Báo cáo số 696/BC-BYT

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
40
lượt xem
3
download

Báo cáo số 696/BC-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Báo cáo số 696/BC-BYT về việc công tác y tế tháng 7 năm 2008 do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo số 696/BC-BYT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ----- c l p - T do - H nh phúc ------ S : 696/BC-BYT Hà N i, ngày 18 tháng 7 năm 2008 BÁO CÁO CÔNG TÁC Y T THÁNG 7 NĂM 2008 (t ngày 21/6/2008 n 20/7/2008) Kính g i: Văn phòng Chính ph I. TÌNH HÌNH CÔNG TÁC Y T THÁNG 7 NĂM 2008 A. CÔNG TÁC Y T D PHÒNG (t ngày 21/6/2008 n ngày 20/7/2008) 1. Tình hình d ch b nh 1.1.Viêm ph i do vi rút (Cúm A H5N1): Trong tháng không ghi nh n trư ng h p m c m i. T ng s m c/ch t t u năm n nay trên c nư c là 5/5 (s li u ã ư c rà soát và báo cáo b sung). Tích lũy c nư c tính t trư ng h p m c u tiên (tháng 12/2003) n nay là 106 trư ng h p m c, 52 trư ng h p ch t t i 36 t nh/thành ph . 1.2.Tiêu ch y c p nguy hi m nghi do phNy khuNn t : Trong tháng ghi nh n 441 trư ng h p m c m i t i 18 t nh/thành ph , trong ó có 67 trư ng h p dương tính v i phNy khuNn t , không có t vong. Tích lũy s m c/ch t trên c nư c t u năm n nay là 4.143/0, tích lũy s dương tính v i phNy khuNn t là 649 trư ng h p. 1.3.Thương hàn (A01): Trong tháng có 11 a phương ghi nh n v i t ng s m c/ch tlà 78/0. Tích lu s m c/ch t trên c nư c t u năm n nay là 444/0. So v i cùng kỳ năm2007, s m c gi m 10%, không có t vong. 1.4.Viêm não vi rút (A83-A89): Trong tháng có 17 a phương ghi nh n v i t ng s m c/ch t là 44/0. T ng s ca tích lũy m c/ch t trên c nư c t u năm n nay là 408/3. So v i cùng kỳ năm 2007, s m c tăng 18%, s ch t gi m 02 trư ng h p. 1.5.S t xu t huy t (A90): Trong tháng có 27 a phương ghi nh n v i t ng s m c/ch t là 7.606/8. Tích lũy s m c/ch t trên c nư c t u năm n nay là 22.918/24. So v i cùng kỳ năm 2007, s m c gi m 31%, s ch t gi m 30%. 1.6.Viêm gan Vi rút (B15-B19): Trong tháng có 45 a phương ghi nh n v i t ng s m c/ch t là 707/0. T ng s ca m c/ch t tích lũy trên c nư c t u năm n nay là 3.078/2. So v i cùng kỳ năm 2007, s m c gi m 14,3%, s ch t tăng 01 trư ng h p. 1.7.Viêm màng não do não mô c u (A39.0): Trong tháng có 09 a phương ghi nh n v i t ng s m c/ch t là 43/0. Sau khi rà soát, báo cáo b sung t tháng 5 và tháng 6,
  2. tính n nay s tích lu s m c/vong trên c nư c 289/0. So v i cùng kỳ năm 2007, s m c tăng 1,3 l n, s ch t gi m 02 trư ng h p. 1.8.D ch h ch (A20): Trong tháng không ghi nh n trư ng h p nào. Tích lũy s m c/ch t trên c nư c t u năm n nay là 0/0. 