Báo cáo số 53/BC-BXD

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:17

0
36
lượt xem
3
download

Báo cáo số 53/BC-BXD

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Báo cáo số 53/BC-BXD về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2009 của Bộ Xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo số 53/BC-BXD

 1. B XÂY D NG CÔNG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ----- c l p - T do - H nh phúc ------- S : 53/BC-BXD Hà N i, ngày 15 tháng 8 năm 2008 BÁO CÁO K HO CH PHÁT TRI N KINH T XÃ H I NĂM 2009 C A B XÂY D NG Ph n 1: ÁNH GIÁ TÌNH HÌNH TH C HI N NHI M V 06 THÁNG U NĂM VÀ NHI M V TR NG TÂM 06 THÁNG CU I NĂM 2008 Năm 2008 là năm b n l c a k ho ch 05 năm giai o n 2006 - 2010, k t qu th c hi n k ho ch năm 2008 có ý nghĩa r t quan tr ng, t o ti n cho vi c hoàn thành th ng l i các m c tiêu c a k ho ch 05 năm giai o n 2006 - 2010. Lu t Xây d ng, Lu t Nhà , Lu t kinh doanh b t ng s n và h th ng các văn b n quy ph m pháp lu t khác ã ư c ban hành và có hi u l c, ã t o ra hành lang pháp lý quan tr ng tăng cư ng hi u l c, hi u qu công tác qu n lý nhà nư c ngành Xây d ng, góp ph n tích c c gi i quy t các vư ng m c; ch n ch nh, kh c ph c nh ng t n t i trong ho t ng xây d ng trên ph m vi c nư c. Báo cáo này t p trung ánh giá tình hình th c hi n nhi m v qu n lý nhà nư c Ngành Xây d ng 6 tháng u năm, nhi m v tr ng tâm 6 tháng cu i năm 2008 và phương hư ng, nhi m v ch y u c a k ho ch năm 2009 m t s lĩnh v c ch y u sau ây: I. TH C HI N NHI M V 06 THÁNG U NĂM 1. Xây d ng và ban hành các văn b n quy ph m pháp lu t: Bám sát nhi m v k ho ch năm 2008 và Chương trình công tác c a Chính ph , B ã t p trung công tác xây d ng pháp lu t, tri n khai th c hi n các án ư c thông qua v i tư tư ng ch o xuyên su t là xây d ng ng b , y , hoàn ch nh h th ng văn b n quy ph m pháp lu t v các lĩnh v c thu c ngành Xây d ng theo hư ng ph kín các lĩnh v c ho t ng, phân c p m nh, rõ quy n, rõ trách nhi m, các th t c ơn gi n, thông thoáng t o i u ki n phát huy ngu n l c, thuc Ny các ho t ng xây d ng c a các t ch c và cá nhân theo cơ ch th trư ng và h i nh p qu c t . Trong 6 tháng u năm (tính n h t ngày 30/6/2008) B Xây d ng ã trình các c p có thNm quy n ban hành ho c ban hành theo thNm quy n ư c t ng c ng 43 văn b n quy ph m pháp lu t liên quan n các lĩnh v c qu n lý nhà nư c c a B , trong ó có: 2 Ngh quy t c a Qu c h i; 4 Ngh nh c a Chính ph ; 3 Quy t nh và 3 Ch th c a Th tư ng Chính ph ; 10 Quy t nh, 6 Ch th và 15 Thông tư c a B .
 2. Bên c nh ó, B Xây d ng cũng ã t p trung rà soát m t s văn b n quy ph m pháp lu t liên quan n c i cách th t c hành chính trong u tư xây d ng, v quy ho ch xây d ng, v qu n lý ch t lư ng công trình, v qu n lý và phát tri n nhà , .... K t qu t ư c c th như sau: - Chính ph ã ban hành Ngh nh s 49/2008/N -CP ngày 18/4/2008 v s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 209/2004/N -CP ngày 16/12/2004 v qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng. - B Xây d ng ã có T trình s 64/TTr-BXD ngày 1/7/2008 trình Chính ph v m t s n i dung c n s a i, b sung liên quan n qu n lý d án u tư xây d ng công trình trong Ngh nh s 16/2005/N -CP và N s 112/2006/N -CP; T trình s 25/TTr-BXD ngày 10/3/2008 trình Chính ph v m t s n i dung c n s a i, b sung liên quan n công tác qu n lý và phát tri n nhà trong Ngh nh s 90/2006/N -CP ngày 6/9/2006 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành Lu t Nhà . Ngoài ra, B Xây d ng ang t p trung ch o vi c rà soát các n i dung, các bư c th t c trong th c hi n d án khu ô th m i, d án nhà , d án h t ng k thu t khu công nghi p và ã t ch c các H i th o t i Hà N i, thành ph H Chí Minh l y ý ki n góp ý c a các B ngành Trung ương, các s ban ngành a phương và các nhà u tư báo cáo Th tư ng Chính ph quy t nh rút g n các th t c, gi m b t th i gian, t o i u ki n thu n l i cho các nhà u tư; ã ban hành Thông tư s 07/2008/TT-BXD ngày 7/4/2008 thay th Thông tư s 15/2005/TT-BXD ngày 19/8/2005 v hư ng d n l p, thNm nh, phê duy t quy ho ch xây d ng ô th ; ban hành Quy ch qu n lý nhà chung cư m i kèm theo Quy t nh s 08/2008/Q -BXD ngày 28/5/2008 thay th Quy ch cũ theo Quy t nh s 10/2003/Q -BXD ngày 03/4/2003 trư c ây; ban hành Thông tư s 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 thay th Thông tư s 05/2008/TT-BXD ngày 22/3/2008 hư ng d n i u ch nh giá và h p ng xây d ng do bi n ng giá nguyên nhiên v t li u xây d ng. V công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t: th c hi n có hi u qu công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t, ngày 10/4/2008 B trư ng ã ban hành Quy t nh s 532/Q -BXD v Chương trình ph bi n, giáo d c pháp lu t năm 2008 c a B . Th c hi n Chương trình này, 6 tháng u năm, B và H c vi n cán b qu n lý xây d ng và ô th ã ph i h p v i các ơn v có liên quan t ch c các l p t p hu n cho các i tư ng là cán b , công ch c ang làm công tác qu n lý u tư xây d ng. Ngoài hình th c trên, công tác ph bi n pháp lu t cũng ã ư c th c hi n dư i các hình th c khác như: v n hành, khai thác t sách pháp lu t; tuyên truy n, ph bi n pháp lu t thông qua m ng i n t c a B b ng vi c ăng t i toàn b n i dung văn b n QPPL, gi i áp pháp lu t trên m ng, trên các Báo, T p chí c a Ngành và các Báo, t p chí khác; thư ng xuyên ph i h p v i ài truy n hình, ài ti ng nói Vi t nam ph bi n các văn b n QPPL v các lĩnh v c qu n lý nhà nư c c a B và th c hi n vi c tr l i, gi i thích chính sách, pháp lu t, các vư ng m c cho các a phương, cơ quan, công dân khi có yêu c u.
