Báo cáo số 577/BC-BYT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
50
lượt xem
4
download

Báo cáo số 577/BC-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Báo cáo số 577/BC-BYT về tình hình dịch cúm A(H1N1) và các biện pháp đã triển khai do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo số 577/BC-BYT

  1. B YT C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------ c l p - T do - H nh phúc ------------- S : 577/BC-BYT Hà N i, ngày 29 tháng 06 năm 2009 BÁO CÁO TÌNH HÌNH DNCH CÚM A(H1N1) VÀ CÁC BI N PHÁP Ã TRI N KHAI Kính g i: Th tư ng Chính ph . Ti p theo báo cáo s 562/BC-BYT ngày 24/6/2009, B Y t xin báo cáo Th tư ng Chính ph tình hình d ch cúm A(H1N1) và các bi n pháp ã tri n khai n ngày 28/6/2009 như sau: I. TÌNH HÌNH DNCH TRÊN TH GI I Theo thông báo c a T ch c Y t th gi i (WHO), n ngày 28/6/2009 ã ghi nh n 59.814 trư ng h p dương tính v i cúm A(H1N1) t i 112 qu c gia/vùng lãnh th , trong ó có 263 trư ng h p t vong. T ngày 25 n 28/6/2009 ã có thêm 4 qu c gia/vùng lãnh th ghi nh n cúm A(H1N1), có thêm 3.947 trư ng h p m c và 25 trư ng h p t vong. II. TÌNH HÌNH DNCH T I VI T NAM Ngày 25-28/6/2009, t i các Vi n V sinh d ch t /Pasteur ã xác nh thêm 54 trư ng h p dương tính v i cúm A(H1N1), là các trư ng h p nh p c nh t các nư c ang có d ch ho c có ti p xúc g n v i b nh nhân t vùng có d ch v . Như v y, n ngày 28/6/2009 Vi t Nam ã ghi nh n 117 trư ng h p dương tính v i cúm A(H1N1), Mi n B c: 12 trư ng h p; Mi n Nam: 97 trư ng h p; Mi n Trung: 08 trư ng h p. Có 11 trư ng h p m c cúm A(H1N1) t i Vi t Nam có liên quan n vi c ti p xúc g n v i các b nh nhân cúm A(H1N1) t các nư c có d ch v : 8 trư ng h p t i TP. H Chí Minh, 3 trư ng h p t i Th a Thiên Hu , chưa có trư ng h p lây lan trong c ng ng. T t c các trư ng m c u ư c cách ly, i u tr t i các cơ s y t , hi n các b nh nhân cúm A(H1N1) s c kh e n nh, không có t vong. III. NH N NNH, D BÁO - S trư ng h p cúm A(H1N1) trên th gi i tăng nhanh, c bi t các nư c có hành khách n, i l n như M , Anh, Úc, Canada, Nh t B n, Singapore.... - Trong nh ng ngày g n ây, s trư ng h p nghi ng n t các nư c ang có d ch tăng nhanh, m i ngày có t 30-40 trư ng h p, trong ó có nhi u trư ng h p dương tính v i cúm A(H1N1).
  2. - Có nhi u trư ng h p không có tri u ch ng ho c tri u ch ng nh không rõ ràng. ã ghi nh n 11 trư ng h p m c cúm A(H1N1) t i Vi t Nam có liên quan n vi c ti p xúc g n v i các b nh nhân cúm A(H1N1) t các nư c có d ch v (chưa phát hi n trư ng h p lây lan trong c ng ng). - Vi rút cúm A (H5N1) trên gia c m và trên ngư i t i Vi t Nam có nguy cơ ti m Nn bùng phát v i t l t vong cao. Vi rút cúm A (H1N1) lây lan nhanh t ngư i sang ngư i, nguy cơ tái t h p 2 ch ng vi rút này t o thành ch ng v a lan nhanh, v a có t l t vong cao. - M t s tính ch t c a b nh cúm A(H1N1) có s khác nhau gi a các nư c, các khu v c, có th thay i theo th i gian. - Trong d p hè nhi u khách du l ch và lưu h c sinh t các nư c có d ch v Vi t Nam. c bi t vào mùa ông s p t i d ch có th phát tri n m nh do i u ki n th i ti t t o thu n l i cho vi rút phát tri n. - S m c trong th i gian t i có th tăng, c