intTypePromotion=1
ADSENSE

Báo cáo số 84/BC-LĐTBXH

Chia sẻ: Uyen Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

83
lượt xem
4
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Báo cáo số 84/BC-LĐTBXH về đánh giá tình hình thực hiện Nghị định số 56/2002/NĐ-CP của Chính phủ về tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo số 84/BC-LĐTBXH

  1. B LAO Đ NG - THƯƠNG BINH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM VÀ XÃ H I Đ c l p – T do – H nh phúc ------- -------------- S : 84/BC-LĐTBXH Hà N i, ngày 26 tháng 08 năm 2009 BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH TH C HI N NGH Đ NH S 56/2002/NĐ-CP C A CHÍNH PH V T CH C CAI NGHI N MA TÚY T I GIA ĐÌNH VÀ C NG Đ NG Ph n 1. KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH NGHI N MA TÚY VÀ K T QU TH C HI N NGH Đ NH S 56/2002/NĐ-CP C A CHÍNH PH I. KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH NGHI N MA TÚY NƯ C TA Trong nh ng năm qua, th c hi n chính sách đ i m i m c a và h i nh p c a Đ ng, Nhà nư c, kinh t - xã h i nư c ta đã có bư c phát tri n vư t b c, đ i s ng nhân dân không ng ng đư c c i thi n. Song bên c nh đó các t n n xã h i, cũng phát sinh, phát tri n, đ c bi t là t n n nghi n ma túy. S m nh n th c đư c m i hi m h a c a t n n này ngay t nh ng năm đ u c a th p niên 1990, Đ ng, Nhà nư c đã lãnh đ o, ch đ o tri n khai đ ng b các gi i pháp trên c hai lĩnh v c gi m cung và gi m c u nh m đ y lùi và ti n t i xóa b t n n ma túy. Tuy đã r t c g ng nhưng nhìn chung k t qu chưa đáp ng đư c yêu c u nhi m v đ t ra, t n n ma túy chưa có d u hi u thuyên gi m, di n bi n ngày càng ph c t p, nh hư ng nghiêm tr ng đ n tr t t an toàn xã h i và s c kh e c a nhân dân. Theo t ng h p t báo cáo c a các đ a phương tính đ n h t ngày 31/12/2008 c nư c có 134.480 ngư i nghi n có h sơ qu n lý (Chưa tính hơn 30.000 ngư i nghi n hi n đang qu n lý t i các tr i giam, cơ s giáo d c, trư ng giáo dư ng) tăng 31.789 ngư i so v i năm 2000. Trong đó khu v c Đ ng b ng Sông H ng có 38.640 ngư i tăng 17.436 ngư i so v i năm 2000 (82,0%); khu v c Đông B c có 20.986 ngư i, tăng 576 ngư i (2,8%); khu v c Tây B c có 24.264 ngư i, tăng 9.657 ngư i (61,8%); khu v c B c Trung B có 8.036 ngư i, tăng 3.190 ngư i (65,8%); khu v c Duyên h i Nam Trung b có 2.323 ngư i, tăng 1090 ngư i (88,4%); khu v c Tây Nguyên 1938 ngư i, tăng 256 ngư i (15,2%); khu v c đông Nam b có 32.305 ngư i, tăng 12.674 ngư i, (61,4%); khu v c đ ng b ng Sông C u long có 6.446 ngư i, tăng 1.072 ngư i (19,9%). T n n ma túy đã nh hư ng nghiêm tr ng đ n tr t t an toàn xã h i, đây là m t trong nh ng nguyên nhân quan tr ng d n đ n nghèo, đói và các v n đ xã h i khác như di dân t do, lang thang ki m s ng. Qua th ng kê t ng h p t báo cáo c a các đ a phương thì t 30% đ n 70% trong s ngư i nghi n có ti n án, ti n s ; t 10% đ n 40% trong t ng s h đói, nghèo có liên quan đ n ma túy. M t s ngư i nghi n vùng cao, đ có ti n mua ma túy đã bán h t nhà c a, ru ng vư n. Sinh s ng t m b t i các hang núi trong r ng gây khó khăn cho công tác qu n lý xã h i. Ma túy đã và đang xâm nh p vào m i t ng l p dân cư trong xã h i và ch y u t p trung vào l p tr . Theo kh o sát c a B Lao đ ng - Thương binh và Xã h i, s ngư i nghi n có đ tu i dư i 30 tu i chi m 68,3% trong t ng s ngư i nghi n. Trong s ngư i nghi n có 2,5% là cán b công ch c; 2,8% là h c sinh, sinh viên; 5,5% là lái xe; 19,9% là nông dân; 5% buôn bán, 10,1% ngh khác và 54,1% không ngh nghi p. T l ngư i nghi n tiêm chích Hêrôin ngày càng tăng làm nguy cơ lây truy n các b nh qua đư ng máu đ c bi t là HIV (t l ngư i nghi n tiêm chích năm 2000 là 46,1% và năm 2006 là 83,1%). Vì v y, vi c tăng cư ng và nâng cao hi u qu công tác cai nghi n, ph c h i cho ngư i nghi n ma túy nói riêng, phòng ch ng ma túy nói chung nh m b o v ngu n l c lao đ ng, gi m tác đ ng c a t n n ma túy đ i v i xã h i và s c kh e c a nhân dân là nhi m v c p bách hi n nay nư c ta. II. K T QU CÔNG TÁC CAI NGHI N MA TÚY T I GIA ĐÌNH VÀ C NG Đ NG THEO NGH Đ NH S 56/2002/NĐ-CP C A CHÍNH PH