1.9.S t rét: Trong tháng có 35 a phương ghi nh n v i t ng s b nh nhân s t rét là 1.756, không có trư ng h p t vong. T ng s ca m c/ch t tích lũy trên c nư c t u năm n nay là 15.991/5 (s li u ã ư c rà soát và báo cáo b sung). So v i cùng kỳ năm 2007, s m c gi m 39%, ch t gi m 03 trư ng h p. 2. Ho t ng Y t d phòng Trong tháng, B Y t ti p t c ki m tra và ch o các a phương Ny m nh công tác phòng ch ng d ch, c bi t là các d ch b nh như: d ch s t xu t huy t, d ch tiêu ch y c p nguy hi m trong ó có nguyên nhân t phNy khuNn t . B Y t cũng ã ch o ki m tra tình hình phân b và s d ng kinh phí phòng ch ng d ch s t xu t huy t các a phương, b o m kinh phí phòng ch ng d ch ư c c p y cho cơ s và ư c s d ng úng m c ích. B Y t ang xây d ng d th o các văn b n hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t phòng ch ng b nh truy n nhi m, g m 02 Ngh nh và 03 Quy t nh c a Th tư ng Chính ph . Ti p t c ch nh s a hoàn thi n d th o Quy t nh c a Th tư ng Chính ph phê duy t Chương trình phòng ch ng b nh t t trong các cơ s giáo d c thu c h th ng giáo d c qu c dân theo ý ki n góp ý c a Văn phòng Chính ph . Ph i h p v i V Công tác H c sinh Sinh viên chuNn b t ng k t công tác y h c th m h a sau 02 năm th c hi n Ch th c a Th tư ng Chính ph v tăng cư ng công tác y h c th m ho . B. CÔNG TÁC KHÁM CH A B NH Trong tháng, B Y t tích c c ch o các cơ s khám ch a b nh v công tác thu dung, chNn oán, i u tr ngư i b tiêu ch y c p, kh ng ch không t vong do t x y ra. Tăng cư ng các bi n pháp phòng ch ng lây nhi m Cúm A(H5N1) và s t xu t huy t t i các t nh, thành ph phía Nam. Tích c c ki m tra các b nh vi n th c hi n Ch th 06 c a B trư ng B Y t v nâng cao ch t lư ng khám ch a b nh. Ti p t c ch o th c hi n Ch th s 05/2004/CT-BYT v ch n ch nh công tác cung ng và s d ng thu c trong b nh vi n. T p trung ch o, hư ng d n tri n khai th c hi n Ngh nh 43/2006/N -CP v trao quy n t ch t ch u trách nhi m v th c hi n nhi m v , t ch c biên ch và tài chính i v i ơn v s nghi p công l p. ChuNn b t p hu n cho Giám c các b nh vi n v công tác qu n lý b nh vi n. Ti p t c ch o công tác chăm sóc i u dư ng ch ng nhi m khuNn trong b nh vi n; thanh ki m tra qu n lý hành ngh y tư nhân; tri n khai công tác i u dư ng ph c h i ch c năng và ng d ng công ngh thông tin trong qu n lý b nh vi n. C. CÔNG TÁC PHÒNG CH NG HIV/AIDS a. Tình hình nhi m HIV/AIDS
  3. Tính n 18/7/2007, s trư ng h p nhi m HIV hi n còn s ng là 130.373, s b nh nhân AIDS hi n t i là 26.931, s ngư i nhi m HIV t vong là 39.769 trư ng h p, trong ó: - So v i tháng 6/2008, s ngư i phát hi n có HIV gi m 131 trư ng h p, s b nh nhân AIDS gi m 363 trư ng h p, s t vong gi m 190 trư ng h p. - So v i tháng 7/2007, s ngư i phát hi n có HIV tăng 384 trư ng h p, s b nh nhân AIDS gi m 90 trư ng h p, s t vong do AIDS gi m 3 trư ng h p Tháng 7/08 Tháng 7/07 Tháng 6/08 N i dung báo cáo (17/06/08 n (17/06/07 n (17/05/08 n 16/7/08) 16/7/07) 16/7/08) S ngư i nhi m HIV 1.876 1.492 2.007 S b nh nhân AIDS 316 406 679 S t vong do AIDS 199 202 389 b. Ho t ng ki m soát và phòng, ch ng HIV/AIDS B Y t ch trì oàn công tác c a U ban 50 i ki m tra công tác phòng, ch ng AIDS và phòng, ch ng t n n ma tuý, m i dâm t i 2 t nh B n Tre và H u Giang. T ch c giao ban và t p hu n phòng, ch ng HIV/AIDS cho cán b chuyên trách kh i B , ngành, oàn th , Trung ương. Ph i h p v i Văn phòng Chính ph chuNn b t ch c