Báo cáo số 82/BC-CP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
61
lượt xem
2
download

Báo cáo số 82/BC-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Báo cáo số 82/BC-CP về việc mở rộng địa giới hành chính thủ đô Hà Nội do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo số 82/BC-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM --------- c l p - T do - H nh phúc --------------- S : 82/BC-CP Hà N i, ngày 29 tháng 5 năm 2008 BÁO CÁO TI P THU, GI I TRÌNH V VI C M R NG NA GI I HÀNH CHÍNH TH Ô HÀ N I (do Th tư ng Nguy n T n Dũng trình bày t i kỳ h p th 3 Qu c h i khoá XII) Ngày 13 tháng 5 năm 2008, t i kỳ h p th 3 Qu c h i khoá XII, Chính ph ã trình Qu c h i T trình v vi c m r ng a gi i hành chính thành ph Hà N i và Báo cáo v quá trình nghiên c u m r ng a gi i hành chính Th ô Hà N i. Ngày 14 tháng 5 năm 2008, các v i bi u Qu c h i ã th o lu n t i t và ngày 19 tháng 5 năm 2008, trong phiên h p toàn th t i h i trư ng, Qu c h i ã th o lu n v T trình và Báo cáo c a Chính ph . Qua th o lu n t i t , t i h i trư ng và t ng h p k t qu phi u xin ý ki n, i a s ý ki n c a các v i bi u Qu c h i tán thành ch trương m r ng a gi i hành chính Th ô Hà N i và u kh ng nh ây là ch trương l n, úng n, có ý nghĩa l ch s , nh m xây d ng Th ô văn minh, hi n i, trong th i kỳ công nghi p hóa - hi n i hóa và h i nh p kinh t qu c t , v i t m nhìn n năm 2030 - 2050 và trong tương lai xa hơn. a s ý ki n i bi u tán thành v i phương án m r ng a gi i hành chính thành ph Hà N i do Chính ph trình. Tuy nhiên, cũng còn nhi u ý ki n i bi u băn khoăn v cách làm, ph m vi, quy mô, i u ki n và l trình tri n khai th c hi n án. Chính ph xin trân tr ng ti p thu nh ng ý ki n r t trách nhi m và xác áng c a các v i bi u Qu c h i. Thay m t Chính ph , tôi xin báo cáo gi i trình thêm v m t s v n ã ư c các v i bi u nêu lên. 1. V quá trình chuNn b phương án m r ng a gi i hành chính Th ô Hà N i Công cu c xây d ng và phát tri n Th ô Hà N i luôn luôn là m i quan tâm hàng u c a ng, Nhà nư c và nhân dân ta. Ch t ch H Chí Minh ngay t khi tr v Th ô, sau th ng l i c a cu c kháng chi n ch ng th c dân Pháp xâm lư c, Ngư i ã dành nhi u th i gian ch o công tác quy ho ch và xây d ng Th ô. Các ng chí lãnh o ng u ng và Nhà nư c qua các th i kỳ cũng ã dành nhi u tâm huy t và s quan tâm c bi t cho công vi c này. Trong quá trình ch o xây d ng Th ô, v i t m nhìn chi n lư c lâu dài v phát tri n Th ô Hà N i, Ngh quy t 15-NQ/TW ngày 15 tháng 12 năm 2000 c a B Chính tr (khóa VIII) ã kh ng nh vai trò và v th c a Th ô Hà N i: "Là trái tim c a c nư c, u não chính tr - hành chính qu c gia, trung tâm l n v văn hoá, khoa h c, giáo d c, kinh t và giao d ch qu c t , Th ô Hà N i có vinh d l n, ng th i có trách nhi m h t s c n ng n ". Ngh quy t ch rõ: "Trong 10 năm t i, g n v i chu n b k ni m 1000 năm Thăng Long - Hà N i, thành ph ph i phát tri n kinh t - khoa h c công ngh - văn hoá - xã h i toàn di n, b n v ng; b o m xây d ng v cơ b n n n t ng v t ch t - k thu t và xã h i c a Th