 3. áng lưu ý là trong 6 tháng u năm, B trư ng B Xây d ng ã có bu i giao lưu tr c tuy n t i C ng i n t c a Chính ph tuyên truy n pháp lu t, gi i thích pháp lu t v các v n liên quan n th trư ng b t ng s n, kinh doanh b t ng s n, nhà . Bu i giao lưu tr c tuy n này ã ư c các báo, ài, dư lu n xã h i ánh giá r t cao. V công tác ki m tra văn b n quy ph m pháp lu t và th c hi n pháp lu t: Công tác t ki m tra và ki m tra theo thNm quy n luôn ư c ti n hành thư ng xuyên. Trong quá trình ki m tra ã k p th i phát hi n nh ng sai sót và có ki n ngh v i các cơ quan có thNm quy n x lý, c th là trong 6 tháng u năm, sau khi ki m tra 15 văn b n do các B , ngành, các a phương g i n ã phát hi n 1 văn b n vi ph m v n i dung quy nh t i kho n 3 i u 3 N 135/2003/N -CP; 1 văn b n vi ph m v th th c, k thu t trình bày quy nh t i kho n 4 i u 3 N 135/2003/N -CP; 1 văn b n có n i dung không phù h p; 3 văn b n vi ph m i m a kho n 1 i u 26 N 135/2003/N -CP; 4 văn b n vi ph m i m b kho n 1 i u 26 N 135/2003/N -CP; 1 văn b n không úng thNm quy n. 2. Công tác qu n lý phát tri n ô th và nhà 2.1. V qu n lý ki n trúc, quy ho ch xây d ng Trong 6 tháng u năm, B Xây d ng ã t p trung ch o hoàn ch nh d th o Lu t Quy ho ch ô th ; ban hành thông tư s 07/2008/TT-BXD ngày 07/04/2008 hư ng d n m t s n i dung c a Ngh nh 08/2005/N -CP và s a i m t s n i dung c a Thông tư s 15/2005/TT-BXD ngày 19/8/2005 v hư ng d n l p, thNm nh, phê duy t Quy ho ch xây d ng; ch o hoàn ch nh d th o Thông tư hư ng d n l p, thNm nh, phê duy t quy ch qu n lý ki n trúc ô th , d th o Thông tư hư ng d n thành l p H i ng ki n trúc quy ho ch các c p; d th o Thông tư hư ng d n th c hi n Ngh nh 29/2007/N -CP ngày 27/2/2007 v quy ho ch xây d ng các KCN, KCX, KKT, KCNC. Th c hi n nhi m v Th tư ng Chính ph giao, B Xây d ng ã t ch c th c hi n và cơ b n hoàn thành vi c rà soát các án quy ho ch, d án u tư t i các a phương n m trong ranh gi i th ô Hà N i m r ng theo Ch th 260/CT-TTg ngày 4/3/2008. ã hoàn thành và t ch c thNm nh, trình Th tư ng Chính ph phê duy t các án quy ho ch vùng: Quy ho ch vùng TP HCM, Quy ho ch vùng Hà N i, Quy ho ch KCN cao Láng Hoà L c. Hi n ang ti p t c trình phê duy t các án: Quy ho ch vùng duyên h i B c b , Quy ho ch vùng Duyên h i Nam Trung B , Quy ho ch vùng biên gi i Vi t Lào, Quy ho ch vùng biên gi i Vi t nam Căm pu chia; Quy ho ch giao thông thành ph Hà N i…. T i h u h t các ô th , ti n l p QH và i u ch nh QH còn ch m, không áp ng ư c yêu c u phát tri n. Công tác quy ho ch xây d ng vùng t nh h u như không có ti n tri n m i ngoài 51/64 t nh ã có quy ho ch ư c duy t. Nhi u quy ho ch c a các ô th có nhu c u phát tri n l n ã không hoàn thành úng th i h n không áp ng yêu c u ch t lư ng làm nh hư ng n công tác cung c p thông tin thu hút và tri n khai u tư c a các a phương. Ch t lư ng m t s án
 4. không áp ng tính d báo nên v a phê duy t ã ph i i u ch nh, c bi t là QHC m t s KKT như Nhơn H i, Vũng áng…. Hi n nay án i u ch nh QHC thành ph H Chí Minh ã ư c Th tư ng Chính ph phê duy t. i u ch nh QHC Hà N i m r ng ang ư c g p rút chuNn b nghiên c u trên cơ s Ngh quy t c a Qu c h i v m r ng a gi i hành chính Hà N i. Các ô th l n còn l i Vinh, à N ng… hi n cũng ang tri n khai công tác i u ch nh quy ho ch phù h p v i nhu c u phát tri n và xu t hi n nh ng nhân t nh hư ng m i. Vi c tri n khai quy ho ch chi ti t xây d ng t i các ô th ã ư c tri n khai r ng, áp ng nhu c u phát tri n ô th và u tư c a các thành ph n kinh t và dân cư. 100% di n tích t n i th các ô th l n như Hà N i, H i Phòng, TP H Chí Minh… ã ư c ph kín QHCT 1/2000. T l này gi m nhi u t i các ô th nh , c bi t t i các a phương khu v c ng b ng sông C u Long và mi n núi phía B c (kho ng 20- 40% tuỳ t ng ô th ). Công tác quy ho ch xây d ng các i m dân cư nông thôn tri n khai ch m và chưa áp ng yêu c u c i thi n i u ki n s ng c a dân cư nông thôn. T l các xã có quy ho ch ư c duy t hi n nay là kho ng 23%. 2.2. V h t ng k thu t ô th : Trong 6 tháng u năm 2008, B Xây d ng ã t p trung ch o hoàn ch nh, trình Chính ph ban hành Ngh nh s 35/2008/N -CP ngày 25/3/2008 v xây d ng, qu n lý và s d ng nghĩa trang; hoàn thi n cương Ngh nh qu n lý chi u sáng ô th ; ban hành Thông tư hư ng d n Ngh nh 88/CP v Thoát nư c ô th và khu công nghi p; Thông tư Qu n lý ư ng ô th (Thông tư 04/2008/TT-BXD ngày 20/2/2008); ph i h p v i B Công an hoàn thi n D th o Thông tư liên t ch v c p nư c phòng cháy ch a cháy ô th . ã t p trung ch o tri n khai d án phát tri n c p nư c ô th Vi t Nam (Ngân hàng Th gi i WB); Chương trình c p nư c và v sinh cho các th tr n Vi t Nam (Ph n Lan); Chương trình nâng cao năng l c qu n lý ch t th i r n và nư c th i (GTZ); D án C i thi n môi trư ng ô th mi n Trung (ADB); D án phát tri n ô th v a và nh mi n Trung (ADB); Chương trình quy ho ch môi trư ng ô th Vi t nam (EC); trình Th tư ng Chính ph phê duy t quy ho ch h t ng (c p nư c, thoát nư c và ch t th i r n) cho các vùng kinh t tr ng i m khu v c B c B , mi n Trung và phía Nam; Chương trình u tư các nhà máy x lý rác áp d ng các công ngh trong nư c ã ư c c p gi y ch ng nh n cho các a phương trong c nư c. T p trung th c hi n vi c rà soát và hoàn thi n ng b Quy chuNn, tiêu chuNn xây d ng các công trình h t ng k thu t ô th ; t ch c ki m tra tình hình u tư xây d ng, tri n khai m t s d án c p, thoát nư c, qu n lý ch t th i r n t i các a phương; công tác phân gi i, c m m c trên t li n 2.3. V công tác qu n lý và phát tri n nhà: Trong 6 tháng u năm, B ã hoàn ch nh Chính ph trình Qu c h i ban hành Ngh quy t s 19/2008/QH12 ngày 03/6/2008 c a Qu c h i v vi c thí i m cho t ch c, cá nhân nư c ngoài mua và s h u nhà t i Vi t Nam; trình Th tư ng Chính