  2. 1. Công tác ch đ o, hư ng d n t ch c tri n khai th c hi n 1.1. T i Trung ương Ngay sau khi Ngh đ nh đư c ban hành, B Lao đ ng - Thương binh và Xã h i đã ch trì ph i h p v i các B , ngành liên quan ch đ o, hư ng d n các đ a phương t ch c tri n khai th c hi n. C th là: - Ph i h p v i B Y t , B Công an xây d ng và ban hành Thông tư liên t ch s 01/2003/TTLT- BLĐTBXH-BYT-BCA ngày 24/01/2003 hư ng d n th c hi n m t s đi u Ngh đ nh s 56/2002/NĐ-CP ngày 15/5/2002 c a Chính ph v t ch c cai nghi n ma túy t i gia đình và c ng đ ng. Thông tư đã c th hóa vi c t ch c cai nghi n t i gia đình và c ng đ ng: quy đ nh vi c l p h sơ, trình t th t c l p h sơ cai nghi n, quy trình cai nghi n, trách nhi m c a ngư i nghi n, gia đình ngư i nghi n và y ban nhân dân c p xã trong vi c t ch c cai nghi n, c p gi y ch ng nh n hoàn thành cai nghi n t i gia đình và c ng đ ng t o hành lang pháp lý thu n l i cho các đ a phương tri n khai công tác cai nghi n ma túy t i gia đình và c ng đ ng. - Ph i h p v i B Tài chính ban hành Thông tư liên t ch s 13/2004/TTLT-BLĐTBXH-BTC hư ng d n trách nhi m đóng góp và ch đ tr c p đ i v i ngư i bán dâm, ngư i nghi n ma túy. Thông tư quy đ nh đ i v i ngư i nghi n ma túy ch a tr cai nghi n t i gia đình và c ng đ ng có trách nhi m đóng góp ti n thu c ch a b nh, thu c h tr c t cơn và chi phí t ch c cai nghi n. M c đóng do H i đ ng nhân dân xã quy t đ nh, trên nguyên t c thu đ chi. Thông tư liên t ch s 117/2007/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 01/10/2007 thay th Thông tư liên t ch s 13/2004/TTLT- BLĐTBXH-BTC. Thông tư quy đ nh đ i v i ngư i nghi n ma túy ch a tr cai nghi n t i gia đình và c ng đ ng có trách nhi m đóng góp ti n thu c h tr c t cơn và chi phí t ch c cai nghi n. Chi phí t ch c cai nghi n bao g m: đi u tr c t cơn. Theo dõi, qu n lý giúp đ ngư i sau cai nghi n, xét nghi m tìm ch t ma túy trư c và sau cai nghi n, các ho t đ ng giáo d c ph c h i hành vi nhân cách, d y ngh , t o vi c làm cho ngư i sau cai nghi n. M c đóng do y ban nhân dân t nh, thành ph quy đ nh trên nguyên t c thu đ chi. T o đi u ki n cho các đ a phương tri n khai th c hi n. - Ph i h p v i B Y t nghiên c u ban hành các văn b n hư ng d n các phương pháp, các bài thu c h tr c t cơn nghi n như: + Công văn s 4358/ĐTr c a B Y t v hư ng d n đi u tr nghi n ch t d ng thu c phi n b ng thu c hư ng th n; + Quy t đ nh s 5467/2003/QĐ-BYT ngày 21/10/2003 c a B trư ng B Y t v ban hành Hư ng d n áp d ng phương pháp đi n châm đi u tr h tr cai nghi n ma túy; + Quy t đ nh s 5075/QĐ-BYT ngày 15/12/2007 c a B trư ng B Y t v ban hành hư ng d n chu n đoán ngư i nghi n ma túy nhóm Opiats (Ch t d ng thu c phi n); - Ph i h p v i B Y t t ch c t p hu n v các phương pháp h tr đi u tr c t cơn, t ch c cai nghi n t i gia đình và c ng đ ng cho đ i ngũ cán b cơ quan chuyên trách phòng ch ng t n n xã h i các đ a phương. - Hàng năm t ch c các đoàn công tác ki m tra vi c th c hi n các ho t đ ng cai nghi n ph c h i cho ngư i nghi n ma túy t i các đ a phương trong đó có cai nghi n ma túy t i gia đình và c ng đ ng. 1.2. T i các đ a phương Công tác cai nghi n ph c h i cho ngư i nghi n ma túy nói chung, công tác cai nghi n t i gia đình và c ng đ ng nói riêng đã đư c các t nh, thành ph quan tâm ch đ o, t ch c tri n khai th c hi n. H u h t các t nh, thành ph đ u xây d ng và tri n khai chương trình, k ho ch dài h n và hàng năm v cai nghi n, ph c h i cho ngư i nghi n ma túy trong đó có cai nghi n t i gia đình và c ng đ ng v i các m c tiêu, ch tiêu c th . M t s t nh, thành ph đã quan tâm đ u tư cơ s v t ch t, t ch c b máy, cán b ; ban hành các chính sách, ch đ h tr cán b và ngư i cai nghi n, t o đi u ki n thu n l i cho công tác cai nghi n t i gia đình và c ng đ ng:
  3. - V t ch c cán b : cho đ n nay theo báo cáo c a các đ a phương đã có 2.612 xã, phư ng, th tr n thu c 18 t nh, thành ph thành l p T công tác cai nghi n ma túy. M t s t nh như Lai Châu, Sơn La, Hòa Bình, Nam Đ nh, Thái Bình, Hưng Yên thành l p T công tác cai nghi n ma túy 100% các xã, phư ng th tr n trên đ a bàn t nh. M t s t nh, thành ph thành l p T công tác cai nghi n ma túy t i các xã phư ng tr ng đi m v t n n ma túy như H i Phòng, Ngh An, B c Ninh, H u Giang, Ninh Bình, L ng Sơn. M t s t nh khác như B n Tre thành l p khi t ch c cai nghi n và gi i th ngay sau đ t cai. Ngoài t công tác cai nghi n, t nh Lào Cai thành l p T qu n lý cơ s đi u tr c t cơn. T có trách nhi m qu n lý, ch a tr 24/24 gi đ i v i các h c viên cai nghi n t i cơ s đi u tr c t cơn. Thành ph H i Phòng thành l p Trung tâm Tư v n cai nghi n t i c ng đ ng tr c thu c Chi c c Phòng, ch ng t n n xã h i. Trung tâm có trách nhi m hư ng d n, ch đ o và h tr k thu t cho các xã, phư ng t ch c cai nghi n. - V đ u tư xây d ng cơ s đi u tr c t cơn: h u h t các đ a phương đ u t n d ng cơ s v t ch t s n có như b nh xá, trư ng h c, nhà văn hóa đ t ch c c t cơn cho ngư i nghi n ma túy. M t s xã, phư ng tr ng đi m v ma túy thu c các t nh Lào Cai, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Sơn La đã đ u tư xây d ng nhà đi u tr c t cơn cho ngư i nghi n t i xã, phư ng. Ngoài ra t nh Lào Cai còn xây d ng Trung tâm đi u tr c t cơn c m xã vùng cao v i quy mô 50 giư ng cho m t Trung tâm nh m đi u tr c t cơn cho ngư i nghi n các xã lân c n. - V cơ ch đóng góp và ch đ h tr h c viên và cán b tr c ti p tham gia công tác cai nghi n t i gia đình và c ng đ ng. Theo quy đ nh h c viên ph i đóng góp các kho n chi phí cho công tác cai nghi n t i gia đình và c ng đ ng. Tuy nhiên h u h t các đ a phương đ u không thu đư c mà ph i l y ngân sách nhà nư c đ h tr . Tuy theo đi u ki n th c t , các đ a phương đã ban hành các cơ ch , chính sách, đ nh m c h tr h c viên cai nghi n và cán b tham gia công tác cai nghi n phù h p như: + Đ i v i cán b : Lào Cai quy đ nh h tr cán b Trung tâm c m xã 500.000 đ ng/Trung tâm/tháng; Nhà cai nghi n 300.000 đ ng/nhà/tháng; h tr cán b làm h sơ, th t c cho h c viên cai nghi n 15.000 đ ng/h sơ. H i Phòng h tr T công tác cai nghi n 240.000/đ i tư ng cai/đ t đi u tr c t cơn. Hưng Yên h tr t công tác 30.000 đ ng/ngư i/ngày trong th i gian đi u tr c t cơn cho h c viên. Ngh An, Đi n Biên, T công tác cai nghi n đư c tính và tr ti n làm thêm gi trong các đ t t ch c đi u tr c t cơn cho h c viên… + Đ i v i h c viên: h u h t các t nh, thành ph đ u h tr ti n thu c đi u tr c t cơn và đi u tr các b nh cơ h i v i m c t 100.000 đ ng/ngư i/đ t đ n 700.000 đ ng/ngư i/đ t: Hưng Yên là 700.000 đ ng/ngư i/đ t; H i Phòng là 650.000 đ ng/ngư i/đ t; Thái Bình là 400.000 đ ng/ngư i/đ t; B c Ninh 250.000 đ ng/ngư i/đ t; Lào Cai 200.000 đ ng/ngư i/đ t đ i v i ngư i cai t i Trung tâm c m xã và 100.000 đ ng/ngư i/đ t đ i v i ngư i cai t i nhà cai nghi n xã, phư ng; Đi n Biên 140.000 đ ng/ngư i/đ t. Ngoài ra m t s t nh còn h tr ti n ăn cho h c viên cai nghi n như L ng Sơn h tr 10.000 đ ng/ngư i/ngày, Lào Cai h tr 210.000 đ ng/ngư i/tháng đ i v i ngư i cai t i Trung tâm c m xã và 150.000 đ ng/ngư i/tháng đ i v i ngư i cai t i nhà cai nghi n xã, phư ng. 2. K t qu c th : 2.1. V s lư ng ngư i đư c cai nghi n t i gia đình và c ng đ ng Theo t ng h p báo cáo c a 56 t nh, thành ph (7 t nh, thành ph không t ch c cai nghi n t i gia đình và c ng đ ng) t năm 2003 đ n năm 2008 đã t ch c cai nghi n cho 77.695 lư t ngư i nghi n ma túy, chi m 39,5% t ng s lư t ngư i đư c cai (77.695/196.591 lư t ngư i), trong đó cai t i gia đình là 14.676 lư t ngư i và cai t i c ng đ ng là 63.019 lư t ngư i (B ng t ng h p cai nghi n t i c ng đ ng và gia đình kèm theo). M t s t nh, thành ph có t l ngư i đư c cai nghi n t i gia đình và c ng đ ng cao trong t ng s đư c cai nghi n như: Thái Nguyên 7.332/10.975 lư t ngư i (66,8%), Đi n Biên 9.186/9.610 lư t ngư i (95,6%), Sơn La 14.923/20.823 lư t ngư i (71,7%), Ngh An 5.688/8.917 lư t ngư i (63,8%), Thái Bình 2.508/3.122 lư t ngư i (80,3%), Lai Châu 1.677/1939 lư t ngư i (95,8%). D y ngh cho 2.507 ngư i (chi m 3,3% s đư c cai t i gia đình và c ng đ ng) và t o vi c làm cho 4.756 ngư i (chi m 6,1% s đư c cai t i gia đình và c ng đ ng).
