Báo cáo số 816/BC-BYT

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
52
lượt xem
4
download

Báo cáo số 816/BC-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Báo cáo số 816/BC-BYT về việc Tổng hợp các hoạt động y tế khắc phục hậu quả thảm hoạ tại Cần Thơ do Bộ y tế ban hành.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo số 816/BC-BYT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM *** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S 816/BC-BYT Hà N i, ngày 04 tháng 10 năm 2007 BÁO CÁO T ng h p các ho t đ ng y t kh c ph c h u qu th m ho t i C n Thơ Căn c vào đi n kh n s 07/VP ngày 30/9/2007 c a Văn phòng y ban Qu c gia tìm ki m, c u n n, B Y t xin báo cáo t ng h p các ho t đ ng y t kh c ph c h u qu s c s p đ c u C n Thơ ngày 26/9/2007 như sau : 1.Công tác ch đ o và h tr c a B Y t : Ngay sau khi nh n đư c tin tai n n x y ra, B Y t đã ch đ o các cơ quan, đơn v tr c thu c B và S Y t các t nh, thành ph trong khu v c x y ra tai n n ti n hành đ ng b các ho t đ ng h tr công tác c p c u, v n chuy n, ti p nh n và đi u tr n n nhân v i phương châm kh n trương, hi u qu , chính xác, đi u tr t i ch và giành ưu tiên t i đa cho vi c c u s ng các n n nhân, gi m đ n m c th p nh t t l t vong, tàn ph . 9 gi ngày 26/9/2007 - ngay sau khi nh n đư c thông tin, B Y t đã có công văn kh n s 6888/BYT-VP1 ch đ o b nh vi n Ch R y c l c lư ng và phương ti n h tr kh n c p C n Thơ trong công tác c p c u n n nhân. B nh vi n Ch R y đã c 29 bác s và đi u dư ng cùng thu c men và thi t b c p c u cơ đ ng g m các chuyên khoa: h i s c c p c u, ch nh hình, ngo i t ng quát và ngo i th n kinh do PGS-TS Trương Văn Vi t - Giám đ c B nh vi n làm trư ng đoàn h tr cho C n Thơ. 14 gi 30 l c lư ng h tr c a B nh vi n Ch R y chia thành 4 t công tác tăng cư ng cho B nh vi n Đa khoa TW C n Thơ, B nh vi n Tây Đô, Vi n quân y 121 và B nh vi n thành ph C n Thơ đ h tr các cơ s đi u tr theo phương châm c p c u, đi u tr t i ch , h n ch v n chuy n n n nhân đ n m c th p nh t. S Y t thành ph H Chí Minh cũng c bác s và đi u dư ng t các B nh vi n: 115, Bình Dân, Ch n thương ch nh hình và Trưng Vương t i h tr k p th i các cơ s đi u tr t i C n Thơ ; Quân y Quân khu 9 đã tăng cư ng 02 đ i c p c u t Vi n Quân y 120 (Ti n Giang) cho Vi n Quân y 121 (C n Thơ) và đi u tàu c p c u t i hi n trư ng đ ph i h p tham gia công tác tìm ki m c u n n 11 gi 30 ngày 26/9/2007 B trư ng B Y t đã ra Quy t đ nh s 3664/QĐ-BYT thành l p T công tác c a B Y t do Th trư ng Tr n Chí Liêm - Trư ng Ban ch huy Phòng ch ng th m ho và tìm ki m c u n n B Y t cùng TS Lý Ng c Kính - V trư ng V Đi u tr vào C n Thơ đ tr c ti p ch đ o công tác y t kh c ph c h u qu c a th m ho . Ngay t i 26/9/2007 T công tác đã có m t t i thành