Báo cáo số 543/BC-BYT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
46
lượt xem
3
download

Báo cáo số 543/BC-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Báo cáo số 543/BC-BYT về việc công tác y tế tháng 6 năm 2009 do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo số 543/BC-BYT

  1. B YT C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p – T do – H nh phúc ---------- S : 543/BC-BYT Hà N i, ngày 22 tháng 6 năm 2009 BÁO CÁO CÔNG TÁC Y T THÁNG 6 NĂM 2009 (t ngày 21/5/2009 n 20/6/2009) Kính g i: Văn phòng Chính ph I. TÌNH HÌNH CÔNG TÁC Y T THÁNG 6 NĂM 2009 A. CÔNG TÁC Y T D PHÒNG 1. Tình hình d ch b nh trong tháng: 1.Viêm ph i do vi rút (Cúm A (H5N1)): Không ghi nh n trư ng h p m c m i. Tích lũy s m c/t vong t 12/2003 n nay là 111/56. 2.Cúm A (H1N1): ghi nh n 38 trư ng h p m c t i 07 t nh, thành ph (Hà N i, TP H Chí Minh, ng Nai, Bà R a - Vũng Tàu, Ti n Giang, B n Tre, Kh nh Hũa). Tích lũy s m c/t vong t u năm n nay là 38/0. 3.T : ghi nh n 83 trư ng h p m c t i 16 a phương. Tích lũy s m c/t vong t u năm n nay là 139/1. So v i cùng kỳ năm 2008, s m c gi m 76.1%. 4.Thương hàn (A01): có 8 a phương ghi nh n v i t ng s m c/t vong là 26/0. Rà soát các trư ng h p ã báo cáo, tích lũy s m c/t vong t u năm là 271/0. So v i cùng kỳ năm 2008 (366/0), s m c gi m 26%. 5.Viêm não vi rút (A83-A89): có 14 a phương ghi nh n v i t ng s m c/t vong là 23/1. Tích lũy s m c/t vong t u năm là 107/2. So v i cùng kỳ năm 2008 (167/3), s m c gi m 36%. 6.S t xu t huy t (A90): có 30 a phương ghi nh n v i t ng s m c/t vong là 5.585/7. Tích lũy s m c/t vong t u năm là 22.940/22 (b sung 720/1 trư ng h p c a tháng trư c). So v i cùng kỳ năm 2008 (15.312/16), s m c tăng 49,8%, s t vongtăng 6 trư ng h p. 7.Viêm gan Vi rút (B15-B19): có 28 a phương ghi nh n v i t ng s m c/t vong là 473/0. Tích lũy s m c/t vong t u năm n nay là 2.258/0. So v i cùng kỳ năm 2008 (2669/5), s m c gi m 15,4%, s t vong gi m 05 trư ng h p.
  2. 8.Viêm màng não do não mô c u (A39.0): có 9 a phương ghi nh n v i t ng s m c/t vong 16/0. Tích lũy s m c/t vong t u năm n nay là 123/0. 9.D ch h ch (A20): không có a phương nào ghi nh n trư ng h p m c m i. 10.S t rét: ghi nh n v i t ng s m c t vong là 2.665/0 t i 31 a phương. Báocáo b sung c a các tháng trư c nâng tích lũy s m c/t vong t u năm n nay là 26.291/5. 2. Ho t ng Y t d phòng: B Y t ó ban hành Quy chuNn k thu t qu c gia v ch t lư ng nư c ăn u ng; Quy chuNn k thu t qu c gia ch t v lư ng nư c sinh ho t; Thông tư hư ng d n v sinh trong ho t ng mai táng, ho táng; Hư ng d n Quy trình l p k ho ch, thNm nh, phê duy t và báo cáo nghi m thu các nhi m v b o v môi trư ng; K ho ch c a B Y t tri n khai Ch th 29/CT - TW c a Ban Bí thư v Ny m nh th c hi n Ngh quy t 41- NQ/TW c a B Chính tr v b o v môi trư ng trong th i kỳ Ny m nh công nghi p hoá, hi n i hoá t nư c. ang hoàn ch nh d th o l n 6 quy chuNn k thu t qu c gia v v sinh phòng ch ng b nh truy n nhi m trong các cơ s giáo d c qu c dân; ChuNn b H i th o tri n khai sáng ki n ASEM 7 v chia s kinh nghi m ng phó v i bi n i khí h u và các b nh m i n i. Sau khi t ch c y t th gi i (WHO) quy t nh nâng m c c nh báo v d ch cúm A (H1N1) lên m c 6 - M c i d ch