intTypePromotion=1
ADSENSE

Báo cáo số 49/BC-NO&TTBĐS

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

108
lượt xem
10
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Báo cáo số 49/BC-NO&TTBĐS về việc tình hình triển khai thực hiện các nhiệm vụ do Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản giao tại phiên họp lần 2 ngày 21/4/2009 (theo Thông báo số 138/TB-VPCP ngày 27/4/2009 của Văn phòng Chính phủ) do Bộ Xây dựng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo số 49/BC-NO&TTBĐS

  1. B XÂY D NG C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------ c l p – T do – H nh phúc ------------ S : 49/BC-NO&TTB S Hà N i, ngày 05 tháng 08 năm 2009 BÁO CÁO TÌNH HÌNH TRI N KHAI TH C HI N CÁC NHI M V DO BAN CH O TRUNG ƯƠNG V CHÍNH SÁCH NHÀ VÀ THN TRƯ NG B T NG S N GIAO T I PHIÊN H P L N 2 NGÀY 21/4/2009 (THEO THÔNG BÁO S 138/TB-VPCP NGÀY 27/4/2009 C A VĂN PHÒNG CHÍNH PH ) Kính g i: Phó Th tư ng Chính ph Hoàng Trung H i –Trư ng ban Ch o TW v chính sách nhà và th trư ng b t ng s n B Xây d ng xin báo tình hình tri n khai th c hi n các nhi m v do Ban Ch o Trung ương v chính sách nhà và th trư ng b t ng s n giao t i phiên h p l n 2 ngày 21/4/2009 (theo Thông báo s 138/TB-VPCP ngày 27/4/2009 c a Văn phòng Chính ph ) như sau: 1. V hoàn thi n t ch c b máy và quy ch ho t ng c a Ban Ch o Trên cơ s công văn c ngư i và ý ki n c a các B , ngành, cơ quan, a phương tham gia vào Quy ch t ch c & ho t ng c a Ban Ch o, B Xây d ng ã ph i h p v i Văn phòng Chính ph hoàn thi n d th o các Quy t nh liên quan. Ngày 21/5/2009, B Xây d ng ã có T trình s 29/TTr-BXD trình Phó Th tư ng - Trư ng ban xem xét ban hành 3 Quy t nh, bao g m: - Quy t nh ban hành Quy ch t ch c và ho t ng c a Ban Ch o Trung ương; - Quy t nh danh sách thành viên Ban Ch o Trung ương; - Quy t nh thành l p T Chuyên gia liên ngành giúp vi c Ban Ch o Trung ương. Tuy nhiên do m t s B , ngành có thay i thành viên c tham gia Ban Ch o và T Chuyên gia liên ngành, nên sau khi t ng h p l i, ngày 27/7/2009 B Xây d ng ã có công văn s 1519/BXD-NO&TTB S g i Văn phòng Chính ph t ng h p báo cáo Phó Th tư ng - Trư ng ban xem xét, ký ban hành. 2. V tình hình tri n khai án phát tri n nhà công v : B Xây d ng ã khNn trương ph i h p v i các B , ngành có liên quan tri n khai xây d ng án. n nay, án ã ư c hoàn thi n và B Xây d ng ã có T trình s
  2. 34/TTr-BXD ngày 23/6/2009 trình Chính ph . Ngày 27/7/2009 B Tư Pháp ã có văn b n thNm nh s 2440/BTP-PLDSKT. 3. V tình hình tri n khai chương trình c i t o nhà chung cư cũ theo Ngh quy t 34/2007/NQ-CP ngày 03/7/2007 c a Chính ph : B Xây d ng thư ng xuyên có s ch o, ôn c các a phương t p trung tri n khai th c hi n, các a phương nói chung cũng có nhi u c g ng, c bi t là thành ph Hà N i và thành ph H Chí Minh. Tuy nhiên, k t qu còn r t h n ch (có Báo cáo riêng c a B Xây d ng v chương trình này). 4. V tình hình tri n khai th c hi n chương trình phát tri n nhà cho sinh viên, công nhân khu công nghi p, ngư i thu nh p th p t i ô th : B Xây d ng s có báo cáo Ban Ch o vào tháng 9/2009 theo k t lu n t i phiên h p l n 2. 5. V tình hình tri n khai th c hi n chương trình xây d ng c m tuy n dân cư và nhà vùng ng p lũ ng b ng sông C u Long: B Xây d ng s có báo cáo Ban Ch o vào tháng 12/2009 theo k t lu n t i phiên h p l n 2. 