Báo cáo số 687/BC-VTLTNN

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

0
78
lượt xem
6
download

Báo cáo số 687/BC-VTLTNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Báo cáo số 687/BC-VTLTNN về tình hình thực hiện Nghị định 110/2004/NĐ-CP, Nghị định 111/2004/NĐ-CP của Chính phủ và Chỉ thị 05/2007/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về công tác văn thư, lưu trữ do Cục Văn thư Lưu trữ và Nhà nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo số 687/BC-VTLTNN

 1. B N IV C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T C C VĂN THƯ VÀ LƯU TR NAM NHÀ NƯ C c l p – T do – H nh phúc ------- -------------- S : 687/BC-VTLTNN Hà N i, ngày 06 tháng 08 năm 2009 BÁO CÁO TÌNH HÌNH TH C HI N NGHN NNH 110/2004/N -CP, NGHN NNH 111/2004/N -CP C A CHÍNH PH VÀ CH THN 05/2007/CT-TTG C A TH TƯ NG CHÍNH PH V CÔNG TÁC VĂN THƯ, LƯU TR (Trình bày t i H i ngh t ch c t i thành ph H Long, t nh Qu ng Ninh ngày 23 tháng 7 năm 2009) Th c ti n công cu c b o v T qu c, phát tri n kinh t - xã h i c a t nư c t ra yêu c u ph i tăng cư ng b o v và phát huy giá tr tài li u lưu tr . Cùng v i s i m i toàn di n c a t nư c, công tác văn thư, lưu tr trong nh ng năm g n ây ã ư c ng và Nhà nư c quan tâm, ch o t vi c ban hành ch trương, ư ng l i n vi c th ch hóa thành h th ng pháp lu t và tri n khai th c hi n công tác văn thư, lưu tr , ph c v xây d ng và phát tri n kinh t - xã h i. t ng k t, ánh giá k t qu t ư c, ch ra nh ng t n t i, khó khăn nh m ra phương hư ng, gi i pháp công tác văn thư, lưu tr áp ng yêu c u th c ti n trong th i gian t i, ư c s ng ý c a B N i v , C c Văn thư và Lưu tr Nhà nư c t ch c H i ngh sơ k t 5 năm th c hi n Ngh nh s 110/2004/N -CP ngày 08 tháng 4 năm 2004 c a Chính ph v công tác văn thư (sau ây g i t t là Ngh nh 110), Ngh nh s 111/2004/N -CP ngày 08 tháng 4 năm 2004 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Pháp l nh Lưu tr qu c gia (sau ây g i t t là Ngh nh 111) và 2 năm th c hi n Ch th 05/2007/CT-TTg ngày 02 tháng 3 năm 2007 c a Th tư ng Chính ph v tăng cư ng b o v và phát huy giá tr tài li u lưu tr (sau ây g i t t là Ch th 05) i v i các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , t p oàn kinh t nhà nư c và T ng công ty 91 (sau ây g i t t là các B , ngành trung ương). ChuNn b cho vi c t ch c H i ngh , C c Văn thư và Lưu tr Nhà nư c ã có Công văn s 384/VTLTNN-NVTW ngày 20 tháng 5 năm 2009 ngh các B , ngành trung ương báo cáo tình hình 5 năm th c hi n Ngh nh 110, Ngh nh 111 và sơ k t 2 năm Ch th s 05 c a Th tư ng Chính ph v văn thư, lưu tr . K t qu ã có 44 B , ngành trung ương g i báo cáo v C c Văn thư và Lưu tr nhà nư c. Căn c các báo cáo nh n ư c và th c t qu n lý, ch o trong th i gian qua, C c Văn thư và Lưu tr Nhà nư c t ng h p thành Báo cáo trình bày trư c H i ngh . Ph n 1. K T QU CÔNG TÁC VĂN THƯ, LƯU TR T NĂM 2004 N NAY I. T I C C VĂN THƯ VÀ LƯU TR NHÀ NƯ C
 2. 1. Th c hi n qu n lý nhà nư c v văn thư, lưu tr a) T ch c tuyên truy n, ph bi n pháp lu t v văn thư, lưu tr Ngay sau khi Ngh nh 110, 111 ư c ban hành năm 2004 và Ch th s 05/2007/CT- TTg c a Th tư ng Chính ph ư c ban hành ngày 02 tháng 3 năm 2007, C c Văn thư và Lưu tr Nhà nư c t ch c các H i ngh ph bi n i v i các B , ngành trung ương và a phương. Hàng năm, ư c s ng ý c a B N i v , C c Văn thư và Lưu tr Nhà nư c u t ch c h i ngh t p hu n tri n khai các văn b n m i ban hành và t ng k t nh kỳ công tác văn thư, lưu tr ; thư ng xuyên c cán b tr c ti p ph bi n văn b n pháp lu t v văn thư, lưu tr t i các B , ngành (t năm 2004 n nay ã t p hu n 49 lư t B , ngành; riêng trong năm 2007, C c Văn thư và Lưu tr Nhà nư c ã tr c ti p ph bi n Ch th 05 t i 12 B , ngành trung ương). ng th i, C c Văn thư và Lưu tr Nhà nư c ã tích c c tuyên truy n Pháp l nh, Ngh nh và Ch th c a Th tư ng Chính ph trên các phương ti n thông tin i chúng như ài Truy n hình Vi t Nam, ài Phát thanh Truy n hình Hà N i, Báo Nhân dân, T p chí Văn thư Lưu tr Vi t Nam, Website C c Văn thư và Lưu tr Nhà nư c. b) Ban hành văn b n qu n lý và hư ng d n nghi p v văn thư, lưu tr Th c hi n Ngh nh s 110, 111 c a Chính ph và Ch th s 05 c a Th tư ng Chính ph , C c Văn thư và Lưu tr Nhà nư c ã so n th o và trình B N i v ban hành 7 văn b n quy ph m pháp lu t, trong ó có 2 Quy t nh, 4 Thông tư và 1 Thông tư liên t ch hư ng d n, quy nh: ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c văn thư, lưu tr các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c chính ph và y ban nhân dân; ch báo cáo th ng kê công tác văn thư, lưu tr , th th c và k thu t trình bày văn b n; qu n lý tài li u khi chia, tách, sáp nh p cơ quan, t ch c, ơn v hành chính và t ch c l i, chuy n i hình th c s h u doanh nghi p nhà nư c; xác nh cơ quan, t ch c thu c ngu n n p lưu tài li u vào lưu tr l ch s các c p; kho lưu tr chuyên d ng; trình B Tài chính ban hành Thông tư v ch thu, n p, qu n lý, s d ng phí khai thác và s d ng tài li u lưu tr và Quy t nh ban hành b ng giá d ch v ch nh lý tài li u lưu tr n n gi y ti ng Vi t. Góp ph n vào vi c tri n khai th c hi n pháp lu t v văn thư, lưu tr , t năm 2004 n nay, C c Văn thư và Lưu tr Nhà nư c ã ban hành các văn b n hư ng d n, t p trung gi i quy t nh ng v n cơ b n, c p bách v chuyên môn như: ch nh lý tài li u hành chính; giao n p tài li u vào lưu tr l ch s các c p; xây d ng Quy ch công tác văn thư và lưu tr cơ quan; qu n lý văn b n i, văn b n n; qu n lý văn b n i, văn b n n và l p h sơ trong môi trư ng m ng; t ch c tiêu h y tài li u h t giá tr ; Danh m c s 1 các cơ quan, t ch c thu c ngu n n p lưu tài li u vào các Trung tâm Lưu tr Qu c gia … c bi t trong 2 năm 2007-2008, C c Văn thư và Lưu tr Nhà nư c ã ban hành và s a i nhi u quy trình nghi p v v : gi i m t tài li u lưu tr ; ch nh lý tài li u gi y, tài li u ghi âm; ph c v c gi và c p b n sao, ch ng th c lưu tr t i Trung tâm Lưu tr Qu c gia; l p Danh m c tài li u h n ch s d ng c a m t phông lưu tr , …, trong ó m t s quy trình ã theo tiêu chuNn ISO 9001-2000. c) Ch o, ki m tra, thanh tra vi c th c hi n pháp lu t v văn thư, lưu tr .