trên toàn th gi i, B Y t ã có nh ng ho t ng tích c c i phó v i nh ng di n bi n ph c t p c a d ch cúm này như: Ch o S Y t và Trung tâm Y t d phòng các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Trung tâm ki m d ch y t qu c t , Trung tâm Truy n thông- Giáo d c s c kh e Trung ương, các cơ s i u tr trên c nư c tăng cư ng giám sát, phát hi n s m các tru ng h p xâm nh p, s n sàng các i cơ ng ch ng d ch, c p c u, tr c 24/24 gi áp ng k p th i khi có tình hu ng x u x y ra. ó giám sát ch t ch t i các c a khNu, l p danh sách hành khách, ch o các a phương k p th i cách ly, theo dõi s c kho và i u tr các trư ng h p nghi ng , trư ng h p nhi m cúm A(H1N1) nh p c nh vào Vi t Nam. Hoàn ch nh và ban hành K ho ch hành ng phòng ch ng i d ch cúm A(H1N1) t i Vi t Nam. Hư ng d n giám sát, phòng ch ng d ch cúm A(H1N1); Hư ng d n l y m u, b o qu n, v n chuy n xét nghi m cúm A(H1N1); Theo dõi ch t tình hình d ch cúm A(H1N1) trên th gi i và Vi t Nam. Ti p t c ch o các ơn v ki m d ch y t c a khNu tăng cư ng giám sát các b nh truy n nhi m t i các c a khNu v d ch Cúm A (H5N1). B Y t ó thành l p các oàn công tác thu c 4 khu v c i thanh tra vi c th c hi n công i n s 732/C -TTg ngày 14/5/2009 c a Th tư ng Chính ph v phòng ch ng d ch tiêu ch y c p và cúm A(H1N1); ch o S Y t , trung tâm Y t d phòng các t nh thành ph tăng cư ng công tác giám sát, phòng ch ng d ch tiêu ch y c p; theo dõi sát tình hình, ch o k p th i các a phương phát hi n và x lý tri t các d ch tiêu ch y c p. B. CÔNG TÁC KHÁM CH A B NH: B Y t ã hoàn ch nh báo cáo d th o Lu t Khám b nh, ch a b nh; th a y quy n c a Th tư ng Chính ph , B trư ng B Y t ã trình bày d án Lu t t i U ban
  3. Thư ng v Qu c h i và t i kỳ h p th 5 Qu c h i khóa XII. ã hoàn thành d th o qui ho ch phát tri n ngu n b c x trong y t . Hoàn thi n chương trình và k ho ch ánh giá b nh vi n an toàn trong tình hu ng khNn c p; B Y t ã thành l p các oàn ki m tra, ôn c vi c th c hi n án 1816 v luân phiên, luân chuy n cán b t tuy n trên xu ng tuy n dư i; t ng h p, xây d ng k ho ch truy n thông năm 2009 v án 1816; Xây d ng h th ng bi u m u báo cáo m i thay th cho h th ng bi u m u hi n không còn phù h p; Xây d ng thông tư liên t ch B Công an- B Y t v Hư ng d n khám s c kh e tuy n ch n công dân ph c v có th i h n trong Công an nhân dân. Ngay sau khi có ca nhi m cúm A(H1N1) u tiên Vi t Nam, B Y t ã khNn trương ti n hành các bi n pháp thu dung, cách ly i u tr b nh nhân nhi m cúm; Ch o t p hu n công tác i u tr phòng ch ng d ch cúm A (H1N1) cho các b nh vi n thu c m ng lư i i u tr c a các t nh, thành ph l n trong m ng lư i i u tr i d ch cúm qu c gia; Thành l p oàn ki m tra công tác phòng ch ng d ch cúm A(H1N1) t i các cơ s y t . ng th i, B Y t ã ch o các b nh vi n chuNn b t t cho công tác phòng ch ng d ch t , d ch S t xu t huy t. B Y t ã ph i h p v i T ch c y t th gi i (WHO) t ch c phát ng th c hi n chi n d ch “Bàn tay s ch” trên ph m vi c nư c; ã t ch c nhi u ho t ng tuyên truy n nhân ngày Hen toàn c u. C. CÔNG TÁC PHÒNG CH NG HIV/AIDS 1. Tình hình nhi m HIV/AIDS: Tính n ngày 16/6/2009, s trư ng h p nhi m HIV hi n còn s ng là 146.611 ngư i, s b nh nhân AIDS hi n t i là 31.889 ngư i, s ngư i nhi m HIV ã t vong là 