  2. ô xã h i ch nghĩa giàu p, văn minh, thanh l ch, hi n i, m à b n s c ngàn năm văn hi n, nâng cao i s ng v t ch t và tinh th n c a nhân dân; ph n u tr thành m t trung tâm ngày càng có uy tín khu v c, x ng áng v i danh hi u Th ô Anh hùng". Pháp l nh Th ô s 29/2000/PL-UBTVQH10 ngày 28 tháng 12 năm 2000 c a y ban Thư ng v Qu c h i ã xác nh: "Xây d ng, phát tri n Hà N i - Th ô nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam, trái tim c a c nư c ngày càng giàu p, văn minh, hi n i; k th a và phát huy truy n th ng l ch s ngàn năm văn hi n Thăng Long - Hà N i, góp ph n xây d ng t nư c àng hoàng hơn, to p hơn", ng th i cũng kh ng nh: "Th ô Hà N i là trung tâm u não chính tr - hành chính qu c gia, trung tâm l n v văn hóa, khoa h c, giáo d c, kinh t và giao d ch qu c t c a c nư c". Như v y, có th hi u r ng Ngh quy t 15 c a B Chính tr và Pháp l nh Th ô c a y ban Thư ng v Qu c h i ã kh ng nh Th ô Hà N i là Th ô a ch c năng, m t mô hình th hi n s ti p n i quá trình hình thành và phát tri n c a Thăng Long - Hà N i. i u ó cũng òi h i Th ô Hà N i c n ư c xây d ng và phát tri n m t cách toàn di n, x ng t m là Th ô c a t nư c trong th i kỳ Ny m nh công nghi p hóa, hi n i hóa và trong tương lai v i quy mô dân s n nh s t kho ng 120 tri u ngư i; phù h p v i ch trương c a ng, Nhà nư c, nguy n v ng c a nhân dân; và cũng phù h p v i mô hình Th ô c a nhi u nư c trên th gi i. Sau khi có Ngh quy t 15 và Pháp l nh Th ô, Chính ph ã ch o các B , ngành ch c năng cùng v i y ban nhân dân thành ph Hà N i nghiên c u i u ch nh và b sung quy ho ch chung c a Th ô Hà N i nh m th c hi n các m c tiêu ã ra trong Ngh quy t 15 c a B Chính tr và Pháp l nh Th ô c a y ban Thư ng v Qu c h i. Qua nhi u năm th c hi n án quy ho ch chung Th ô Hà N i theo phê duy t c a Th tư ng Chính ph t năm 1998, Hà N i ã có nhi u l n xin i u ch nh c c b các khu ch c năng, th c t ó cho th y Th ô Hà N i ã và ang ph i gi i quy t hàng lo t v n b c xúc và tình tr ng quá t i, m t cân i ngày càng l n. Và trong quá trình xây d ng quy ho ch Th ô ã nh n th y rõ s nh hư ng lan t a c a m t ô th l n cũng như m i liên k t h u cơ trên các lĩnh v c kinh t - xã h i gi a Hà N i v i các a phương xung quanh. Vì v y, không th tìm các gi i pháp phát tri n Th ô ch trong ranh gi i quy ho ch c a Hà N i mà c n nghiên c u xây d ng quy ho ch Vùng Th ô r ng hơn nh m gi i quy t m t cách cơ b n và toàn di n các yêu c u t ra trong quá trình phát tri n c a Th ô Hà N i và các t nh trong Vùng. Chính ph ã giao nhi m v cho các cơ quan tham mưu l p án quy ho ch xây d ng Vùng Th ô Hà N i, ng th i thành l p Ban Ch o quy ho ch và u tư xây d ng Vùng Th ô Hà N i. Trong g n 6 năm nghiên c u án quy ho ch xây d ng Vùng Th ô v i mô hình Hà N i là ô th h t nhân liên k t phát tri n v i h th ng ô th c a các a phương trong Vùng; các chuyên gia quy ho ch trong và ngoài nư c ã t ch c nghiên c u, trao i qua hơn 20 cu c h i th o trong nư c và qu c t v i s tham gia c a các B , ngành, các a phương trong Vùng và c a nhi u nhà khoa h c, các h i ngh nghi p liên quan, các t ch c qu c t như WB, JICA, KOIKA, ADB cùng nhi u t ch c qu c t khác. Qua quá trình nghiên c u quy ho ch xây d ng Hà N i và quy ho ch xây
  3. d ng Vùng Th ô ã ch ra không gian và h th ng h t ng k thu t, h t ng xã h i hi n h u c a Hà N i không th áp ng ư c t c ô th hóa, s c hút u tư ngày càng l n và s gia tăng dân s ngày càng cao làm cho m t dân s k c thư ng trú 2 và dân s vãng lai ã kho ng 5.000 ngư i/km và n u tính riêng khu v c n i ô ã lên n trên 11.600 ngư i/km2 (1) Rõ ràng vi c m r ng a gi i hành chính Th ô Hà N i phát tri n v i nh ng ý tư ng trong quy ho ch phát tri n Vùng, v a b o m không gian cho Hà N i phát tri n b n v ng trong giai o n trư c m t cũng như trong tương lai lâu dài, v a t o i u ki n cho Hà N i phát tri n toàn di n, x ng áng là trung tâm u não chính tr - hành chính qu c gia, trung tâm l n v văn hóa, khoa h c, giáo d c, kinh t và giao d ch qu c t c a c nư c trong quá trình Ny m nh công nghi p hóa, hi