 5. ph ban hành Quy t nh s 09/2008/Q -TTg ngày 11/01/2008 quy nh nguyên t c thi t k và tiêu chuNn s d ng nhà công v ; Quy t nh s 17/2008/Q -TTg ngày 28/01/2008 v vi c ban hành b ng giá chuNn cho thuê nhà thu c s h u Nhà nư c chưa ư c c i t o xây d ng l i; Quy t nh s 23/2008/Q -TTg ngày 04/02/2008 v vi c b sung Kho n 1 i u 3 Quy t nh s 78/2004/Q -TTg ngày 07/5/2004 c a Th tư ng Chính ph v vi c i u ch nh, b sung m t s cơ ch chính sách Ny nhanh ti n xây d ng c m, tuy n dân cư và nhà t i các t nh thư ng xuyên ng p lũ ng b ng sông C u Long; Quy t nh s 360/Q -TTg ngày 04/4/2008 c a Th tư ng Chính ph v vi c thành l p Ban Ch o Trung ương v chính sách nhà ; Ngoài ra, B trư ng B Xây d ng cũng ã ban hành theo thNm quy n Quy t nh s 08/2008/Q -BXD ngày 28/5/2008 ban hành Quy ch qu n lý nhà chung cư; Thông tư s 11/2008/TT-BXD ngày 05/5/2008 c a hư ng d n m t s n i dung c a Quy t nh s 17/2008/Q -TTg ngày 28/01/2008 c a Th tư ng Chính ph v vi c ban hành b ng giá chuNn cho thuê nhà thu c s h u Nhà nư c chưa ư c c i t o xây d ng l i; Thông tư s 13/2008/TT-BXD ngày 21/5/2008 c a B trư ng B Xây d ng hư ng d n m t s n i dung c a Ngh nh s 153/2007/N -CP ngày 15/10/2007 c a Chính ph v quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành Lu t kinh doanh B S; Thông tư s 14/2008/TT-BXD ngày 02/6/2008 hư ng d n v phân h ng nhà chung cư. Ngoài ra, B ã t p trung ch o hoàn ch nh d th o Quy t nh c a Th tư ng Chính ph v b sung các d án u tư (giai o n 2) thu c Chương trình xây d ng c m, tuy n dân cư và nhà vùng ng p lũ BSCL; D th o Quy t nh c a Th tư ng Chính ph v chính sách h tr h nghèo v nhà ; D th o Quy t nh c a Th tư ng Chính ph ban hành quy ch qu n lý s d ng công s , nhà làm vi c các ơn v s nghi p công l p trình ban hành trong th i gian t i. Nhìn chung, các văn b n trong lĩnh v c qu n lý nhà ư c ban hành trong 6 tháng u năm 2008 u có tính th c ti n cao, th hi n ư c quan i m ch o c a Chính ph v i tinh th n i m i, phân c p m nh m và phù h p v i n n kinh t th trư ng nh hư ng XHCN và ã t o ra hành lang pháp lý quan tr ng tăng cư ng hi u l c, hi u qu công tác qu n lý Nhà nư c c a ngành Xây d ng nói chung và lĩnh v c qu n lý nhà , nhà công s và th trư ng b t ng s n nói riêng, ng th i góp ph n tích c c gi i quy t các vư ng m c, ch n ch nh, kh c ph c nh ng t n t i trong công tác qu n lý nhà , nhà công s và th trư ng b t ng s n trên ph m vi c nư c. 3. Tình hình qu n lý xây d ng (ho t ng xây d ng) Trong 6 tháng u năm 2008, B ã ban hành Quy t nh s 02/2008/Q -BXD ngày 20/02/2008 v vi c ban hành Quy nh qu n lý thông tin v năng l c c a các t ch c ho t ng xây d ng qua Trang thông tin i n t c a B Xây d ng; Quy t nh s 10/2008/Q -BXD ngày 25/6/2008 v vi c ban hành Quy nh i u ki n năng l c c a nhà th u khi thi công công vi c, h ng m c công trình ho c công trình xây d ng có yêu c u c bi t. 3.1. V công tác c p gi y phép xây d ng: Cùng v i vi c ti p t c phân c p m nh cho chính quy n các c p th c hi n công tác t ch c c p gi y phép xây d ng trên a bàn, S Xây d ng th c hi n ch c năng hư ng d n, ki m tra th c hi n và ch c p gi y phép xây d ng i v i nh ng công trình l n,
 6. trên nh ng tr c ư ng ph chính, 6 tháng u năm s gi y phép xây d ng do các S Xây d ng c p ti p t c gi m, ch còn kho ng 5,7%, gi m 2,3% so v i năm 2007; nh ó ch u tư không ph i n S Xây d ng nhi u nên ã t o i u ki n thu n l i cho ch u tư, nên s công trình xây d ng có gi y phép xây d ng ã tăng t 79,2% năm 2007 lên 85,8% trong 6 tháng qua. ng th i v i vi c ơn gi n hoá các th t c hành chính, công khai các quy nh, ch n ch nh tác phong l l i làm vi c, nhi u a phương ti p t c t ch c tuyên truy n ph bi n giáo d c pháp lu t xây d ng cho nhân dân nên s công trình xây d ng sai v i gi y phép ư c c p cũng ã gi m ch còn 3,9%. T l s công trình xây d ng không có gi y phép xây d ng m c dù ã gi m nhưng v n còn m c 14,2%. Công tác tri n khai c p gi y phép xây d ng t m và nhà nông thôn v n chưa ư c Ny m nh, do nhi u a phương còn lúng túng chưa quy nh ư c quy mô và th i gian t n t i c a công trình xây d ng t m; quy ho ch xây d ng các i m dân cư nông thôn h u như chưa ư c chú tr ng nên không có căn c c p phép xây d ng và qu n lý xây d ng nông thôn, c bi t là vi c xây d ng d c các tuy n ư ng giao thông ngoài ô th . 3.2. V công tác c p ch ng ch hành ngh ho t ng xây d ng: Công tác c p ch ng ch hành ngh ho t ng xây d ng ã i vào n n p, riêng S Xây d ng t nh H u Giang m i tri n khai công tác này, s lư ng xin c p ch ng ch hành ngh h u h t t p trung cao i m vào các năm trư c, n nay s ngư i xin ã gi m d n. T u năm n nay t ng s ch ng ch hành ngh ho t ng xây d ng do các S Xây d ng c p là 6.805 cái, trong ó ch ng ch hành ngh giám sát là 3.214 cái (theo báo cáo c a 45 S Xây d ng a phương)., nâng t ng s ch ng ch hành ngh ho t ng xây d ng ã c p n nay lên kho ng 35.000 cái, trong ó ch ng ch hành ngh tư v n giám sát kho ng 18.000 cái. Vi c c p ch ng ch hành ngh ã góp ph n vào qu n lý năng l c ho t ng xây d ng c a t ch c và cá nhân ho t ng xây d ng. Theo quy nh hi n hành thì nhà nư c ch qu n lý các ho t ng xây d ng thông qua vi c ban hành các quy nh v i u ki n năng l c và ki m tra th c hi n các công vi c, công trình c th . Tuy nhiên, trong th c t nhi u a phương v n chưa thông su t quy nh này, nên ã t ch c ki m tra năng l c c th c a doanh nghi p và ã không cho phép doanh nghi p ho t ng khi doanh nghi p ó không i u ki n năng l c là không úng v i quy nh hi n hành. 3.3. V qu n lý ho t ng c a các nhà th u nư c ngoài t i Vi t Nam: Sáu tháng u năm 2008, B Xây d ng c p ư c 77 gi y phép th u, các S Xây d ng a phương c p ư c 90 gi y phép th u (ch y u t p trung Hà N i và thành ph H Chí Minh) cho các nhà th u nư c ngoài n th c hi n các gói th u tư v n và thi công xây d ng t i Vi t Nam. Các nhà th u nư c ngoài trúng th u ch y u th c hi n các d án v n vay ODA, các d án có v n u tư tr c ti p c a nư c ngoài ho c các d án nhóm A s d ng v n u tư trong nư c có u th u qu c t . Các nhà th u nư c ngoài ho t ng t i Vi t Nam ph n l n ã ch p hành t t các quy nh t i Quy t nh 87/2004/Q -TTg c a Th tư ng Chính ph ; ã có liên danh v i các nhà th u trong nư c ho c s d ng th u ph Vi t Nam. Tuy nhiên, m c liên