  4. 2.2. V th c hi n quy trình cai nghi n t i gia đình và c ng đ ng: h u h t các t nh, thành ph th c hi n đư c giai đo n 1 (Giai đo n đi u tr c t cơn gi i đ c)/ 5 giai đo n c a Quy trình cai nghi n (Quy trình cai nghi n t i gia đình và c ng đ ng ban hành kèm theo Thông tư liên t ch s 01/2003/TTLT-BLĐTBXH-BYT-BCA) v i th i gian t 10 ngày đ n 14 ngày. M t s t nh như Lào Cai sau c t cơn h c viên ti p t c đư c qu n lý t p trung t i Trung tâm c m xã, nhà cai nghi n, đư c giáo d c ph c h i s c kh e, hành vi, nhân cách v i th i gian t 3 tháng đ n 6 tháng. Tr v c ng đ ng, đ nh kỳ hàng tu n h c viên đư c tham gia sinh ho t câu l c b 06; H i phòng sau khi đi u tr c t cơn, h c viên ti p t c đư c tư v n v phòng, ch ng tái nghi n, đi u tr ch ng tái nghi n b ng Natrexone đã mang l i hi u qu rõ r t. Theo đi u tra kh o sát t l tái nghi n t i các xã vùng cao c a t nh Lào Cai là 24%, H i Phòng là 84%. III. KHÓ KHĂN, T N T I VÀ NGUYÊN NHÂN 1. Khó khăn, t n t i 1.1. T n t i - S lư ng ngư i nghi n đư c cai nghi n t i gia đình và c ng đ ng hàng năm chi m t l th p trong t ng s ngư i nghi n ma túy có h sơ qu n lý t i đ a phương: theo th ng kê c a các đ a phương trong c nư c năm 2007 cai đư c 8.760 ngư i/133.594 ngư i có h sơ qu n lý (6,6%), năm 2008 cai 11.455 ngư i/134.480 ngư i có h sơ qu n lý (8,5%). Nhi u t nh, thành ph không t ch c cai nghi n t i gia đình và c ng đ ng như, thành ph H Chí Minh, thành ph Hà N i, Tây Ninh, Bình Phư c, Phú Yên, Sóc Trăng … - Ch t lư ng cai nghi n: h u h t các t nh, thành ph chưa đư c th c hi n đ y đ Quy trình cai nghi n theo quy đ nh c a pháp lu t. Các ho t đ ng giáo d c, ph c h i vi nhân cách, d y ngh , t o vi c làm cho ngư i cai nghi n sau khi đi u tr c t cơn chưa đư c quan tâm đúng m c (S đư c d y ngh chi m 3,3% và s đư c h tr t o vi c làm chi m 6,1% s đư c cai). Ph n l n ngư i nghi n sau đi u tr c t cơn không đư c quan tâm qu n lý, giúp đ , không có vi c làm n đ nh d n đ n t l tái nghi n cao. Theo báo cáo c a các đ a phương t l tái nghi n chi m t 80 đ n 98% trong t ng s ngư i đư c cai. 1.2. Khó khăn: - Cơ s v t ch t thi u th n: + Cơ s đi u tr c t cơn: h u h t các đ a phương t n d ng cơ s v t ch t s n có như trư ng h c, nhà văn hóa, b nh xá đ t ch c c t cơn cho ngư i nghi n do v t không đ m b o các đi u ki n theo quy đ nh v cơ s đi u tr c t cơn như khu đi u tr c t cơn ph i khép kín, m t chi u, an toàn v.v. Trang thi t b y t thi u th n. + Trang thi t b d y ngh , thi t b ph c v cho công tác giáo d c chuy n đ i hành vi không đư c đ u tư. - V cán b : cán b tham gia công tác cai nghi n t i gia đình và c ng đ ng đ u là cán b kiêm nhi m song không có cơ ch , chính sách, ch đ h tr , đ ng viên h . Ph n l n cán b T công tác cai nghi n không đư c đào t o, không có ki n th c, k năng v t ch c cai nghi n. Cán b Y t không đ các đi u ki n theo quy đ nh đ t ch c c t cơn cho ngư i nghi n ma túy (theo quy đ nh v nhân s cơ s đi u tr c t cơn ph i có bác s chuyên khoa tâm th n, bác s đa khoa đư c t p hu n và có ch ng ch v đi u tr c t cơn). M t khác cán b tham gia công tác cai nghi n t i gia đình và c ng đ ng (T công tác cai nghi n) cũng luôn luôn có s thay đ i (theo nhi m kỳ), gây r t nhi u khó khăn cho công tác này. - V h c viên cai nghi n t i gia đình và c ng đ ng ph n l n h thu c di n h đói, nghèo không có kinh phí đóng góp cho công tác cai nghi n như ti n ăn, ti n thu c, h c ngh , mua s m trang thi t b sinh ho t … Song chưa có chính sách đ h tr h . - Ngư i nghi n ma túy, gia đình ngư i nghi n ma túy không t giác khai báo tình tr ng nghi n và đăng ký hình th c cai nghi n. 2. Nguyên nhân