n i hóa và h i nh p kinh t qu c t là yêu c u c p thi t hi n nay. Cùng v i nh n nh trên, tài nghiên c u khoa h c c p Nhà nư c (mã s KX09) v : “Quá trình ô th hoá Thăng Long - Hà N i, kinh nghi m l ch s và nh hư ng quy ho ch phát tri n ô th trong th i kỳ công nghi p hóa – hi n i hoá t nư c" do B Khoa h c và Công ngh và y ban nhân dân thành ph Hà N i th c hi n cũng xác nh: m r ng a gi i Th ô Hà N i là m t quy lu t trong quá trình ô th hóa. Sau khi nghe Thành y Hà N i và Chính ph báo cáo sơ k t 5 năm th c hi n Ngh quy t 15 c a B Chính tr khóa VIII, ngày 02 tháng 11 năm 2005 B Chính tr khóa IX ã k t lu n: "Giao cho Ban cán s ng Chính ph ch o trong năm 2006, cùng v i vi c xây d ng và phê duy t quy ho ch Vùng Th ô, s m xây d ng án m r ng a gi i hành chính cho Th ô Hà N i... trình B Chính tr cho ý ki n trư c khi trình các cơ quan nhà nư c quy t nh". Chính ph ã nghiêm túc tri n khai th c hi n k t lu n trên và giao cho các cơ quan tham mưu c a Chính ph t ch c nghiên c u vi c m r ng a gi i hành chính Th ô Hà N i. Công vi c nghiên c u m r ng a gi i hành chính Th ô Hà N i ư c ti n hành trên cơ s xác nh h th ng các yêu c u và các tiêu chí, ưa ra nhi u phương án theo các hư ng m r ng khác nhau; ti n hành phân tích, so sánh, ánh giá và cho i m l a ch n phương án t i ưu nh t. Có 5 phương án m r ng a gi i hành chính Th ô Hà N i ã ư c nghiên c u xu t, bao quát m i kh năng m r ng có th . Ban cán s ng Chính ph ã th n tr ng cân nh c trên nhi u m t và l a ch n 3 phương án có s i m cao hơn báo cáo B Chính tr xem xét trình Ban Ch p hành Trung ương. T i H i ngh l n th 6 Ban Ch p hành Trung ương ng khóa X, tháng 01 năm 2008, sau khi nghe B Chính tr báo cáo v T trình và án m r ng a gi i hành chính Th ô Hà N i, Ban Ch p hành Trung ương ã th o lu n, ra Ngh quy t, k t lu n: " ng ý ch trương m r ng a gi i hành chính Th ô Hà N i trên cơ s h p nh t toàn b di n tích t nhiên và dân s c a t nh Hà Tây; i u ch nh toàn b di n tích t nhiên và dân s c a huy n Mê Linh, t nh Vĩnh Phúc; toàn b di n tích t nhiên và dân s 4 xã: ông Xuân, Ti n Xuân, Yên Bình, Yên Trung thu c huy n Lương Sơn, t nh Hoà Bình vào Th ô Hà N i. Giao cho ng oàn Qu c h i, Ban cán s ng Chính ph , Thành y Hà N i, T nh y Hà Tây, T nh y Vĩnh Phúc, T nh y Hoà Bình ch o, t ch c th c hi n theo trình t , úng quy nh c a ng, pháp lu t c a Nhà nư c". Theo quy nh c a pháp lu t hi n hành, vi c i u ch nh a gi i các ơn v hành chính m r ng a gi i hành chính Th ô Hà N i như trong phương án xu t, ch ph i trình ra l y ý ki n c a H i ng nhân dân các c p có liên quan. Hơn n a, ây là công vi c liên quan n nhi u lĩnh v c nh y c m nên không th ưa ra tham kh o ý ki n
  4. công khai r ng rãi khi chưa có quy t nh c a cơ quan có thNm quy n. Th c hi n quy nh c a pháp lu t và k t lu n c a Ban Ch p hành Trung ương ng, Chính ph ã t ch c l y ý ki n c a H i ng nhân dân các c p có liên quan n vi c m r ng a gi i hành chính Th ô Hà N i như ã báo cáo v i Qu c h i. b sung làm rõ thêm T trình, Chính ph ã g i n các v i bi u Qu c h i án nh hư ng quy ho ch Th ô Hà N i m r ng n năm 2030, t m nhìn 2050 và có Báo cáo v quá trình nghiên c u m r ng a gi i hành chính Th ô Hà N i trư c Qu c h i nh m cung c p thêm thông tin cho các v i bi u Qu c h i. T năm 1961 n nay, Th ô Hà N i ã qua ba l n i u ch nh a gi i hành chính, ó là các năm 1961 và 1978 i u ch nh m r ng, năm 1991 i u ch nh thu h p; nhưng ây là l n u tiên vi c nghiên c u m r ng a gi i hành chính Th ô Hà N i ư c ti n hành trên cơ s án quy ho ch chung Th ô Hà