 7. danh ho c t l chi phí cho th u ph hi n nay v n chưa ki m soát ư c; vi c th c hi n ch báo cáo c a các nhà th u nư c ngoài chưa thư ng xuyên và y theo quy nh. Các S Xây d ng a phương h u như không n m b t và qu n lý ư c ho t ng c a các nhà th u nư c ngoài trên a bàn, do nhà th u không th c hi n nghiêm túc ch báo cáo, m t khác công tác thanh tra, ki m tra c a các S Xây d ng chưa thư ng xuyên chưa th c hi n h t ch c năng, nhi m v qu n lý nhà nư c c a mình trên a bàn. 3.4. V th m nh thi t k cơ s các d án u tư xây d ng công trình: Sáu tháng u năm 2008, B Xây d ng ã thNm nh thi t k cơ s hơn 30 d án, các S Xây d ng a phương thNm nh thi t k cơ s là 1.198 d án (theo báo cáo c a 45 S Xây d ng). Công tác thNm nh thi t k cơ s ã i vào n n p. Tuy nhiên, vi c th c hi n cơ ch m t c a trong công tác này v n chưa ư c th c hi n. H u h t các ch u tư u ph i n các cơ quan Phòng cháy ch a cháy, Môi trư ng, cơ quan qu n lý i n, nư c,... xin tho thu n trư c khi n p h sơ d án cho cơ quan thNm nh thi t k cơ s . H u h t các d án u ư c l p trên cơ s quy ho ch chi ti t xây d ng 1/500 ư c duy t. Tuy nhiên, m t s a phương vi c l p d án d a trên cơ s tho thu n quy ho ch, nên khó khăn trong vi c thNm nh thi t k cơ s . 3.5. V qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng Trong 6 tháng u năm, B Xây d ng ã t p trung ch o hoàn ch nh trình Chính ph ban hành Ngh nh s 49/2008/N -CP v s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 209/2004/N -CP v qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng; trình Th tư ng Chính ph ban hành Ch th s 18/2008/CT-TTg v vi c tăng cư ng qu n lý, ch n ch nh ho t ng khai thác các m á nh m m b o an toàn trong khai th c; ch o hoàn thi n d th o Thông tư hư ng d n ch ng nh n i u ki n an toàn ch u l c và ch ng nh n s phù h p v ch t lư ng công tr nh xõy d ng thay th Thông tư s 11/2005/TT-BXD hư ng d n ki m tra, ch ng nh n s phù h p v ch t lư ng công tr nh xõy d ng; d th o Thông tư hư ng d n quy tr nh qu n lý ch t lư ng nhà riêng l và Thông tư hư ng d n m t s n i dung v qu n lý ch t lư ng công tr nh xõy d ng thay th Thông tư s 12/2005/TT-BXD; B ã t ch c hư ng d n, ki m tra công tác qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng t i 14 s Xây d ng a phương; ki m tra công tác qu n lý ch t lư ng các nhà máy xi măng, i n và các d án phát tri n ô th (Xi măng Bình Phư c, Xi măng Tây Ninh, Xi măng Sông Thao, Nhi t i n Sơn ng, Khu ô th Nam Thăng Long...); th c hi n i u ph i các ho t ng c a UBNN i u tra s c s p hai nh p c u d n c u C n Thơ và hoàn ch nh báo cáo t ng h p v k t qu i u tra c a U ban trình Th tư ng Chính ph ; ti p t c hoàn thi n Báo cáo nguyên nhân s t l m á D3 Thu i n B n V .
 8. Trang cơ s d li u v các thành viên m ng ki m nh ang ư c xây d ng ưa vào ho t ng; ã t ch c H i ngh thư ng niên l n th V m ng Ki m d nh t i ăk Lăk và To àm các trung tâm ki m nh phía B c t i Lào Cai. S lư ng công trình ã ư c Th tư ng Chính ph giao cho H i ng nghi m thu nhà nư c ã t ch c ki m tra và nghi m thu là 62 công trình, trong ó nghi m thu 12 công trình, ki m tra CLCTXD 50 công trình. n nay, H i ng NTNN ã t ch c nghi m thu công trình ư ng H Chí Minh và T máy s 1 Nhà máy Thu i n Tuyên Quang; t ch c các t ki m tra theo k ho ch các công trình H ch a nư c C a t, Nhà máy l c d u s 1 Dung Qu t, Thu i n Sơn La, Thu i n Buôn Kuôp, Thu i n Sêrêpôk 3... Ch t lư ng c a công trình tr ng i m nhìn chung t yêu c u. Tuy nhiên, v n còn m t s t n t i: ti n thi công c a m t s công trình ch m; năng l c thi công và kh năng huy ng ngu n l c c a m t s nhà th u chưa áp ng ư c yêu c u 3.6. V kinh t xây d ng: Trong 6 tháng u năm, B ã t p trung cho vi c hư ng d n qu n lý chi phí công trình xây d ng, nh t là vi c i u ch nh giá và h p ng xây d ng: ã ban hành Thông tư s 02/2008/TT-BXD ngày 2/1/2008 hư ng d n l p và qu n lý chi phí u tư xây d ng công trình thu c Chương trình 135; Thông tư s 05/2008/TT-BXD ngày 22/2/2008 hư ng d n i u ch nh giá và h p ng xây d ng do bi n ng giá nguyên li u, nhiên li u và v t li u xây d ng; Thông tư s 06/2008/TT-BXD ngày 20/3/2008 hư ng d n qu n lý chi phí d ch v công ích ô th ; Thông tư s 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 hư ng d n i u ch nh giá và h p ng xây d ng do bi n ng giá nguyên li u, nhiên li u và v t li u xây d ng; Thông tư s 12/2008/TT-BXD ngày 7/5/2008 hư ng d n vi c l p và qu n lý chi phí kh o sát xây d ng; hoàn ch nh, chuNn b ban hành các m u h p ng xây d ng ã ư c công b như : m u h p ng tư v n qu n lý d án, m u h p ng Thi t k - cung ng v t tư, thi t b và thi công xây d ng công trình. T p trung t ch c rà soát công b các t p nh m c d toán; t ch c hư ng d n, gi i áp vư ng m c c a các a phương, các B , các ngành trong quá trình th c hi n Ngh nh 99/N -CP v Qu n lý chi phí xây d ng công trình, các Thông tư hư ng d n c a B Xây d ng và các v n khác v lĩnh v c kinh t xây d ng, kinh t ô th ; hư ng d n các B , ngành, a phương, các Ch u tư v qu n lý chi phí u tư xây d ng công trình, qu n lý d ch v công ích ô th . i v i công tác ch o, th c hi n các d án, chương trình tr ng i m: ã t ch c hư ng d n, ch o công tác thanh, quy t toán i v i công trình Trung tâm h i ngh Qu c gia; t ch c thNm nh d toán chi phí tư v n công trình Nhà qu c h i và H i trư ng Ba ình m i; hư ng d n, x lý m t s v n vư ng m c liên quan n u tư xây d ng Thu i n Sơn La; Nhà máy l c d u Dung Qu t; D án khí - i n - m Cà Mau... Nhìn chung, 6 tháng u năm, trong b i c nh th trư ng giá c có nhi u bi n ng ph c t p, Ngh nh s 99/2007/N -CP ã bư c u i vào cu c s ng, B Xây d ng ã ch o, theo dõi sát tình hình di n bi n v th c t qu n lý kinh t xây d ng, kinh
