Báo cáo số 839/BC-BYT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
42
lượt xem
2
download

Báo cáo số 839/BC-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Báo cáo số 839/BC-BYT về việc công tác y tế tháng 8 năm 2008 do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo số 839/BC-BYT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ----- c l p - T do - H nh phúc --------------- S : 839/BC-BYT Hà N i, ngày 20 tháng 8 năm 2008 BÁO CÁO CÔNG TÁC Y T THÁNG 8 NĂM 2008 (t ngày 21/7/2008 n 20/8/2008) Kính g i: Văn phòng Chính ph I. TÌNH HÌNH CÔNG TÁC Y T THÁNG 8 NĂM 2008 A. CÔNG TÁC Y T D PHÒNG (t ngày 21/7/2008 n ngày 20/8/2008) 1. Tình hình d ch b nh 1.1. Viêm ph i do vi rút (Cúm A H5N1): Trong tháng không ghi nh n trư ng h p m c m i; t ng s m c/ch t t u năm n nay trên c nư c là 5/5. Tích lu c nư c tính t trư ng h p m c u tiên (tháng 12/2003) n nay là 106 trư ng h p m c, 52 trư ng h p ch t t i 36 t nh/thành ph . 1.2. Tiêu ch y c p: Trong tháng ghi nh n 390 trư ng h p m c m i, trong ó xét nghi m b sung trong tháng và tháng trư c 73 trư ng h p dương tính v i phNy khuNn t , không có t vong. Tích lu s m c/ch t trên c nư c t u năm n nay là 4.533/0, tích lũy s dương tính v i phNy khuNn t là 722trư ng h p. 1.3. Thương hàn (A01): Trong tháng có 7 a phương ghi nh n v i t ng s m c/ch tlà 75/0. Tích lu s m c/ch t trên c nư c t u năm n nay là 519/0. So v i cùng kỳ năm2007 (584/0), s m c gi m 11,1%, không có t vong. 1.4. Viêm não vi rút (A83-A89): Trong tháng có 22 a phương ghi nh n v i t ng s m c/ch t là 102/5. Tích lu s m c/ch t trên c nư c t u năm n nay là 510/8. So v i cùng kỳ năm 2007 (738/12), s m c gi m 31%, s t vong gi m 04 trư ng h p. 1.5. S t xu t huy t (A90): Trong tháng có 39 a phương ghi nh n v i t ng s m c/ch t là 13.976/9. Tích lu s m c/ch t trên c nư c t u năm n nay là 36.894/33. So v i cùng kỳ năm 2007 (48.700/47), s m c gi m 24%, s t vong gi m 30%. 1.6. Viêm gan Vi rút (B15-B19): Trong tháng có 60 a phương ghi nh n v i t ng s m c/ch t là 899/0. Tích lu s m c/ch t trên c nư c t u năm n nay là 3.977/2. So v i cùng kỳ năm 2007 (4.396/1), s m c gi m 9%, s ch t tăng 01 trư ng h p. 1.7. Viêm màng não do não mô c u (A39.0): Trong tháng có 12 a phương ghi nh n v i t ng s m c/ch t là 31/2. Tích lu s m c/vong trên c nư c t u năm n nay là
  2. 320/2. So v i cùng kỳ năm 2007 (269/1), s m c tăng 19%, s t vong tăng 01 trư ng h p. 1.8. D ch h ch (A20): Trong tháng không ghi nh n trư ng h p nào. Tích lu s m c/ch t trên c nư c t u năm n nay là 0/0. 2. Ho t ng Y t d phòng T ch c H i ngh sơ k t 6 tháng phòng ch ng d ch s t xu t huy t t i các t nh mi n Nam; H i ngh sơ k t 6 tháng u năm công tác tiêm ch ng m r ng t i thành ph H Chí Minh; H i ngh sơ k t 6 tháng u năm công tác phòng ch ng d ch t i Nam nh. ã tích c c ch o công tác phòng ch ng d ch tiêu ch y c p, d ch chân tay mi ng và phòng ch ng d ch t i các t nh sau lũ l t. C p hóa ch t, thu c men ch ng d ch cho các ơn v , a phương s n sàng ch ng d ch trong mùa bão l t. Tăng cư ng ch o d ch y t biên gi i, giám sát th c phNm nh p khNu, c bi t th c phNm t gia c m, thu c m. H p v i B Y t Campuchia v Ki m d ch y t t i Hà Tiên - Kiên Giang. T ch c h p l n 2 v i các ơn v liên quan v L công b báo cáo toàn c u v Phòng ch ng tai n n thương tích tr em tháng 12/2008. Thành l p Ban so n th o xây d ng k ho ch b o v môi trư ng ngành y t n 2010 và nh hư ng n 2015. Hoàn thi n