/2009. T công tác chuyên trách ngh các b : Tài chính, Qu c phòng, Công an; các cơ quan: Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam, Ngân hàng chính sách xã h i, B o hi m xã h i Vi t Nam có công văn g i các y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ngh T công tác th c hi n án 30 c a các a phương h tr t p hu n th ng kê th t c hành chính cho các ơn v ngành d c óng t i a phương; ng th i l a ch n 05 a phương t ch c th ng kê th t c hành chính i m i v i các cơ quan ngành h c c a b , ngành mình óng t i 05 a phương ó. Trên cơ s t ng h p k t qu c a các ơn v th ng kê i m, t ng h p thành b th t c hành chính (danh m c th t c hành chính và Bi u m u 1 ã ư c i n y ) c a các ơn v ư c ch n làm i m g i t i các ơn v ngành d c còn l i óng trên a bàn các a phương khác l y ý ki n và hoàn ch nh thành b th t c hành chính chung c a các ơn v ngành d c óng t i các a phương. Sau khi có b th t c hành chính này, T công tác th c hi n án 30 c a b nh p d li u vào ph n m m máy xén g i T công tác chuyên trách; ng th i g i T công tác th c hi n án 30 c a các a phương t ng h p theo t ng a phương. c) ngh các T công tác t p trung th c hi n khNn trương các vi c sau ây: - ôn c các v , c c ơn v tr c thu c t p trung hoàn t t vi c i n Bi u m u 1 cho t t c các th t c hành chính thu c ph m vi ch c năng qu n lý c a b , cơ quan ngang b trư c ngày 01/4/2009 theo úng yêu c u ch o c a Th tư ng, ki m soát ch t lư ng t t c các th t c hành chính ư c th ng kê theo Bi u m u 1 và các văn b n có liên quan ính kèm, nh p vào ph n m m máy xén g i T công tác chuyên trách. - Căn c danh m c nh ng th t c hành chính do H i ng tư v n c i cách th t c hành chính cung c p và th c ti n qu n lý, ti p t c hoàn thi n danh m c th t c hành chính thu c ph m vi qu n lý b , cơ quan ngang b ti p t c th ng kê nh ng th t c hành chính còn thi u. - Ny nhanh vi c nh p văn b n, b o m úng ti n quy nh t i Công văn s 22/CCTTHC ngày 12/2/2009. - T trư ng, T phó thư ng tr c T công tác th c hi n án 30 c a b , cơ quan ngang b tham d y các bu i giao nh kỳ hàng tháng c a T công tác chuyên trách. - B o m ch báo cáo nh kỳ hàng tháng úng th i h n (trư c ngày 25 hàng tháng) và l p theo úng m u do T công tác chuyên trách quy nh (Công văn s 2026/TTg-TCCV ngày 21/11/2008). Trong trư ng h p B trư ng i công tác, T công tác trình Th trư ng ký Báo cáo. - Ph i h p v i T công tác chuyên trách c a Th tư ng trong vi c xây d ng giao di n u ra c a Cơ s d li u qu c gia v th t c hành chính. ây là tài s n chung c a các b , a phương. D ki n cu i
  5. tháng 8/2009, căn c vào k t qu th ng kê c a các b và a phương, T công tác chuyên trách s ra m t cơ s d li u này công khai th t c hành chính ph c v nhân dân. T TRƯ NG B TRƯ NG, CH NHI M VPCP Nơi nh n: - TTgCP, các PTTg ( báo cáo); - B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang b ; - T ng giám c các cơ quan: Ngân hàng Phát tri n VN, Ngân hàng chính sách xã h i, B o hi m xã h i VN; - TCT th c hi n án 30 c a b , cơ quan ngang b ; Nguy n Xuân Phúc - VPCP: BTCN, các PCN; - TCTCT: các T phó; - T trư ng T thư ký H TV; - Lưu: VT, CCTTHC (5).
Đồng bộ tài khoản