intTypePromotion=1
ADSENSE

Báo cáo số 83/BC-LĐTBXH

Chia sẻ: Uyen Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

105
lượt xem
7
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Báo cáo số 83/BC-LĐTBXH về tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 8 và kế hoạch công tác tháng 9 năm 2009 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo số 83/BC-LĐTBXH

  1. B LAO NG - THƯƠNG C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T BINH NAM VÀ XÃ H I c l p – T do – H nh phúc ------- -------------- S : 83/BC-L TBXH Hà N i, ngày 25 tháng 08 năm 2009 BÁO CÁO TÌNH HÌNH TH C HI N NHI M V CÔNG TÁC THÁNG 8 VÀ K HO CH CÔNG TÁC THÁNG 9 NĂM 2009 A. TH C HI N NHI M V CÔNG TÁC THÁNG 8 NĂM 2009 I. XÂY D NG VĂN B N QUY PH M PHÁP LU T 1. Văn b n trình Chính ph , Th tư ng Chính ph Tình hình th c hi n các án thu c Chương trình công tác tháng 8 c a B Lao ng - Thương binh và Xã h i như sau: - D án Lu t Ngư i khuy t t t, B ã hoàn thi n và trình Chính ph t i T trình s 45/TTr-L TBXH ngày 07 tháng 8 năm 2009. - D th o Quy t nh c a Th tư ng Chính ph v i u ch nh chuNn nghèo giai o n 2006-2010 theo ch s trư t giá 2009-2010. Th c hi n ch o c a Phó Th tư ng Thư ng tr c Chính ph Nguy n Sinh Hùng t i cu c h p Ban Ch o các chương trình gi m nghèo ngày 12 tháng 8 năm 2009 và có th i gian chuNn b k các căn c khoa h c và th c ti n, B ã có T trình s 48/TTr-L TBXH ngày 19/8/2009 xin lùi th i gian trình vào tháng 12/2009. - D th o Ngh nh Thay th Ngh nh s 114/2006/N -CP ngày 03/10/2006 x ph t vi ph m hành chính v dân s và tr em. B ã có văn b n s 2961/L TBXH-PC ngày 14 tháng 8 năm 2009 xin i u ch nh chương trình công tác năm 2009, theo ó văn b n này s ư c trình vào tháng 12/2009. - Ngh nh i u ch nh ti n lương t i thi u chung áp d ng năm 2010. B ang xin ý ki n Ban Ch o c i cách ti n lương nhà nư c. - D th o Quy t nh c a Th tư ng Chính ph v cơ ch ho t ng c a các cơ s d y ngh thu c B Qu c Phòng và chính sách h tr b i xu t ngũ h c ngh , B ã hoàn thi n và trình Chính ph t i T trình s 51/TTr-L TBXH ngày 21 tháng 8 năm 2009. 2. Văn b n B trư ng ban hành theo th m quy n
  2. Trong 8 tháng qua, B trư ng B Lao ng - Thương binh và Xã h i ban hành theo thNm quy n 28 Thông tư hư ng d n, ch o, i u hành các ho t ng qu n lý nhà nư c thu c lĩnh v c lao ng, ngư i có công và xã h i. II. TÌNH HÌNH TH C HI N CÁC NHI M V TR NG TÂM 1. Ti p t c ch o các a phương, ơn v xây d ng k ho ch năm 2010 v công tác lao ng, ngư i có công và xã h i. Th c hi n Ngh quy t phiên h p Chính ph thư ng kỳ tháng 7 năm 2009 s 32/NQ-CP ngày 7 tháng 8 năm 2009, B ã ch o các a phương, ơn v ti p t c kiên trì bám sát m c tiêu ã ra trong Ngh quy t Qu c h i khóa XII, Kỳ h p th 5 và k ho ch năm 2009 c a B , ngành, quy t li t, tích c c và ch ng hơn n a trong t ch c th c hi n có hi u qu các gi i pháp, chính sách ã ra. T p trung ch o tri n khai có hi u qu Ngh quy t 30a/2008/NQ-CP v h tr gi m nghèo nhanh, b n v ng i v i 61 huy n nghèo, khuy n khích, ng viên và t o cơ ch các doanh nghi p tham gia h tr , giúp phát tri n các huy n nghèo; khNn trương hoàn ch nh án i u ch nh chuNn nghèo. 