 9. t ô th , k p th i ban hành ho c trình Chính ph , Th tư ng Chính ph ban hành các văn b n hư ng d n tháo g vư ng m c cho các Ch u tư, nhà th u trong quá trình th c hi n d án. 4. Công tác qu n lý phát tri n v t li u xây d ng Ti p t c tri n khai các công vi c v quy ho ch phát tri n xi măng n năm 2010 và nh hư ng n năm 2020. Ki m tra các d án xi măng ang u tư xây d ng, các d án ưa vào ho t ng s n xu t năm 2008. T ng h p nh kỳ báo cáo Chính ph . Ch o hoàn thành Quy ho ch t ng th phát tri n ngành công nghi p v t li u xây d ng Vi t Nam n năm 2020, Quy ho ch khoáng s n làm v t li u xây d ng và Quy ho ch khoáng s n làm nguyên li u cho s n xu t xi măng ( ã có T trình Th tư ng Chính ph ra quy t nh v vi c phê duy t 03 d án này). T ch c ph bi n Ngh nh v qu n lý v t li u xây d ng và Thông tư hư ng d n tri n khai Ngh nh qu n lý v t li u xây d ng trên toàn qu c. T ch c, t p h p l c lư ng cơ khí xây d ng trong vi c ch t o thi t b ng b cho dây chuy n s n xu t xi măng 2500 t n clinker/ngày và các dây chuy n có công su t l n hơn, thi t b cho ngành i n và các lo i máy xúc, ào, máy thi công,...ch o các doanh nghi p s n xu t VLXD trong vi c nh hư ng u tư, xu t khNu, qu ng bá thương hi u, s p x p i m i phương th c ho t ng, coi tr ng hi u qu s n xu t kinh doanh, s c c nh tranh trong h i nh p. Duy trì ho t ng có hi u qu các Ban ch o tri n khai Quy ho ch phát tri n công nghi p xi măng, chương trình cơ khí, Ban ch o tri n khai th c hi n quy ho ch t ng th phát tri n VLXD, quy ho ch thăm dò, khai thác, ch bi n khoáng s n làm VLXD, xi măng. Ch o Ny nhanh ti n u tư các d án xi măng, các gi i pháp nh m nâng cao ch t lư ng, h giá thành s n phNm, gi m su t u tư, tăng s c c nh tranh c a doanh nghi p và s n phNm VLXD. Th c hi n nhi m v bình n th trư ng, B Xây d ng ã thành l p các oàn ki m tra ki m tra các cơ s s n xu t xi măng, các nhà phân ph i, các i lý và các c a hàng bán l xi măng t i khu v c thành ph H Chí Minh. ã có báo cáo trình Th tư ng Chính ph k t qu ki m tra trong ó ã xu t các phương pháp bình n th trư ng xi măng khu v c thành ph H Chí Minh. Hoàn thi n k ho ch ki m tra th c hi n Ngh nh 124/2007/N -CP v v t li u xây d ng. Ph i h p v i các B Công thương, Tài nguyên và Môi trư ng tri n khai ki m tra theo Q 243/Q -TTg ngày 28/02/2008 c a Th tư ng Chính ph v vi c Ban hành k ho ch ki m tra vi c th c hi n chính sách, chi n lư c, quy ho ch, k ho ch c a Chính ph năm 2008 (lĩnh v c v t li u xây d ng). ã t ch c H i ch tri n lãm Vietbuild 2008 t i Hà N i và à N ng, ho t ng thông tin thông qua h i ch , h i th o, các phương ti n thông tin cung c p cho xã h i, cho các nhà qu n lý, s n xu t, u tư các thông tin c n thi t; ph i h p ch t ch ho t ng c a các h i, hi p h i ngh nghi p nh m t o ra s c m nh trong nư c k t h p v i các ho t ng i ngo i giao lưu v i các h i, hi p h i nư c ngoài nh m hư ng t i s h p tác qu ng bá thương hi u s n phNm.
 10. 5. Các lĩnh v c công tác khác 5.1. V khoa h c, công ngh và ào t o Trong lĩnh v c khoa h c công ngh : t p trung ch o th c hi n các chương trình trong Chi n lư c b o v môi trư ng qu c gia, K ho ch KHCN&MT năm 2008 c a ngành XD; ã hoàn ch nh Chương trình s d ng năng lư ng, tài nguyên ti t ki m và hi u qu trong ho t ng xây d ng; chuNn b ban hành Quy chuNn Vi t Nam v quy ho ch xây d ng và Quy chuNn XDVN v an toàn sinh m ng và s c kho ; ban hành Thông tư hư ng d n Ngh nh v qu n lý ch t th i r n. T ch c xây d ng án quy ho ch và u tư cho các t ng công ty xây d ng l n v năng l c xây l p, ào t o cán b và công nhân k thu t lành ngh tham gia xây d ng các nhà máy i n nguyên t Vi t Nam. Ngoài ra, B ã t ch c nghi m thu 24 tài NCKH c p B và 20 d th o Tiêu chuNn; ki m tra năng l c ho t ng xét công nh n 88 phòng thí nghi m chuyên ngành Xây d ng t i các ơn v trong và ngoài qu c doanh. Ti p t c t p trung ch o, hư ng d n các t ch c Khoa h c công ngh c a Ngành xây d ng th c hi n án chuy n i sang các t ch c t ch v tài chính theo Ngh nh 115/2005/N -CP ngày 05/9/2005 c a Chính ph . T ch c 02 H i th o qu c gia v "Phát tri n ô th b n v ng và "S d ng năng lư ng, tài nguyên ti t ki m và hi u qu ngành Xây d ng"; 08 l p t p hu n v Tiêu chu n, Quy chuNn chuyên ngành xây d ng, b o v môi trư ng ngành Xây d ng; Thi t k m u, thi t k i n hình; S h u trí tu và công tác an toàn trong xây d ng. Trong lĩnh v c ào t o: B ã t p trung ch o các ơn v tri n khai th c hi n án “Xây d ng, nâng cao ch t lư ng i ngũ nhà giáo và cán b qu n lý giáo d c giai o n 2005-2010”; xây d ng và t ch c th c hi n Chương trình, K ho ch ào t o b i dư ng cán b , công ch c, viên ch c Ngành Xây d ng năm 2008; T ch c 2 l p ph bi n Ngh nh 99/2007/N -CP ngày 13/6/2007 c a Chính ph v qu n lý chi phí u tư xây d ng công trình cho các t nh mi n Nam v i