42.771 trư ng h p, trong ó: N i dung báo cáo Tháng 06/09 Tháng 06/08 Tháng 05/09 (17/5/09 n (17/5/08 n (17/4/09 n 16/6/09) 16/6/08) 16/5/09) S ngư i nhi m HIV 2193 1306 1052 S b nh nhân AIDS 746 482 328 S t vong do AIDS 213 255 98 - So sánh v i tháng 5/2009: s ngư i phát hi n có HIV tăng 1141 trư ng h p, s b nh nhân AIDS tăng 418 trư ng h p, s t vong do AIDS tăng 115 trư ng h p. - So v i tháng 6/2008, s ngư i phát hi n có HIV tăng 887 trư ng h p, s b nh nhân AIDS tăng 264 trư ng h p, s t vong do AIDS gi m 42 trư ng h p. 2. Ho t ng ki m soát và phòng, ch ng HIV/AIDS: B Y t ang hoàn ch nh án Nâng cao năng l c các Trung tâm Phòng, ch ng HIV/AIDS theo góp ý c a B Tài chính trình Th tư ng Chính ph . ã hoàn thành b n d th o cương ánh giá tình hình th c hi n Chi n lư c qu c gia phòng, ch ng
  4. HIV/AIDS Vi t Nam n năm 2010 và t m nhìn 2020; Hoàn thành d th o Thông tư hư ng d n xét nghi m HIV t i các cơ s khám ch a b nh, ang g i các ơn v và chuyên gia có liên quan xin ý ki n. Ti p t c xây d ng các Hư ng d n qu c gia tri n khai chương trình Bao cao su, chương trình Bơm kim tiêm, chương trình Ti p c n c ng ng; D th o l n cu i Quy trình chăm sóc i u tr b nh nhân HIV/AIDS t i nhà và c ng ng; Ti p t c t ng h p các ý ki n góp ý xây d ng Hư ng d n chNn oán s m HIV tr em; ã hoàn thi n D th o v Qu toàn c u phòng ch ng HIV/AIDS. B Y t ã t ch c oàn công tác liên ngành g m B Y t , B N i v , B Tài chính kh o sát t i các t nh, thành ph trên c nư c xây d ng tiêu chuNn và b ng i m x p h ng i v i Trung tâm Phòng, ch ng HIV/AIDS và xu t ch , chính sách i v i cán b công tác trong lĩnh v c phòng, ch ng HIV/AIDS.Lãnh o B Y t ã tham gia oàn tháp tùng Phó Th tư ng Trương Vĩnh Tr ng d h i ngh phòng ch ng ma tuý/m i dâm t i Hà Lan; T ch c các oàn công tác c a Phó Th tư ng Chính ph Trương Vĩnh Tr ng và B Y t i thăm và t ng quà các cháu nhi m HIV nhân ngày Qu c t thi u nhi 1-6 t i Trung tâm s 02 (Hà N i) và t i t nh B c Giang, H i Dương. B ti p t c xây d ng k ho ch tri n khai i u tr b ng Methadone t i các t nh ã ư c l a ch n; Xây d ng các văn b n hư ng d n và k ho ch t ch c Chi n d ch d phòng lây truy n HIV t m sang con trình các c p có thNm quy n ký ban hành; Xây d ng k ho ch t ch c Di n àn ng ng viên; Làm các th t c xin t ch c H i ngh khoa h c qu c gia phòng, ch ng HIV/AIDS l n th IV. D. CÔNG TÁC AN TOÀN V SINH TH C PH M 1. Tình hình ng c th c phNm: Trong tháng x y ra 11 v ng c th c phNm t i 7 t nh: Phú Th (2 v ), Ngh An (2 v ), Vĩnh Phúc (1 v ), Tp H Chí Minh (3 v ), Qu ng Ngãi (1 v ), Vĩnh Long (1 v ), Gia Lai (1 v ), làm 640 ngư i m c, s ngư i ph i nh p vi n là 497 ngư i và s ngư i t vong là 03 ngư i. Cho t i nay m i xác nh ư c nguyên nhân c a 01 v là do c t trong th t cóc và 10 v chưa xác nh ư c nguyên nhân. Tích lu t ngày 18/12/2008 n h t ngày 17/6/2009, toàn qu c ã x y ra 39 v ng c th c phNm v i 2493 ngư i m c, trong ó có 15 ngư i t vong. 2. Ho t ng b o m an toàn v sinh th c phNm: B Y t ti p t c xây d ng n i dung chi ti t D th o Lu t An toàn th c phNm; hoàn thi n k ho ch rà soát chuy n i, xây d ng m i các Quy chuNn k thu t giai o n 2009-2010; ang ti p t c xây d ng các văn b n Quy ph m pháp lu t thu c k ho ch ban hành văn b n