N i và quy ho ch xây d ng Vùng Th ô. ây cũng chính là quá trình phân tích, ánh giá có tính t ng k t nh ng ưu như c i m c a các phương án m r ng, thu h p trư c ây, qua ó rút ra nh ng kinh nghi m và nh ng xu t c n thi t cho vi c xây d ng phương án m r ng a gi i hành chính Th ô Hà N i l n này. Như v y, quá trình nghiên c u chuNn b phương án m r ng a gi i hành chính Th ô Hà N i ã ư c chuNn b công phu, nghiêm túc, úng quy nh c a ng và pháp lu t c a Nhà nư c. Tuy nhiên, Chính ph cũng nh n th y r ng trong T trình c a Chính ph trình ra Qu c h i chưa nói ư c h t quá trình chuNn b , vi c phân tích v s c n thi t và quy mô m r ng a gi i cũng chưa th t y . Nh ng sơ sót ó ã ư c các v i bi u Qu c h i phân tích góp ý m t cách xác áng. Chính ph ã nghiêm túc ti p thu và có Báo cáo b sung v quá trình nghiên c u, s c n thi t cũng như phân tích rõ hơn phương án l a ch n m r ng a gi i hành chính Th ô Hà N i và thay m t Chính ph , ng chí B trư ng B N i v ã nh n thi u sót trư c Qu c h i. 2. V vi c l a ch n quy mô m r ng a gi i hành chính Th ô Hà N i theo phương án 1 Phương án 1 là phương án m r ng ư c xu t l a ch n bao g m thành ph Hà N i hi n nay, m r ng thêm t nh Hà Tây, huy n Mê Linh (t nh Vĩnh Phúc) và 4 xã ông Xuân, Ti n Xuân, Yên Bình, Yên Trung thu c huy n Lương Sơn (t nh Hòa Bình) có di n tích t nhiên 3.344,47 km2, dân s 6.232.940 ngư i, có 29 ơn v hành chính c p qu n, huy n. Qua th o lu n t i t , t i h i trư ng và phi u xin ý ki n, a s ý ki n i bi u ng tình v i phương án 1. Tuy nhiên, cũng có nhi u ý ki n c a i bi u băn khoăn cho r ng phương án 1 có quy mô di n tích và dân s quá l n. Có ý ki n i bi u ngh ch n phương án 2, cũng có ý ki n ngh ch n phương án 4. V nh ng căn c xu t và l a ch n phương án, Chính ph xin gi i trình thêm như sau: Trong Ngh quy t 15 c a B Chính tr và c bi t trong i u 3 c a Pháp l nh Th ô ã ch rõ 6 m c tiêu xây d ng, phát tri n Th ô là: "1) Xây d ng, phát tri n Th ô xã h i ch nghĩa giàu p, văn minh, thanh l ch, hi n i, tiêu bi u cho c nư c; 2) Có h th ng k t c u h t ng k thu t ô th ng b , hi n i, môi trư ng b n v ng; 3) B o m v ng ch c an ninh chính tr , qu c phòng, tr t t an toàn xã h i; b o v
  5. nhân dân và b o m tuy t i an toàn cho ho t ng c a các cơ quan lãnh o c a ng và Nhà nư c, các t ch c chính tr - xã h i, các cơ quan i di n ngo i giao, t ch c qu c t ; 4) B o t n và phát huy tinh hoa văn hoá truy n th ng c a Th ô ngàn năm văn hi n, góp ph n xây d ng và phát tri n n n văn hoá Vi t Nam tiên ti n, m à b n s c dân t c; xây d ng con ngư i Th ô văn minh, thanh l ch, tiêu bi u cho trí tu và truy n th ng t t p c a dân t c Vi t Nam; thi t l p các cơ s hàng u c a t nư c v nghiên c u, ng d ng khoa h c, công ngh , văn hoá, giáo d c, y t , th d c th thao; 5) Phát tri n kinh t Th ô v i t c tăng trư ng cao, b n v ng, cơ c u h p lý; áp ng yêu c u phát tri n kinh t trong nư c và ch ng h i nh p kinh t qu c t ; 6) T p trung làm lành m nh, trong s ch môi trư ng văn hoá - xã h i; ngăn ch n, y lùi các tiêu c c và t n n xã h i". Trên cơ s các m c tiêu nêu trên, các cơ quan ch c năng c a Chính ph ã ra 6 yêu c u và 9 tiêu chí t ng h p làm cơ s xây d ng và l a ch n các phương án m r ng a gi i hành chính Th ô Hà N i. Có 5 phương án ư c các chuyên gia xu t m r ng Th ô Hà N i v các hư ng khác nhau trên a gi i hành chính c a các t nh xung quanh Hà N i. Theo h th ng yêu c u và tiêu chí ã nêu, phương án 1 ã ư c l a ch n v i s i m cao nh t, vì phương án này có nh ng ưu i m n i b t như sau: V i phương án 1, Th