hơn 700 ngư i tham d ; 4 l p ph bi n Thông tư s 05/2008/TT-BXD và Thông tư s 09/2008/TT- BXD v i u ch nh giá và h p ng xây d ng t i thành ph Hà N i và thành ph H Chí Minh v i g n 1000 ngư i tham d ; 01 l p ph bi n Ngh nh 153/2007/N -CP và các Thông tư hư ng d n v kinh doanh b t ng s n cho cán b các S ban ngành, huy n th t nh Thanh Hoá v i trên 100 ngư i tham d ; 02 l p t p hu n Quy t nh s 28/2007/Q -BXD ngày 28/12/2007 v vi c ban hành H th ng ch tiêu và ch báo cáo th ng kê ngành xây d ng t i Hà N i và thành ph H Chí Minh v i hơn 160 cán b , công ch c tr c thu c B , các S Xây d ng a phương tham d . T ch c nhi u l p t p hu n v các n i dung liên quan t i ánh giá ch t lư ng nhà chung cư, giám sát ch t lư ng công trình, ki m nh giá xây d ng, công tác thí nghi m v t li u xây d ng t i Vi n Khoa h c công ngh xây d ng v i 1264 ngư i tham d ; 3 l p t p hu n các n i dung v xây d ng ng m, thoát nư c ô th , c p nư c
 11. và tiêu th nư c s ch, qu n lý ch t th i r n, nghĩa trang t i các t nh Cà Mau, Thanh Hoá, Hà Tây v i hơn 260 cán b các S ban ngành a phương tham d . Ngoài ra, H c vi n cán b qu n lý xây d ng và ô th ã ph i h p v i các ơn v có liên quan t ch c ư c 422 l p t p hu n v nh ng n i dung liên quan n qu n lý nhà nư c ngành xây d ng cho các a phương v i 2373 ngư i tham d . 5.2. V công tác y t , b o h lao ng, ti n lương: T ch c tri n khai ch o xây d ng k ho ch và các bi n pháp m b o an toàn v sinh phòng ch ng cháy n năm 2008; t ch c tri n khai th c hi n các nhi m v ư c giao thu c Chương trình Qu c gia v b o h lao ng, an toàn lao ng, v sinh lao ng. Th c hi n Quy t nh s 315/Q -TTg ngày 24 tháng 3 năm 2008 c a Th tư ng Chính ph , B Xây d ng ã hoàn thành vi c chuy n giao B nh vi n Xây d ng Vi t Trì và các Trung tâm PHCN S m Sơn, C a Lò, Sơn cho B nh vi n Xây d ng qu n lý và t ch c l i ơn v này thành ơn v s nghi p tr c thu c B nh vi n Xây d ng. Hi n B ang ch o B nh vi n Xây d ng d th o Quy ch t ch c và ho t ng, Quy ch qu n lý tài chính i v i các ơn v này ph c v cho công tác qu n lý, i u hành. 5.3. V công tác h p tác qu c t ã ti n hành t ng h p ánh giá và báo cáo tình hình h p tác song phương v i 30 nư c theo yêu c u c a các B , Ngành liên quan và xu t các n i dung h p tác m i bao g m nâng cao năng l c cán b , h tr xây d ng chính sách, nghiên c u khoa h c, ODA trong lĩnh v c ưu tiên c a B là quy ho ch và phát tri n ô th , h t ng ô th , c p thoát nư c, v sinh môi trư ng, xu t khNu VLXD, phát tri n nhà và th trư ng b t ng s n phc v cho các kỳ h p U ban h n h p, cu c h p àm phán song phương... ã t ch c nhi u oàn công tác i thăm và làm vi c t i các nư c có các ho t ng h p tác v i Vi t Nam tìm hi u, trao i kinh nghi m trong công tác qu n lý và xây d ng cơ ch , chính sách phát tri n ngành Xây d ng; th c hi n các ho t ng xúc ti n u tư cùng v i các doanh nghi p c a Ngành. V công tác v n ng ngu n h tr ODA: t p trung ch o tri n khai th c hi n d án Quy ho ch môi trư ng ô th Vi t Nam do EC tài tr ; H p ph n phát tri n b n v ng môi trư ng t i các khu ô th nghèo do an M ch tài tr giai o n 2005-2010; Chương trình Nư c và v sinh cho các th tr n do Ph n Lan tài tr giai o n 2004- 2008 và các d án khác do WB, ADB tài tr ... Ho t ng c a Di n àn ô th Vi t Nam : ã xây d ng Chương trình h i th o tri n khai Ngh nh v qu n lý nư c th i trong các t nh d án c a 4 ngân hàng WB, ADB, JIBIC, KFW, do các ngân hàng tài tr nh m quán tri t các i m m i trong Ngh nh t i Lãnh o các t nh, thành ph . T ch c h i th o phát tri n dô th vùng ven ô do WB tài tr . ChuNn b h i ngh gi i pháp v sinh do Hi p h i Nư c qu c t (IWA) tài tr , ph i h p v i M ng lư i các công ty c p nư c ông Nam á. ang tri n khai d án s nghi p kinh t v kh o sát và ánh giá các ho t ng h p tác qu c t trong các lĩnh v c thu c ngành Xây d ng.
 12. 5.4. Ho t ng thanh tra xây d ng Trong 6 tháng u năm, B ã t p trung ch o d th o Ngh nh s a i, b sung Ngh nh s 126/2004/N -CP ngày 26/5/2004 c a Chính ph v x ph t vi ph m hành chính trong ho t ng xây d ng, qu n lý công trình h t ng ô th và qu n lý s d ng nhà;nghiên c u chính sách pháp lu t gi i quy t nh ng t n t i v nhà t do Nhà nư c qu n lý, b trí s d ng trư c ngày 01/7/1991. Ch o Thanh tra các S Xây d ng ti p t c thành l p và hoàn thi n cơ c u t ch c, b máy Thanh tra chuyên ngành, ki m tra ho t ng xây d ng t i a phương. Hư ng d n các s Xây d ng trong vi c th c hi n các văn b n v chuyên ngành thanh tra; ch o Thanh tra các s Xây d ng th c hi n chương trình k ho ch thanh tra, ki m tra năm 2008. Hư ng d n ôn c các s Xây d ng tham gia cùng các a phương tri n khai các cu c ki m tra v u tư xây d ng và qu n lý, s d ng t ai; ã t ch c h i ngh chuyên thanh tra xây d ng năm 2007 v i i tư ng là Giám c các S Xây d ng mi n B c và Chánh Thanh tra các S Xây d ng trong toàn qu c. B Xây d ng ã t ng k t công tác thanh tra, ki m tra chuyên ngành xây d ng t khi Lu t Thanh tra, Lu t Khi u n i, t cáo và Lu t Phòng, ch ng tham nhũng ra i n nay; hư ng d n các văn b n quy ph m pháp lu t m i ph c v công tác thanh tra, ki m tra chuyên ngành; gi i áp pháp lu t; các S Xây d ng cũng ã có s trao i kinh nghi m, các vư ng m c trong quá trình thanh tra, ki m tra…. Th c hi n chương trình k ho ch thanh tra, ki m tra năm 2008 c a ngành Xây d ng, Thanh tra Xây d ng ã tri n khai và k t thúc 06 oàn thanh tra, ki m tra. ã k t thúc thanh tra và công b k t lu n thanh tra 02 oàn. Các oàn còn l i ang hoàn ch nh báo cáo, d th o k t lu n thanh tra trình Lãnh o B ký, ban hành . K t qu các cu c thanh tra, ki m tra ã ki n ngh x lý v kinh t : - X lý xu t toán và