năm 2009 như: Thông tư hư ng d n thu h i s n phNm; thông tư hư ng d n ghi nhãn th c phNm bao gói s n; Thông tư hư ng d n ăng ký lưu hành s n phNm; Quy ch qu ng cáo th c phNm và ph gia th c phNm ; Quy ch c p Gi y ch ng nh n i u ki n v sinh an toàn th c phNm i v i cơ s s n xu t, kinh doanh th c phNm có nguy cơ cao và Quy nh ch báo cáo và m u báo cáo v v sinh an toàn th c phNm. B ã hoàn thi n ch c năng nhi m v c a h th ng an toàn v sinh th c phNm, như ã ban hành Quy t nh s 1878/Q -BYT ngày 28/5/2009 thành l p Trung tâm ng d ng k thu t v Ch t lư ng v sinh an toàn th c phNm, Quy t nh s 1819/Q - BYT ngày 25/5/2009 quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n, t ch c biên ch ,
  5. m i quan h công tác c a Thanh tra C c An toàn v sinh th c phNm, Quy t nh thành l p cơ c u b máy t ch c c a Trung tâm ki m nghi m An toàn v sinh th c phNm Qu c gia. B Y t ã t ch c bu i giao ban tr c tuy n v i 63 t nh, thành ph tr c thu c trung ương và m t s b ngành liên quan v công tác m b o an toàn v sinh th c phNm và phòng ch ng d ch tiêu ch y c p do ph y khuNn t , d ch cúm A (H5N1), cúm A (H1N1) và có công văn g i Ch t ch UBND các t nh/thành ph tr c thu c Trung ương ngh tăng cư ng công tác qu n lý ch t lư ng v sinh an toàn th c phNm i v i s n phNm nư c u ng tinh khi t óng chai, tăng cư ng ch o các ơn v ch c năng trên a bàn T nh th c hi n t t công tác b o m v sinh an toàn th c phNm phòng ch ng d ch tiêu ch y c p nguy hi m. Th a y quy n c a Th tư ng Chính ph , B trư ng B Y t ã trình bày báo cáo v k t qu th c hi n chính sách, pháp lu t v qu n lý ch t lư ng, v sinh an toàn th c phNm t i kỳ h p th 5 Qu c h i khóa XII; trong kỳ h p này, Qu c h i ã thông qua Ngh quy t Ny m nh th c hi n chính sách, pháp lu t v qu n lý ch t lư ng, v sinh an toàn th c phNm. E. TH C HI N CÁC CÔNG TÁC TR NG TÂM KHÁC 1. Công tác K ho ch - Tài chính: ã xây d ng k ho ch hư ng d n các ơn v tr c thu c B t ch c t ng k t 5 năm (2004-2009) v công tác qu c phòng các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , t ng h p k t qu th c hi n công tác quân s 6 tháng u năm 2009. Th c hi n t t công tác b o m h u c n cho Ban ch o Qu c gia v phòng ch ng i d ch cúm ngư i trong công tác phòng ch ng d ch cúm A(H1N1). B ang ti p t c xây d ng tiêu chí u tư cho 62 huy n nghèo theo Ngh quy t 30a c a Chính ph ã làm vi c v i i di n B Tài chính v vi c b sung kinh phí cho công tác phòng ch ng d ch; ph i h p v i B K ho ch và u tư v phương án phân b v n trái phi u Chính ph cho các án tuy n huy n, tuy n t nh trong gói 2000 t ư c Chính ph giao. Làm vi c v i Văn phòng Chính ph và B K ho ch và u tư v hoàn ch nh án u tư, xây d ng c i t o, nâng c p các b nh vi n chuyên khoa Lao, tâm th n, ung bư u, chuyên khoa nhi và m t s b nh vi n a khoa t nh thu c vùng mi n núi khó khăn s d ng v n trái phi u Chính ph và các ngu n v n h p pháp khác giai o n 2009-2013 trình Chính ph phê duy t th c hi n Ngh quy t s 18/2008/QH12. 2. Công tác Pháp ch : B Y t ã hoàn ch nh báo cáo d th o d án Lu t Khám b nh, ch a b nh và gi i trình t i U ban Thư ng v Qu c h i, ng th i chuNn b các tài li u liên quan ph c v th o lu n v Lu t Khám b nh, ch a b nh t i Kỳ h p th Năm - Qu c h i khoá XII; B Y t ã t ch c t p hu n v công tác pháp ch cho các ơn v B Y t trên 3 mi n; Thành l p Ban so n th o Ngh nh v an toàn sinh h c và Phòng thí nghi m; trình xin ý ki n v d th o Ngh nh s a i, b sung Ngh nh 45/2005/N -CP. 3. Công tác Thanh tra:
  6. Trong tháng 6, B Y t ã nh n và x lý 49 ơn thư khi u n i, t cáo, ph n ánh c a công dân, v i 21 ơn ngh , ph n ánh, 15 ơn khi u n i và 13 ơn t cáo. Trong các ơn thư nh n ư c, s ơn có danh là 44 ơn, n c danh 5 ơn. N i dung ơn thư ch y u c p công tác khám ch a b nh (9 ơn), kinh t xã h i (37 ơn), công tác Dư c (3 ơn). B Y t ã t ch c và ch trì oàn thanh tra liên ngành thanh, ki m tra công tác b o m ch t lư ng v sinh an toàn th c phNm trong phòng ch ng d ch tiêu ch y c p do phNy khuNn t và công tác phòng ch ng d ch cúm A(H1N1) t i các t nh: Qu ng Tr , Thanh Hoá, Ngh An, Hà Tĩnh, Vĩnh Phúc, Nam nh, Hưng Yên, Hoà Bình, Qu ng Ninh, i n Biên, Sơn La, Lai Châu, Tuyên Quang, Hà Giang, Lào Cai. Ti p t c thanh tra toàn di n b nh vi n M t trung ương trong ó t p trung thanh tra v quy ch chuyên môn, vi c thu và s d ng vi n phí, b o hi m y t , v mua s m thu c hoá ch t và v t tư tiêu hao. ó ti n hành thanh tra B nh vi n Ch R y v công tác qu n lý B o hi m y t ; T ch c H p H i ng chuyên môn c a B Y t xem xét, gi i quy t ơn khi u n i c a bà Lê Th Thêm khi u n i b nh vi n Lao và b nh ph i Trung ương. Gi i quy t ơn thư c a công dân liên quan n m t s n i dung: qu ng cáo s n phNm th c phNm ch c năng T o xo n Spirulina, máy tĩnh i n ion, giư ng massage. 4. Công tác h p tác Qu c t : B Y t ã làm vi c v i i s quán Nh t B n t ch c chuy n thăm c a B trư ng B Ngo i giao Nh t B n t i Vi n V sinh d ch t Trung ương; ã chuNn b công hàm g i i s quán Nh t B n v vi c ngh h tr , giúp xây d ng Trung tâm công ngh sinh h c công ngh cao; Làm vi c v i chuyên gia Nh t v d án tăng cư ng năng l c s n xu t v c xin s i cho Polivax và nghiên c u th nghi m lâm sàng v c xin s i; làm vi c v i oàn công tác c a Trư ng i h c Frankfurt v vi c h p tác trong ào t o ngu n nhân l c y t . B ã t ch c thành công h i th o nghiên c u phát tri n vaccin phòng ch ng cúm ngư i; ã tham gia h p ban t ch c h i th o Asem v chia s kh năng i phó v i bi n i khí h u và các b nh m i n i. Ti p Ông Henri vanden Hombergh, chuyên gia T ch c h p tác k thu t c (GTZ) và Ông i s M t i Vi t Nam và Trư ng i di n cơ quan h p tác phát tri n qu c t Hoa Kỳ (USAID). Lónh o B ó tham gia cu c h p i h i ng thư ng niên l n th 62 c a T ch c Y t Th gi i (WHO) t i Th y Sĩ và làm vi c song phương v i B Y t CHLB c; tham gia oàn thăm chính th c c a Th tư ng Chính ph t i Hàn Qu c và ký Th a thu n h p tác v An tòan v sinh th c phNm v i Cơ quan qu n lý th c phNm, dư c phNm Hàn Qu c; h c t p kh o sát kinh nghi m v dân s - k ho ch hóa gia ình và làm vi c v i y ban Nhà nư c v dân s và k ho ch hóa gia ình Trung Qu c. B Y t ó ph i h p v i các cơ quan i di n ngo i giao Vi t Nam t i nư c ngòai, các cơ quan i di n ngo i giao nư c ngoài t i Vi t Nam, T ch c Y t th gi i và m t s t ch c qu c t trong vi c cung c p thông tin k p th i v tình hình d ch cúm A(H1N1). 5. Công tác t ch c cán b : Trong tháng, B Y t ã ph i h p cùng v i trư ng i h c Dư c Hà N i khai trương Trung tâm Qu c gia v thông tin thu c và theo dõi ph n ng có h i c a thu c. ã