ô Hà N i m r ng m i có m t không gian l n, qu t thu n l i xây d ng Th ô c a c nư c v i m t không gian ô th hi n i bên c nh m t ô th l ch s , c kính, không ch trong th i gian 20 - 30 năm mà còn c trong tương lai xa, nơi có môi trư ng trong lành, c nh quan p; qu t phát tri n ô th có n n a ch t thu n l i cho vi c xây d ng các công trình l n và không nh hư ng nhi u n t nông nghi p vì ch y u là t gò, i chưa có nhi u công trình xây d ng; phương án này cũng có i u ki n thu n l i xây d ng th tr n v ng ch c v qu c phòng, an ninh cho Th ô Hà N i và còn có ưu i m là không làm xáo tr n nhi u v a gi i hành chính i v i các t nh khác; hơn n a, t nh Hà Tây và huy n Mê Linh c a t nh Vĩnh Phúc là nh ng a phương ti p giáp có nhi u m i quan h g n bó lâu i v i Hà N i và trong l ch s ã có th i kỳ huy n Mê Linh và ph n l n a ph n c a Hà Tây thu c v Hà N i. V i phương án này, khi nư c ta t m c dân s n nh kho ng 120 tri u ngư i thì Th ô có kho ng 10% dân s c nư c, t m t t 3.500 n 4.000 ngư i/km2, tương ương v i m t dân s Th ô c a m t s nư c phát tri n hi n nay như Pa ri (Pháp) 3.500 ngư i/km , Luân ôn (Anh) 5.100 ngư i/km2, Beclin ( c) 3.740 2 ngư i/km2, Mát-xcơ-va (Nga) 3.629 ngư i/km2, Tokyo (Nh t B n) 4.400 ngư i/km2, B c Kinh (Trung Qu c) 4.000 ngư i/km2, Kuala Lumpur (Malaysia) 3.120 ngư i/km2. Hi n nay trên th gi i có 17 thành ph và th ô có di n tích trên 3.000km2 (2). Như v y, Th ô Hà N i c a chúng ta khi ư c m r ng cũng không ph i là thành ph quá l n. Theo phương án m r ng này, a th c a Hà N i t a vào dãy núi Ba Vì và hư ng ra dòng sông H ng, Hà N i s luôn gi ư c th r ng cu n h ng i ti n hư ng nhìn sông d a núi; ti p n i ư c giá tr khoa h c và ngh thu t trong l ch s hình thành và phát tri n ô th Vi t Nam là luôn g n môi trư ng s ng c a con ngư i v i môi trư ng
  6. c nh quan thiên nhiên, ó cũng là xu hư ng phát tri n b n v ng nh t mà nư c ta cũng như các qu c gia trên th gi i ang hư ng t i. N u l a ch n theo phương án 2, tuy cũng m r ng v phía Tây, nhưng không gian m r ng c a Th ô Hà N i s không i u ki n áp ng các m c tiêu, yêu c u và tiêu chí phát tri n c a m t Th ô như ã nêu trên. M t khác, ph n còn l i c a t nh Hà Tây ch v i 6 huy n thu n nông, i u ki n h t ng y u kém s r t khó khăn trong quá trình phát tri n. Các phương án 3, 4, 5 u xu t m r ng ra các hư ng xung quanh Hà N i (tài li u v các phương án trên ã ư c g i t i các oàn i bi u Qu c h i tham kh o). Các phương án này u có không gian m r ng nh hơn nên càng không th áp ng ư c các m c tiêu, yêu c u và tiêu chí phát tri n c a Th ô. Hơn n a, ph n l n các di n tích ư c xu t m r ng u có các công trình, các d án ã và ang xây d ng ho c là t tr ng lúa n nh có năng su t cao. M t khác, n u ch n m t trong các phương án này, h u h t các t nh giáp ranh Hà N i u b thay i a gi i hành chính, d n n xáo tr n l n v dân sinh và kinh t . Qua phân tích, so sánh, phương án 1 h i t ư c nhi u ưu i m n i tr i, có s i m cao nh t trong 5 phương án xu t m r ng. Tuy nhiên, v i phương án này, Chính ph cũng nh n th y nh ng khó khăn, h n ch như trong Báo cáo c a Chính ph trình ra Qu c h i và nhi u v i bi u Qu c h i cũng ã nêu lên khi th o lu n. Chính ph s t p trung ch o kh c ph c nh ng khó khăn và h n ch ó trong quá trình t ch c tri n khai th c hi n, b o m Ngh quy t c a Qu c h i v m r ng a gi i hành chính Th ô Hà N i s ư c th c hi n t t nh t. 3. V l trình và các i u ki n th c hi n vi c m r ng a gi i hành chính Th ô Hà N i Qua th o lu n t i t và t i h i trư ng, nhi u ý ki n c a i bi u Qu