2. T ch c H i ngh qua m ng l y ý ki n v án i m i và phát tri n d y ngh n năm 2020; T ch c H i ngh tr c tuy n v th c hi n chương trình gi m nghèo nhanh, b n v ng i v i huy n nghèo nh m ki m tra, ánh giá tình hình tri n khai NQ 30a/NQ-CP v h tr gi m nghèo nhanh, b n v ng i v i 62 huy n nghèo. T ch c thành công H i ngh B trư ng Vi t Nam – Lào v H p tác lao ng. Tham d , v phía Vi t Nam có B trư ng B Lao ng - Thương binh và Xã h i, v phía Lào có B trư ng B Lao ng và Phúc l i xã h i Lào On-chăn Thammavong cùng ông o i di n các doanh nghi p và các cơ quan, ban ngành liên quan c a hai nư c. M c ích c a H i ngh gi i quy t nh ng vư ng m c còn t n ng và tìm hư ng i m i cho tương lai trong h p tác lao ng gi a hai nư c Vi t – Lào. 3. Th c hi n m c tiêu ơn gi n hóa, m b o tính th ng nh t, ng b , công khai, minh b ch c a th t c hành chính, t o thu n l i cho ngư i dân và doanh nghi p trong th c hi n th t c hành chính, ng th i áp ng m c tiêu qu n lý c a các cơ quan nhà nư c, nâng cao tính chuyên nghi p c a b máy hành chính, B Lao ng - Thương binh và Xã h i t ch c L Công b b th t c hành chính g m 281 th t c 4 c p, trong ó có 89 th t c c p Trung ương, 126 th t c c p t nh, 36 th t c c p huy n và 30 th t c c p xã thu c ph m vi ch c năng qu n lý c a B Lao ng - Thương binh và Xã h i. ây là s ki n có ý nghĩa c bi t quan tr ng i v i ngành, l n u tiên, B Lao ng - Thương binh và Xã h i t ng h p, th ng kê ư c m t b cơ s d li u y v th t c hành chính liên quan n lĩnh v c c a ngành. 4. T p trung hoàn thi n án ào t o ngh cho lao ng nông thôn; hoàn thi n án i m i và phát tri n d y ngh giai o n 2009-2020. Tri n khai th c hi n chính sách h tr i v i ngư i lao ng m t vi c làm trong doanh nghi p g p khó khăn do suy gi m kinh t ; tri n khai rà soát, xu t vi c s a i, b sung các quy nh hi n hành v lao ng nư c ngoài t i Vi t Nam. Hư ng d n tri n khai th c hi n án h tr các huy n nghèo Ny m nh xu t khNu lao ng góp ph n gi m nghèo b n v ng giai o n 2009-2020. Nghiên c u xây d ng ch tr c p, ph c p ưu ãi Ngư i có công v i cách m ng; chính sách i v i ngư i ho t ng kháng chi n b h u qu ch t c hóa h c; ti p t c th c hi n k ho ch gi i quy t h sơ ngư i có công còn t n ng. 5. V công tác thanh tra, ki m tra:
  3. - K t thúc thanh tra vi c ch p hành các quy nh c a pháp lu t lao ng t i 44 doanh nghi p thu c a bàn 4 t nh Thái Nguyên, Bình Thu n, Sóc Trăng và Qu ng Bình. Thanh tra th c hi n pháp lu t lao ng i v i lao ng chưa thành niên t i 02 doanh nghi p trên a bàn t nh Bình Thu n. K t thúc thanh tra th c hi n chính sách tr giúp các i tư ng b o tr xã h i t i 03 ơn v thu c t nh Qu ng Tr . - Công tác ti p công dân, x lý ơn thư và gi i quy t khi u n i t cáo: + Công tác ti p công dân: tính t ngày 16/7/2009 n 15/8/2009 có 144 lư t ngư i n tr s ti p dân c a B . Riêng ngày 20/7/2009 Lãnh o B tr c ti p gi i quy t các yêu c u th c m c, khi u n i, t cáo, ki n ngh c a 33 lư t công dân. K t qu ã hư ng d n 14 công dân n các cơ quan có thNm quy n xem xét gi i quy t và ti p nh n 19 ơn thư, giao cho các ơn v ch c năng c a B gi i quy t. + Công dân ti p nh n và x lý ơn thư: tính t ngày 16/7/2009 n 15/8/2009 B ã ti p nh n 432 ơn và ã x lý 380 ơn thư. S lư ng ơn thư n trong tháng t p trung vào n i dung ngh ư c hư ng chính sách ưu ãi ngư i có công v i cách m ng. Ngoài ra, m t s công dân ã ư c gi i quy t khi u n i v n ti p t c g i ơn n B như: ông Vũ Khánh Hùng, ông Ngô T t T , ông Phan Diêu. B. NHI M V CÔNG TÁC TR NG TÂM THÁNG 9 NĂM 2009 I. XÂY D NG VĂN B N QUY PH M PHÁP LU T 1. Văn b n trình Chính ph , Th tư ng Chính ph Theo chương trình ã ăng ký, Tháng 9, B ph i trình các văn b n, c th : - D th o Ngh nh s a i, b sung Ngh nh s 31/2006/N -CP v t ch c và ho t ng c a thanh tra chuyên ngành Lao ng – Thương binh và Xã h i; - D th o Ngh nh i u ch nh ti n lương t i thi u vùng i v i doanh nghi p trong nư c năm 2010. B ang xin ý ki n Ban ch o c i cách ti n lương nhà nư c; - D th o Quy t nh c a Th tư ng Chính ph v các ơn v s nghi p thu c B Lao ng - Thương binh và Xã h i. ư c ngh b sung t i văn b n s 2961/L TBXH- PC ngày 14 tháng 8 năm 2009 xin i u ch nh chương trình công tác năm 2009; - D th o Ngh nh v lao ng giúp vi c gia ình; Riêng d th o Ngh nh v lao ng giúp vi c gia ình, B ã có văn b n s 2961/L TBXH-PC ngày 14 tháng 8 năm 2009 xin i u ch nh chương trình công tác năm 2009, theo ó văn b n này s ư c trình vào tháng 12/2009 2. Văn b n B trư ng ban hành theo th m quy n Theo k ho ch, tháng 9, B trư ng s ban hành theo thNm quy n 13 thông tư hư ng d n và quy nh th c hi n lĩnh v c lao ng, ngư i có công và xã h i. II. CH O, TRI N KHAI CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
  4. 1. Ti p t c tri n khai ch o c a Chính ph và Th tư ng Chính ph 2. Tri n khai giai o n 2 c a án ơn gi n hóa Th t c hành chính trên các lĩnh v c qu n lý nhà nư c giai o n 2007-2010. 3. Thành l p 02 oàn thanh tra t xu t v chuyên an toàn lao ng, v sinh lao ng t i các công trình xây d ng t i Hà N i. Thanh tra theo vùng t i các t nh: ng Nai, An Giang, Trà Vinh. Thanh tra th c hi n chính sách ngư i có công t i t nh Qu ng Ngãi. Thanh tra th c hi n Lu t b o hi m xã h i t i t nh Cà Mau. Thanh tra vi c ch p hành pháp lu t lao ng i v i lao ng chưa thành niên t i doanh nghi p, cơ s s n xu t trên a bàn t nh C n Thơ, Kiên Giang. Thanh tra vi c th c hi n án “Chăm sóc tr em có hoàn c nh c bi t khó khăn d a vào c ng ng” trên a bàn t nh B c Liêu. Ki m tra, xác minh n i dung ơn khi u n i c a Nhà máy xi măng Duyên Hà t nh Ninh Bình. TL. B TRƯ NG KT. CHÁNH VĂN PHÒNG Nơi nh n: PHÓ VĂN PHÒNG - Văn phòng Chính ph ; - Lãnh o B ( báo cáo); - V Lao ng, Văn hóa, Xã h i – B KH T; - VP U, C , oàn TNCSHCM; - Lưu: VT, TKTH. Lê Văn Ho t
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2