  7. hoàn thành công tác b nhi m l i các cán b theo qui nh hi n hành; ã t ch c 03 l p t p hu n tri n khai th c hi n qui t c ng x i v i cán b và viênch c ngành y t ; b nhi m Lãnh o Vi n Ki m nghi m an toàn v sinh th c phNm Qu c gia. 7. Công tác qu n lý dư c: Ti p t c hoàn thi n các văn b n Quy ph m pháp lu t trong lĩnh v c dư c g m: Thông tư Hư ng d n Quy n xu t nh p khNu, Thông tư qu n lý thu c gây nghi n, Thông tư hư ng d n tri n khai GACP-WHO, Quy t nh 45/2007/Q -BYT v ban hành Danh m c thu c ư c qu ng cáo trên truy n thanh, truy n hình, Thông tư hư ng d n Quy ch ăng ký thu c. Ki m soát ch t ch giá thu c. Ch o các ơn v d tr thu c phòng ch ng d ch cúm A(H1N1). B Y t ã t ch c thành công H i ngh giao ban tr c tuy n công tác ngành Dư c; ã t ch c h p t th trư ng ánh giá tình hình th trư ng thu c trong 5 tháng u năm; T ch c tri n khai th c hi n các ý ki n ch o c a Phó th tư ng Nguy n Thi n Nhân t i h i ngh Ngành Dư c năm 2008 v phát tri n Công nghi p Dư c; Ch o các ơn v s n xu t dư c phNm v tích c c khNn trương hoàn thanh án s n xu t kháng sinh Cephalosporin t i Vi t Nam. 8. Công tác Trang thi t b và Công trình y t : B Y t t p trung tri n khai các n i dung ch o c a Phó Th tư ng Nguy n Thi n Nhân k t lu n t i H i ngh t p hu n Trang thi t b y t ; Ti p t c tri n khai tài Xây d ng tiêu chuNn thi t k -thi t k m u-danh m c trang thi t b c a Trung tâm y t huy n v d phòng. B ang tri n khai tài ng d ng công ngh thông tin c p phép nh p khNu trang thi t b y t qua m ng; tri n khai tài nghiên c u, xây d ng mô hình Trung tâm chăm sóc s c kho sinh s n tuy n t nh. ã thành l p các oàn ki m tra tình hình th c hi n quy t nh s 47/2008/Q -TTg ngày 02/4/2008 c a Th tư ng Chính ph v phê duy t án u tư, xây d ng, c i t o, nâng c p b nh vi n a khoa huy n t i các a phương; ã t ch c H i ngh tri n khai k ho ch th c hi n D án H tr phát tri ny t ng b ng sông C u Long. 9. Công tác Y Dư c c truy n: ang t ng h p, ch nh s a D th o Quy t nh ban hành “K ho ch hành ng c a Chính ph v phát tri n n n ông y Vi t Nam và H i ông y trong tình hình m i” sau khi ti p thu ý ki n c a Văn phòng Chính ph . B Y t ang ti n hành xây d ng án “ u tư phát tri n b nh vi n Y h c c truy n tuy n t nh giai o n 2009 - 2020”; T ng h p báo cáo công tác xã h i hoá liên quan n lĩnh v c y dư c c truy n chuNn b t ch c H i ngh toàn qu c v công tác Y dư c c truy n, d ki n di n ra vào tháng 8/2009. ChuNn b t ch c H i ngh giao ban giám c các b nh vi n y h c c truy n năm 2009. 10. Công tác chăm sóc S c kho Bà m - Tr em: B Y t ang hoàn thi n Hư ng d n ChuNn qu c gia v các d ch v Chăm sóc s c kh e sinh s n sau khi có ý ki n óng góp c a các nhóm chuyên gia. B ang xây d ng D th o Ch th c a B trư ng B Y t v Tăng cư ng công tác chăm sóc s c kho bà m nh m gi m t vong m và xây d ng các nh m c thu phí và qu n lý phí