 3. các B , ngành trung ương xây d ng và tri n khai th c hi n k ho ch công tác văn thư, lưu tr ư c thu n l i, hàng năm, C c Văn thư và Lưu tr Nhà nư c u ban hành văn b n hư ng d n phương hư ng nhi m v công tác văn thư, lưu tr . T năm 2004 n nay, C c Văn thư và Lưu tr Nhà nư c ã t ch c ki m tra, hư ng d n nghi p v t i 19 B , ngành và tham d ki m tra, hư ng d n nhi u cơ quan. ư c s y quy n c a B N i v , C c Văn thư và Lưu tr Nhà nư c ã t ch c thanh tra t i 10 B , ngành; ch o, hư ng d n, t ch c 2 t ki m tra chéo công tác văn thư, lưu tr t i các B , ngành trung ương và các ơn v tr c thu c. Ho t ng thanh tra, ki m tra ã góp ph n ưa công tác văn thư, lưu tr các B , ngành trung ương i vào n n p, ng th i C c Văn thư và Lưu tr Nhà nư c có căn c i u ch nh, b sung k p th i trong vi c tham mưu giúp B N i v và các cơ quan nhà nư c có thNm quy n ban hành các văn b n pháp lý nhà nư c v văn thư, lưu tr . d) H p tác qu c t trong lĩnh v c văn thư, lưu tr Góp ph n vào vi c ưa Lưu tr Vi t Nam ngày càng phát tri n, h i nh p v i Lưu tr qu c t , C c Văn thư và Lưu tr Nhà nư c không ng ng tăng cư ng t ch c các h i ngh , h i th o trao i nghi p v v i chuyên gia lưu tr các nư c. T năm 2004 n nay, C c ã t ch c 8 h i ngh khoa h c và t p hu n nghi p v v i s tham gia c a các ng nghi p n t các nư c Singapore, Malaysia, Liên bang Nga, Cu Ba, Úc, M , Trung Qu c, Hàn Qu c …; t ch c nhi u oàn i d h i ngh , h c t p, tham quan, kh o sát công tác văn thư, lưu tr t i các nư c. C c Văn thư và Lưu tr Nhà nư c còn tham gia tích c c các ho t ng c a các T ch c lưu tr qu c t mà Vi t Nam là thành viên g m: H i ng Lưu tr qu c t (ICA), Chi nhánh khu v c ông Nam Á c a H i ng Lưu tr qu c t (SARBICA) và Hi p h i Lưu tr các nư c có s d ng ti ng Pháp (AIAF). Năm 2004 ã t ch c thành công H i ngh toàn th l n th 14 c a Chi nhánh khu v c ông Nam Á (SARBICA). Ngoài ra, Lưu tr Vi t Nam ã thi t l p quan h song phương v i nhi u nư c như: Cu Ba, C ng hòa Pháp, Liên bang Nga, Trung Qu c, Hàn Qu c và các nư c trong khu v c ông Nam Á. 2. Qu n lý tài li u t i các Trung tâm Lưu tr Qu c gia a) V thu th p, ch nh lý tài li u T năm 2004 n nay, các Trung tâm Lưu tr Qu c gia ã thu ư c 4.334 mét giá tài li u, trong ó, Trung tâm Lưu tr Qu c gia II thu ư c 675,5m, Trung tâm Lưu tr Qu c gia III thu ư c 3.658,5m, hơn 19.000 nh, 1.858 cu c băng cassette, 11 cu n phim i n nh và 146.311 t m phim, m t s ĩa VCD, CD và băng video. Nhìn chung, công tác thu th p, b sung tài li u vào các Trung tâm Lưu tr Qu c gia ã có nh ng chuy n bi n tích c c: tài li u thu v ngày càng có ch t lư ng; thành ph n tài li u a d ng, phong phú, ngoài tài li u hành chính còn thu ư c tài li u khoa h c k thu t, tài li u nghe nhìn và tài li u cá nhân, gia ình, dòng h tiêu bi u. Tuy nhiên, công tác thu th p, b sung tài li u v n còn h n ch , ó là chưa thu ư c d t i m toàn
 4. b tài li u ã n h n giao n p t các ngu n n p lưu; các lo i hình tài li u nghe nhìn, tài li u cá nhân, gia ình, dòng h thu ư c còn ít so v i ti m năng hi n có. V ch nh lý tài li u, gi i quy t cơ b n tình tr ng tài li u bó gói l n x n thu ư c qua nhi u năm trư c khi ban hành Pháp l nh Lưu tr qu c gia, ư c s quan tâm c a các c p có thNm quy n, t năm 2004 n nay, các Trung tâm Lưu tr Qu c gia ti p t c ư c Nhà nư c c p kinh phí th c hi n m t s án chuyên môn như án “Ch ng nguy cơ h y ho i tài li u …” và án “X lý tài li u a b - Hán nôm”, ã ti n hành ch nh lý, xác nh giá tr , th ng kê, l p cơ s d li u, t o i u ki n cho vi c qu n lý, ph c v tra tìm và khai thác s d ng tài li u hi u qu hơn. K t qu án “Ch ng nguy cơ h y ho i tài li u …” giai o n I (1999-2005) là các Trung tâm Lưu tr Qu c gia ã ch nh lý và l p cơ s d li u tra tìm ư c 29 phông, kh i phông lưu tr và 3 công trình xây d ng cơ b n (3.873 m g m 282.348 h sơ); 23.296 t m b n ; 2.131 gi s n phNm băng ghi âm và 8.800 nh. Chuy n sang giai o n II (2006-2010) c a án, n nay ã ch nh lý ư c 35 phông (2.215,5m), 450 gi băng, 150 cu n phim, 15.957 nh. án “X lý tài li u a b - Hán nôm” b t u tri n khai t năm 2005 n nay, Trung tâm Lưu tr Qu c gia I và II ã ch nh lý 11.570 và biên m c 1.400 ơn v s b ; biên m c và hi u ính trên 14.200 ơn v a b ; riêng năm 2007 ã ch nh lý 2.806 ơn v s b , biên m c và hi u ính 4.900 ơn v a b và s b . Bên c nh ó, các Trung tâm Lưu tr Qu c gia II và III tri n khai k ho ch hàng năm và ã ch nh lý 234,1 mét tài li u c a 12 phông lưu tr ; phân lo i, th ng kê 4.400 nh, 160 băng video. Sau khi ch nh lý, nhìn chung