H i th o khoa h c v Can thi p gi m tác h i trong d phòng lây nhi m HIV và i u tr nghi n các ch t d ng thu c phi n. Làm vi c v i Ban phong trào y ban Trung ương M t tr n T qu c Vi t Nam v vi c ph i h p xây d ng k ho ch phát ng phong trào phòng, ch ng HIV/AIDS t i xã phư ng và khu dân cư. Ph i h p v i các t ch c qu c t và D án Qu Toàn c u hoàn thi n án Qu Toàn c u vòng 8 và trình T ch c Qu Toàn c u t i Thu S . Tham gia oàn giám sát tình hình th c hi n pháp lu t trong m t s lĩnh v c xã h i c bi t là phòng, ch ng HIV/AIDS và ma tuý c a U ban các v n xã h i c a Qu c h i t i 02 t nh Tuyên Quang và Hà Giang. B Y t ã tích c c ph i h p v i các cơ quan thông tin i chúng Ny m nh tuyên truy n ngư i dân hi u chính xác v thu c Methadone. B Y t cũng ã ph i h p v i các cơ quan ch c năng nh m nâng cao năng l c c ng ng trong tuyên truy n, v n ng và qu n lý i tư ng h n ch t i a các trư ng h p nhi m m i HIV. D. CÔNG TÁC AN TOÀN V SINH TH C PH M a. Tình hình ng c th c ph m Trong tháng x y ra 26 v ng c th c phNm x y ra t i 18 t nh/thành ph : k L k, Bình Thu n, B c Giang, B c Ninh, B c Liêu (2), B n Tre, Hà Giang (4), H i Dương (2), Thành ph H Chí Minh, Hưng Yên, Lai Châu, Qu ng Nam, Qu ng Ngãi, Tây
  4. Ninh (2), Thái Nguyên, Trà Vinh (2), Vũng Tàu, Yên Bái (2). S ngư i tham gia các b a ăn là 12.023 ngư i, s ngư i ng c th c phNm là 2452 ngư i, trong ó có 2248 ngư i nh p vi n. S ngư i t vong: 04 trong ó B c Giang 01 (nghi ng do tóp m l n nhi m vi khuNn t c u S.aureus); B c Liêu 01 (do con so); Hà Giang 02 (do th t bò ch t và u ng rư u). Nguyên nhân gây ra các v ng c g m: Vi sinh v t (16 v ), th c phNm có c (07 v ) và chưa rõ nguyên nhân 03 v . Tích lu t u năm n ngày 16/07/2008, c nư c có 116 v ng c th c phNm v i t ng s ngư i m c 5922 ngư i, trong ó có 46 ngư i t vong. b. Ho t ng b o m an toàn v sinh th c ph m Trong tháng, B Y t ã ban hành quy t nh thu h i khNn c p trên toàn qu c s n phNm th c phNm ch c năng Supai 99 – Tongket Ali Plus và thông báo khNn trên các phương ti n thông tin i chúng c nh báo ngư i tiêu dùng v nh ng tác h i nguy hi m có th x y ra do dùng th c phNm ch c năng này. Ph i h p v i ài Truy n hình Vi t Nam (VTV1) phát sóng thông i p “An toàn th c phNm phòng ch ng d ch tiêu ch y c p nguy hi m” và xây d ng phóng s v ng c th c phNm t p th có y u t phNy khuNn t t i B c Ninh. Xây d ng k ho ch phân ph i t rơi phòng ch ng d ch Tiêu ch y c p nguy hi m cho 18 t nh/thành ph x y ra d ch trong năm 2007 và 2008. Phân công cán b thư ng tr c phòng, ch ng d ch và giám sát d ch ch t ch . Hoàn thành án nâng c p trung tâm ki m nghi m ATVSTP thành vi n ki m nghi m ATVSTP. Tri n khai ý ki n ch o c a Th tư ng Chính ph t i công văn s 4589/VPCP- KGVX ngày 11/7/2008 v Ny m nh các bi n pháp nh m ngăn ch n hi u qu tình tr ng ng c th c phNm t p th , tăng cư ng thanh tra, ki m tra vi c th c hi n các quy nh pháp lu t v v sinh an toàn th c phNm i v i các b p ăn t p th , cơ s s n xu t, ch bi n, kinh doanh th c phNm, th c năng