  5. - Nh n th c c a các c p lãnh đ o cũng như c a nhân dân m t s đ a phương chưa đ y đ v công tác cai nghi n t i gia đình và c ng đ ng, do v y chưa quan tâm, đ u tư đúng m c th m chí còn xem nh công tác này. - Quy đ nh c a pháp lu t v t ch c cai nghi n t i gia đình và c ng đ ng thi u đ ng b , chưa phù h p: Ngh đ nh s 56/2002/NĐ-CP c a Chính ph và Thông tư liên t ch s 01/2003/TTLT- BLĐTBXH-BCA-BYT c a B Lao đ ng - Thương binh và Xã h i, B Công an và B Y t ch quy đ nh v t ch c cai nghi n, hư ng d n chuyên môn k thu t v cai nghi n chưa có các ch tài x lý, các trư ng h p không t giác khai báo, đăng ký cai nghi n, chưa có các quy đ nh v các đi u ki n đ đ m b o th c hi n vi c cai nghi n t i gia đình và c ng đ ng. Quy đ nh kinh phí t ch c cai nghi n t i gia đình và c ng đ ng l y t ngân sách c p xã: r t nhi u xã thu c di n xã nghèo, thu không đ chi đ c bi t là các xã vùng núi, vùng sâu, vùng xa, song l i có s lư ng ngư i nghi n ma túy l n do v y không đ kinh phí đ t ch c cai nghi n. - Tình tr ng bán l , t ch c s d ng ch t ma túy t i các xã, phư ng chưa đư c gi i quy t tri t đ . Ngư i cai nghi n sau đi u tr c t cơn l i đư c đ i tư ng buôn bán ma túy, b n nghi n lôi kéo d dàng tái nghi n. - Tình tr ng phân bi t đ i x v i ngư i nghi n ma túy còn khá ph bi n các đ a phương do v y h tr n tránh cai nghi n, t ti, b t c n, thi u h p tác trong cai nghi n. - Thi u s phân công, phân nhi m c th cho các cơ quan ch c năng, các t ch c xã h i cũng như gia đình và ngư i nghi n ma túy trong vi c t ch c cai nghi n t i gia đình và c ng đ ng. - S ph i h p ch đ o, ki m tra, giám sát vi c t ch c tri n khai công tác cai nghi n t i gia đình và c ng đ ng c a các cơ quan ch c năng chưa ch t ch , thi u thư ng xuyên. Ph n 2. PHƯƠNG HƯ NG, NHI M V VÀ GI I PHÁP T CH C CAI NGHI N T I GIA ĐÌNH VÀ C NG Đ NG TRONG TH I GIAN T I I. PHƯƠNG HƯ NG, NHI M V Th i gian t i c n t p trung m i n l c nh m tăng cư ng và nâng cao hi u qu công tác cai nghi n ma túy t i gia đình, cai nghi n ma túy t i c ng đ ng. II. CÁC GI I PHÁP 1. Tăng cư ng s lãnh đ o, ch đ o c a các c p y đ ng, chính quy n đ i v i công tác cai nghi n t i gia đình, c ng đ ng. 2. Hoàn thi n cơ ch , chính sách, pháp lu t t o đi u ki n thu n l i cho công tác cai nghi n t i gia đình và c ng đ ng. 3. Nâng cao năng l c v cai nghi n ph c h i cho đ i ngũ cán b làm công tác cai nghi n ma túy t i gia đình, c ng đ ng. 4. Huy đ ng s tham gia c a ngư i nghi n, gia đình ngư i nghi n, các doanh nghi p và các t ch c xã h i tham gia vào công tác cai nghi n ma túy t i gia đình và c ng đ ng. 5. K t h p công tác cai nghi n, ph c h i cho ngư i nghi n ma túy t i gia đình và c ng đ ng v i các chương trình phát tri n kinh t xã h i khác như Chương trình vi c làm qu c gia, Chương trình xóa đói, gi m nghèo, công tác qu n lý đ a bàn, đ u tranh phòng, ch ng t i ph m ma túy, xây d ng xã, phư ng, khu dân cư văn hóa. III. Đ XU T, KI N NGH 1. V i Chính ph 1.1. Ban hành cơ ch , chính sách đ m b o t ch c tri n khai công tác cai nghi n t i gia đình và c ng đ ng: - Chính sách h tr đ u tư xây d ng, s a ch a nâng c p cơ s đi u tr , trang thi t b cho cơ s đi u tr c t cơn nghi n ma túy t i c ng đ ng;