h sơ, tài li u u ư c l p m c l c h sơ và xây d ng cơ s d li u qu n lý và tra tìm, ph c v khai thác s d ng. b) V b o qu n tài li u áp ng yêu c u b o v tài li u theo tinh th n Ch th 05 c a Th tư ng Chính ph , hi n nay, c 4 Trung tâm Lưu tr Qu c gia u có kho lưu tr chuyên d ng, ã duy trì ư c nhi t , Nm trong kho b ng h th ng các trang thi t b hi n i b o qu n an toàn tài li u. V i s lư ng trên 30.000 mét giá tài li u ang b o qu n t i các Trung tâm Lưu tr Qu c gia trên các v t mang tin khác nhau (g , v i, da, gi y, phim nh, băng ghi âm …), công tác b o quan luôn ư c coi tr ng và t lên hàng u. Công tác tu b , ph c ch kéo dài tu i th cho tài li u ư c ti n hành thư ng xuyên. T năm 2004 n nay, th c hi n k ho ch ư c giao hàng năm, s lư ng tài li u tu b ư c là 37.608 t , trong ó các Trung tâm Lưu tr Qu c gia tu b 14.798 t tài li u, Trung tâm Tu b ph c ch tài li u lưu tr 22.810 t tài li u; b ng ngu n kinh phí án “Ch ng nguy cơ h y ho i tài li u …” các Trung tâm Lưu tr Qu c gia ã tu b ư c 646.673 t tài li u, l p phông b o hi m tài li u ghi âm trên ĩa CD-ROM ư c 2.058 gi s n phNm. phòng ng a r i ro cho tài li u lưu tr , ti p theo án “Châu – M c b n” (k t thúc năm 2004), thay cho vi c l p b n sao b o hi m trên CD-ROM, năm 2005, C c Văn thư và Lưu tr Nhà nư c b t u nghiên c u tri n khai vi c l p b n sao b o hi m tài
 5. li u lưu tr trên microfilm, ng th i l p b n sao s d ng k thu t s trong án “B o hi m tài li u lưu tr qu c gia”. c) V t ch c s d ng tài li u lưu tr Tăng cư ng phát huy giá tr tài li u lưu tr là yêu c u quan tr ng c a Th tư ng Chính ph trong Ch th 05 và là m c tiêu cu i cùng c a công tác lưu tr . Ho t ng này ã ư c tri n khai b ng nhi u hình th c. Trong 5 năm (2004-2008), các Trung tâm Lưu tr Qu c gia ã ph c v 18.249 lư t c gi , v i 74.178 h sơ và tư li u lưu tr , trong ó năm 2007 ã ph c v 4.179 lư t c gi và s d ng 16.546 h sơ, tư li u và năm 2008 ã ph c v 5.081 lư t c gi , s d ng 25.291 h sơ, tư li u lưu tr . S lư ng c gi và h sơ, tư li u lưu tr ưa ra ph c v xã h i v i con s ngày càng tăng ã kh ng nh ư c s phát tri n c a công tác s d ng tài li u lưu tr t i các Trung tâm Lưu tr Qu c gia so v i trư c ây, nh t là so v i th i kỳ trư c khi ban hành Pháp l nh Lưu tr qu c gia (bình quân hàng năm ch kho ng 2.500 lư t c gi v i 4.500-5.000 h sơ). Bên c nh ó, các Trung tâm Lưu tr Qu c gia ã biên so n, xu t b n 5 cu n sách gi i thi u tài li u lưu tr , vi t hàng trăm bài công b tài li u lưu tr trên các báo, t p chí trong và ngoài ngành; ph i h p v i các cơ quan khác biên so n ho c cung c p tài li u xu t b n hàng ch c cu n sách chuyên trên cơ s thông tin ư c cung c p t tài li u lưu tr . Năm 2007, Ny m nh hơn n a vi c th c hi n Ch th 05, án “Phát huy giá tr tài li u lưu tr ” ư c xây d ng và năm 2008 b t u tri n khai th c hi n. n nay, các Trung tâm Lưu tr Qu c gia ang ti p t c biên so n cu n “L ch s Hà N i qua tài li u lưu tr ” (4 t p) và cu n “T ng ti n công M u Thân 1968 qua tài li u lưu tr ”; ã l p Danh m c tài li u h n ch s d ng c a 42 phông; biên d ch 14.779 tiêu h sơ t ti ng Pháp sang ti ng Vi t, tuyên truy n gi i thi u tài li u lưu tr qua kênh truy n hình. T 2004 n nay, các Trung tâm Lưu tr Qu c gia ã t ch c 13 cu n tri n lãm và nhi u t trưng bày tài li u; tính riêng 2 năm 2007 và 2008 sau khi có Ch th 05, công tác này càng ư c tăng cư ng và ã t ch c ư c 10 cu c tri n lãm trong nư c. H p tác v i Lưu tr các nư c trong vi c tri n lãm tài li u lưu tr cũng ư c tăng cư ng. T năm 2005 n nay, C c Văn thư và Lưu tr Nhà nư c ã ph i h p v i Lưu tr các nư c Liên bang Nga, Cu Ba, Trung Qu c t ch c thành công 03 tri n lãm tài li u lưu tr t i Vi t Nam và t i các nư c i tác v các chuyên : “L ch s h p tác kinh t và khoa h c k thu t Vi t Nam – Liên Xô, 1950-1990”; “Quan h h p tác Vi t Nam – Cu Ba qua tài li u lưu tr ”, “Ch t ch H Chí Minh v i Trung Qu c”. Các cu c tri n lãm trên ã góp ph n làm tăng giá tr tài li u lưu tr không nh ng trong nư c mà còn nư c ngoài. Ngoài ra, các Trung tâm Lưu tr Qu c gia còn t ch c ón ti p hàng trăm oàn khách tham quan trong nư c và nư c ngoài; xây d ng phim tư li u gi i thi u các ho t ng lưu tr và v tài li u lưu tr . II. T I CÁC B , NGÀNH TRUNG ƯƠNG