ph c v các khu công nghi p, trư ng h c. B Y t ã ph i h p v i B Giáo d c và ào t o ban hành Thông tư liên t ch s 08/2008/TTLT/BYT-BG T ngày 08/7/2008 hư ng d n b o m an toàn v sinh th c phNm trong trư ng h c; trình Chính ph ban hành Ngh nh s 79/2008/N -CP ngày 18/7/2008 Quy nh h th ng t ch c qu n lý, thanh tra và ki m nghi m v v sinh an toàn th c phNm. Ti p t c các ho t ng xây d ng D án Lu t An toàn th c phNm và các văn b n quy QPPL khác, ã góp ý D th o Quy t nh phê duy t Chi n lư c t ng th và các chính sách b o h s n xu t công nghi p trong nư c phù h p các cam k t qu c t và quy nh c a WTO. E. TH C HI N CÁC CÔNG TÁC TR NG TÂM KHÁC 1. Công tác T ch c cán b B Y t ã khNn trương hoàn thành án s p x p 77 ơn v tr c thu c B trình Th tư ng Chính ph phê duy t; ti p t c hoàn thi n ch c năng nhi m v các ơn v v , c c theo Ngh nh 188/2007/N -CP; t ch c h i ngh v công tác t ch c cán b , quán tri t quan i m xây d ng h th ng t ch c h th ng y t cơ s và các văn
  5. b n quy ph m pháp lu t hi n hành như: Thông tư liên t ch s 03/2008/TTLT-BYT- BNV ngày 25/4/2008, Thông tư s 05/2008/TT-BYT ngày 14/5/2008 c a B Y t v hư ng d n ch c năng nhi m v và cơ c u t ch c b máy dân s - k ho ch hoá gia ình a phương. B Y t ã th c hi n nghiêm ch o c a Th tư ng Chính ph v quy nh ch ngh hưu i v i cán b . 2. Công tác K ho ch Tài chính B Y t ã ti n hành ki m tra, ôn c các a phương tri n khai Quy t nh s 47/2008/Q -TTg ngày 02/4/2008 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t án u tư xây d ng, c i t o và nâng c p b nh vi n a khoa huy n và b nh vi n a khoa khu v c s d ng v n trái phi u Chính ph và các ngu n v n h p pháp khác giai o n 2008-2010, trong ó ã t ch c 01 H i ngh hư ng d n tri n khai t i Hà N i cho các t nh phía B c và 01 H i ngh cho các t nh phía Nam. Ph i h p v i các ơn v ch c năng chuNn b h sơ và th t c trình Chính ph ban hành trái phi u Chính ph cho u tư nâng c p tr m y t xã, b nh vi n lao, tâm th n, ung bư u, chuyên khoa nhi và m t s b nh vi n a khoa t nh thu c vùng mi n núi, khó khăn theo Ngh quy t s 18/2008/QH12 c a Kỳ h p th ba, Qu c h i khoá XII. T ng h p nhu c u và l p k ho ch u tư xây d ng các Tr m y t xã vùng khó khăn theo Quy t nh s 950 c a Th tư ng Chính ph . ChuNn b báo cáo v y t Tây Nam B và báo cáo v tình hình y t Tây Nguyên. B Y t ã t ch c t quy t toán các công trình xây d ng năm 2007, ti n hành i u chuy n v n và thNm nh các k ho ch thanh lý tài s n c a m t s ơn v tr c thu c. Xây d ng d th o k ho ch hành ng c a Chính ph th c hi n Ngh quy t s 18/2008/QH12 c a Kỳ h p th ba, Qu c h i khoá XII; hi n ang xin ý ki n các B ngành trư c khi trình Chính ph . 