và trình Th tư ng Chính ph án Quy t nh phê duy t Chương trình phòng ch ng b nh t t trong các cơ s giáo d c thu c h th ng giáo d c qu c dân. Xây d ng hoàn ch nh d th o l n 2 Quy chuNn k thu t qu c gia nư c h p v sinh h gia ình nông thôn; d th o chuy n i tiêu chuNn v sinh nư c ăn u ng s 1329/2002/Q -BYT và Tiêu chuNn v sinh nư c s ch s 09/2005/Q -BYT thành Quy chuNn k thu t qu c gia g i các B , ngành góp ý. Hoàn thành khung lý thuy t xây d ng K ho ch B o v môi trư ng c a ngành Y t n 2010 và nh hư ng n 2015. Ti p t c hoàn ch nh d th o l n 2 “Quy chuNn k thu t qu c gia v v sinh phòng b nh trong cơ s giáo d c thu c h th ng giáo d c qu c dân”. Hoàn ch nh d th o Thông tư thay th Thông tư s 13/TT-BYT ngày 21/10/1996 v hư ng d n th c hi n qu n lý v sinh lao ng, s c kh e ngư i lao ng và b nh ngh nghi p. Hoàn ch nh xây d ng k ho ch chương trình phòng ch ng b nh ngh nghi p năm 2009 g i B Lao ng-Thương binh và Xã h i t ng h p trình phê duy t. B. CÔNG TÁC KHÁM CH A B NH Bé Y t ã ban hành Hư ng d n chNn oán, x trí và phòng lây nhi m cúm A H5N1 ngư i (Quy t nh s 30/2008/Q -BYT ngày 19/8/2008); ti p t c hoàn thi n d th o quy ch dư c b nh vi n, quy ch s d ng thu c trong i u tr n i trú; xây d ng danh m c thu c không c n kê ơn OTC. T ch c thành công l p t p hu n v Qu n lý b nh vi n cho 44 lãnh o các b nh vi n tuy n trung ương và m t s b nh vi n t nh do các gi ng viên c a i h c Qu c gia Singapore tr c ti p gi ng d y. ã ki m tra, giám sát th c hi n quy ch chuyên môn, quy trình k thu t, quy trình giao ti p, ch o gi i quy t các hi n tư ng phát sinh trong ho t ng khám ch a b nh. Hoàn thi n B ng i m ki m tra b nh vi n 2008. ang ti n hành d th o s a i b sung Hư ng d n chNn oán và i u tr HIV/AIDS; xây d ng d án tăng cư ng năng l c ch ng nhi m khuNn b nh vi n. ã t p hu n v sinh b nh vi n cho i u dư ng viên thu c 13 b nh vi n; c p ch ng ch hành ngh y
  3. cho 11 b nh vi n tư nhân. Ch o các cơ s th c hi n nghiêm túc ch th 03/CT-BYT v tăng cư ng công tác Ph c h i ch c năng. T ch c H i ngh ch o tuy n v C p c u, h i s c tích c c và Ch ng c khu v c phía Nam. ang xây d ng án tư v n khám ch a b nh t xa qua m ng. gi m tình tr ng quá t i cho các b nh vi n tuy n trên, c bi t là các b nh vi n tuy n trung ương; nâng cao năng l c chNn oán và i u tr c a các b nh vi n tuy n dư i thông qua vi c chuy n giao công ngh và ào t o cán b t i ch , ngày 26 tháng 5 năm 2008 B trư ng B Y t ã ban hành Quy t nh 1816/BYT-Q v vi c phê duy t án “C cán b chuyên môn luân phiên t b nh vi n tuy n trên v h tr các b nh vi n tuy n dư i nh m nâng cao ch t lư ng khám, ch a b nh” (g i t t là án 1816). Năm 2008- 2009, B Y t s ch nh 60 b nh vi n trung ương và Hà N i, thành ph H Chí Minh, có trách nhi m c cán b i luân phiên theo nguyên t c: Các b nh vi n a khoa, chuyên khoa t tuy n trên (tuy n trung ương và b nh vi n h ng I tuy n t nh) s c cán b chuyên môn ho c kíp cán b chuyên môn có kh năng gi i quy t c l p ư c các k thu t v luân phiên, h tr các b nh vi n tuy n t nh. Vi c c cán b y t luân phiên t các b nh vi n tuy n trên v h tr các b nh vi n tuy n dư i góp ph n i u ti t và gi m b t tình tr ng chênh l ch trình tay ngh gi a các vùng, mi n ngư i dân d dàng ti p c n v i các d ch v y t có ch t lư ng cao. Ngày 14 và 19 tháng 8 năm 2008 v a qua, l ra quân th c hi n án 1816 ã ư c t ch c t i B nh vi n Trung ương Hu và S Y t thành ph H Chí Minh, v i luân phiên t I g m trên 100 Bác s v công