 6. 1. Th c hi n ch c năng qu n lý v văn thư, lưu tr theo th m quy n a) T ch c h i ngh ph bi n, quán tri t Ngh nh 110, Ngh nh 111 và Ch th 05 c a Th tư ng Sau khi Ngh nh 110, Ngh nh 111 và c bi t khi Ch th 05 ư c ban hành, các B , ngành trung ương ã tích c c th c hi n các bi n pháp tuyên truy n, ph bi n. Bên c nh vi c sao g i văn b n, a s các B , ngành ã t ch c h i ngh ph bi n n lãnh o, cán b , công ch c c a cơ quan và các ơn v tr c thu c v hai Ngh nh và Ch th 05, ho c k t h p trong chương trình h i ngh công tác văn phòng và trong các l p t p hu n, b i dư ng nghi p v văn thư, lưu tr . Theo báo cáo c a 44 cơ quan, h u h t các B , ngành trung ương ã t ch c h i ngh ph bi n Ngh nh 110, 111 và m l p t p hu n công tác văn thư, lưu tr . K t qu là trên 200 h i ngh , l p t p hu n ã ư c t ch c, trong ó, cao nh t có T p oàn Bưu chính Vi n thông Vi t Nam (20 h i ngh và l p t p hu n), B Khoa h c và Công ngh (17 h i ngh ); có 18/44 B , ngành trung ương t ch c H i ngh và ban hành văn b n tri n khai th c hi n Ch th 05. b) Ban hành văn b n thi hành các quy nh v văn thư, lưu tr . Nh ng năm g n ây, nh t là sau khi Ngh nh 110, Ngh nh 111 và Ch th 05 ư c ban hành, vi c rà soát, s a i, b sung và ban hành các văn b n qu n lý, ch o v văn thư, lưu tr ư c ti n hành tích c c hơn. K t qu các B , ngành ã ban hành ư c 279 văn b n, t p trung ch y u vào các n i dung như: Ch th v tăng cư ng công tác văn thư, lưu tr ; Quy ch công tác văn thư, lưu tr cơ quan; Quy ch xây d ng và ban hành văn b n; Quy ch ti p nh n, x lý và gi i quy t văn b n i, văn b n n; Quy nh v vi c l p h sơ hi n hành và giao n p h sơ, tài li u vào lưu tr cơ quan; B ng th i h n b o qu n tài li u …. c bi t, t ch c công tác văn thư, lưu tr trong i u ki n c i cách hành chính nhà nư c, ã có 10 cơ quan, t ch c trung ương ban hành quy trình nghi p v theo tiêu chuNn ISO 9001-2000. Nh ng cơ quan ban hành tương i y văn b n qu n lý, ch o là: ngành Công an (14 văn b n quy ph m pháp lu t), Vi n ki m sát nhân dân t i cao (12 văn b n), B Công thương (12 văn b n), B Văn hóa – Th thao và Du l ch, Thông t n xã Vi t Nam (25 văn b n và quy trình nghi p v ), T p oàn Bưu chính vi n thông (10 văn b n). c) Ki m tra, hư ng d n vi c th c hi n các quy nh v văn thư, lưu tr . Th c hi n phân c p qu n lý trong công cu c c i cách n n hành chính, ho t ng ki m tra càng tr nên c n thi t. Ki m tra và hư ng d n th c hi n pháp lu t văn thư, lưu tr i v i các ơn v tr c thu c ư c Ny m nh hơn khi Ch th 05 ư c ban hành, ã k p th i ưa ra bi n pháp ch n ch nh công tác văn thư, lưu tr t i các ơn v cơ s d n i vào n n p. Theo báo cáo nh n ư c, h u h t các B , ngành trung ương ã ch ng tri n khai th c hi n ki m tra thư ng xuyên i v i các ơn v tr c thu c và hư ng ng tham gia các t ki m tra chéo. Nh ng cơ quan th c hi n t t công tác ki m tra trong 5 năm qua là: B Y t (400 lư t), Ki m toán Nhà nư c (85 lư t và 100% ơn v ư c ki m tra 3
 7. l n). B Tài chính (100% các ơn v ư c ki m tra 2 l n), B Công thương (9 lư t v i 300 ơn v ). d) Th c hi n ch báo cáo th ng kê nh kỳ v văn thư, lưu tr . Báo cáo th ng kê nh kỳ hàng năm v văn thư, lưu tr ã ư c các B , ngành trung ương quan tâm th c hi n hơn, c bi t là sau khi B N i v ban hành Quy t nh s 13/2005/Q -BNV và Quy t nh s 14/2005/Q -BNV, c th : năm 2004 ch có 25/60, năm 2005 có 34/60, năm 2008 có 41/52 và năm 2009 có 37/52 B , ngành trung ương th c hi n báo cáo th ng kê t ng h p công tác văn thư, lưu tr . Tuy nhiên, v n còn nhi u B , ngành trung ương chưa th c hi n y ch báo cáo th ng kê nh kỳ v văn thư, lưu tr theo quy nh. Báo cáo th ng kê năm 2008, n nay còn 15 B , ngành trung ương chưa th c hi n; ch t lư ng báo cáo còn h n ch và th i gian th c hi n còn ch m so v i yêu c u. ) Tình hình t ch c, biên ch văn thư, lưu tr T ch c văn thư, lưu tr c a các B , ngành trung ương hi n nay ang có s khác nhau v tên g i, cơ c u t ch c, a v pháp lý và biên ch . Theo báo cáo nh n ư c, 6 B , ngành trung ương thành l p Phòng Văn thư – Lưu tr ; Phòng Hành chính và Phòng Lưu tr (6 cơ quan); B ph n, T Văn thư, Lưu tr trong Phòng Hành chính (8 cơ quan) và các mô hình: Phòng Văn thư và Phòng Lưu tr ; Phòng Hành chính và Phòng Lưu tr - Thư vi n; Phòng Hành chính – Văn thư - Lưu tr ; Phòng Hành chính – Lưu tr ; Phòng Hành chính – T ch c và Phòng Lưu tr ; T Văn thư, T Lưu tr thu c Phòng Hành chính ho c Phòng Hành chính – T ch c; Văn thư Lưu tr thu c T hành chính; B ph n Văn thư, Lưu tr thu c văn phòng… Tuy nhiên, vi c thi t k mô hình t ch c, b trí biên ch h p lý th c hi n ư c m c tiêu và nhi m v công tác văn thư, lưu tr cũng ư c nhi u lãnh o quan tâm. N i b t trong vi c duy trì phát tri n n nh t ch c văn thư, lưu tr trong toàn ngành t Trung ương n các ơn v cơ s nh ng năm qua có ngành Qu c phòng và