bi t nguy cơ ch ng tái t h p, có s m c, t vong cao trong mùa thu ông t i. IV. CÁC HO T NG PHÒNG CH NG DNCH Ã TRI N KHAI - Ngày 25/6/2009, B Y t làm vi c v i B Giáo d c ào t o v các bi n pháp phòng ch ng d ch b nh m b o s c kh e cho các thí sinh trong kỳ thi tuy n sinh i h c, cao ng năm 2009. Ngày 26/6/2009, B Y t ã có Công văn ch o S Y t các t nh/thành ph ph i h p v i các trư ng i h c, h c vi n, trư ng cao ng t ch c t t công tác phòng ch ng d ch b nh, chuNn b khu cách ly m b o s c kh e cho các thí sinh trong kỳ thi tuy n sinh i h c, cao ng năm 2009. - Ngày 27/6/2009, B Y t t ch c H i ngh tr c tuy n v “B o hi m Y t - ch t lư ng và s hài lòng c a ngư i b nh” v i i di n 63 t nh, thành ph , trong d p này, B Y t cũng ã ph bi n tình hình d ch và các ch o v các bi n pháp ch ng d ch trong th i gian t i cho UBND các t nh/thành ph . - Ngày 24/6/2009, B Y t t ch c h p Ban ch o qu c gia phòng ch ng i d ch cúm ngư i, các ý ki n cho r ng, hi n nay các trư ng h p xâm nh p ã ư c giám sát ch t ch , ã xu t hi n m t s trư ng h p nhi m b nh t i Vi t Nam do ti p xúc g n nhưng chưa có b ng ch ng v vi c lây truy n trong c ng ng, tuy nhiên do s trư ng h p cúm A(H1N1) xâm nh p ngày càng tăng c bi t là t i các t nh mi n Nam nên nguy cơ d ch lây lan ra c ng ng là r t cao. - T ng h p các văn b n c a các a phương ch o v công tác phòng ch ng d ch cúm A(H1N1), B Y t ã nh n ư c Quy t ình thành l p Ban ch o phòng ch ng i d ch cúm ngư i c a 11 t nh/thành ph , K ho ch hành ng phòng ch ng i d ch cúm A(H1N1) c a 20 t nh/thành ph (do UBND t nh ban hành). - Theo dõi ch t ch tình hình d ch trong nư c và th gi i, ti p t c giám sát ch t ch các trư ng h p m c cúm t i các a phương trong nư c, i u tra d ch t và giám sát các trư ng h p có ti p xúc v i b nh nhân nh m phát hi n s m và x lý k p th i trư ng h p m c t i c ng ng.
  3. - Ti p t c tăng cư ng giám sát ch t ch t i các c a khNu, k p th i cách ly, qu n lý các trư ng h p nghi ng , c bi t là các trư ng h p v t các khu v c có d ch. Trong ngày 25/6/2009, t i các c a khNu qu c t ã giám sát ư c 23.261 hành khách nh p c nh trong ó có 13.090 hành khách t các vùng có d ch; có 39 trư ng h p nghi ng . Tích lũy t 25/4/2009 n nay ã giám sát ư c 970.537 hành khách nh p c nh, trong ó có 351.409 hành khách n t vùng có d ch, ã phát hi n 459 trư ng h p nghi ng . Các trư ng h p này ã ư c cách ly và qu n lý t i các b nh vi n. IV. KI N NGHN chuNn b t t công tác phòng ch ng i d ch cúm A(H1N1) ngư i t i các a phương, B Y t xu t Th tư ng Chính ph ch o thành l p các oàn ki m tra liên ngành, Trư ng oàn là các Lãnh o B - Thành viên Ban ch o qu c gia phòng ch ng i d ch cúm ngư i, thành viên là i di n m t s B /ngành trong Ban ch o i ki m tra, ch o các t nh/thành ph công tác s n sàng phòng, ch ng i d ch cúm A(H1N1) ngư i, báo cáo Th tư ng Chính ph trong tháng 7/2009. B Y t s ti p t c c p nh t tình hình và báo cáo thư ng xuyên lên Th tư ng Chính ph ./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: PHÓ TRƯ NG BAN THƯ NG - Như trên; - Thư ng tr c B Chính tr ( b/c); TR C BAN CH O QU C GIA - Thư ng tr c Ban Bí thư ( b/c); PHÒNG CH NG I DNCH