tác b nh vi n tuy n t nh c a nh ng vùng khó khăn. Theo k ho ch, l ra quân khu v c phía B c s ư c th c hi n vào ngày 28 tháng 8 năm 2008. Th c hi n thành công án này s có tác ng tích c c trong vi c h tr y t cơ s c i thi n ch t lư ng khám ch a b nh thông qua vi c nâng cao trình chuyên môn và năng l c c a cán b y t tuy n t nh, ph bi n và chuy n giao công ngh v chNn oán và i u tr cho b nh vi n tuy n t nh; trên cơ s ó nâng cao ch t lư ng khám ch a b nh c a b nh vi n tuy n huy n và tr m y t xã. C. CÔNG TÁC PHÒNG CH NG HIV/AIDS Tính n 18/8/2008, s trư ng h p nhi m HIV hi n còn s ng là 131.628 (b sung 357 trư ng h p c a tháng 7/2008), s b nh nhân AIDS hi n t i là 27.392, s ngư i nhi m HIV t vong là 40.239 trư ng h p, trong ó: N i dung báo cáo Tháng 8/08 Tháng 8/07 Tháng 7/08 (17/7/08 n (17/7/07 n (17/6/08 n 16/8/08) 16/8/07) 16/7/08) S ngư i nhi m HIV 1.368 2.334 1.876 S b nh nhân AIDS 931 709 316 S t vong do AIDS 470 538 199
  4. - So sánh v i tháng 7/2008, s ngư i phát hi n có HIV gi m 508 trư ng h p, s b nh nhân AIDS tăng 615 trư ng h p, s t vong do AIDS tăng 271trư ng h p. - So sánh v i tháng 8/2007, s ngư i phát hi n có HIV gi m 966 trư ng h p, s b nh nhân AIDS tăng 222 trư ng h p, s t vong do AIDS gi m 68 trư ng h p. b. Ho t ng ki m soát và phòng, ch ng HIV/AIDS B Y t ã ban hành Quy t nh thành l p l i Ban i u hành Trung ương D án Phòng, ch ng HIV/AIDS; các Ti u ban, Ban i u hành khu v c thu c Ban i u hành Trung ương. Ban hành Quy t nh s 28/2008/Q -BYT, ngày 14/8/2008 v vi c s a i, b sung Quy t nh s 26/2006/Q -BYT ngày 06/9/2006 v vi c ban hành Quy ch và bi u m u báo cáo ho t ng phòng, ch ng HIV/AIDS. B Y t ang xin ý ki n các B , ngành có liên quan v án Nâng cao năng l c các Trung tâm Phòng, ch ng HIV/AIDS tuy n t nh, thành ph tr c thu c Trung ương. ã ph i h p v i U ban Trung ương M t tr n T qu c Vi t Nam và B Văn hóa – Th thao - Du l ch xây d ng K ho ch liên t ch phát ng phong trào “C ng ng dân cư thi ua phòng, ch ng HIV/AIDS n năm 2012”. B Y t ph i h p v iBan Ch o Phòng, ch ng AIDS và phòng, ch ng t n n ma túy m i dâm 15 t nh, thành ph phía B c chuNn b t ch c H i thi tuyên truy n viên gi i phòng, ch ng HIV/AIDS; ph i h p v i Văn phòng Chính ph t ch c “H i ngh chuyên v can thi p gi m tác h i trong d phòng lây nhi m HIV và i u tr nghi n các ch t d ng thu c phi n”; ph i h p v i T ch c Y t th gi i (WHO) t ch c H i ngh khu v c v công tác xét nghi m HIV; ti p t c tri n khai th c hi n án thí i m s d ng Methadone. D. CÔNG TÁC AN TOÀN V SINH TH C PH M a. Tình hình ng c th c phNm Trong tháng x y ra 15 v ng c th c phNm t i 12 t nh/thành ph : k L k (2), An Giang (2), Bình Dương, Bình Thu n, B c Giang, Cà Mau (2), Hà Giang, Hà N i, Thành ph H Chí Minh, Ngh An, à N ng, B c K n. S ngư i tham gia các b a ăn là 3661 ngư i, s ngư i ng c th c phNm là 435 ngư i, s ngư i nh p vi n là 357 ngư i. Có 01 trư ng h p t vong x y ra t i t nh Cà Mau (do ăn canh khoai ng t, n u tr ng cá nóc). Nguyên nhân gây ra các v ng c g m: Vi sinh v t (06 v ), th c phNm có c (06 v ) và chưa rõ nguyên nhân (03 v ). Tích lũy t u năm n h t ngày 15/8/2008 x y ra 131 v ng c th c phNm v i s t ng s ngư i m c là 6357, trong ó có 47 t vong. b. Ho t ng b o m an toàn v sinh th c phNm Trong tháng, B Y t ti p t c hoàn thi n các th t c ban hành d th o k ho ch t ng th tri n khai Ngh nh s 79/2008/N -CP ngày 18 tháng 7 năm 2008 c a Th tư ng Chính ph v vi c quy nh h th ng t ch c qu n lý, thanh tra và ki m nghi m v V sinh an toàn th c phNm. Tăng cư ng các ho t ng xây d ng D án Lu t An toàn th c phNm. Nhóm Biên t p D th o Lu t An toàn th c phNm ti p t c làm vi c v i 2 chuyên gia c a t ch c lương th c th gi i (FAO) v qu n lý th c phNm. ã xây