ngành Ki m sát. Biên ch cán b làm văn thư, lưu tr cũng ư c các B , ngành trung ương ư c tăng cư ng c v s lư ng và ch t lư ng, v cơ b n áp ng ư c yêu c u công vi c. Tính n nay, t ng s biên ch làm công tác này các B , ngành là 1.601/44 cơ quan báo cáo, trong ó có 12 biên ch có trình sau i h c, 401 i h c, 55 sơ c p (c a 9 cơ quan), còn l i là trung c p; h u h t nh ng biên ch ư c ào t o chuyên ngành khác ã ư c b i dư ng nghi p v văn thư, lưu tr . Nh ng cơ quan b trí th c hi n ch c năng văn thư và ch c năng lưu tr 2 phòng khác nhau thì thư ng có biên ch l n, như: Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam (61 biên ch ), B Qu c phòng (39 biên ch ), B K ho ch và u tư (20 biên ch ), B Công thương (19), B Giáo d c và ào t o (21) …; a s các B , ngành b trí 3-4 cán b văn thư và 2-3 cán b lưu tr . V ch t lư ng, biên ch văn thư, lưu tr nhi u cơ quan, t ch c có trình i h c và sau i h c như Văn phòng Chính ph 23/23, Văn phòng Qu c h i 17/17, T p oàn Bưu chính Vi n thông Vi t Nam (12/12), Vi n ki m sát nhân dân t i cao (13/13), B Tài nguyên và Môi trư ng (8/8), B Khoa h c và Công ngh 7/7, B o hi m xã h i Vi t Nam 27/28.
 8. 2. Th c hi n n i dung nghi p v văn thư a) Th c hi n các quy nh v so n th o và ban hành văn b n Trong quá trình so n th o và ban hành văn b n, h u h t các cơ quan, t ch c trung ương ã th c hi n theo quy nh t i Ngh nh 110 và Thông tư Liên t ch s 55/2007/TTLT-BNV-VPCP. K t qu ã h n ch áng k tình tr ng tùy ti n v th th c và k thu t trình bày văn b n, công tác so n th o và ban hành văn b n ã d n i vào n n p, góp ph n hi n i hóa và nhanh chóng hoàn thi n quy trình so n th o và ban hành văn b n trong công cu c c i cách hành chính. Tuy nhiên, qua th c t thanh tra, ki m tra, m t s B , ngành trung ương v n chưa ch p hành t t Ngh nh 110 và Thông tư 55, c th : h u h t hình th c văn b n chuyên ngành chưa ư c th a thu n th ng nh t v i B trư ng B N i v trư c khi ban hành; chưa th ng nh t gi a các văn b n và theo úng th th c, k thu t trình bày c a Thông tư 55; v n còn hi n tư ng ký văn b n sai thNm quy n và chưa ki m soát ư c úng s lư ng nhân b n. b) Qu n lý văn b n - Qu n lý văn b n i, văn b n n: Nhi u cơ quan ã ng d ng ph n m m qu n lý văn b n i, văn b n n, t o i u ki n cho i u hành và gi i quy t công vi c hi u qu hơn. Tuy nhiên, còn nhi u ph n m m v n chưa áp ng ư c h t v n t ra c a qu n lý văn b n, như: chưa áp ng ư c úng trình t qu n lý văn b n cũng như quy trình, th t c gi i quy t công vi c; chưa t o ư c Danh m c văn b n có k t c p áp ng ư c yêu c u qu n lý văn b n, nh t là khi chuy n giao t p lưu vào Lưu tr cơ quan; chưa áp ng ư c quy trình gi i quy t văn b n n. Nhi u cơ quan chưa th c hi n úng trình t qu n lý văn b n: tình tr ng b qua khâu ki m tra soát xét văn b n t i Văn thư cơ quan trư c khi ký ban hành; không óng d u vào b n g c văn b n lưu t i Văn thư; lưu văn b n n t i Văn thư cơ quan; t ch c s p x p b n lưu chưa theo th t ăng ký, l p quá nhi u s qu n lý văn b n. - L p h sơ hi n hành: Công tác l p h sơ hi n hành và giao n p h sơ, tài li u vào lưu tr cơ quan c a các B , ngành trung ương ã có nh ng chuy n bi n tích c c. Nhi u cơ quan ã xây d ng Danh m c h sơ hàng năm; 23/44 cơ quan, t ch c th c hi n l p h sơ trong quá trình gi i quy t công vi c. Th c hi n ch l p h sơ hi n hành tương i có n n p là: B Tài chính, Văn phòng Chính ph . Văn phòng Ch t ch nư c, Thông t n xã Vi t Nam, T ng công ty Thép Vi t Nam, T p oàn Bưu chính Vi n thông Vi t Nam, Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam …. Song, v n còn ph n l n các cơ quan m i ch quan tâm n l p h sơ công vi c i v i tài li u chuyên ngành. c) Qu n lý và s d ng con d u T t c các cơ quan, t ch c u th c hi n qu n lý và s d ng con d u theo úng quy nh c a Nhà nư c. Trong nh ng năm g n ây, chưa x y ra trư ng h p m t d u hay