lo i kh i quy t toán: 7.003,5 tri u ng. - Thu h i n p ngân sách Nhà nư c: 9.286,5 tri u ng. Ngoài ra, ã t ch c công b k t lu n 10 oàn thanh tra, ki m tra c a năm 2007. K t qu các cu c thanh tra, ki m tra ã ki n ngh x lý v kinh t : - X lý xu t toán và lo i kh i quy t toán: 4.609,8 tri u ng. - Thu h i n p ngân sách Nhà nư c: 1.562,5 tri u ng. Các oàn thanh tra cũng ki n ngh các cơ quan ch c năng ki m i m trách nhi m và ti n hành x lý k lu t i v i các t ch c, cá nhân có liên quan x y ra các sai ph m trong vi c ra Quy t nh u tư; ch nh th u và u th u h n ch ; l p, thNm nh và phê duy t d toán, t ng d toán không úng theo các quy nh c a pháp lu t; nghi m thu, thanh quy t toán sai gây lãng phí và th t thoát. Ngoài các oàn thanh tra, ki m tra ã k t thúc, Thanh tra B thành l p ti p 06 oàn thanh tra, ki m tra, hi n t i, các oàn này ang ti n hành thanh tra t i T ng Công ty công nghi p xi măng Vi t Nam; m t s ơn v hành chính s nghi p tr c thu c B Xây d ng; Công ty C ph n Xây d ng s 1 thu c T ng công ty Xây d ng Hà N i; d
 13. án u tư xây d ng C ng ình Vũ thu c T ng công ty Hàng h i Vi t Nam ; công trình Nhà hát ca múa nh c Vi t Nam thu c B Văn hoá, Th thao và Du l ch theo Quy t nh s 759/Q -BXD ngày 30/5/2008 c a B trư ng B Xây d ng và m t s nhà máy, cơ s s n xu t và tr m nghi n t i các t nh mi n Nam. 6. V ho t ng c a các ơn v s nghi p B Xây d ng ti p t c ch o các ơn v s nghi p thu c B nêu cao tính ch ng, t ng bư c t ch như doanh nghi p, t ch c tri n khai d toán thu - chi ngân sách nhà nư c năm 2008 theo quy nh c a Lu t Ngân sách; ti p t c giao quy n t ch , t ch u trách nhi m v s d ng biên ch và kinh phí qu n lý hành chính năm 2008 cho các cơ quan hành chính theo Ngh nh s 130/2005/N -CP. Th c hi n Ngh nh s 115/2005/N -CP, B ã ch o chuy n i mô hình t ch c và ho t ng các vi n nghiên c u theo hư ng t ch , n nay 100% các t ch c nghiên c u khoa h c ã xây d ng y án chuy n i và bư c u áp d ng cơ ch t hàng trong ho t ng KH&CN, B ã phê duy t án chuy n i cơ ch t ch , t trang tr i cho 03 vi n là: Vi n Nghiên c u ki n trúc Qu c gia, Vi n Khoa h c xây d ng, Vi n V t li u xây d ng. Các Vi n ã tích c c t p trung vào các tài quy mô l n, gi i quy t các nhi m v tr ng y u c a Ngành; t p trung gi i quy t nghi m thu các nhi m v KHCN, SNKT. Các tiêu chuNn ban hành ã ư c áp d ng ngay vào s n xu t, tiêu dùng, ph c v cho công tác qu n lý và nâng cao ch t lư ng s n phNm, mang l i hi u qu cao v k thu t, kinh t và xã h i. Các ơn v s nghi p có thu ã tri n khai th c hi n quy n t ch v biên ch và kinh phí. T t c các ơn v u ã ban hành quy ch qu n lý tài chính và quy ch chi tiêu n i b , ng th i t ch c th c hi n theo quy ch t hi u qu . Trong năm B ã t ch c h i ngh v i t ng kh i các ơn v s nghi p, qua h i ngh t t c các ơn v s nghi p u ã ánh giá nh ng k t qu t ư c và nh ng h n ch c n ph i ti p t c ch n ch nh kh c ph c trong vi c th c hi n quy n t ch theo quy nh c a Ngh nh s 43/2006/N -CP. 7. V tình hình th c hi n v n u tư t NSNN năm 2008 * Các ch tiêu Th tư ng Chính ph giao cho B Xây d ng trong k ho ch ngân sách năm 2008 T ng v n u tư năm 2008 ư c giao là 352.600 tri u ng, trong ó: - V n chuNn b u tư: 1.200 tri u ng - V n th c hi n u tư theo ngành, lĩnh v c: 101.400 tri u ng - V n u tư theo m c tiêu, nhi m v c th : 250.000 tri u ng (D án Nhà Qu c h i là 150.000 tri u ng; D án u tư xây d ng B o tàng l ch s Qu c gia là 100.000 tri u ng) * Tình hình phân b và th c hi n k ho ch u tư năm 2008
 14. n nay, v n ngân sách nhà nư c giao cho B Xây d ng qu n lý năm 2008 ã ư c phân b cho t ng s 21 d án, g m : - 04 d án chuNn b u tư - 15 d án u tư theo ngành, lĩnh v c - 02 d án u tư theo m c tiêu, nhi m v c th Sau khi rà soát l i th t c, ti n , kh i lư ng th c hi n th c t c a các d án u tư, B Xây d ng ã th c hi n vi c i u ch nh k ho ch v n ngân sách nhà nư c năm 2008 do B Xây d ng qu n lý, theo ó có 02 d án ình hoãn chưa kh i công trong năm 2008 vì lý do chưa th t c u tư g m: - D án u tư nâng c p cơ s v t ch t Vi n Khoa h c công ngh xây d ng giai o n 2007-2010 - D án u tư xây d ng Phân hi u Trư ng i h c Ki n trúc TP. H Chí Minh t i à L t. T ng s v n u tư d ki n b trí cho 02 d án này k ho ch năm 2008 (12,224 t ng) ã ư c i u ch nh cho 04 d án khác ã có th t c và c n Ny nhanh ti n th c hi n, s m ưa vào s d ng g m: d án TXD Vi n Quy ho ch ô th - Nông thôn (nay là Vi n Ki n trúc, quy ho ch ô th và nông thôn); d án TXD Trư ng HXD Mi n Tây, d án Xư ng th c hành a năng và gi ng ư ng công ngh cao - Trư ng Cao ng ngh LILAMA 1 và d án TXD công trình Trư ng CNKT b i dư ng nghi p v xây d ng An Dương (nay là Trư ng Trung c p k thu t- Nghi p v H i Phòng). Ư c th c hi n n h t tháng 6/2008 t kho ng 46,606 t ng, b ng 45,4% so k ho ch năm. n nay, vi c phân b v n cho các các d án c a B Xây d ng u ã ư c B Tài chính thNm tra và thông báo cho Kho b c nhà nư c th c hi n các th t c gi i ngân theo quy nh. II. M T S NHI M V TR NG TÂM 6 THÁNG CU I NĂM 2008 1. Hoàn thành Chương trình xây d ng văn b n QPPL năm 2008, b o m ti n ; trong ó t p trung ch o Ny nhanh ti n xây d ng d th o Lu t Quy ho ch ô th : - Trình Chính ph ban hành: Ngh nh thay th Ngh nh s 72/2001/N -CP ngày 05/10/2001 v phân lo i và c p ô th ; Ngh nh hư ng d n th c hi n Ngh quy t c a Qu c h i v chính sách thí i m cho ngư i nư c ngoài mua và s h u nhà có th i h n t i Vi t Nam; Ngh nh s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 126/2004/N -CP ngày 26/5/2004 v x ph t vi ph m hành chính trong ho t ng xây d ng; Ngh nh v chi u sáng ô th ; Ngh nh v x lý vi ph m tr t t xây d ng ô th ....