  5. d ng và t ch c H i th o thông qua D th o l n 4 Lu t An toàn th c phNm vào ngày 25/7/2008 v i s tham gia c a các thành viên T Biên t p và các B , ngành liên quan. ã g i công văn s 5783/BYT-ATTP ngày 19/8/2008 cho Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ngh ph i h p ch o các S , ban, ngành c a T nh tăng cư ng công tác thanh, ki m tra v sinh an toàn th c phNm nhà ăn, b p ăn t p th trên a bàn t nh, nh m th c hi n ý ki n ch o c a Th tư ng Chính ph t i công văn s 4589/VPCP-KGVX ngày 11 tháng 7 năm 2008 v yêu c u Ny m nh các bi n pháp tăng cư ng nh m ngăn ch n hi u qu tình tr ng ng c th c phNm t p th . E. TH C HI N CÁC CÔNG TÁC TR NG TÂM KHÁC 1. Công tác T ch c cán b Ti p t c hoàn thi n d th o Quy t nh v ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a các V , C c, T ng C c, Thanh Tra B Y t . Hư ng d n, ôn c các vi n Nghiên c u th c hi n Ngh nh s 115/2005/N -CP c a Chính ph . ôn c các ơn v xây d ng án t ch , t ch u trách nhi m v nhi m v , t ch c, biên ch theo Thông tư s 02/TTLT-BYT-BNV c a B Y t và B N i v ngày 23/01/2008. Ti p t c hư ng d n th c hi n Ngh nh s 43/2006/N -CP c a Chính ph , hư ng d n, giám sát các ơn v s nghi p tr c thu c B Y t trong vi c th c hi n Công tác quy ho ch cán b lãnh o qu n lý và công tác b nhi m, mi n nhi m, b nhi m l i cán b lãnh o qu n lý c a các ơn v . Th c hi n các quy trình b nhi m, b nhi m l i ki n toàn i ngũ cán b lãnh o c a V Trang Thi t b và Công trình Y t , C c An toàn v sinh th c phNm, V Y Dư c c truy n và lãnh o các ơn v s nghi p tr c thu c B : Vi n Dư c li u, B nh vi n Th ng nh t, Trư ng i h c Y Hà N i, B nh vi n K, Vi n V sinh - Y t công c ng thành ph H Chí Minh, B nh vi n Vi t Nam - Thu i n Uông Bí. B Y t ã t ch c L ra quân t i B nh vi n Trung ương Hu và Thành ph H Chí Minh v vi c th c hi n án luân phiên cán b chuyên môn h tr cho tuy n dư i. B Y t ang xin ý ki n c a các ơn v v d th o Quy t nh c a Th tư ng Chính ph v ch ph c p thư ng tr c, ph c p thư ng tr c ch ng d ch và ph c p ph u thu t trong ngành y t . T ng h p ý ki n óng góp hoàn thi n Ngh nh c a Chính ph v ch , chính sách thu hút cán b y t v công tác t i vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa. 2. Công tác K ho ch – Tài chính Ti p t c l p k ho ch ho t ng và d toán ngân sách năm 2009 c a toàn ngành theo hư ng d n c a B Tài chính v d toán ngân sách năm 2009. ChuNn b báo cáo ánh giá 3 năm th c hi n Ngh Quy t s 37/NQ-TW v b o m qu c phòng, an ninh, kinh t -xã h i vùng trung du và mi n núi B c B . Ti p t c t ng h p nhu c u và l p k ho ch u tư xây d ng các Tr m y t xã vùng khó khăn theo Quy t nh s 950 c a Th tư ng Chính ph ; t ng h p báo cáo ti n các D án ODA theo ngh c a B K ho ch và u tư áp d ng m u báo cáo ã th ng nh t 5 ngân hàng qu c t . T ng h p nhu c u u tư h tr cho 61 huy n khó khăn thu c 20 t nh theo ch th s 04/2008/CT-TTg c a Th tư ng Chính ph . B Y t ã báo cáo Th tư ng Chính ph và các B , ngành liên quan án c i i m i cơ ch ho t ng và cơ ch tài chính (trong ó có ti n lương và khung giá d ch