6. V ti n tri n khai án phát tri n th trư ng b t ng s n, t o qu t c a nhà nư c ph c v các m c tiêu công ích, chính sách xã h i, i u ti t th trư ng t ai và h tr tái nh cư Theo ch o c a Phó Th tư ng thư ng tr c Nguy n Sinh Hùng tách án Phát tri n th trư ng b t ng s n, t o qu t c a nhà nư c ph c v các m c tiêu công ích, chính sách xã h i, i u ti t th trư ng t ai và h tr tái nh cư thành hai án “ án phát tri n th trư ng b t ng s n” do B Xây d ng ch trì chuNn b và “ án t o qu t c a nhà nư c ph c v các m c tiêu công ích, chính sách xã h i, i u ti t th trư ng t ai và h tr tái nh cư” do B Tài nguyên và Môi trư ng ch trì chuNn b và giao hai B ph i h p t ng h p hai án thành m t Báo cáo chung trình B Chính tr trong quý III/2009. n nay B Xây d ng ã hoàn thi n “ án phát tri n th trư ng b t ng s n” và trình Th tư ng Chính ph t i t trình s 35/TTr-BXD ngày 23/6/2009 và ngày 5/5/2009 B Xây d ng ã thành l p Ban so n th o Báo cáo chung g m Trư ng ban là B trư ng B Xây d ng, hai Phó Trư ng ban là th trư ng B Tài nguyên và Môi trư ng và Th trư ng B Xây d ng và m t s cán b c a hai B là thành viên Ban so n th o. Hi n nay Báo cáo chung hai án ã biên t p xong, d ki n s hoàn ch nh trình Chính ph cho ý ki n vào cu i tháng 8/2009 trư c khi hoàn thi n trình Văn phòng Trung ương trong tháng 9/2009. 7. V t ch c các oàn công tác c a Ban Ch o i ki m tra ôn c vi c tri n khai th c hi n các chương trình, chính sách nhà t i m t s a phương:
  3. Do danh sách thành viên Ban Ch o và T Chuyên gia liên ngành chưa ư c xác nh c th và K ho ch công tác 6 tháng cu i năm c a Ban Ch o chưa ư c phê duy t, nên n nay chưa t ch c ư c oàn công tác nào c a Ban Ch o i a phương. D ki n t nay n cu i năm s t ch c m t s oàn công tác c a Ban Ch o i ki m tra, ôn c t i m t s a phương tr ng i m theo K ho ch công tác 6 tháng cu i năm c a Ban Ch o kèm theo. 8. V hư ng d n các a phương rà soát quy ho ch, báo cáo s li u cung c u v nhà ; t ng h p, ánh giá t ng th v th c tr ng nhà ; rà soát, nghiên c u xu t chính sách phát tri n nhà cho các i tư ng có nhu c u v nhà , bao g m c i tư ng có thu nh p trung bình trong xã h i: - B Xây d ng ã nghiên c u, xây d ng Báo cáo t ng th các chính sách nhà cho các i tư ng chính sách xã h i và ã có văn b n s 25/BXD-QLN ngày 28/4/2009 trình xin ý ki n Th tư ng Chính ph xem xét, thông qua và y quy n B trư ng B Xây d ng báo cáo B Chính tr . Th c hi n ý ki n ch o c a Phó Th tư ng Chính ph Hoàng Trung H i t i văn b n s 3213/VPCP-KTN ngày 19/5/2009 c a Văn phòng Chính ph , B Xây d ng ã g i l y ý ki n c a 4 B (K ho ch và u tư, Tài nguyên và môi trư ng, Tài chính, Lao ng-Thương binh và xã h i) v Báo cáo nêu trên. Sau khi nh n ư c văn b n góp ý c a các B nêu trên, B Xây d ng ã nghiên c u, ti p thu, hoàn thi n Báo cáo và ngày 14/7/2009 ã có văn b n s 1429/BXD-QLN g i Văn phòng Chính ph trình Th tư ng Chính ph xem xét, u quy n cho B trư ng B Xây d ng báo cáo B Chính tr . - V báo cáo s li u v nhà , th trư ng b t ng s n: B Xây d ng ang xây d ng n i dung và ch báo cáo g i l y ý ki n các thành viên Ban Ch o và các a phương trư c khi trình Trư ng ban ký ban hành (d ki n trong tháng 9/2009 s hoàn thi n trình Trư ng ban). B Xây d ng báo cáo và xin ý ki n ch o c a Phó Th tư ng Chính ph - Trư ng ban Ch o Trung ương v chính sách nhà và th trư ng b t ng s n. / . KT.B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Như trên; - BT Nguy n H ng Quân (b/c); - Thành viên BC TW; - Lưu: VP,VPTT BC . Nguy n Tr n Nam
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2