Báo cáo số 801/BC-BYT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
31
lượt xem
1
download

Báo cáo số 801/BC-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Báo cáo số 801/BC-BYT về công tác Y tế trong phòng chống và khắc phục hậu quả cơn bão số 6 năm 2006 do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo số 801/BC-BYT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 801/BC-BYT Hà N i, ngày 01 tháng 10 năm 2006 BÁO CÁO NHANH S 2 CÔNG TÁC Y T TRONG PHÒNG CH NG VÀ KH C PH C H U QU CƠN BÃO S 6 NĂM 2006 Kính g i: - U ban Qu c gia tìm ki m, c u n n. - Ban ch đ o phòng ch ng l t bão Trung ương Thư ng tr c Ban ch huy Phòng ch ng th m ho và tìm ki m, c u n n B Y t xin báo cáo công tác ch o các a phương trong công tác phòng ch ng và kh c ph c h u qu cơn bão s 6. Tính n 15h30 ngày 1/10/2006, tình hình thi t h i do bão và các ho t ng c a Y t các a phương như sau: Các cơ s y t trong vùng có nguy cơ ch u nh hư ng c a bão ã t ch c ng tr c 24/24/ gi , s n sàng ti p nh n, x trí c p c u n n nhân. 1. T i Hà Tĩnh: S ã b trí cán b tr c t i cơ quan, n nay chưa có thông tin thi t h i v ngư i và các cơ s y t do bão, các cơ s y t trong tình tr ng s n sàng ng phó v i các tình hu ngb t thư ng do báo s 6 gây ra. 2. T i Qu ng Bình: tính n 15h00 hôm nay chưa có thi t h i gì v ngư i và các cơ s y t do bão, /c Giám c S Y t ang i các a phương ch o tr c ti p công tác phòng ch ng lũ quét và s t l t do nh hư ng c a bão. 3. T i Qu ng Tr : n 14h20 hôm nay chưa có thi t h i gì l n v ngư i và cơ s y t . M t s cơ s y t trong vùng có nguy cơ b ng p l t ã ư c ch ng di d i, m b o an toàn. /c Giám c S Y t ang i ki m tra, ch o tr c ti p t i các vùng tr ng i m. 4. T i Th a Thiên Hu : Trung tâm y t huy n Nam ông b s p . S Y t ã c p 60 cơ s thu c phòng ch ng bão l t, 1.500.000 viên CloraminB; 600 kg CloraminB và 200 áo phao c u sinh cho các cơ s y t . n 11h30 sáng nay có Trung tâm y t huy n Phú Vang b t c mái. Các cơ s y t trong toàn t nh ã ti p nh n và x trí 14 trư ng h p tai n n do bão. Hi n nay s b nh nhân ang i u tr t i các trung tâm y t có nguy cơ ng p l t như sau: Qu ng i n; Phú L c; Hương Trà; Hương Thu ; Phong i n; thành ph Hu . S Y t ã ch o các Trung tâm d tr lương th c, th c phNm và nư c s ch dùng cho cơ s i u tr và b nh nhân trong 3 ngày. 4 i c p c u cơ ng v i thu c men, hoá ch t ã s n sàng chi vi n các cơ s .
  2. 5. T i Qu ng Nam: tính n 14h30 ngày 1/10 ã ti p nh n và x trí c p c u 44 n n nhân – trong ó có 27 b tai n n do bão, có 1 ca t vong do bão t i huy n Thăng Bình, có 4 nhà c a 2 trung tâm y t b t c mái, 3 tr m y t xã b s t do nh hư ng c a bão. 6. T i thành ph à N ng: Cán b S Y t ư c phân công i theo các t i tìm ki m, c p c u n n nhân, chưa t ng h p ư c y thông tin thi t h i v ngư i và các cơ s y t . Theo thông tin t Trung tâm c p c u 05: t t i 30/9 n 13h45 ngày 1/10 ã ti p nh n và x trí c p c u kho ng 100 n n nhân ã có 02 ngư i t vong do bão. 7. T i Qu ng Ngãi: n 11h sáng nay chưa có thi t h i v ngư i, ch có 01 ca gãy xương ùi do cây è t i Sơn T nh. Ngoài ra có 3 Trung tâm y t g m Bình Sơn, Lý Sơn và thành ph Qu ng Ngãi b v c a kính. 8. T i Bình nh: n 14h00 chưa có thông tin thi t h i v ngư i và các cơ s y t do bão. 9. T i Phú Yên: n 14h 30 chưa có thi t h i gì v ngư i và cơ s y t do bão s 6. oàn cán b Ban ch huy Phòng ch ng th m ho và tìm ki m, c u n n B Y t do BS Trương Xuân Hương - Phó Chánh văn phòng - Phó trư ng ban d n u cùng các thành viên c a C c Y t d phòng, C c An toàn v sinh th c phNm, V i u tr s xu t phát t Hà N i 6 gi sáng ngày 2/10 vào à N ng ki m tra, ch o và n m thông tin y nh t v thi t h i do bão t i các a phương, trên cơ s ó xu t các gi i pháp h u hi u nh t kh c ph c h u qu do bão gây ra. TL. B TRƯ NG Q.CHÁNH VĂN PHÒNG PHÓ TRƯ NG BAN THƯ NG TR C BAN CH HUY PHÒNG CH NG TH M HO VÀ TÌM KI M, C U N N B Y T Hán
Đồng bộ tài khoản