3. Công tác H p tác Qu c t Trong tháng, B Y t có m t s ho t ng h p tác qu c t như ti p trư ng i di n c a T ch c Y t th gi i (WHO) và các i tác chính c a ngành y t như U ban châu Âu (EU), Luxembourg, AusAid, Giám c Ngân hàng Tái thi t c KFW. B Y t ã ký k t Tuyên b Hà N i v y t tăng cư ng công tác i u ph i và hi u qu c a u tư nư c ngoài cho ngành Y t . ã tháp tùng Th tư ng Chính ph thăm chính th c Hoa Kỳ, ký B n ghi nh v th c phNm, th c ăn chăn nuôi và s n phNm y t và th o lu n 10 n i dung h p tác trong th i gian t i và ang chuNn b b n K ho ch hành ng h p tác v i Hoa Kỳ th c hi n nh ng n i dung hai bên ã th ng nh t. i di n lãnh o B Y t ã d l k ni m Qu c Khánh nư c H p ch ng qu c Hoa Kỳ (ngày 04/7/2008) và Qu c khánh nư c C ng hoà Pháp (ngày 14/7/2008); ti p Phó ô c William D. Crowder, tư l nh H m i 7 Hoa Kỳ liên quan n t khám ch a b nh tình nguy n c a tàu USNS Mercy t i Nha Trang và nhân d p này, B Y t ã th o lu n công tác ng phó c u h trong trư ng h p có thiên tai, th m ho . 4. Công tác Qu n lý dư c B Y t ã ban hành Quy t nh s 24/2008/Q -BYT ngày 11 tháng 07 năm 2008 c a B Y t v ban hành quy nh v t ch c và ho t ng c a nhà thu c b nh vi n, Quy t nh s 22/2008/Q -BYT ngày 02/7/2008 v vi c u quy n th c hi n ch c
  6. năng qu n lý m phNm cho Ban Qu n lý khu kinh t thương m i M c Bài-Tây Ninh t i khu kinh t M c Bài-Tây Ninh. Hoàn thi n Thông tư hư ng d n xu t nh p khNu thu c hoàn thi n quy ch l y m u thu c xác nh ch t lư ng. Ti p t c xây d ng m t s văn b n như: Quy nh ho t ng c a chu i nhà thu c; Quy ch qu n lý nhà thu c B nh vi n; án Quy ho ch m ng lư i lưu thông phân ph i thu c; Danh m c các ho t ch t th BA/BE; Quy nh v yêu c u th lâm sàng ph c v công tác ăng ký thu c lưu hành t i Vi t Nam; Quy nh t m th i v vi c s d ng thu c cai nghi n ma túy Cedemex và Bông Sen t i c ng ng, D th o Quy t nh c a th tư ng Chính ph v vi c ban hành Quy nh yêu c u v thu c kháng HIV trong trư ng h p khNn c p. B Y t ti p t c tr l i các câu h i c a doanh nghi p v vi c tri n khai thông tư 04/2008/TT-BYT ngày 12/5/2008 hư ng d n ghi nhãn thu c và ã làm công văn hư ng d n chung cho các doanh nghi p. X lý m t s v vi c liên quan thu c gi Augmentin phát hi n trên a bàn Hà N i Ngoài ra, B Y t ã t ch c các oàn công tác kh o sát, ki m tra tình hình giá thu c t i 2 mi n Nam, B c; t ch c bu i làm vi c gi a các B , ngành v i 03 Công ty th c hi n d tr lưu thông thu c; t ch c cu c h p t i Thành ph H Chí Minh, à N ng v i S y t , b nh vi n, công ty dư c c a các t nh Duyên h i mi n Trung v qu n lý giá thu c và báo cáo t i u hành th trư ng trong nư c tình hình giá thu c. 5. Công tác B o hi m y t : B Y t ã ph i h p v i U ban Các v n xã h i c a Qu c h i ti p thu, gi i trình các ý ki n c a i bi u Qu c h i v d án Lu t B o hi m Y t . Ti p t c hoàn thi n Ngh nh s a i, b sung Ngh nh 63/2005/N -CP ngày 16/5/2005 c a Chính ph và d th o Thông tư hư ng d n và hoàn thi n D th o thông tư liên t ch hư ng d n th c hi n b o hi m y t t nguy n i v i thành viên thu c h c n nghèo. D th o Quy t nh s a i, b sung Quy t nh 102/2002/Q -BYT ngày 14/1/2002 c a B Y t v ban hành danh m c d ch v k thu t ph c h i ch c năng và Thông tư hư ng d n th c hi n b o hi m y t (BHYT) cho ngư i có th BHYT b nhi m HIV/AIDS. B Y t ã ti n hành ki m tra th c hi n BHYT t i b nh vi n a khoa Bình nh, B nh vi n N i ti t Trung ương và l p k ho ch ki m tra th c hi n chính sách BHYT 6 tháng cu i năm 2008. 