  6. - Chính sách khuy n khích các t ch c, cá nhân tham gia vào công tác cai nghi n t i c ng đ ng và gia đình; - Chính sách ch đ h tr ngư i cai nghi n và cán b tr c ti p tham gia công tác cai nghi n t i gia đình và c ng đ ng. 1.2. Ch đ o các cơ quan ch c năng tăng cư ng công tác đ u trang tri t phá các nhóm buôn bán, t ch c s d ng ma túy trái phép. 2. V i B Y t - Ph i h p v i B Lao đ ng - Thương binh và Xã h i t ch c t p hu n nâng cao nh n th c, chuyên môn nghi p v v cai nghi n t i gia đình và c ng đ ng cho đ i ngũ cán b qu n lý và cán b tr c ti p tham gia công tác cai nghi n t i các đ a phương. - Ch đ o ngành Y t các đ a phương t ch c t p hu n và c p ch ng ch v đi u tr c t cơn cho đ i ngũ cán b Y t xã, phư ng; - S m nghiên c u và ban hành các bài thu c h tr đi u tr c t cơn an toàn, d s d ng, đ áp d ng cho công tác đi u tr c t cơn nghi n ma túy t i gia đình và c ng đ ng. KT. B TRƯ NG Nơi nh n: TH TRƯ NG - Văn phòng Chính ph (V Khoa giáo văn xã, V Pháp lu t); - B trư ng (đ báo cáo); - Các B : Tư pháp, K ho ch và Đ u tư; Công an, Y t , Tài chính. - Lưu: VT, C c PCTNXH (3). Nguy n Tr ng Đàm
  7. TÌNH HÌNH CAI NGHI N T I GIA ĐÌNH VÀ C NG Đ NG 2003-2008 Năm 2003 Năm 2004 Năm 2005 Năm 2006 Năm 2007 Năm 2008 T ng 6 năm t 2003-2008 Gia Trong đó Gia Trong đó Gia Trong đó Gia Trong đó Gia Trong đó Gia Trong đó Gia Trong đó TT Đ a Phương đình đình đình đình đình đình đình T ng và Gia C ng T ng và Gia C ng T ng và Gia C ng T ng và Gia C ng T ng và Gia C ng T ng và Gia C ng T ng và Gia C ng c ng đình đ ng c ng đình đ ng c ng đình đ ng c ng đình đ ng c ng đình đ ng c ng đình đ ng c ng đình đ ng đ ng đ ng đ ng đ ng đ ng đ ng đ ng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Toàn Qu c 39.036 12.776 4.711 8.065 32.072 12.405 2.830 9.575 26.326 8.863 2.260 6.603 40.961 23.436 1.571 21.865 26.081 8.760 1.909 6.851 32.796 11.455 1.395 10.060 197.272 77.695 14.676 63.019 I Vùng đ ng b ng Sông H ng C ng 9.335 3.052 1.844 1.208 9.441 2.720 990 1.730 6.726 1.880 620 1.260 9.625 2.891 561 2.330 6.964 1.347 447 900 10.357 2.458 313 2.145 52.448 14.348 4.775 9.573 1 B c Ninh 236 55 20 35 207 40 20 20 120 0 0 0 143 0 0 0 241 40 20 20 249 53 23 30 1.196 188 83 105 2 Hà Nam 213 86 56 30 35 0 0 0 307 150 35 115 211 95 35 60 200 50 15 35 60 10 0 10 1.026 391 141 250 3 Hà N i 5.073 571 571 0 4.541 88 88 0 1.943 0 0 0 4.018 35 35 0 3.138 0 0 0 5.070 450 50 400 23.783 1.144 744 400 4 Hà Tây 513 376 278 98 728 434 134 300 67 0 0 0 307 178 58 120 436 291 91 200 0 2.051 1.279 561 718 5 H i Dương 502 250 250 502 250 250 471 204 34 170 278 80 25 55 310 102 22 80 449 200 0 200 2.512 1.086 81 1.005 6 H i Phòng 1.346 988 688 300 1.898 1.180 580 600 1.901 670 370 300 1.793 359 159 200 1.481 249 159 90 1.870 208 48 160 10.289 3.654 2.004 1.650 7 Hưng Yên 105 105 0 105 80 80 0 80 75 75 0 75 75 75 0 75 0 0 0 0 0 0 0 0 335 335 0 335 8 Nam Đ nh 727 308 78 230 755 279 59 220 800 256 56 200 1.163 743 43 700 456 255 55 200 728 302 42 260 4.629 2.143 333 1.810 9 Ninh Bình 151 98 38 60 208 153 45 108 542 250 50 200 41 0 0 0 186 81 16 65 316 190 25 165 1.444 772 174 598 10 Thái Bình 117 60 30 30 136 110 28 82 160 160 40 120 1.280 1.166 166 1.000 217 130 