  6. v ) i v i các ơn v s nghi p công l p thu c ngành y t ; trình Th tư ng Chính ph v D án phòng ch ng S t xu t huy t. B Y t ã gi i quy t vi c mua thu c lao khNn c p b ng ngu n v n vi n tr ; hư ng d n tri n khai các ti u D án do T ch c Y t th gi i (WHO) tài tr ; t ch c thNm nh và xác nh n hàng vi n tr cho m t s d án vi n tr như M , Pháp, Thu i n. T ch c quy t toán năm 2007 i v i các D án, các ơn v tr c thu c, quy t toán các công trình xây d ng năm 2007 và thNm nh k ho ch thanh lý tài s n c a m t s ơn v tr c thu c. Ph i h p v i oàn ki m toán nhà nư c th c hi n ki m toán i v i các D án thu c B . Ti p t c t ng h p và biên so n niên giám th ng kê năm 2007; cùng v i Vi n S t rét-Ký sinh trùng-Côn trùng TW, V Y Dư c c truy n th ng nh t bi u m u báo cáo. 3. Công tác H p tác Qu c t Trong tháng, Lãnh o B Y t ã ti p công chúa Thái Lan Chulabhorn Mahidol; ti p i s c ng hòa Áo t i Vi t Nam, th o lu n v vi c s d ng v n vay c a Áo cho m t s d án t i Vi t Nam; ti p i s Malaysia n chào xã giao và c cán b tranh c Giám c Khu v c Tây Thái Bình Dương c a T ch c Y t Th gi i; ti p lãnh o B Y t Phúc l i và Gia ình Hàn Qu c và ký Biên b n Ghi nh v h p tác v chăm sóc s c kho và khoa h c y h c gi a hai B Y t Vi t Nam và Hàn Qu c. B Y t ã th o lu n v i ngân hàng Phát tri n châu Á (ADB) v tình hình th c hi n các d án do ADB tài tr . B Y t ã nh n 743 600 li u Tamiflu và các trang b phòng h cá nhân h tr cho công tác phòng ch ng cúm gia c m trên ngư i do Chính ph Nh t B n t ng B Y t Vi t Nam trong khuôn kh h p tác Nh t B n - ASEAN. 4. Công tác Qu n lý dư c B Y t ang s a i Thông tư hư ng d n xu t nh p khNu thu c; hoàn thi n cương chi ti t án quy ho ch t ng th m ng lư i lưu thông phân ph i thu c và góp ý án Gi i pháp Ny m nh phát tri n và tăng cư ng qu n lý nhà nư c i v i h th ng phân ph i trên th trư ng bán l nư c ta hi n nay và các năm ti p theo c a B Công Thương. B cũng ang xây d ng quy ch ăng ký thu c và Danh m c BA/BE, quy nh cung ng thu c HIV trong trư ng h p khNn c p, quy nh th lâm sàng cho ăng ký thu c. ang xin ý ki n góp ý d th o Thông tư liên t ch v vi c ban hành b tiêu chuNn qu c gia v thu c. Lãnh o B Y t ã làm vi c v i C c Qu n lý th trư ng – B Công Thương v vi c tăng cư ng ph i h p trong công tác l p l i tr t t , qu n lý th trư ng ch ng gian l n thương m i; làm vi c v i t ch c Y t Th gi i v các v n liên quan n v c xin cúm A - H5N1. Ti p t c hư ng d n tri n khai thông tư s 04/2008/TT-BYT ngày 12/5/2008 hư ng d n ghi nhãn thu c; góp ý d th o thông tư hư ng d n Quy t nh s 39/2008/TTg- CP v u th u d ch v s nghi p công. ã ki m i m tình hình th c hi n biên b n kỳ h p 25 và xu t n i dung h p tác kỳ h p 26 c a U ban Liên Chính ph Vi t Nam – Cu Ba trong lĩnh v c qu n lý dư c. 5. Công tác B o hi m y t : B Y t ã ph i h p v i U ban v các v n xã h i c a Qu c h i t ch c ho t ng gi i thi u Lu t B o hi m y t ; l y ý ki n nhân dân khu v c mi n Trung t i t nh Qu ng Bình và khu v c ng b ng sông C u Long t i thành ph C n Thơ. Hoàn thi n d th o Ngh nh s a i, b sung Ngh nh 63/2005/N -CP ngày 16/5/2005 c a