 15. - Trình Th tư ng Chính ph phê duy t i u ch nh: nh hư ng quy ho ch t ng th phát tri n ô th Vi t Nam n năm 2020, t m nhìn n năm 2050; nh hư ng phát tri n c p nư c ô th Qu c gia n năm 2020; nh hư ng phát tri n thoát nư c ô th Vi t Nam n năm 2020; Chi n lư c qu n lý ch t th i r n t i các ô th và khu công nghi p Vi t Nam n năm 2020; hoàn ch nh, trình phê duy t án s ng chung an toàn v i bão lũ các t nh mi n Trung - Hoàn ch nh, trình Ngh quy t c a UBTVQH s a i, b sung Ngh quy t 755/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 02/4/2005 quy nh vi c gi i quy t i v i m t s trư ng h p c th v nhà t trong quá trình th c hi n các chính sách qu n lý nhà t và chính sách c i t o xã h i ch nghĩa trư c ngày 01/7/1991. T p trung rà soát các văn b n quy ph m pháp lu t v các lĩnh v c qu n lý c a ngành, m b o ng b , không ch ng chéo, không gây phi n hà cho dân nh m là tháo g nh ng vư ng m c v th t c u tư xây d ng, v c p phép, v quy ho ch xây d ng và thi t k ô th theo Ch th c a Th tư ng Chính ph . 2. Ny m nh vi c tuyên truy n, ph bi n, giáo d c pháp lu t và thông tin v các lĩnh v c qu n lý nhà nư c c a B . Ti p t c th c hi n và nâng cao ch t lư ng các cu c giao lưu tr c tuy n v i các S a phương. Ny m nh t p hu n các Quy chuNn, Tiêu chuNn m i ban hành. 3. Ch o, hư ng d n tri n khai Ngh nh 99/2007/N -CP, trong quý III ban hành y các Thông tư và các văn b n quy ph m khác, tri n khai r ng rãi trong các a phương, các B ngành nh m t o ra bư c i m i căn b n v qu n lý chi phí u tư xây d ng công trình 4. Tăng cư ng công tác qu n lý xây d ng theo quy ho ch. Rà soát các th t c hành chính trong qu n lý QHXD t i các a phương, hư ng d n, tháo g các vư ng m c m b o hi u qu c a công tác qu n lý xây d ng theo qui ho ch trong phát tri n ô th . 5. Ti p t c tri n khai th c hi n Quy t nh s 07/Q -TTg ngày 4/1/2008 c a Th tư ng Chính ph phê duy t k ho ch th c hi n án ơn gi n hóa th t c hành chính trên các lĩnh v c qu n lý nhà nư c giai o n 2007-2010; trong ó t p trung vào nhi m v tr ng tâm là rà soát th t c hành chính trong u tư xây d ng công trình, t o thu n l i cho ngư i dân và doanh nghi p khi tham gia ho t ng xây d ng. 6. T p trung ch o các a phương t p trung u tư ngu n l c cho công tác l p qui ho ch xây d ng; nâng cao ch t lư ng các án quy ho ch xây d ng. Tăng cư ng cơ ch ph i h p gi a quy ho ch xây d ng v i quy ho ch ngành, quy ho ch phát tri n kinh t xã h i các a phương nh m thu hút v n u tư phát tri n k t c u h t ng k thu t t i các ô th l n và các vùng kinh t tr ng i m; xây d ng k ho ch, chương trình, mô hình u tư các nhà máy x lý rác áp d ng công ngh ã ư c c p gi y ch ng nh n cho các ô th trong c nư c. 7. Tri n khai công tác xây d ng công trình Nhà Qu c h i, B o tàng l ch s qu c gia theo úng ti n . Ny nhanh ti n xây d ng nhà máy l c d u Dung qu t, Nhà máy thu i n Sơn la.
 16. 8. T ch c tri n khai ho t ng ki m tra c a H NTNN i v i m t s công trình: thu i n Tuyên Quang, Sơn La, C u Vĩnh tuy, Nhà máy l c d u s 1-Dung Qu t, ư ng H Chí Minh, H ch a nư c Nư c Trong. Ph i h p v i B GD& T t ch c ki m tra các công trình trư ng h c t i các a phương n m trong vùng a ch t không n nh. 9. Ti p t c s p x p, c ph n hóa doanh nghi p nhà nư c theo s ch o c a Th tư ng Chính ph . Ti p t c tri n khai án i m i qu n lý chi phí u tư xây d ng công trình. Ph n 2: PHƯƠNG HƯ NG, NHI M V CH Y U C A K HO CH NĂM 2009 1. Hoàn thành Chương trình xây d ng văn b n QPPL năm 2009, b o m ti n ; trong ó t p trung t ch c tri n khai Lu t Quy ho ch ô th sau khi ư c Qu c h i thông qua; ti p t c rà soát, s a i b sung nh m hoàn ch nh h th ng các Quy chuNn, Tiêu chuNn trong các lĩnh v c qu n lý nhà nư c c a Ngành. Ti p t c c i cách th t c hành chính, rà soát các văn b n quy ph m pháp lu t v các lĩnh v c qu n lý c a ngành, m b o ng b , không ch ng chéo, không gây phi n hà cho dân nh m là tháo g nh ng vư ng m c v th t c u tư xây d ng, v c p phép, v quy ho ch xây d ng và thi t k ô th . Ti p t c phân c p m nh cho a phương. Ny m nh vi c tuyên truy n, ph bi n, giáo d c pháp lu t và thông tin v các lĩnh v c qu n lý nhà nư c c a B . M thêm các chuyên m c và nâng cao ch t lư ng Trang Webs c a B . Ti p t c th c hi n và nâng cao ch t lư ng các cu c giao lưu tr c tuy n v i các S a phương. Ny m nh t p hu n các Quy chuNn, Tiêu chuNn m i ban hành. 2. T ch c th c hi n nh hư ng quy ho ch t ng th phát tri n ô th Vi t Nam n năm 2020, t m nhìn n năm 2050; nh hư ng phát tri n c p nư c ô th Qu c gia n năm 2020; nh hư ng phát tri n thoát nư c ô th Vi t Nam n năm 2020; Chi n lư c qu n lý ch t th i r n t i các ô th và khu công nghi p Vi t Nam n năm 2020; án s ng chung an toàn v i bão lũ các t nh mi n Trung...sau khi ư c Th tư ng Chính ph phê duy t 3. T p trung th c hi n Chương trình phát tri n nhà n năm 2020, xúc ti n th c hi n Chương trình tôn n n vư t lũ ng b ng sông C u long giai o n 2; phát tri n th trư ng b t ng s n, xây d ng h th ng ăng ký, thông tin b t ng s n; th c hi n án cho Vi t ki u và ngư i nư c ngoài ư c mua nhà t i Vi t Nam. 4. T p trung ch o l p án Quy ho ch chung xây d ng Th ô Hà N i m r ng và các án quy ho ch xây d ng vùng (có Ph l c chi ti t kèm theo). 5. Tăng cư ng qu n lý năng l c, i u ki n ho t ng xây d ng, c p phép xây d ng ; coi tr ng công tác qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng, công tác an toàn trong xây d ng. Th c hi n nghiêm túc, ng b các bi n pháp, ch tài th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí, th t thoát, tham nhũng trong u tư xây d ng. 6. T ch c tri n khai th c hi n i u ch nh Quy ho ch t ng th ngành v t li u xây d ng Vi t Nam n năm 2020, Quy ho ch thăm dò, khai thác, ch bi n khoáng s n
 17. làm v t li u xây d ng n năm 2010 sau khi ư c phê duy t; ti p t c th c hi n Quy ho ch phát tri n công nghi p xi măng n năm 2020, Ny nhanh ti n xây d ng các nhà máy xi măng, th c hi n nhi m v bình n th trư ng. 7. Ti p t c s p x p, c ph n hóa doanh nghi p nhà nư c theo s ch o c a Th tư ng Chính ph . T ch c tri n khai th c hi n các án hình thành các t p oàn kinh t sau khi ư c Th tư ng Chính ph phê duy t. 8. Tri n khai th c hi n k ho ch u tư b ng ngu n v n ngân sách nhà nư c năm 2009 (như các Ph l c chi ti t kèm theo). Trên ây là Báo cáo Ki m i m công tác 6 tháng u năm, phương hư ng nhi m v 6 tháng cu i năm 2008 và các nhi m v tr ng tâm trong k ho ch năm 2009 c a B Xây d ng. ngh B K ho ch và u tư t ng h p báo cáo Th tư ng Chính ph /. KT. B TRƯ NG Nơi nh n: TH TRƯ NG - B KH& T, B Tài chính - Ki m toán NN - B trư ng, các Th trư ng ( b/c).0 - Lưu VP, V KHTK Cao L i Quang
Đồng bộ tài khoản