6. Công tác S c kh e - Bà m tr em ã t ch c các l p t p hu n gi ng viên tuy n t nh cho 20 t nh v n i dung l ng ghép d ch v chăm sóc s c kho sinh s n và 35 t nh v n i dung cung c p d ch v thân thi n cho v thành niên và thanh niên theo k ho ch ào t o trong Chương trình m c tiêu Qu c gia phòng ch ng m t s b nh xã h i, b nh d ch nguy hi m, HIV/ADIS. B Y t ti p t c hi u ính b n th o 4 c p nh t hư ng d n ChuNn Qu c gia v các d ch v chăm sóc s c kho sinh s n. Hoàn thi n cương Nghiên c u i u tra t vong m , t vong sơ sinh. ChuNn b K ho ch u th u in n tài li u và trang thi t b cho Chương trình M c tiêu Qu c gia. Cùng v i chuyên gia, ti p t c hoàn ch nh K ho ch hành ng Qu c gia v c u s ng tr nh . Ti p t c rà soát m u báo cáo, b ng ki m tra trong h S c kho sinh s n.
  7. ã ch o 100% s t nh hoàn thành b sung vitamin A li u cao trong t ngày vi ch t dinh dư ng và 18 t nh khó khăn hoàn thành tNy giun k t h p b sung vitamin A li u cao t k t qu t t. T ch c khai trương 2 nhà máy s n xu t nư c m m b sung s t trong khuôn kh d án “B sung ch t s t vào nư c m m do t ch c GAIN tài tr v i s n lư ng l n mi n Trung và mi n Nam. 7. Công tác Y Dư c h c c truy n: B Y t ang d th o chuNn b Quy t nh ban hành “Quy trình k thu t Y h c c truy n”. T p trung nghiên c u xây d ng d th o án c ng c và phát tri n m ng lư i khám ch a b nh b ng y h c c truy n tuy n t nh, huy n và xã giai o n 2015, t m nhìn 2020. B Y t làm vi c v i Trung ương h i ông y Vi t Nam v vi c nghiên c u xây d ng d th o Thông tư c a B trư ng Bô Y t hư ng d n xét t ng gi i thư ng H i Thư ng Lãn Ông cho nh ng ngư i có nhi u thành tích su t x c trong lĩnh v c Y dư c c truy n. B Y t ã ch o S Y t và Thành h i ông y thành ph Hà N i t ch c sơ k t tình hình th c hi n Ngh quy t liên t ch s 26/NQLT-BYT- H Y năm 1994 và xây d ng phương hư ng phát tri n Y dư c c truy n khi thành ph Hà N i m r ng. Làm vi c v i H i ông y các t nh Bình Thu n, B n Tre v vi c tri n khai Quy t nh s 222/2003/Q -TTg ngày 3/11/2003 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t Chính sách qu c gia v Y dư c c truy n n năm 2010. 8. Công tác Pháp ch B Y t ã t ch c h i th o t c xây d ng D án Lu t Khám b nh, ch a b nh. Ti p t c hoàn thi n D th o Ngh nh Hư ng d n chi ti t thi hành m t s i u c a Lu t Phòng, ch ng b nh truy n nhi m. ánh giá Ngh inh s 45/2005/N -CP ngày 06/4/2005 c a Chính ph v vi c x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c y t . Ban hành Quy t nh c a B trư ng B Y t phê duy t chương trình ph bi n pháp lu t n năm 2010. Tri n khai vi c xét t ng nhà giáo nhân dân, nhà giáo ưu tú l n th 10 theo hư ng d n c a B Giáo d c và ào t o. Ngoài ra, trong tháng B Y t còn t ch c thăm và t ng quà các cơ quan báo chí nhân ngày Báo chí Vi t Nam 21/6. Ti p t c th c hi n vi c ph i h p v i các cơ quan liên quan trong vi c t ch c xây d ng và phát sóng chương trình "S c kho là vàng"; gi i thi u và chuNn b phát sóng Chương trình S c kh e và Cu c s ng (O2TV) trên kênh VCTV10 t 1/8/2008. 