c h i ngh cân nh c th i i m có hi u l c c a Ngh quy t v vi c m r ng a gi i hành chính Th ô Hà N i. Ti p thu các ý ki n trên, Chính ph xin ngh Qu c h i cho phép th c hi n th i i m có hi u l c c a Ngh quy t m r ng a gi i hành chính Th ô Hà N i t ngày 01 tháng 8 năm 2008. Sau khi có Ngh quy t c a Qu c h i, Chính ph s ph i h p v i các cơ quan có thNm quy n c a ng và Nhà nư c t p trung ch o các B , ngành ch c năng cùng v i lãnh o các t nh và thành ph có liên quan chuNn b t t m t s vi c c p thi t v h p nh t t ch c b máy hình thành b máy lãnh o m i c a thành ph Hà N i; ng th i chuNn b cho vi c xây d ng k ho ch phát tri n kinh t - xã h i và ngân sách nhà nư c c a thành ph Hà N i m i năm 2009 k p t ng h p trình Qu c h i vào kỳ h p cu i năm 2008. Hi n nay, trong ph m vi d ki n m r ng Th ô Hà N i có hơn 300 án quy ho ch, d án khu ô th , khu du l ch và khu công nghi p ang ư c trình phê duy t tri n khai. N u vi c m r ng a gi i hành chính Th ô Hà N i ch m l i thì các d án này ho c s ph i d ng l i ch i ti p, ho c n u cho phép ti p t c tri n khai theo thNm quy n c a a phương thì có th s không phù h p v i nh hư ng quy ho ch phát tri n Th ô trong tương lai và sau này ph i i u ch nh l i theo quy ho ch chung xây d ng c a Th ô Hà N i m r ng, s gây lãng phí l n cho xã h i.
  7. - V vi c l p quy ho ch chung xây d ng Th ô Hà N i m r ng M t s ý ki n c a các v i bi u Qu c h i băn khoăn vì chưa có Quy ho ch chung xây d ng c a Th ô Hà N i m r ng mà Chính ph ã trình Qu c h i vi c m r ng a gi i hành chính Th ô là chưa căn c và chưa thông tin xem xét quy t nh. V v n này, Chính ph xin báo cáo thêm v i Qu c h i như sau: Theo quy nh c a Lu t Xây d ng, án quy ho ch chung xây d ng c a t ng a phương ph i ư c l p trên a gi i hành chính ã ư c xác nh và do chính quy n c p ó ch u trách nhi m ti n hành. Trên th c t , khi chưa có a gi i c th thì cũng chưa th l p ư c quy ho ch xây d ng. cung c p thông tin cho vi c xem xét quy t nh m r ng a gi i hành chính Th ô Hà N i, Chính ph ã g i n các v i bi u Qu c h i án nh hư ng quy ho ch Th ô Hà N i m r ng. Sau khi có Ngh quy t c a Qu c h i, Chính ph s ch o vi c l p án quy ho ch chung xây d ng Th ô Hà N i m r ng theo úng trình t quy nh c a pháp lu t. - V vi c l y ý ki n nhân dân Trong th o lu n, m t s ý ki n i bi u cho r ng vi c m r ng a gi i hành chính Th ô Hà N i là v n h tr ng, Chính ph c n ph i l y ý ki n c a nhân dân; nhưng m t s ý ki n khác cũng tán thành ph i th c hi n theo úng quy nh c a pháp lu t hi n hành, ch l y ý ki n c a H i ng nhân dân các c p có liên quan. Theo quy nh c a pháp lu t và k t lu n c a Ban Ch p hành Trung ương ng t i H i ngh l n th 6 khóa X, Chính ph ã t ch c vi c l y ý ki n H i ng nhân dân các c p có liên quan v vi c m r ng a gi i hành chính Th ô Hà N i như ã báo cáo v i Qu c h i. Sau khi ư c Qu c h i thông qua Ngh quy t v vi c này, Chính ph s ch o các cơ quan ch c năng, ng th i s m i các chuyên gia tư v n qu c t ph i h p v i các chuyên gia trong nư c nghiên c u l p án quy ho ch chung xây d ng Th ô Hà N i và s ch o vi c l y ý ki n r ng rãi trong nhân dân, các nhà khoa h c và xin ý ki n c a các v i bi u Qu c h i b o m án quy ho ch chung xây d ng c a Th ô Hà N i có ch t lư ng cao. - V kinh phí cho vi c th c hi n m r ng a gi i hành chính Th ô Hà N i M t s v i bi u Qu c h i ngh Chính ph báo cáo v kinh phí, ngu n v n cho vi c th c hi n m r ng a gi i hành chính Th ô Hà N i. Chính ph xin báo cáo như sau: V kinh phí cho vi c h p nh t các cơ quan c a thành ph Hà N i và t nh Hà Tây, s không phát sinh nhi u như các trư ng h p chia tách vì không ph i xây d ng thêm tr s , mua s m ô tô, tài s n m i; còn c p huy n, c p xã s ư c gi nguyên. V kho n chi thư ng xuyên cũng không ph i b sung vì kho n chi này ã ư c b trí cho các a phương trong k ho ch ngân sách năm 2008. Sau khi có Ngh quy t c a Qu c h i, Chính ph s i u ch nh d toán ngân sách nhà nư c năm 2008 c a thành ph Hà N i và các t nh liên quan cho phù h p v i a gi i hành chính m i. Còn ngân