30 100 1.212 882 82 800 3.122 2.508 376 2.132 11 Vĩnh Phúc 352 155 85 70 351 106 36 70 340 115 35 80 316 160 40 120 299 149 39 110 403 163 43 120 2.061 848 278 570 II Vùng Đông B c C ng 6.519 4.121 925 3.196 6.552 3.670 386 3.284 5.725 3.652 881 2.771 5.814 3.434 447 2.987 6.042 2.623 673 1.950 6.561 2.733 455 2.278 37.213 20.233 3.767 16.466 12 B c C n 369 185 35 150 416 190 15 175 224 94 0 94 108 52 0 52 68 28 0 28 152 19 0 19 1.337 568 50 518 13 B c Giang 416 211 55 156 356 10 10 0 400 280 55 225 468 215 35 180 337 152 32 120 563 266 16 250 2.540 1.134 203 931 14 Cao B ng 200 27 0 27 161 0 0 0 75 0 0 0 168 49 0 49 131 0 0 265 100 0 100 1.000 176 0 176
  8. 15 Hà Giang 134 78 0 78 145 30 0 30 118 68 0 68 88 54 0 54 62 62 0 62 57 33 0 33 604 325 0 325 16 Lào Cai 577 316 0 316 674 514 14 500 834 673 73 600 1.183 795 45 750 839 115 25 90 898 160 0 160 5.005 2.573 157 2.416 17 L ng Sơn 293 261 52 209 100 30 0 30 252 120 0 120 298 140 20 120 64 0 0 0 264 86 0 86 1.271 637 72 565 18 Phú Th 291 130 30 100 317 130 130 289 70 0 70 166 50 0 50 443 130 0 130 455 147 27 120 1.961 657 57 600 19 Qu ng Ninh 748 625 255 370 1.034 734 145 589 1.005 820 450 370 1.095 858 258 600 1.212 620 400 220 932 500 150 350 6.026 4.157 1.658 2.499 20 Thái Nguyên 1.874 1.468 378 1.090 1.864 1.380 180 1.200 1.905 1.291 291 1.000 1.209 754 54 700 1.947 1.216 216 1.000 2.176 1.223 223 1.000 10.975 7.332 1.342 5.990 21 T Quang 637 300 0 300 700 430 0 430 224 224 0 224 310 187 0 187 184 0 199 0 0 0 2.254 1.141 0 1.141 22 Yên Bái 980 520 120 400 785 222 22 200 399 12 12 0 721 280 35 245 755 300 0 300 600 199 39 160 4.240 1.533 228 1.305 III Vùng Tây B c C ng 2.969 2.131 114 2.017 3.070 2.500 75 2.425 2.719 1.911 99 1.812 16.287 14.765 0 14.765 4.937 2.134 61 2.073 5.415 2.992 212 2.780 35.397 26.433 561 25.872 23 Đi n Biên 1.600 1.521 0 1.521 1.602 1.602 0 1.602 1.640 1.640 0 1640 1.335 1.270 0 1.270 1.872 1.790 0 1.790 9.908 9.610 0 9.610 1.859 1.787 0 1.787 24 Lai Châu 466 374 0 374 31 0 0 699 650 0 650 349 303 0 303 394 290 0 290 1.939 1.617 0 1.617 25 Hòa Bình 592 146 56 90 354 107 27 80 309 30 0 30 374 0 0 591 0 0 0 507 0 0 2.727 283 83 200 26 Sơn La 518 198 58 140 650 498 48 450 777 279 99 180 13.574 12.475 0 12.475 2.662 561 61 500 2.642 912 212 700 20.823 14.923 478 14.445 IV Vùng B c Trung B C ng 2.090 1.294 229 1.065 3.064 1.669 225 1.444 525 137 47 90 2.436 1.522 251 1.271 1.795 1.188 88 1.100 3.631 2.519 179 2.340 13.541 8.329 1.019 7.310 27 Hà Tĩnh 121 119 0 119 80 80 0 80 94 94 24 70 176 176 0 176 140 140 0 140 166 166 26 140 777 775 50 725 28 Ngh An 1.341 661 161 500 2.406 1.351 151 1.200 0 0 0 0 1.842 1.225 225 1.000 1.365 998 68 930 1.963 1.453 53 1.400 8.917 5.688 658 5.030 29 Qu ng Bình 56 56 0 56 60 60 0 60 0 0 0 0 75 75 0 75 0 0 0 0 0 0 0 191 191 0 191 30 Qu ng Tr 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 31 Thanh Hóa 564 455 65 390 484 151 47 104 375 0 0 0 337 46 26 20 286 46 16 30 1.498 900 100 800 3.544 1.598 254 1.344 32 T.Thiên Hu 7 2 2 0 34 27 27 0 56 43 23 20 6 0 0 4 4 4 0 4 0 0 111 76 56 20 V Vùng Duyên H i Nam Trung B 0 C ng 882 221 143 78 619 196 78 118 540 75 30 45 415 109 15 94 445 198 66 132 581 165 19 146 3.482 964 351 613 33 Bình Đ nh 38 21 21 0 9 0 0 36 25 10 15 2 0 0 16 0 0 0 11 0 0 112 46 31 15 34 Đà N ng 409 22 22 0 266 0 0 0 270 0 0 207 0 0 145 0 0 273 0 0 1.570 22 22 0
