Báo cáo số 655/BC-BYT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
44
lượt xem
3
download

Báo cáo số 655/BC-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Báo cáo số 655/BC-BYT về tình hình dịch cúm A(H5N1) ở người và các biện pháp phòng chống dịch đã triển khai của Bộ Y tế

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo số 655/BC-BYT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 655/BC-BYT Hà N i, ngày 08 tháng 08 năm 2006 BÁO CÁO TÌNH HÌNH DNCH CÚM A(H5N1) NGƯ I VÀ CÁC BI N PHÁP PHÒNG CH NG DNCH Ã TRI N KHAI B Y t xin báo cáo tình hình d ch cúm A(H5N1) ngư i và các bi n pháp phòng ch ng d ch ã tri n khai như sau: I. TÌNH HÌNH DNCH CÚM A(H5N1) TRÊN NGƯ I : 1. Trên Th gi i: Theo Thông tin t T ch c Y t th gi i, T ch c s c kho ng v t th gi i (OIE) và các ngu n tin qu c t khác, tình hình d ch cúm A(H5N1) ti p t c di n bi n ph c t p. D ch cúm gia c m ti p t c lan r ng nhi u qu c gia t i h u h t các châu l c và c bi t d ch cúm gia c m xu t hi n tr l i m t s qu c gia ông Nam Á sau nhi u tháng kh ng ch ư c d ch như Lào, Thái Lan, Indonesia. D ch cúm A(H5N1) ã lây lan sang ngư i, h u h t các trư ng h p m c cúm A(H5N1) ngư i t i các qu c gia như Thái Lan, Indonesia u có liên quan n gia c m m c b nh. S ngư i m c cúm A(H5N1) ti p t c ư c ghi nh n t i các qu c gia. n nay, d ch cúm A(H5N1) ngư i ã ghi nh n t i 10 qu c gia trên th gi i, v i 232 trư ng h p m c, trong ó 134 trư ng h p t vong, c th : TT Qu c gia S m c S t vong T l ch t/m c (%) 1 Azerbaijan 08 05 62,5 2 Campuchia 06 06 100 3 Trung Qu c 19 12 63,2 4 Djibouti 01 0 0 5 Ai C p 14 06 42,8 6 Indonesia 54 42 77,7 7 Iraq 02 02 100 8 Thái Lan 24 16 66,6 9 Th Nhĩ Kỳ 12 04 33,3 10 Vi t Nam 93 42 45,2 C ng: 233 135 57,9 %
  2. Trong ó Vi t Nam là qu c gia duy nh t không có thêm trư ng h p m c m i cúm A(H5N1) k t u năm 2006 n nay. 2. T i Vi t Nam: T ngày 14/11/2005 n nay g n 9 tháng không ghi nh n trư ng h p m c m i cúm A (H5N1) ngư i. Tính t trư ng h p m c cúm A(H5N1) u tiên t i Vi t Nam (26/12/2003) n nay ã ghi nh n 93 trư ng h p m c t i 32 t nh/thành ph , trong ó có 42 trư ng h p t vong. 3. Nh n nh tình hình d ch: 3.1 Hi n nay tình hình d ch cúm A(H5N1) trên gia c m và cúm ngư i trên th gi i ang di n bi n căng th ng và ph c t p c bi t là các nư c trong khu v c. Sau khi xu t hi n chùm ca b nh cúm A(H5N1) 7 trư ng h p t vong trong m t gia ình t i Indonesia vào tháng 5/2006, T ch c Y t th gi i ã c nh báo nguy cơ bi n ch ng c a vi rút cúm A(H5N1) có th lây nhi m t ngư i sang ngư i và kh năng bùng phát d ch r t cao trong mùa ông - Xuân cu i năm 2006, u năm 2007. 3.2 Vi t Nam ã kh ng ch ư c d ch cúm gia c m và cúm ngư i trong th i gian dài (g n 9 tháng), tuy nhiên tình hình d ch cúm A(H5N1) di n bi n ph c t p và ang x y ra t i nhi u qu c gia ông Nam Á và các qu c gia xung quanh Vi t Nam, do ó nguy cơ d ch bùng phát tr l i là r t l n. 3.3 Tình hình nh p khNu, mua bán, v n chuy n gia c m và các s n phNm gia c m t i các c a khNu biên gi i chưa ư c ki m soát ch t ch , vi c mua bán và gi t m gia c m không m b o các quy nh v n ang ti p di n m t s a phương, nên m m b nh d phát tán r ng, nguy cơ phát sinh d ch m i gia c m và lây lan sang ngư i là r t cao. 3.4 Hi n tư ng gia c m ch t l t ang x y ra m t vài a phương nhưngchưa ư c các cơ quan ch c năng và ch h chăn nuôi chú ý khai báo và x lý k p th i có th khi n m m b nh lây lan và bùng phát các d ch. II. CÁC HO T NG PHÒNG CH NG DNCH Ã TH C HI N : 1. Thông báo s 644/TB-BYT ngày 02/8/2006 c a Trư ng Ban ch o qu c gia phòng ch ng i d ch cúm ngư i v tình hình d ch cúm A(H5N1) ngư i và khuy n cáo v các bi n pháp phòng ch ng d ch. 2. Trình Th tư ng Chính ph phê duy t Ch th v tăng cư ng công tác phòng ch ng d ch b nh trong mùa ông - Xuân, trong ó có phòng ch ng d ch cúm A(H5N1). 3. Theo dõi ch t ch tình hình d ch b nh trên th gi i, trong nư c và các ho t ng phòng ch ng d ch ã tri n khai, hàng tu n báo cáo xin ý ki n ch o c a Văn phòng Trung ương ng, Văn phòng Chính ph và ăng t i thông tin d ch b nh trên trang Web c a B Y t .