  7. Chính ph và d th o Thông tư hư ng d n. Ti p t c hoàn thi n d th o Thông tư liên t ch hư ng d n th c hi n b o hi m y t t nguy n i v i thành viên thu c h c n nghèo. D th o Quy t nh s a i, b sung Quy t nh 102/2002/Q -BYT ngày 14/1/2002 c a B Y t v ban hành danh m c d ch v k thu t ph c h i ch c năm (DVKT PHCN) và công văn hư ng d n th c hi n b o hi m y t cho ngư i có th b o hi m y t b nhi m HIV/AIDS. Ti n hành ki m tra tình hình th c hi n b o hi m y t t i t nh Long An. 6. Công tác Y Dư c h c c truy n: Xây d ng d th o “K ho ch hành ng c a Chính ph th c hi n Ch th 24-CT/TW ngày 04/7/2008 c a Ban Bí Thư trung ương ng “V phát tri n n n ông y Vi t Nam và H i ông y Vi t Nam trong tình hình m i”. Ban hành Quy t nh phê duy t Phương pháp chung ch bi n v thu c y h c c truy n. D th o án “C ng c và phát tri n m ng lư i khám, ch a b nh b ng Y h c c truy n tuy n t nh, huy n và xã”. ChuNn b t ch c l p t p hu n v qu n lý nhà nư c trong lĩnh v c y dư c c truy n cho chuyên viên y h c c truy n và Trư ng phòng T ng h p K ho ch b nh vi n Y h c c truy n các t nh, thành ph tr c thu c trung ương. 7. Công tác Pháp ch : B Y t ti p t c hoàn thi n D án Lu t Khám b nh, ch a b nh. Hoàn thi n D th o Ngh nh Hư ng d n chi ti t thi hành m t s i u c a Lu t Phòng, ch ng b nh truy n nhi m trình Chính ph . Ti p t c rà soát văn b n quy ph m pháp lu t v y t t 1996- 2006. Ki m tra văn b n m t s t nh ph c v cho công tác ki m tra công tác pháp ch . Ti p t c thNm nh và góp ý các văn b n quy ph m pháp lu t v y t và các văn b n do các B , ngành g i t i. ánh giá Ngh nh 45/2005/N -CP chuNn b cho vi c s a i ngh nh. ã h p h i ng xét t ng danh hi u nhà giáo nhân dân, nhà giáo ưu tú và hoàn ch nh h s g i Ban Thi ua, khen thư ng Trung ương. Làm các th t c v khen thư ng thư ng xuyên (Huy chương, Huân chương và B ng khen các lo i, K ni m chương "Vì s c kho nhân dân"). Hoàn thi n h sơ c a 41 t p th , cá nhân v B ng khen Th tư ng g i Ban Thi ua, khen thư ng Trung ương. B Y t ã ph i h p v i ài truy n hình Vi t Nam gi i thi u và phát sóng chương trình O2TV và t ch c thông báo v cu c thi sáng t o lô gô ngành y t . 8. Công tác Thanh tra Trong tháng, B Y t ã ti p Ban ki m tra Trung ương ng ki m tra vi c th c hi n Ngh quy t h i ngh l n th 3 Ban ch p hành Trung ương ng khóa X v công tác tăng cư ng s lãnh o c a ng v i phòng ch ng tham nhũng và th c hành ti t ki m ch ng lãng phí m t s lĩnh v c c a ngành. B Y t nh n ư c 90 ơn thư khi u n i, t cáo, ph n ánh c a công dân thu c các lĩnh v c liên quan n y t . Trong ó có 36 ơn ngh , ph n ánh, 27 ơn khi u n i, 27 ơn t cáo, v i 71 ơn có danh và 19 ơn n c danh. B Y t ã gi i quy t 17 ơn thu c thNm quy n gi i quy t c a B Y t và chuy n 73 ơn thu c thNm quy n gi i quy t c a các a phương và các B , Ngành khác. B Y t ã t ch c m t lo t các ho t ng thanh tra v khám ch a t i Sóc Trăng, B c Liêu, Cà Mau, Kiên Giang, b nh vi n Lao Trung ương; Thanh tra v sinh t i Hà N i, Tp. H Chí Minh cùng v i B Công Thương, thanh tra b p ăn t p th năm 2008 t i 07
  8. t nh: Hà N i, Thái Bình, Qu ng Ninh, Tp.H Chí Minh, C n Thơ, Vũng Tàu, ng Nai; t ch c thanh tra kinh t xã h i t i B nh vi n Phong Ngh An và b nh vi n N i ti t trung ương. ã h p xem xét vi c lưu hành s n phNm Khang M ơn, ki n ngh thu h i gi y ch ng nh n tiêu chuNn s n phNm, yêu c u Công ty thu h i s n phNm, tái xu t theo quy nh. ã báo cáo t ng h p h sơ ơn thư khi u n i, t cáo kéo dài cho U ban Thư ng V Qu c h i. 9. Công tác Khoa h c - ào t o: Hoàn ch nh thông tư k t h p Vi n Trư ng chuNn b ban hành và xây d ng k ho ch hư ng d n ơn v tri n khai th c hi n. Hoàn thành 07 chương trình khung ào t o i h c và cao ng Kh i ngành khoa h c s c kho bàn giao B Giáo d c và ào t o phê duy t. Tri n khai th c hi n án ào t o c tuy n cho Vùng khó khăn. ang xây d ng k ho ch s a i Qui ch ào t o BS CK1. CK2. Ti n hành công tác thanh tra tuy n sinh năm 2008. Ch o xây d