ph C n Thơ. Ngày 27/9/2007 B trư ng B Y t ban hành Quy t đ nh s 3697B/QĐ-BYT thành l p H i đ ng Chuyên gia chuyên ngành y t kh c ph c h u qu v m t s c kho , y t s c s p c u C n Thơ g m đ i di n lãnh đ o S Y t C n Thơ, B nh vi n Ch R y, các b nh vi n quân y, dân y và b nh vi n Tây Đô đ ch đ o và tư v n các v n đ chuyên môn các lĩnh v c chuyên khoa trong quá trình đi u tr n n nhân t i các B nh vi n trên đ a bàn thành ph C n Thơ. Ngày 27/9 B trư ng B Y t đã có thư khen và thư ng 290 tri u đ ng cho các đơn v y t tr c ti p ph c v . Và c p 8 máy th cho 3 b nh vi n: B nh vi n Đa khoa TW C n Thơ, B nh vi n Đa khoa thành ph C n Thơ, Quân y vi n 121. Đ n 14 gi ngày 28/9 các máy th đã đư c v n chuy n, l p đ t và đưa vào s d ng t i các b nh vi n nói trên. Ngay trong ngày 27/9/2007 cán b công ch c, viên ch c Cơ quan B Y t và m t s đơn v đã ng h các n n nhân 91 tri u đ ng. Tính đ n ngày 2/10/2007 s ti n thư ng cho các đơn v y t và s ti n ng h các n n nhân c a các cơ quan, đơn v trong ngành y t là trên 867 tri u đ ng (B Y t đã h tr m i ngư i t n n 3 tri u đ ng và m i ngư i b thương 2 triê đ ng). C c trư ng C c Qu n lý Dư c Vi t Nam có Công văn s 5494/QLD-PCD ngày 27/9/2007 ch đ o các S Y t C n Thơ, Vĩnh Long và các Công ty Dư c và V t tư y t t i C n Thơ và Vĩnh Long kh n trương chu n b các ngu n hàng, cung ng đ các lo i thu c, máu, d ch truy n và các phương ti n y t c n thi t đ ph c v công tác c u ch a n n nhân, C c s ưu
  2. tiên gi i quy t ngay các đơn hàng nh p kh u thu c phòng ch ng tai n n, thương tích không đ x y ra tình tr ng thi u thu c. 2.Tình hình thi t h i v ngư i : Theo báo cáo c a S Y t C n Thơ và B nh vi n Đa khoa TW C n Thơ, Có 126 n n nhân đư c đưa vào c p c u t i các cơ s đi u tr . Tính đ n ngày 04/10//2007 đã có 52 trư ng h p t vong – trong đó có 1 trư ng h p t vong t i Vi n quân y 121 Quân khu 9 do t n thương quá n ng, 77 n n nhân đang đư c đi u tr , có 1 n n nhân đư c chuy n v b nh vi n Ch R y và 19 n n nhân đã đư c ph u thu t. Hi n nay s n n nhân đang đư c đi u tr t i các b nh vi n: B nh vi n Đa khoa TW C n Thơ 29; B nh vi n Đa khoa thành ph C n Thơ 13; B nh vi n Tây Đô 06; Vi n quân y 121 Quân khu IX 29. Có 6 n n nhân n ng trong đó có 01 trư ng h p r t n ng, tiên lư ng x u. 100% n n nhân đã đư c ti p nh n và đi u tr mi n phí. Nhi u cán b , nhân viên c a các đơn v y t , sinh viên Đa h c Y dư c C n Thơ và Trư ng Cao Đ ng Y t C n Thơ đã t nguy n hi n máu ngay trong ngày tai n n x y ra nên hi n nay v n còn máu d tr ph c v công tác đi u tr cho các n n nhân. B Y t xin trân tr ng báo cáo và s ti p t c t ng h p s li u v tình hình c p c u, đi u tr n n nhân t i các b nh vi n trên đ a bàn thành ph C n Thơ./. TL.B TRƯ NG CHÁNH VĂN PHÒNG Đ Hán
Đồng bộ tài khoản