  8. thNm nh tiêu chuNn và i u ki n c a cơ s y t ư c phép th c hi n can thi p chuyên môn xác nh l i gi i tính. Xây d ng k ho ch x lý, khai thác cơ s d li u c a T ng i u tra dân s và nhà 1/4/2009 làm cơ s xây d ng k ho ch ánh giá Chi n lư c Qu c gia v chăm sóc s c kh e sinh s n và Chi n lư c Dân s giai o n 2001-2010, d ki n xây d ng Chi n lư c dân s -s c kh e sinh s n giai o n 2011- 2020. B ã t ch c các l p t p hu n v phá thai an toàn cho nhân viên y t t i 2 b nh vi n Ph s n Trung ương và B nh vi n T Dũ, thành ph H Chí Minh. Xây d ng k ho ch hành ng v dinh dư ng cho tr em năm 2010 và k ho ch 5 năm 2010 - 2015. 11. Công tác B o hi m y t : B Y t ã hoàn thi n D th o l n 2 Thông tư liên t ch hư ng d n th c hi n B o hi m y t và t ch c H i ngh xin ý ki n D th o Thông tư trên t i thành ph Hu và H i Phòng. B ã ph i h p v i Ban Tuyên giáo trung xây d ng d th o Ch th c a Ban Bí thư v “Tăng cư ng s lãnh o c a ng i v i công tác b o hi m y t trong tình hình m i”, ã trình Ban Bí thư Trung ương ng. ã t ch c thành công H i th o Hư ng d n thanh toán b o hi m y t trong tai n n giao thông và xây d ng n i dung Hư ng d n sàng l c m t s b nh bNm sinh ư c b o hi m y t thanh toán trong d th o Lu t Khám b nh, ch a b nh. Hoàn thi n K ho ch tri n khai các s ki n nhân “Ngày b o hi m y t Vi t Nam 01/7”, chuNn b cu c giao ban tr c tuy n v b o hi m y t ư c t ch c vào ngày 27/6; ã tri n khai t ch c cu c h p Ban ch o án ng d ng Công ngh thông tin trong khám ch a b nh b o hi m y t . 12. Công tác dân s - k hoach hoá gia ình: B Y t ã t ch c H i ngh tri n khai án ki m soát dân s vùng bi n, o và ven bi n t ch c theo Quy t nh 52/2009/Q -TTg ngày 09/4/2009 c a Th tư ng Chính ph . Ti p thu các ý ki n thNm nh c a B tư pháp chuNn b trình Chính Ph trong tháng 6/2009 án T ng th nâng cao ch t lư ng dân s Vi t Nam. Trình Th tư ng Chính ph v vi c xin rút D án Lu t Dân s ra kh i Chương trình xây d ng Lu t, Pháp l nh nhi m kỳ Qu c h i khoá XII. B Y t ang t p trung chuNn b t ch c k ni m Ngày Dân s th gi i 11/7 và H i ngh bi u dương cán b DS-KHHG cơ s tiêu bi u toàn qu c năm 2009, như: hư ng d n xây d ng k ho ch h p báo; k ho ch tuyên truy n trên các phương ti n thông tin i chúng; k ho ch t ch c cung c p thông tin cho lãnh o các cơ quan báo chí Trung ương... B ó ph i h p v i văn phòng Qu Dân s Liên hi p qu c (UNFPA) t i Hà N i và các ơn v liên quan trong vi c t ch c ánh giá tình hình th c hi n Chi n lư c Dân s giai o n 2001-2010; Xây d ng k ho ch xây d ng Chi n lư c Dân s -s c kh e sinh s n giai o n 2011-2020; Ph i h p v i các ơn v liên quan ti n hành ki m tra các hành vi tuyên truy n ph bi n phương pháp t o gi i tính thai nhi thông qua các n phNm và website t i thành ph H Chí Minh,thành ph Hà N i. Thanh Hoá; T ch c các l p t p hu n v công ngh thông tin và s dung ph n m m qu n lý chuyên ngành
  9. v truy n thông v n ng và Truy n thông chuy n i hành vi v dân s -k ho ch hóa gia ình. T ch c các oàn ki m tra, ôn c, giám sát tình hình tri n khai, th c hi n k ho ch 2009; chi n d ch truy n thông l ng ghép cung c p d ch v s c kh e sinh s n/k ho ch hóa gia ình; c ng c t ch c b máy làm công tác dân s t i Hà Nam, Bà R a-Vũng Tàu, ng Nai, Cà Mau, Sóc Trăng, H u Giang, Kiên Giang,.. II. HO T NG C A LÃNH OB YT Trong tháng, Lãnh o B t p trung ch o công tác phòng ch ng d ch Cúm A(H1N1) và các b nh d ch khác, ch o chuNn b tri n khai ngày B o hi m Y t Vi t Nam 01/7. ng th i, Lãnh o B ã tích c c ch o các công tác sau: công tác v sinh an toàn th c phNm, hoàn thi n h th ng t ch c v thanh tra và ki m nghi m