9. Công tác Thanh tra Trong tháng 7 năm 2008, Thanh tra B ã ti p 14 lư t ngư i khi u n i t i Cơ quan B yêu c u gi i quy t các th c m c, khi u n i v thương t t, ch lương chưa tho áng, chính sách b o hi m y t . ã gi i quy t ư c 64 ơn thư khi u n i, t cáo, ph n ánh c a công dân thu c các lĩnh v c liên quan n y t . ã t ch c oàn thanh tra c nhi m v hành ngh y tư nhân t i Thái Nguyên, L ng Sơn và B nh vi n a khoa tư nhân B o Long (Hà Tây). Thanh tra v sinh an toàn th c phNm b p ăn t p th t i Thái Bình, Qu ng Ninh, Hà N i v i t ng s 23 cơ s , trong ó x lý 01 cơ s vi ph m, giao Thanh tra S Y t Hà N i x ph t, yêu c u kh c ph c phúc tra 10 cơ s . Tri n khai oàn thanh tra v thanh toán b o hi m y t t i Bình nh và ki m tra công tác b o hi m y t t i m t s ơn v . 10. Công tác Dân s – K ho ch hoá gia ình
  8. Tích c c tri n khai th c hi n Công i n s 695/C -TTg ngày 09/5/2008 c a Th tư ng Chính ph . B Y t cũng ã có công văn g i B N i v v vi c s a i, b sung Thông tư liên t ch s 08/2007/TTLT/BYT-BNV ngày 05/6/2008 gi a B Y t và B N i v hư ng d n nh m c biên ch s nghi p trong các cơ s y t nhà nư c. Có công văn g i U ban nhân dân các t nh thành ph v vi c n nh i ngũ cán b dân s - KHHG c p xã. Ph i h p v i Vi n Khoa h c giáo d c Vi t Nam – B Giáo d c và ào t o t ch c biên so n 02 tài li u tuyên truy n v S c kho sinh s n V thành niên/thanh niên cho cha m và th y cô giáo; ph i h p v i H i Sinh viên Vi t Nam xây d ng k ho ch giao lưu tìm hi u S c kho sinh s n trong sinh viên m t s trư ng i h c phía B c. Ti p t c xây d ng án “Ki m soát dân s vùng bi n, o và ven bi n” và án “Nâng cao ch t lư ng dân s Vi t Nam giai o n 2008-2012”. V t ch c b máy làm công tác Dân s – K ho ch hoá gia ình c p t nh và c p huy n, n nay ã có 60/64 t nh, thành ph có quy t nh thành l p Chi c c Dân s - K ho ch hoá gia ình (trong ó có 47 t nh có quy t nh b nhi m lãnh o Chi c c), 4/64 t nh/thành ph còn l i là Hà Giang, Tuyên Quang, Gia Lai và thành ph H Chí Minh ã xây d ng án thành l p Chi c c Dân s - K ho ch hoá gia ình theo thông tư 03/2008/TT-BYT trình UBND t nh/thành ph phê duy t quy t nh. T i c p huy n, 41/64 t nh/thành ph ã có quy t nh thành l p Trung tâm Dân s - K ho ch hoá gia ình c p huy n, 22/64 t nh ã xây d ng án thành l p Trung tâm Dân s - KHHG c p huy n trình UBND t nh quy t nh. Riêng t nh Nam nh không thành l p Trung tâm Dân s - KHHG c p huy n mà giao nhi m v công tác Dân s - KHHG cho Phòng Y t c p huy n th c hi n. Ngày 18/7/2008, B Y t ã t ch c thành công H i ngh chuyên v công tác dân s -k ho ch hóa gia ình toàn qu c; H i ngh ã ư c Th tư ng Chính ph Nguy n T n Dũng ch trì và ch o H i ngh . 