ng chương trình và tài li u ào t o ngư i chăm sóc ng ng HIV/AIDS. B Y t ang xây d ng án cán b chuyên sâu và nhân tài. B Y t ã thNm nh vi c thành l p trư ng Cao ng Y t Ninh Bình; thNm nh vi c m ngành ào t o Y s chuyên khoa t i Cao ng y t H i Phòng, i u dư ng a khoa, K thu t xét nghi m a khoa t i trư ng TCYT tư th c An Khánh. B Y t ang xem xét vi c xác nh i m chuNn, ào t o theo a ch . Ti p t c l y ý ki n các ơn v và ch nh s a Quy ho ch m ng lư i ào t o nhân l c y t . B ang ph i h p v i chuyên gia c a Ngân hàng phát tri n châu Á (ADB) xây d ng d án kh thi H tr phát tri n h th ng y t . ã trình B Thông tin truy n thông k ho ch công ngh thông tin n năm 2010 và ăng ký kinh phí công ngh thông tin 2008; t ch c thNm nh kinh phí và n i dung tài tuy n ch n năm 2008; t ch c xét duy t các tài ch nh lĩnh v c chính sách năm 2008. 10. Công tác Dân s – K ho ch hoá gia ình B Y t ãbáo cáo g i Th tư ng Chính ph v tình hình chuy n giao t ch c b máy và cán b làm công tác dân s -k ho ch hóa gia ình (DS-KHHG ) a phương theo tinh th n công i n 695/C -TTg ngày 9/5/2008 c a Th tư ng Chính ph . ã ph i h p v i U ban v các v n xã h i c a Qu c h i, Văn phòng Chính ph , B Tư pháp trong vi c xây d ng d án s a i i u 10 Pháp l nh Dân s năm 2003 và chuNn b n i dung xây d ng cương Lu t Dân s ; Ph i h p v i Ban Tuyên giáo Trung ương xây d ng Báo cáo sơ k t tình hình th c hi n Ngh quy t s 47-NQ/TW ngày 22/3/2005 c a B Chính tr v ti p t c Ny m nh th c hi n chính sách dân s và k ho ch hóa gia ình. B Y t ang t ng h p các ý ki n góp c a các ơn v v s a i, b sung Thông tư liên t ch 32/2008/TTLT-BTC-BYT ngày 17/4/2008 v hư ng d n qu n lý và s d ng kinh phí th c hi n chương trình m c tiêu qu c gia DS- KHHG . B ang t ng k t t I Chi n d ch tăng cư ng tuyên truy n, v n ng, l ng ghép chăm sóc s c kho sinh s n/KHHG n vùng ông dân có m c sinh cao, vùng khó khăn năm 2008 và ban hành hư ng d n t II chi n d ch. ã ph i h p v i H i Sinh viên Vi t Nam xây d ng chương trình k ch b n 03 ho t ng chính c a cu c giao lưu v SKSS gi a m t s trư ng i h c; ph i h p v i Vi n Chi n lư c B Giáo d c và ào t o v vi c tri n khai 02 cu n tài li u tuyên truy n v s c kh e sinh s n v thành niên/thanh niên.
  9. V tình hình bi n ng dân s , theo báo cáo c a 59/64 t nh/thành ph , trong 6 tháng u năm 2008, s tr em sinh ra là 510.748 cháu, tăng 23.426 cháu (+5%) so v i cùng kỳ năm 2007; 38/58 t nh có s tr em sinh ra tăng cao như B c Liêu (39,1%), ng Tháp (26,4%), i n Biên (22,6%), Qu ng Ngãi (21,8%), Gia Lai (21,3%). S tr em sinh ra là con th 3 tr lên là 55.605 cháu, tăng 4.412 cháu (+9%) so v i cùng kỳ năm 2007; 37/58 t nh có s tr em sinh ra là con th 3 tăng cao như: B c Liêu (134%), Cà Mau (118%), Trà Vinh (71%), Sóc Trăng (48%), Gia Lai (46%), Hà Nam (42%), Vĩnh Phúc (40%), Ti n Giang (38%), H i Dương (37%). 11. Công tác chăm sóc S c kho Bà m – Tr em: B Y t ã t ch c các l p t p hu n gi ng viên tuy n t nh cho 20 t nh v n i dung Làm m an toàn; chăm sóc sơ sinh theo k ho ch ào t o trong Chương trình m c tiêu Qu c gia phòng ch ng m t s b nh xã h i, b nh d ch nguy hi m, HIV/ADIS. Ti p thu ý ki n góp ý c a các chuyên gia qu c t ti p t c hi u ính b n th o 4 c p nh t Hư- ng d n ChuNn Qu c gia v các d ch v Chăm sóc s c kho sinh s n. Xây d ng k ho ch D án S c kho sinh s n thu c Chương trình m c tiêu qu c gia năm 2009. Ti p t c rà soát M u báo cáo, b ng i m ki m tra trong h S c kho sinh s n. II. HO