  8. sách năm 2009 c a thành ph Hà N i m i, Chính ph s ch o xây d ng và t ng h p trình Qu c h i t i kỳ h p cu i năm 2008 theo úng quy nh c a Lu t Ngân sách. V ngu n v n u tư phát tri n cơ s h t ng kinh t và h t ng xã h i: ngu n v n này r t l n không ch t ngu n ngân sách nhà nư c mà s ư c khai thác t nhi u ngu n khác nhau v i s h tr , khuy n khích c a Nhà nư c thông qua các cơ ch , chính sách ã ư c pháp lu t quy nh. Trên cơ s quy ho ch và các d án u tư ư c phê duy t, s xác nh ngu n v n c th c n ph i huy ng cho t ng th i gian, cho t ng d án. ây là quá trình lâu dài, Chính ph s ch o xây d ng và t ng h p trình Qu c h i xem xét trong k ho ch hàng năm và 5 năm. - V t ch c các ơn v hành chính c a thành ph Hà N i m i sau khi ư c Qu c h i thông qua Có ý ki n i bi u nêu v n , sau khi Hà N i ư c m r ng, thành ph Hà ông và thành ph Sơn Tây s tr c thu c thành ph Hà N i là không phù h p v i pháp lu t. ng chí B trư ng B Tư pháp ã phát bi u trình bày trư c Qu c h i v tính pháp lý c a vi c này. Chính ph xin báo cáo thêm v i Qu c h i như sau: theo quy nh t i i u 118 c a Hi n pháp năm 1992 thì t nh chia thành huy n, thành ph thu c t nh và th xã; thành ph tr c thu c Trung ương chia thành qu n, huy n và th xã; huy n chia thành xã, th tr n; thành ph thu c t nh, th xã chia thành phư ng và xã; qu n chia thành phư ng. i u ó cho th y, v nguyên t c t nh và thành ph tr c thu c Trung ương có ba c p chính quy n g m c p t nh, c p huy n và c p xã. Tên g i là thành ph hay th xã ư c căn c vào tính ch t, m c ô th hóa ch không ph i là căn c phân bi t c p hành chính. Sau khi Hà N i ư c m r ng, vi c t n t i hai thành ph Hà ông và Sơn Tây tương ương v i thành ph thu c t nh, là ơn v hành chính c p huy n, không trái v i Hi n pháp. Trong trư ng h p c n thi t, Chính ph s ch o nghiên c u vi c t ch c l i hai thành ph này thành các ơn v hành chính phù h p. i v i 4 xã ông Xuân, Ti n Xuân, Yên Bình, Yên Trung thu c huy n Lương Sơn; sau khi có Ngh quy t c a Qu c h i, Chính ph s ch o khNn trương, c th s m sáp nh p các xã này vào các huy n li n k m t cách h p lý. - V công tác t ch c và cán b Qua th o lu n, m t s ý ki n c a các v i bi u ã ngh Chính ph ph i quan tâm c bi t v công tác t ch c và cán b c a thành ph Hà N i. Sau khi có Ngh quy t c a Qu c h i v vi c m r ng a gi i hành chính Th ô Hà N i, Chính ph s khNn trương làm vi c v i các cơ quan có thNm quy n c a ng và Nhà nư c ch o vi c s p x p b máy t ch c và cán b c a thành ph Hà N i b o m s ng b , h p lý và nhanh chóng n nh, áp ng yêu c u xây d ng và phát tri n Th ô. - V vi c gi gìn nh ng nét văn hóa riêng và di tích l ch s văn hoá c a các a phương M ts i bi u ngh Chính ph c n quan tâm n vi c gi gìn nh ng nét văn hóa riêng và di tích l ch s văn hoá c a các a phương khi h p nh t v Hà N i. Ti p thu ý ki n này, Chính ph s ch o các cơ quan ch c năng c a Chính ph và Hà N i quan