11. Công tác Khoa h c - ào t o Hoàn ch nh h sơ chương trình khung ào t o i h c và Cao ng kh i ngành khoa h c s c kho g i B Giáo d c - ào t o phê duy t. Hư ng d n các ơn v tri n khai th c hi n án ào t o c tuy n cho vùng khó khăn. Ph i h p v i chuyên gia c a Ngân hàng Phát tri n châu Á (ADB) xây d ng d án kh thi H tr phát tri n h th ng y t . Ch o t ch c thanh tra công tác tuy n sinh i h c và Cao ng h chính quy t t c các cơ s ào t o tr c thu c B Y t . Xây d ng chương trình và tài li u ào t o ngư i chăm sóc ng ng HIV/AIDS. II. HO T NG C A LÃNH OB YT Trong tháng, Lãnh o B ã ti p t c t p trung ch o công tác phòng ch ng d ch tiêu ch y c p nguy hi m phía B c, d ch s t xu t huy t mi n Trung và Nam, ch o ki m tra vi c th c hi n Ch th 06 v nâng cao ch t lư ng khám ch a b nh, trình Chính ph Ngh nh quy nh h th ng t ch c qu n lý, thanh tra và ki m nghi m v sinh an toàn th c phNm, Ch th c a Th tư ng Chính v công tác dân s . Lãnh o b ki m tra và làm vi c m t s a phương phía B c và m t s ơn v tr c thu c. Ti p t c Ch o tri n khai Quy t nh 47/2007/Q -CP v u tư xây d ng b nh vi n tuy n huy n b ng trái phi u, ch o và tích c c ki m tra vi c kê khai giá thu c c a các công ty nh m bình n giá thu c trên th trư ng. Ph i h p v i Ban tuyên giáo
  9. Trung ương thông qua báo cáo Sơ k t 03 năm tri n khai Ngh quy t 46 và 05 năm tri n khai Ch th 06 c a Ban bí thư. Lãnh o B Y t ã làm vi c v i B trư ng B Công thương ph i h p phát tri n công nghi p dư c Vi t Nam và làm vi c v i B trư ng B Giáo d c và ào t o kiêm Phó Th tư ng Chính ph v phát tri n m t s trư ng i h c. Lãnh o b ti p và ng ch trì H i ngh qu c t v Arsenic v i Công chúa Thái Lan. III. K HO CH CÔNG TÁC THÁNG 8 NĂM 2008 1. Ti p t c ch o công tác phòng ch ng d ch b nh mùa hè, d ch s t xu t huy t, cúmA (H5N1) và các d ch b nh khác t i a phương và k p th i báo cáo Văn phòng Trung ương ng, Văn phòng Chính ph . 2. Tích c c ch o m b o ti n trình Chính ph các án còn t n ng t u năm. 3. Ti p t c hoàn thi n báo cáo Sơ k t 3 năm tri n khai Ngh quy t 46 và 05 năm tri n khai Ch th 06 c a Banbí thư xin ý ki n các a phương và hoàn thi n trình Ban Bí thư vào cu i quý III/2008. 4.Ti p t c c các oàn thanh tra công tác qu n lý nhà nư c v hành ngh y tư nhân t i H i Phòng, H i Dương, Hưng Yên, Qu ng Bình, Qu ng Tr , Th a Thiên Hu , Qu ng Nam, à N ng. Thanh tra v sinh an toàn th c phNm b p ăn t p th t i Thành ph H Chí Minh, Bình Dương, C n Thơ. Ti p t c tri n khai ki m tra kinh doanh bán hàng a c p t i các cơ s kinh doanh th c phNm ch c năng t i Thành ph H Chí Minh. 5. Ti p t c ch o n nh tình hình t ch c b máy và cán b làm công tác Dân s - K ho ch hoá gia ình t i a phương. Ki m tra tình hình th c hi n c a D án H tr phương ti n tránh thai do Qu dân s Liên hi p qu c (UNFPA) tài tr . i u ch nh k ho ch ho t ng và d toán ngân sách nhà nư c cho Chương trình m c tiêu qu c gia Dân s - K ho ch hoá gia ình năm 2008. H tr k thu t và giám sát ho t ng c a các B , ngành v tri n khai ph i h p tăng cư ng công tác tuyên truy n giáo d c v Dân s - K ho ch hoá gia ình giai o n 2008-2012. Trên ây là k t qu ho t ng c a B Y t tính t 21/6/2008 n 20/7/2008. B Y t xin g i Văn phòng Chính ph t ng h p và báo cáo Th tư ng Chính ph ./. B TRƯ NG Nguy n Qu c Tri u
Đồng bộ tài khoản