T NG C A LÃNH OB YT Trong tháng, Lãnh o B Y t t p trung ch o công tác phòng ch ng d ch mùa hè thu, phòng và kh c ph c h u qu lũ l t t i các t nh mi n núi phía B c và ng b ng sông c u Long. Ch o tri n khai án luân phiên cán b chuyên môn h tr cho tuy n dư i; ch o Ny nhanh ti n các án trình Chính ph , hoàn thi n các lu t B o hi m Y t , khám ch a b nh, s a i lu t Dân s ; ch o xây d ng d án c i cách cơ ch ho t ng, cơ ch tài chính c a ngành trong ó có khung giá vi n phí. Lãnh o B ti p công chúa Thái Lan, i s c ng hòa Áo t i Vi t Nam, i s Malaysia và Nh t B n t i Vi t Nam, B Y t Phúc l i và Gia ình Hàn Qu c. Lãnh o B Y t ã làm vi c v i oàn công tác c a U ban ki m tra Trung ương ng ki m tra vi c th c hi n Ngh quy t H i ngh l n th 3 Ban ch p hành Trung ương ng khóa X v công tác tăng cư ng s lãnh o c a ng v i phòng ch ng tham nhũng và th c hành ti t ki m ch ng lãng phí m t s lĩnh v c c a ngành y t . III. K HO CH CÔNG TÁC THÁNG 9 NĂM 2008 1. Ti p t c ch o công tác phòng ch ng d ch b nh tiêu ch y c p; s t xu t huy t; s t rét; cúm A H5N1 và các b nh d ch mùa hè thu khác. Tíêp t c ch o công tác phòng và kh c ph c h u qu lũ l t t i m t s t nh mi n núi phía B c và chuNn b d phòng i phó v i nh ng cơn bãol n vào nh ng tháng cu i năm. 2. Ch o hoàn thành ti n các án trình Chính ph trong tháng 9. T ch c xin ý ki n r ng rãi t i 3 mi n vào báo cáo sơ k t 3 năm tri n khai Ngh quy t s 46-NQ/TW và 47- NQ/TW c a B Chính tr và ánh giá 05 năm tri n khai Ch th 06 c a Ban bí thư v y t cơ s . 3. Ti p t c ch o tích c c th c hi n án luân phiên cán b chuyên môn h tr cho tuy n dư i, tăng cư ng ki m tra, giám sát h tr th c hi n án thành công góp
  10. ph n nâng cao ch t lư ng d ch v y t tuy n dư i, gi m t i cho các b nh vi n tuy n trên. 4. T ch c H i ngh phòng ch ng d ch s t xu t huy t khu v c mi n Nam ngày t i Sóc Trăng. Ti p t c xây d ng các văn b n hư ng d n thi hành Lu t phòng ch ng b nh truy n nhi m. Theo dõi di n bi n tình hình các b nh truy n nhi m trên c nư c, ch o k p th i các a phương tri n khai ho t ng phòng ch ng d ch. Ti p t c ch o các ơn v ki m d ch y t biên gi i tăng cư ng ki m tra, giám sát ch t ch tình hình d ch b nh i v i các i tư ng ki m d ch y t . Trình Chính ph án d th o s a i, b sung Ngh nh v ki m d ch y t . ChuNn b ban hành Thông tư thay th Thông tư s 13/TT-BYT ngày 21/10/1996 v hư ng d n th c hi n qu n lý v sinh lao ng, s c kh e ngư i lao ng và b nh ngh nghi p 5. Ti p t c hoàn thi n, ch nh s a n i dung án i m i ho t ng, i m i cơ ch tài chính trình Chính ph . Hoàn thành vi c xây d ng k ho ch và l p d toán ngân sách toàn ngành năm 2009 và trình Chính ph . 6. T ng h p, s p x p và xây d ng danh m c các ơn v s nghi p tr c thu c B Y t trình Th tư ng Chính ph . Ki n toàn i ngũ cán b Lãnh o các v , c c, t ng c c và ơn v s nghi p tr c thu c B Y t và th c hi n vi c giám sát quy trình b nhi m l i các cán b lãnh o c a các ơn v s nghi p tr c thu c B Y t .Hoàn thi n d th o Quy t nh c a Th tư ng Chính ph v ch ph c p thư ng tr c, ph c p thư ng tr c ch ng d ch và ph c p ph u thu t trong ngành y t ; d th o xây d ng Ngh nh c a Chính ph v ch , chính sách thu hút cán b y t v công tác t i vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa trình Chính ph . Trên ây là k t qu ho t ng c a B Y t tính t 21/7/2008 n 20/8/2008. B Y t xin g i Văn phòng Chính ph t ng h p và báo cáo Th tư ng Chính ph ./. B TRƯ NG Nguy n Qu c Tri u
Đồng bộ tài khoản