  9. tâm gi gìn các di tích l ch s văn hoá, các nét văn hóa riêng t t p c a t ng a phương và c bi t quan tâm xây d ng Th ô luôn x ng áng là Th ô ngàn năm văn hi n, góp ph n xây d ng và phát tri n n n văn hoá Vi t Nam tiên ti n, m à b n s c dân t c; xây d ng con ngư i Th ô văn minh, thanh l ch, tiêu bi u cho trí tu và truy n th ng t t p c a dân t c Vi t Nam. - M t s ý ki n c a i bi u ngh Chính ph báo cáo v i Qu c h i k ho ch s d ng t trư c khi xem xét m r ng a gi i hành chính Th ô Hà N i. Chính ph xin báo cáo v i Qu c h i như sau: theo quy nh c a pháp lu t thì sau khi ư c Qu c h i thông qua vi c m r ng a gi i hành chính Th ô Hà N i, Chính ph s ch o th c hi n công vi c này và s trình Qu c h i i u ch nh K ho ch s d ng t 5 năm 2006 - 2010 theo Ngh quy t s 57/2006/QH11 c a Qu c h i, úng quy nh c a Lu t t ai. - i v i ngh c a t nh Hòa Bình v vi c i u ch nh a gi i hành chính m t s xã, Chính ph xin ghi nh n và s khNn trương ch o xem xét x lý phù h p, theo úng quy nh c a pháp lu t. - Nhi u ý ki n c a i bi u ngh Chính ph c n quan tâm hơn n i s ng c a ngư i nông dân, ng bào dân t c, nhân dân thu c các khu v c khó khăn khi Hà N i ư c m r ng. Chính ph xin ti p thu nh ng ý ki n xác áng này và s ch o xây d ng Th ô Hà N i phát tri n nhanh, toàn di n, b n v ng, t ng bư c nâng cao i s ng v t ch t và tinh th n c a nhân dân, c bi t là ng bào các khu v c khó khăn. Thưa các v i bi u Qu c h i, M r ng a gi i hành chính Th ô Hà N i là công vi c r t h tr ng. B Chính tr và Ban cán s ng Chính ph ã ch o chuNn b nghiêm túc, v i tinh th n trách nhi m cao, úng quy nh c a ng và pháp lu t c a Nhà nư c. Phương án m r ng a gi i hành chính Th ô Hà N i ã ư c B Chính tr , Ban Ch p hành Trung ương ng, Chính ph , y ban Thư ng v Qu c h i và c p u , H i ng nhân dân, y ban nhân dân các a phương liên quan cân nh c th n tr ng, ng tình và nh t trí cao Chính ph trình ra Qu c h i xem xét quy t nh. Qua ý ki n phát bi u th o lu n t i t , t i h i trư ng và t ng h p k t qu phi u xin ý ki n, a s ý ki n c a các v i bi u Qu c h i tán thành v i phương án m r ng a gi i hành chính Th ô Hà N i mà Chính ph ã trình v i Qu c h i. Nh ng ý ki n băn khoăn lo l ng cũng như nh ng xu t, ki n ngh c a các v i bi u Qu c h i, Chính ph xin nghiêm túc ti p thu và ã có báo cáo gi i trình. Thưa Qu c h i, n hôm nay ch còn 864 ngày n a là nhân dân c nư c s cùng v i Th ô ph n kh i t hào k ni m tr ng th 1000 năm Thăng Long - Hà N i. Vi c Qu c h i thông qua Ngh quy t m r ng a gi i hành chính Th ô Hà N i t i kỳ h p này s có ý nghĩa l ch s , t o i u ki n tiên quy t cho vi c xây d ng và thông qua quy ho ch phát tri n Th ô Hà N i x ng t m v i t nư c ta, dân t c ta trong th i kỳ công nghi p hoá, hi n i hoá, nhân k ni m Th ô 1000 năm tu i; góp ph n quan tr ng vào ti n trình xây d ng t nư c ta àng hoàng hơn, to p hơn như Ch t ch H Chí Minh và toàn ng, toàn dân, toàn quân ta h ng mong mu n.
  10. V i tinh th n ó, thay m t Chính ph tôi tha thi t và xin trân tr ng ngh các v i bi u Qu c h i xem xét quy t nh vi c m r ng a gi i hành chính Th ô Hà N i trong kỳ h p r t quan tr ng này c a Qu c h i chúng ta. Sau khi có Ngh quy t c a Qu c h i, dư i s lãnh o c a B Chính tr Ban Ch p hành Trung ương ng, Chính ph s khNn trương xây d ng chương trình k ho ch, t p trung s c ch o tri n khai th c hi n th t t t Ngh quy t và hàng năm báo cáo k t qu v i Qu c h i. Xin trân tr ng c m ơn Qu c h i./. TH TƯ NG Nguy n T n Dũng (1) Th ô Bangkok c a Thái Lan có m t kho ng 5.300 ngư i/km2 mà ang ph i i m t v i nhi u v n b c xúc, nh t là tình tr ng ách t c giao thông (ngu n: Wikipedia, 2008). (2) Thông tin v m t dân s , di n tích ư c trích t ngu n Wikipedia, 2008.
Đồng bộ tài khoản