 9. s d ng d u cơ quan sai quy nh. Tuy nhiên, v n còn nhi u cơ quan s d ng chưa úng m u d u n. 3. Th c hi n các n i dung nghi p v lưu tr a) Thu th p, b sung tài li u S bi n chuy n tích c c trong l p h sơ công vi c làm ti n cho tài li u thu v Lưu tr cơ quan ư c tăng v s lư ng và ch t lư ng. V s lư ng v a qua, nh ng cơ quan, t ch c thu ư c nhi u tài li u n h n vào Lưu tr cơ quan là: Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam (5.258m), T p oàn Bưu chính Vi n thông Vi t Nam (2.000m), Tòa án nhân dân t i cao (1.607m), B Tài chính (1.200-1.500m); B Công thương (910m), T p oàn i n l c Vi t Nam (3.000m). Tuy nhiên, v n còn s lư ng l n tài li u ã n h n chưa ư c thu th p vào Lưu tr cơ quan, h sơ thu v v n trong tình tr ng b gói; 20/44 cơ quan chưa thu ư c toàn di n thành ph n tài li u phông lưu tr cơ quan. b) Ch nh lý tài li u Sau năm 2004 (t khi Ngh nh 111 và các văn b n hư ng d n ư c ban hành), công tác ch nh lý tài li u các B , ngành trung ương có cơ s tri n khai. Tài li u ư c thu th p, b o qu n t i lưu tr c a h u h t các B , ngành trung ương, v cơ b n ã ư c ch nh lý và l p công c tra c u; tình tr ng tài li u t n ng ã gi m áng k . Tiêu bi u trong công tác này là các cơ quan: T p oàn Bưu chính, Vi n thông Vi t Nam (trên 2.400m); T ng công ty Thép Vi t Nam (1.150m); B o hi m xã h i Vi t Nam (trên 1000m); B Tài chính (trên 1.200m); B Công thương (910m); B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn (700m). c) Giao n p tài li u vào các Trung tâm Lưu tr Qu c gia. Ch n p lưu h sơ, tài li u vào Trung tâm Lưu tr Qu c gia ã ư c các B , ngành trung ương th c hi n nghiêm túc hơn. M t s cơ quan ã giao n p tài li u v i s lư ng l n như: B Tài chính 745m (17.071 h sơ); B Công thương trên 431m; Văn phòng Qu c h i 1.836 cu n băng ghi âm và 769 c p tài li u; T p oàn i n l c Vi t Nam (700m); T p oàn Bưu chính Vi n thông Vi t Nam trên 550m. Tuy nhiên, v n còn m t s B , ngành trung ương chưa th c hi n giao n p tài li u vào Trung tâm Lưu tr Qu c gia theo quy nh như: B Tư pháp, B Giáo d c và ào t o, y ban Dân t c; B o hi m xã h i Vi t Nam, Thông t n xã Vi t Nam, Vi n Khoa h c xã h i Vi t Nam, ài Truy n hình Vi t Nam và m t s t ch c kinh t nhà nư c. d) B o qu n tài li u lưu tr Th c hi n yêu c u c a Th tư ng Chính ph trong Ch th 05, h u h t B , ngành trung ương u b trí kho lưu tr trong tr s làm vi c c a cơ quan, b o m di n tích và trang thi t b c n thi t ph c v công tác b o qu n tài li u. Theo báo cáo nh n ư c, bên c nh h th ng kho lưu tr chuyên d ng ngành Qu c phòng v i quy mô l n và trang thi t b hi n i, t tiêu chuNn theo hư ng d n t i Thông tư s 09/2007/TT- BNV, di n tích kho lưu tr c a nhi u cơ quan ư c m r ng so v i năm 2008, ngay t khi thi t k tr s làm vi c ho c c i t o nâng c p kho lưu tr , áp ng yêu c u k
 10. thu t b o qu n an toàn tài li u, như: Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam (2.360m2, phòng c 40m2, di n tích làm vi c 80m2, tăng 360m2 so v i năm 2006); T p oàn i n l c Vi t Nam (2.000m2); ài Truy n hình Vi t Nam (kho chuyên d ng 366,4m2, kho không chuyên d ng 226m2 và 2.072m2 kho t m); B o hi m xã h i Vi t Nam (352m2 kho và 140m2 di n tích làm vi c); B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn (400m2 kho và 60m2 làm vi c); không còn cơ quan, t ch c chưa b trí kho ho c b trí kho mà không áp ng ư c yêu c u b o qu n an toàn tài li u. Ch v sinh kho tàng và tài li u các B , ngành trung ương cũng ư c th c hi n thư ng xuyên. ) T ch c s d ng tài li u Cùng v i vi c tăng cư ng phát huy giá tr tài li u lưu tr các Trung tâm Lưu tr Qu c gia, t ch c s d ng tài li u lưu tr các B , ngành trung ương cũng có nhi u ti n b , nhìn chung ã ph c v k p th i, có hi u qu cho ho t ng c a cơ quan và yêu c u c a xã h i. S lư ng ngư i khai thác tài li u và s lư ng h sơ, tài li u ưa ra ph c v ngày càng tăng, hình th c t ch c s d ng tài li u ngày càng a d ng, phong phú. Trong 5 năm qua, lưu tr c a 42 B , ngành Trung ương ã ph c v g n 18 tri u lư t c gi v i trên 35 tri u h sơ cùng nhi u phim nh, tư li u lưu tr cho gi i quy t công vi c hàng ngày c a cơ quan là ch y u. Trong ó, 2 C c H sơ B Công an ph c v 16.590.597 lư t ngư i khai thác tài li u; ngành Qu c phòng 110.785 lư t v i 177.817 h sơ, tài li u; Tòa án nhân dân t i cao 8.095 lư t v i 34.666.000 bút l c; B o hi m xã h i Vi t Nam 33.265 lư t v i 23.532 h sơ, 110 văn b n và 15 công trình; T p oàn Công nghi p Than và Khoáng s n Vi t Nam 5.500 lư t ngư i; B Ngo i giao ph c v 451 lư t c gi v i 2.439 h sơ, 278 tư li u và 2.300 nh, cung c p ph n l n tài li u lưu tr ph c v biên so n các n phNm. Ngoài ra, T p oàn D u khí Vi t Nam, B Ngo i giao, B Khoa h c và Công ngh … ã cung c p nhi u tài li u có giá tr ph c v cho các t tri n lãm tài li u lưu tr do C c Văn thư và Lưu tr Nhà nư c ph i h p v i Lưu tr các nư c t ch c. Bên c nh ó, công tác t ch c s d ng tài li u lưu tr t i các B , ngành trung ương v n còn nh ng t n t i: thi t b ph c v khai thác, s d ng tài li u còn thô sơ, công c tra c u ch y u là m c l c h sơ, m t s cơ quan v n chưa l p ư c m c l c qu n lý và tra tìm tài li u, hình th c t ch c s d ng còn nghèo nàn, ch y u v n là ph c v th ng theo yêu c u tr c ti p; vi c ch ng thông tin, gi i thi u tài li u lưu tr còn r t h n ch . III. ÁNH GIÁ CHUNG 1. Ưu i m Qua 5 năm th c hi n Ngh nh 110, Ngh nh 111 c a Chính ph và 2 năm Ch th 05 c a Th tư ng Chính ph , công tác văn thư, lưu tr t i các B , ngành trung ương ã có nh ng ưu i m n i b t sau ây: a) Công tác tuyên truy n, ph bi n pháp lu t văn thư, lưu tr ã t o ư c s chuy n bi n tích c c trong nh n th c c a lãnh o các c p và cán b , công ch c v vai trò