  9. 35 Khánh Hòa 375 146 100 46 282 146 78 68 152 0 0 0 123 39 15 24 210 146 66 80 107 0 0 0 1.249 477 259 218 36 Phú Yên 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 Qu ng Nam 37 12 0 12 33 25 0 25 55 31 15 16 53 45 0 45 50 33 0 33 136 119 19 100 364 265 34 231 38 Qu ng Ngãi 23 20 0 20 29 25 0 25 27 19 5 14 30 25 0 25 24 19 0 19 54 46 0 46 187 154 5 149 VI Tây Nguyên 0 0 0 0 0 0 0 C ng 245 111 6 105 160 0 0 0 182 65 0 65 223 68 0 68 305 107 21 86 320 76 16 60 1.435 427 43 384 39 Đ c L c 72 0 0 0 30 0 0 0 122 20 0 20 160 71 21 50 91 0 0 0 599 131 21 110 124 40 0 40 40 Đ c Nông 0 0 0 0 38 20 0 20 25 25 0 25 44 36 0 36 0 0 0 0 107 81 0 81 41 Gia Lai 27 20 0 20 22 0 0 0 83 45 0 45 36 23 0 23 10 0 0 0 110 76 16 60 288 164 16 148 42 Kon Tum 5 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 5 43 Lâm Đ ng 89 46 6 40 66 0 0 0 31 0 0 0 40 0 0 0 91 0 0 0 119 0 0 0 436 46 6 40 VII Vùng Đông Nam B 0 C ng 14.003 881 675 206 6.305 652 402 250 7.689 494 314 180 4.459 347 176 171 3.493 600 353 247 3.699 330 170 160 39.648 3.304 2.090 1.214 44 BR a – V Tàu 794 191 150 41 502 245 185 60 570 261 211 50 680 113 87 26 726 347 257 90 507 162 112 50 3.779 1.319 1.002 317 45 Bình Dương 229 60 45 15 132 0 0 0 209 0 0 0 128 0 0 170 0 0 0 188 0 0 1.056 60 45 15 46 Bình Phư c 163 0 0 0 227 0 0 0 82 0 0 0 36 0 0 61 0 0 0 146 0 0 715 0 0 0 47 Bình Thu n 126 95 55 40 83 45 15 30 86 46 16 30 103 50 15 35 98 48 21 27 129 48 18 30 625 332 140 192 48 Đ ng Nai 1.031 535 425 110 641 355 195 160 615 187 87 100 535 184 74 110 482 143 53 90 576 120 40 80 3.880 1.524 874 650 49 Ninh Thu n 35 0 0 122 7 7 0 27 0 0 0 33 0 0 187 62 22 40 65 0 0 469 69 29 40 50 Tây Ninh 252 0 0 22 0 0 0 35 0 0 0 60 0 0 68 0 0 0 0 0 0 0 617 0 0 0 51 Tp.HCM 11.373 0 0 0 4.396 0 0 0 6.065 0 0 0 2.884 0 0 0 1.701 0 0 0 2.088 0 0 0 28.507 0 0 0 VIII Vùng Đ ng B ng Sông C u Long C ng 2.993 965 775 190 2.861 998 674 324 2.220 649 269 380 1.702 300 121 179 2.100 563 200 363 2.232 182 31 151 14.108 3.657 2.070 1.587 52 An Giang 153 75 35 40 196 0 0 0 238 0 0 0 264 57 27 30 304 70 25 45 406 35 0 35 1.561 237 87 150 53 B c Liêu 96 22 10 12 135 72 18 54 95 0 0 0 64 0 0 0 58 0 0 0 84 0 0 0 532 94 28 66 54 B n Tre 39 0 0 0 48 28 15 13 17 0 0 0 78 50 0 50 0 0 0 0 51 14 0 14 233 92 15 77
  10. 55 Cà Mau 334 52 22 30 235 131 39 92 206 118 38 80 132 53 13 40 147 47 17 30 161 58 18 40 1.215 459 147 312 56 C n Thơ 891 252 252 0 492 130 130 0 485 66 66 0 842 112 112 0 754 0 0 0 4.589 929 880 49 1.125 369 320 49 57 H u Giang 23 15 15 0 16 8 8 0 31 12 0 12 46 12 0 12 35 2 2 0 151 49 25 24 58 Đ ng Tháp 33 13 13 0 38 0 0 0 151 135 35 100 100 62 15 47 60 0 0 0 102 22 0 22 484 232 63 169 59 Kiên Giang 507 410 375 35 199 100 55 45 337 258 58 200 23 0 0 346 271 25 246 51 0 0 1.463 1.039 513 526 60 Long An 242 0 0 572 400 280 120 105 0 0 66 0 0 83 2 2 0 144 2 2 0 1.212 404 284 120 61 Sóc Trăng 108 0 135 0 0 0 95 0 109 0 0 92 0 0 0 111 0 0 0 650 0 0 0 62 Ti n Giang 100 0 0 106 0 0 24 0 0 24 0 0 103 49 19 30 99 49 9 40 456 98 28 70 63 Trà Vinh 17 0 0 0 4 0 0 28 0 0 0 15 0 0 19 0 0 0 13 0 0 96 0 0 0 64 Vĩnh Long 239 24 0 24 279 0 0 416 0 0 0 311 0 0 0 0 0 0 221 0 0 1.466 24 0 24
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2