Báo cáo số 609/BC-BYT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
34
lượt xem
4
download

Báo cáo số 609/BC-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Báo cáo số 609/BC-BYT về việc tình hình dịch cúm A(H1N1) và các biện pháp đã triển khai do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo số 609/BC-BYT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p - T do - H nh phúc -------- S : 609/BC-BYT Hà N i, ngày 06 tháng 7 năm 2009 BÁO CÁO TÌNH HÌNH DNCH CÚM A(H1N1) VÀ CÁC BI N PHÁP Ã TRI N KHAI Kính g i: Th tư ng Chính ph . Ti p theo báo cáo s 577/BC-BYT ngày 29/6/2009, B Y t xin báo cáo Th tư ng Chính ph tình hình d ch cúm A(H1N1) và các bi n pháp ã tri n khai n ngày 02/7/2009 như sau: I. TÌNH HÌNH DNCH TRÊN TH GI I Theo thông báo c a T ch c Y t th gi i (WHO), n ngày 02/7/2009 ã ghi nh n 77.201 trư ng h p dương tính v i cúm A(H1N1) t i 120 qu c gia/vùng lãnh th , trong ó có 322 trư ng h p t vong. M t s nư c trong khu v c ông Nam Á có s m c cao: Singapore (m c 701), Philippines (m c 861, t vong 1), Thái Lan (m c 1414, t vong 5). II. TÌNH HÌNH DNCH T I VI T NAM Theo báo cáo c a các Vi n v sinh d ch t /Pasteur, ngày 02/7/2009 Vi t Nam ã ghi nh n thêm 15 trư ng h p dương tính v i cúm A(H1N1) g m: mi n Nam (13 trư ng h p), mi n b c (01 trư ng h p), mi n Trung (01 trư ng h p); không có trư ng h p t vong. Như v y, tính n 17h00 ngày 02/7/2009, Vi t Nam ã ghi nh n 181 trư ng h p dương tính v i cúm A(H1N1) (mi n Nam: 157, mi n Trung: 9 và mi n B c: 15 trư ng h p), trong ó có 95 trư ng h p ã kh i b nh và xu t vi n. Các b nh nhân khác hi n ang ư c cách ly, i u tr t i các b nh vi n trong tình tr ng s c kh e n nh. III. NH N NNH, D BÁO -S trư ng h p cúm A(H1N1) trên th gi i ti p t c tăng nhanh, c bi t các nư c có hành khách n, i l n như M , Mexico, Anh, Úc, Canada, Nh t B n, Singapore . -Trong nh ng ngày g n ây, s trư ng h p nghi ng n t các nư c ang có d ch tăng nhanh, m i ngày có t 30-50 trư ng h p, c bi t là các chuy n bay v t các nư c Australia, M trong ó có nhi u trư ng h p dương tính v i cúm A(H1N1). Vi rút cúm A(H1N1) lây lan r ng, nhi u trư ng h p không có tri u ch ng, nguy cơ l n cho s bi n i thành ch ng có c l c cao, lây lan nhanh như i d ch cúm năm 1918, 1968. - c bi t vào mùa ông s p t i d ch có th phát tri n m nh do i u ki n th i ti t t o thu n l i cho vi rút phát tri n. S m c trong th i gian t i có th tăng, c bi t nguy cơ ch ng tái t h p, có s m c, t vong cao trong mùa thu ông t i. IV. CÁC HO T NG PHÒNG CH NG DNCH Ã TRI N KHAI -Ngày 30/6/2009, B Y t ã có bu i làm vi c v i các chuyên gia v d ch v hàng không, i di n T ng c c Hàng không Vi t Nam, C c Y t B Giao thông V n t i th o lu n v quy trình kh khuNn phòng ch ng cúm A(H1N1) trên các t u bay.
  2. -Ngày 01/7/2009, B Y t ã t ch c h p Ban ch o qu c gia phòng ch ng i d ch cúm ngư i th ng nh t các bi n pháp ch o phòng ch ng d ch trên toàn qu c. -T ng h p các văn b n c a các a phương ch o v công tác phòng ch ng d ch cúm A(H1N1), B Y t ã nh n ư c Quy t ình thành l p Ban ch o phòng ch ng i d ch cúm ngư i c a 20 t nh/thành ph , K ho ch hành ng phòng ch ng i d ch cúm A(H1N1) c a 20 t nh/thành ph (do UBND t nh ban hành), 01 K ho ch phòng ch ng i d ch cúm A(H1N1) c a B Công an. -Theo dõi ch t ch tình hình d ch trong nư c và th gi i, ti p t c giám sát ch t ch các trư ng h p m c cúm t i các a phương trong nư c, i u tra d ch t và giám sát các trư ng h p có ti p xúc v i b nh nhân nh m phát hi n s m và x lý k p th i trư ng h p m c t i c ng ng. -Ti p t c tăng cư ng giám sát ch t ch t i các c a khNu, k p th i cách ly, qu n lý các trư ng h p nghi ng , c bi t là các trư ng h p v t các khu v c có d ch. Trong ngày 01/7/2009, t i 17 c a khNu qu c t ã giám sát ư c 23.366 hành khách nh p c nh trong ó có 13.376 hành khách t các vùng có d ch; có 51 trư ng h p nghi ng . Tích lũy t 25/4/2009 n nay ã giám sát ư c 1.071.485 hành khách nh p c nh, trong ó có 410.900 hành khách n t vùng có d ch, ã phát hi n 646 trư ng h p nghi ng . Các trư ng h p này ã ư c cách ly và qu n lý t i các b nh vi n. -Ngày 30/6/2009, B Y t có công ch o các cơ s i u tr t trung ương n a phương tăng cư ng ch o vi c phát hi n s m và cách ly b nh nhân cúm. -Trung tâm Truy n thông giáo d c s c kho Trung ương ã xây d ng t p san chuyên v phòng ch ng d ch cúm A(H1N1) g i cho các /c Lãnh o ng, Nhà nư c, UBND các t nh/thành ph trên c nư c. -Ph i h p v i B Tài chính xây d ng và trình Th tư ng Chính ph ban hành v ch phòng ch ng d ch cúm A(H1N1). V. KI N NGHN chuNn b t t công tác phòng ch ng i d ch cúm A(H1N1) ngư i t i các a phương, B Y t trân tr ng ngh Th tư ng Chính ph phân công các ng chí thành viên Chính ph ch o, ki m tra ôn c vi c tri n khai th c hi n các bi n pháp khNn c p phòng, ch ng d ch cúm A(H1N1) t i các t nh/thành ph , báo cáo Th tư ng Chính ph trong tháng 7/2009. B Y t s ti p t c c p nh t tình hình, báo cáo thư ng xuyên và xin ý ki n ch o c a Th tư ng Chính ph ./. B TRƯ NG TRƯ NG BAN CH O QU C GIA PHÒNG CH NG I DNCH CÚM NGƯ I Nguy n Qu c Tri u
Đồng bộ tài khoản