 11. c a tài li u lưu tr i v i s ch o, i u hành, gi i quy t công vi c hàng ngày c a cơ quan, t ó nâng cao tinh th n trách nhi m, tính t nguy n tuân th pháp lu t v văn thư, lưu tr . Th c ti n nh ng năm qua cho th y, nh ng B , ngành dành ư c s quan tâm c a ngư i ng u v công tác văn thư, lưu tr thì vi c th c hi n pháp lu t văn thư, lưu tr ó t k t qu t t, hi u qu cao. b) H th ng văn b n qu n lý nhà nư c v văn thư, lưu tr ã k p th i th ch hóa ch trương, ư ng l i c a ng; kh ng nh ư c vai trò, ch c năng qu n lý nhà nư c, phù h p v i i u ki n kinh t - xã h i và trình phát tri n c a Lưu tr Vi t Nam. c) Cơ s v t ch t và kinh phí cho ho t ng văn thư, lưu tr ã ư c các c p, các ngành quan tâm, u tư áng k , t p trung vào các công vi c tr ng tâm như: c i t o, nâng c p ho c xây d ng m i kho lưu tr ; mua s m trang thi t b b o qu n; ào t o, b i dư ng cán b ; t ch c thu th p; ch nh lý tài li u và ng d ng công ngh thông tin vào công tác văn thư, lưu tr . d) Biên ch , cán b làm văn thư, lưu tr t ng bư c ư c tăng cư ng; công tác ào t o, b i dư ng nghi p v ư c chú tr ng, trình chuyên môn c a cán b văn thư, lưu tr ư c nâng lên, áp ng ngày càng t t hơn yêu c u công tác c a cơ quan và xã h i. Nh ng k t qu trên là do nh ng nguyên nhân ch y u sau ây: M t là, ư c s quan tâm, ch o c a ng và Nhà nư c, c bi t là s ch o toàn di n c a B N i v i v i công tác văn thư, lưu tr , bên c nh vi c xây d ng, ban hành văn b n, C c Văn thư và Lưu tr Nhà nư c ã tích c c th c hi n nhi u bi n pháp tăng cư ng qu n lý, ch o, như: thanh tra, ki m tra, hư ng d n nghi p v ; t ch c, ch o vi c ki m tra chéo công tác văn thư, lưu tr ; t ch c t ng k t nh kỳ công tác văn thư, lưu tr ; t ch c t p hu n các văn b n m i ban hành; t ch c các l p b i dư ng nghi p v Hai là, nh có s quan tâm, ch o c a lãnh o các B , ngành trung ương th hi n qua vi c ban hành các văn b n qu n lý, ch o; ki n toàn t ch c biên ch ; u tư cơ s v t ch t, kinh phí cho các ho t ng nghi p v văn thư, lưu tr . Ba là, cán b văn thư, lưu tr các B , ngành trung ương ã phát huy tính ch ng trong công vi c, làm t t ch c năng tham mưu cho lãnh o các c p trong vi c t ch c th c hi n pháp lu t và các nhi m v công tác văn thư, lưu tr c a cơ quan. B n là, s ti n b c a khoa h c, công ngh nh t là yêu c u hi n i hóa, xây d ng Chính ph i n t cùng ti n trình c i cách n n hành chính nhà nư c và h i nh p qu c t tác ng m nh m ns i m i công tác văn thư, lưu tr . 2. T n t i Bên c nh nh ng k t qu t ư c, công tác văn thư, lưu tr t i các B , ngành trung ương v n còn nh ng t n t i, h n ch cơ b n sau: a) Ý th c pháp lu t trong công tác văn thư, lưu tr c a lãnh o và cán b , công ch c m t s cơ quan còn h n ch , nhi u cơ quan, t ch c v n chưa th c hi n úng quy
 12. trình qu n lý văn b n i, văn b n n; chưa l p h sơ trong quá trình gi i quy t công vi c, ã qua hơn 2 năm th c hi n Ch th 05 nhưng n nay v n còn nhi u cơ quan chưa thu th p ư c d t i m tài li u n h n n p lưu vào Lưu tr cơ quan và Lưu tr l ch s , còn nhi u c c, t ng c c chưa thành l p ư c lưu tr cơ quan và còn s lư ng l n tài li u m t s B , ngành trung ương v n chưa ư c ch nh lý, khó th c hi n ư c m c tiêu” … gi i quy t xong cơ b n tình tr ng tài li u t n ng vào năm 2010”; ph n l n tài li u chưa l p ư c cơ s d li u ph c v tra tìm, làm ch m ti n trình hi n i hóa công tác văn thư, lưu tr ; v n còn nh ng cơ quan th c hi n ch báo cáo th ng kê chưa nghiêm túc. b) S lư ng văn b n qu n lý văn thư, lưu tr ban hành ư c nhi u nhưng ch t lư ng còn h n ch , h th ng văn b n còn chưa ng nh t gi a các cơ quan, n i dung chưa t p trung, nh l , ch ng chéo nên hi u l c th c t c a văn b n chưa cao. c) Cơ s v t ch t và kinh phí u tư cho công tác văn thư, lưu tr tuy ã ư c quan tâm hơn trư c, nhưng nhìn chung còn chưa áp ng ư c yêu c u công vi c; kho lưu tr m t s cơ quan, t ch c còn thi u di n tích; trang thi t b còn thi u và thô sơ; kinh phí cho ho t ng nghi p v lưu tr còn h n ch . d) Vi c ki n toàn t ch c, biên ch văn thư, lưu