  3. 4. Sau khi ti p thu ý ki n các thành viên Chính ph , ý ki n thNm nh c a B Tư pháp và ti p t c hoàn ch nh D th o Lu t phòng, ch ng b nh truy n nhi m trư c khi trình Qu c h i thông qua vào tháng 8/2006. 5. Ti p t c tri n khai giám sát ch ng nhi m vi rút cúm A(H5N1) cho các i tư ng tham gia trong chi n d ch tiêm v c xin cho gia c m tr ng i m t 3 t i 5 xã thu c 5 t nh Thái Bình, Hà Tây, Qu ng Bình, Tây Ninh, ng Tháp. T ng s m u b nh phNm xét nghi m 3 t là 1.238 m u, t t c các m u u có k t qu âm tính v i vi rút cúm A(H5N1). Ti p t c t ng h p k t qu ánh giá v giám sát d ch t h c các i tư ng thu c chi n d ch. 6. Ch o và giám sát Vi n V sinh d ch t Trung ương ti p t c tri n khai h th ng giám sát cúm t i Vi t Nam và báo cáo lên m ng Flunet toàn c u. 7. Ph i h p v i U ban nhân dân t nh Qu ng Tr chuNn b t ch c di n t p s n sàng phòng ch ng i d ch cúm ngư i vào ngày 10/8/2006. 8. Ph i h p v i UNICEF ti p t c t ch c các ho t ng truy n thông phòng ch ng i d ch cúm t i các tuy n huy n, xã t i các t nh/thành ph . 9. Ch o t ch c các l p t p hu n hư ng d n s d ng máy móc trang thi t b cho cán b tr c ti p s d ng t i các a phương ti p nh n. 10. Hoàn thành vi c mua s m và bàn giao máy móc, trang thi t b , thu c, hoá ch t phòng ch ng d ch t I cho các a phương. Ti p t c hoàn ch nh k ho ch mua s m t II d tr t i các tuy n Trung ương n a phương. 11. Ti p t c xây d ng và hoàn ch nh Tài li u và chuNn b m các l p t p hu n v hư ng d n th c hi n c nh báo s m và áp ng nhanh, kh ng ch d ch cúm và phòng ng a i d ch cúm ngư i t i 50 t nh/thành ph trong tháng 8 - 9/2006. 12. T ch c H i ngh v ki m d ch y t qu c t gi a Vi t Nam và Campuchia (ngày 28/7/2006). Ch o các ơn v ki m d ch y t biên gi i tăng cư ng các ho t ng giám sát ch t ch t i các c a khNu có các i tư ng nh p c nh t vùng có d ch SARS cũ và cúm A(H5N1) vào Vi t Nam, n nay chưa phát hi n trư ng h p nào nghi nhi m cúm A. III. KI N NGHN : B Y t trân tr ng ngh Chính ph ch o các B , ngành, a phương: 1. Ti p t c Ny m nh ki m soát, x lý ngăn ch n tình tr ng v n chuy n, nh p l u gia c m và các s n phNm gia c m qua c a khNu và m b o úng các quy nh v v n chuy n, gi t m và s d ng gia c m. c bi t là vi c ch ng khai báo khi trong h gia ình, a phương có gia c m m, ch t ư c x lý k p th i. 2. B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ch o ơn v thú y các a phương tăng cư ng giám sát phát hi n s m các d ch cúm A(H5N1) trên gia c m, khoanh vùng và x lý d ch tri t tránh bùng phát d ch.
  4. 3. Tăng cư ng công tác kh trùng tri t trong các khu v c chu ng tr i, c bi t là khu v c chăn nuôi nh l , các vùng có d ch cũ, có nguy cơ cao, không vi rút t n t i và lây lan sang ngư i. 4. B Văn hoá Thông tin, ài truy n hình Vi t Nam và các cơ quan thông tin i chúng tăng cư ng công tác thông tin, giáo d c truy n thông trên các phương ti n thông tin i chúng cho nhân dân c nh báo nguy cơ tái phát d ch cúm, các bi n pháp phát hi n s m d ch cúm gia c m, các trư ng h p m c b nh ngư i và giúp ngư i dân ch ng phòng ch ng d ch b nh c bi t trư c mùa ông xuân s p t i. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Tr nh Quân Hu n
Đồng bộ tài khoản