an toàn v sinh th c phNm; t ch c các cu c giao ban tr c tuy n v i các t nh, thành ph và các b ngành có liên quan v lĩnh v c Dư c, an toàn v sinh th c phNm; tri n khai án xây d ng nâng c p b nh vi n huy n b ng trái phi u Chính ph ; tri n khai án 1816; ng d ng công ngh thông tin trong qu n lý khám ch a b nh b o hi m y t , c i cách hành chính trong qu n lý nhà nư c; tri n khai quy t c ng x cho cán b y t c a các cơ s y t công l p và công tác dân s , k ho ch hoá gia ình; tăng cư ng h p tác qu c t trong phòng ch ng d ch b nh cúm A (H1N1) và các lĩnh v c h p tác khác. III. K HO CH CÔNG TÁC THÁNG 7 NĂM 2009 1. Ti p t c t p trung ch o công tác phòng ch ng d ch cúm A(H1N1) và các b nh d ch trong mùa hè khác, chuNn b phòng ch ng thiên tai th m ho và bi n i khí h u. Tri n khai các ho t ng th c hi n thông báo s 175/TB-VPCP ngày 13/6/2009 thông báo ý ki n c a Th tư ng Chính ph v công tác phòng, ch ng i d ch cúm năm 2009 nh m m b o công tác ki m tra, giám sát d ch t i các c a khNu tri t; tăng cư ng các bi n pháp ki m d ch y t biên gi i t i các c a khNu; Giám sát ch t các trư ng h p nghi ng cúm A(H1N1), ngư i ti p xúc g n v i các trư ng h p b nh, trư ng h p có th , phát hi n s m, cách ly, i u tr k p th i các trư ng h p m c b nh. Ti p t c xây d ng các văn b n dư i Lu t phòng ch ng b nh truy n nhi m; Theo dõi di n bi n tình hình các b nh truy n nhi m trên c nư c, ch o k p th i các a phương tri n khai ho t ng phòng ch ng d ch. 2. Ch o hoàn thành các án trình Chính ph , Th tư ng Chính ph trong tháng 7/2009 và các án t n ng t các tháng trư c. Ph i h p v i Ban Tuyên giáo Trung ương t ch c H i ngh ph bi n tri n khai th c hi n các thông báo k t lu n s 42- KL/TW, 43-KL/TW, 44-KL/TW và các Văn b n ch o quan tr ng khác c aNhà nư c cho i tư ng là Trư ng Ban tuyên giáo, Giám c S Y t các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương. 3. T ch c H i ngh tr c tuy n nhân ngày B o hi m y t Vi t Nam 01/7/2009 v i chuyên “B o hi m y t - ch t lư ng và s hài lòng c a ngư i b nh”; T ch c g p m t nhân ngày 01/7/2009 gi i thi u v “Ngày b o hi m y t Vi t Nam”; T ch c các ho t ng tuyên truy n trên các phương ti n thông tin i chúng v s ki n “Ngày b o hi m y t Vi t Nam”; T ch c các ho t ng c th t i 10 b nh vi n tr c thu c B Y t hư ng ng “Ngày b o hi m y t Vi t Nam”; T ch c H i ngh xin ý ki n D th o Thông tư liên t ch hư ng d n th c hi n b o hi m y t t i thành ph C n Thơ.
  10. 4. T ch c H i ngh bi u dương cán b dân s cơ s tiêu bi u và mít tinh k ni m ngày dân s th gi i 11/7/2009 t i Hà N i ngày 9-10/7/2009; T ch c h p báo nhân k ni m ngày dân s th gi i và h i ngh bi u dương cán b dân s tiêu bi u toàn qu c vào ngày 02/7/2009. Trình Th tư ng Chính ph án t ng th nâng cao ch t lư ng dân s giai o n 2009-2020. 5. Ny nhanh ti n xây d ng D th o Lu t An toàn th c phNm, xây d ng các văn b n quy ph m pháp lu t trong K ho ch ban hành văn b n quy ph m pháp lu t năm 2009, tri n khai k ho ch th c hi n Ngh nh s 79/2008/N -CP và Thông tư liên t ch s 12/2008/TTLT- BYT-BNV. Trên ây là k t qu ho t ng c a B Y t tính t 21/5/2008 n 20/6/2009. B Y t xin g i Văn phòng Chính ph t ng h p và báo cáo Th tư ng Chính ph ./. B TRƯ NG Nguy n Qu c Tri u
Đồng bộ tài khoản