tr các B , ngành trung ương phát tri n b n v ng, n nh trong nh ng năm g n ây g p nhi u khó khăn; nh t là i ngũ cán b văn thư, lưu tr m t vài B , ngành trung ương và ơn v tr c thu c còn thi u, trình chuyên môn chưa áp ng yêu c u trong giai o n m i. Nh ng t n t i trên là do nh ng nguyên nhân ch y u sau: M t là, các c p lãnh o m t s cơ quan trung ương chưa nh n th c y , toàn di n công tác văn thư, lưu tr chưa dành s quan tâm úng m c n công tác này. Hai là, cũng t nh n th c mà vi c ch p hành pháp lu t văn thư, lưu tr nhìn chung chưa nghiêm, tính răn e i v i hành vi vi ph m pháp lu t văn thư, lưu tr h u như chưa có. Pháp lu t chưa k p th i i u ch nh y và c th các quan h xã h i trong qu n lý công tác văn thư, lưu tr và tài li u lưu tr ; các văn b n hư ng d n thi hành Ngh nh 110, Ngh nh 111 ban hành còn ch m, chưa y , thi u ng b và trong m t s trư ng h p chưa áp ng ư c yêu c u. Ba là, nhi u v n v nghi p v công tác văn thư, lưu tr mà th c t ang òi h i c p bách v n chưa gi i quy t ư c y và c th , như: t ch c và nh m c các ho t ng văn thư, lưu tr ; B ng th i h n b o qu n tài li u hình thành ph bi n trong ho t ng c a các cơ quan, t ch c; Danh m c s 2 ngu n n p lưu tài li u vào các Trung tâm Lưu tr Qu c gia; qu n lý tài li u lưu tr i n t … Ph n 2. PHƯƠNG HƯ NG, NHI M V CÔNG TÁC VĂN THƯ, LƯU TR TRONG TH I GIAN T I th c hi n có hi u qu quy nh pháp lu t v văn thư, lưu tr t i các B , ngành trung ương trong th i gian t i, c n ti p t c Ny m nh tri n khai các nhi m v và yêu c u c th c a Th tư ng Chính ph trong Ch th 05 như sau:
 13. 1. i v i B N i v , C c Văn thư và Lưu tr Nhà nư c a) Ny m nh ti n trình xây d ng, so n th o, trình cơ quan nhà nư c có thNm quy n ban hành Lu t Lưu tr và các Ngh nh, Thông tư hư ng d n thi hành nh m hoàn thi n h th ng pháp lu t v văn thư, lưu tr . b) Tích c c tuyên truy n, ph bi n pháp lu t và t ch c t p hu n văn b n m i v văn thư, lưu tr ; thư ng xuyên thanh tra vi c thi hành pháp lu t, ki m tra và hư ng d n nghi p v ; ki m tra chéo và t ng k t công tác thi ua, khen thư ng trong lĩnh v c văn thư, lưu tr . c) Tăng cư ng vi c nghiên c u ng d ng công ngh thông tin trong văn thư, lưu tr ; ti p t c nghiên c u ban hành y các quy trình, nh m c, tiêu chuNn nghi p v văn thư, lưu tr . d) K p th i tham mưu cho các cơ quan nhà nư c có thNm quy n trong vi c ban hành ho c i u ch nh, b sung các ch i v i cán b , công ch c, viên ch c văn thư, lưu tr . ) Ny m nh công tác thu th p, sưu t m tài li u lưu tr , nh t là tài li u lưu tr quý, hi m vào các Trung tâm Lưu tr Qu c gia; nghiên c u ng d ng các thành t u khoa h c công ngh vào vi c b o qu n an toàn, b o hi m và qu n lý, khai thác tài li u lưu tr ; thư ng xuyên t ch c trưng bày tài li u lưu tr ; t ch c gi i m t và ch ng công b , gi i thi u, t o thu n l i cho vi c khai thác tài li u lưu tr ư c nhanh chóng và hi u qu . 2. i v i các B , ngành trung ương a) Ch ng, b o m tính thư ng xuyên, liên t c vi c tuyên truy n vai trò c a tài li u lưu tr trong ch o, gi i quy t công vi c hàng ngày nâng cao hơn n a ý th c pháp lu t v văn thư, lưu tr . b) Tăng cư ng công tác rà soát, ban hành y văn b n, phù h p v i th c ti n qu n lý; t ch c ki m tra; hư ng d n nghi p v văn thư, lưu tr i v i các i tư ng qu n lý. c) Ti p t c u tư kinh phí cho vi c hi n i hóa công tác văn thư, lưu tr như: xây d ng, c i t o kho lưu tr , mua s m trang thi t b ; ng d ng công ngh thông tin trong văn thư, lưu tr . d) Ch o th c hi n t t vi c l p h sơ và giao n p h sơ, tài li u vào lưu tr cơ quan và lưu tr l ch s theo quy nh; xây d ng và tri n khai th c hi n k ho ch x lý tài li u t n ng ngay trong năm nay và năm ti p theo; l p cơ s d li u qu n lý, tra tìm, a d ng hóa các hình th c s d ng tài li u nh m tăng cư ng phát huy giá tr tài li u lưu tr . ) Ti p t c ki n toàn t ch c, biên ch văn thư, lưu tr , t o i u ki n công ch c, viên ch c văn thư, lưu tr , nh t là các cơ quan, ơn v cơ s ư c nâng cao chuyên môn nghi p v t tiêu chuNn theo quy nh và phát tri n toàn di n, áp ng ư c yêu c u công vi c trong giai o n m i.
 14. C C TRƯ NG Nơi nh n: - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - Văn phòng Qu c h i; - Văn phòng Ch t ch nư c; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Tòa án nhân dân t i cao; Vũ Th Minh Hương - Ki m toán nhà nư c; - Các T p oàn kinh t nhà nư c và T ng công ty 91; - B N i v ( báo cáo); - Lãnh o C c (03); - Các ơn v thu c và tr c thu c C c; - Website C c VTLTNN; - Lưu: VT, NVTW.
Đồng bộ tài khoản