CÚM - Các Phó Th tư ng ( b/c); - Văn phòng Trung ương ng ( b/c); NGƯ I - Văn phòng Chính ph ( b/c); - BT. Nguy n Qu c Tri u ( báo cáo); - Các ng chí Th trư ng; - C c DPMT; KCB, V PC, KH-TC; - Văn phòng B ; - Lưu: VT, DPMT. Tr nh Quân Hu n DANH SÁCH CÁC NƯ C CÓ TRƯ NG H P DƯƠNG TÍNH V I CÚM A(H1N1) TRÊN TH GI I N NGÀY 28/6/2009 S trư ng h p m i t C ng d n STT Các nư c, vùng lãnh th ngày 25-28/9/2009 M c Ch t M c Ch t 1 Algeria 2 0 0 0 2 Antigua and Barbuda 2 0 0 0 3 Argentina 1391 21 178 14
  4. 4 Australia 3280 3 423 1 5 Austria 12 0 0 0 6 Bahamas 4 0 0 0 7 Bahrain 15 0 0 0 8 Bangladesh 1 0 0 0 9 Barbados 10 0 5 0 10 Belgium 36 0 6 0 11 Bermuda, UKOT 1 0 0 0 12 Bolivia 47 0 3 0 13 Brazil 399 0 65 0 14 British Virgin Islands, 1 0 0 0 UKOT 15 Brunei Darussalam 11 0 7 0 16 Bulgaria 7 0 2 0 17 Cambodia 5 0 4 0 18 Canada 6732 19 275 4 19 Cap Verde 3 0 0 0 20 Cayman Islands, UKOT 9 0 2 0 21 Chile 5186 7 871 3 22 China 1089 0 183 0 23 Colombia 72 2 1 0 24 Costa Rica 222 1 33 0 25 Cote d'Ivoire 2 0 0 0 26 Cuba 34 0 19 0 27 Cyprus 9 0 4 0 28 Czech Republic 9 0 2 0 29 Denmark 41 0 7 0 30 Dominica 1 0 0 0 31 Dominican Republic 108 2 0 0 32 Ecuador 125 0 10 0 33 Egypt 43 0 3 0 34 El Salvador 160 0 0 0 35 Estonia 8 0 3 0 36 Ethiopia 2 0 0 0
  5. 37 Fiji 2 0 0 0 38 Finland 26 0 0 0 39 France 191 0 20 0 40 French Polynesia, FOC 1 0 0 0 41 Martinique, FOC 2 0 0 0 42 Germany 333 0 32 0 43 Greece 73 0 15 0 44 Guatemala 254 2 19 1 45 Honduras 118 1 0 1 46 Hungary 8 0 1 0 47 Iceland 4 0 0 0 48 India 64 0 0 0 49 Indonesia 2 0 2 0 50 Iran 1 0 1 0 51 Ireland 29 0 6 0 52 Israel 405 0 30 0 53 Italy 102 0 6 0 54 Jamaica 19 0 0 0 55 Japan 1049 0 156 0 56 Jordan 15 0 0 0 57 Korea, Republic of 142 0 27 0 58 Kuwait 30 0 4 0 59 Laos 3 0 0 0 60 Latvia 1 0 0 0 61 Lebanon 25 0 0 0 62 Luxembourg 3 0 0 0 63 Malaysia 68 0 0 0 64 Mexico 8279 116 432 1 65 Montenegro 1 0 0 0 66 Morocco 11 0 2 0 67 Netherlands 116 0 6 0 67 Netherlands Antilles, 3 0 0 0 Curaçao * 69 Netherlands Antilles, Sint 1 0 0 0
  6. Maarten 70 New Zealand 453 0 67 0 71 Nicaragua 265 0 45 0 72 Norway 22 0 0 0 73 Oman 3 0 0 0 74 Panama 358 0 28 0 75 Papua New Guinea 1 0 0 0 76 Paraguay 79 0 21 0 77 Peru 252 0 35 0 78 Philippines 445 1 0 0 79 Poland 13 0 0 0 80 Portugal 7 0 1 0 81 Qatar 10 0 0 0 82 Romania 19 0 0 0 83 Russia 3 0 0 0 84 Samoa 1 0 0 0 85 Saudi Arabia 48 0 3 0 86 Serbia 2 0 2 0 87 Singapore 315 0 121 0 88 Slovakia 7 0 3 0 89 Slovenia 3 0 2 0 90 South Africa 1 0 0 0 91 Spain 541 0 2 0 92 Sri Lanka 7 0 2 0 93 Suriname 11 0 0 0 94 Sweden 61 0 6 0 95 Switzerland 47 0 14 0 96 Thailand 774 0 0 0 97 Trinidad and Tobago 25 0 0 0 98 Tunisia 2 0 0 0 99 Turkey 26 0 0 0 100 Ukraine 1 0 0 0 101 United Arab Emirates 7 0 5 0 102 United Kingdom 3597 1 692 0
  7. 103 Guernsey, Crown 1 0 1 0 Dependency 104 Isle of Man, Crown 1 0 0 0 Dependency 105 Jersey, Crown 8 0 5 0 Dependency 106 United States of America 21449 87 0 0 107 Uruguay 195 0 0 0 108 Vanuatu 2 0 1 0 109 Venezuela 153 0 18 0 110 Viet Nam 63 0 7 0 111 West Bank and Gaza 9 0 1 0 Strip 112 Yemen 6 0 0 0 C ng 59814 263 3947 25
Đồng bộ tài khoản