Báo cáo số 841/BC-BYT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
55
lượt xem
1
download

Báo cáo số 841/BC-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Báo cáo số 841/BC-BYT về việc công tác cải cách hành chính tháng 8 năm 2008 do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo số 841/BC-BYT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ----- c l p - T do - H nh phúc --------------- S : 841/BC-BYT Hà N i, ngày 20 tháng 8 năm 2008 BÁO CÁO CÔNG TÁC C I CÁCH HÀNH CHÍNH THÁNG 8 NĂM 2008 (T ngày 21/07/2008 n 20/8/2008) Kính g i: B N i v Th c hi n yêu c u c a B N i v t i công văn s 409/BNV-CCHC ngày 12 tháng 02 năm 2007 v báo cáo k t qu công tác c i cách hành chính hàng tháng,B Y t xin báo cáo tình hình th c hi n c i cách hành chính n ngày 20 tháng 8 năm 2008như sau: 1. Công tác xây d ng th ch : a. Tình hình xây d ng và trình các án: Trong tháng 8, B Y t ã trình và ư c Th tư ng Chính ph ban hành Ngh nh s 88/2008/N -CP ngày 05/8/2008 v xác nh l i gi i tính. ã hoàn thi n d th o và trình Chính ph , Th tư ng Chính ph ư c 02 án: - D th o Quy t nh c a Th tư ng Chính ph v vi c b sung Quy t nh s 108/2007/Q -TTg c a Th tư ng Chính ph phê duy t Chương trình m c tiêu qu c gia phòng ch ng m t s b nh xã h i, b nh d ch nguy hi m và HIV/AIDS giai o n 2006-2010. - D th o Quy t nh c a Th tư ng Chính ph ban hành Quy nh áp d ng các bi n pháp c n thi t áp ng yêu c u v thu c kháng HIV trong trư ng h p khNn c p. b. Tình hình ban hành theo thNm quy n các văn b n quy ph m pháp lu t: T 21/7/2008 n 20/8/2008 B Y t ã ban hành 05 Quy t nh và 01 Thông tư, g m : - Quy t nh s 26/2008/Q -BYT ngày 22/7/2008 v vi c Ban hành quy trình k thu t Y h c c truy n. - Quy t nh s 27/2008/Q -BYT ngày 49/8/2008 v vi c hu b Quy t nh s 2032/1999/Q -BYT ngày 09 tháng 7 năm 1999 c a B trư ng B Y t v vi c ban hành Quy ch qu n lý thu c c, danh m c thu c c và danh m c thu c gi m c và Quy t nh s 3046/2001/Q -BYT ngày 12 tháng 7 năm 2001 c a B trư ng B Y t v vi c b sung danh m c thu c c và danh m c thu c gi m c. - Quy t nh s 28/2008/Q -BYT ngày 14/8/2008 v vi c Ban hành Quy ch báo cáo và Bi u m u báo cáo ho t ng phòng, ch ng HIV/AIDS.
  2. - Quy t nh s 29/2008/Q -BYT ngày 18/8/2008 v vi c ban hành Quy t c ng x c a cán b , viên ch c trong các ơn v s nghi p y t . - Quy t nh s 30/2008/Q -BYT ngày 19 tháng 8 năm 2008 v vi c ban hành Hư ng d n chNn oán, x trí và phòng lây nhi m cúm A(H5N1) ngư i. - Thông tư s 09/2008/TT-BYT ngày 01 tháng 8 năm 2008 Hư ng d n vi c k t h p gi a các cơ s ào t o cán b y t v i các b nh vi n th c hành trong công tác ào t o, nghiên c u khoa h c và chăm sóc s c kh e nhân dân. c. Tình hình rà soát, s a i, b sung, bãi b các th t c hành chính thu c thNm quy n qu n lý c a ngành: Chuyên m c “C i cách hành chính” và “B n h i, B Y t tr l i” trên trang tin i n t c a B (www.moh.gov.vn) ang ho t ng thu th p và tr l i ý ki n ph n h i c a các doanh nghi p và cá nhân v nh ng v n liên quan n ngành y t . Tri n khai K ho ch th c hi n án ơn gi n hoá th t c hành chính trên các lĩnh v c qu n lý nhà nư c giai o n 2007-2010 ( ư c ban hành theo Quy t nh s 07/Q -TTg ngày 04/01/2008 c a Th tư ng Chính ph ), T công tác th c hi n án 30 c a B Y t ã ư c thành l p (theo Quy t nh s 2300/Q -BYT ngày 26/6/2008) và ang tri n khai nhi m v ư c giao theo hư ng d n c a T công tác trung ương v ơn gi n hóa th t c hành chính. 2. Tình hình th c hi n Ngh nh s 43/2006/N -CP ngày 25/4/2006 c a Chính ph quy nh quy n t ch , t ch u trách nhi m v th c hi n nhi m v , t ch c b máy, biên ch và tài chính i v i ơn v s nghi p công l p Tri n khai Ngh nh s 43/2006/N -CP i v i các cơ s khám, ch a b nh công l p, B Y t ã ph i h p v i B N i v ban hành Thông tư liên t ch s 02/2008/TTLT- BYT-BNV ngày 24/01/2008 v vi c hư ng d n th c hi n m t s i u c a Ngh nh 43/2006/N -CP ngày 25/04/2006 v vi c quy nh quy n t ch , t ch u trách nhi m v th c hi n nhi m v , t ch c b máy, biên ch và tài chính i v i ơn v s nghi p công l p trong lĩnh v c y t . S li u các ơn v s nghi p tri n khai th c hi n cơ ch t ch , t ch u trách nhi m v t ch c, b máy, biên ch theo hư ng d n c a Thông tư liên t ch s 02/2008/TTLT-BYT-BNV ngày 23/01/2008 không thay i. V th c hi n Ngh nh 130/2005/N -CP, tính n nay, tr Văn phòng B và các C c, T ng C c c a B Y t th c hi n theo Ngh nh 130/2005/N -CP, các ơn v tr c thu c còn l i c a B u ã ư c giao quy n t ch , t ch u trách nhi m v tài chính, th c hi n theo Ngh nh 43/2006/N -CP c a Chính ph . 3.Tình hình th c hi n Ngh nh s 130/2005/N -CP ngày 17/10/2005 c a Chính ph quy nh ch t ch , t ch u trách nhi m v s d ng biên ch và kính phí qu n lý hành chính i v i các cơ quan nhà nư c. Theo quy t nh s 1455/Q -BNV ngày 17/01/2006 c a B trư ng B N i v , B Y t ư c giao t ng s biên ch hành chính là 492 ngư i và s công ch c d b là 25 ngư i. B trư ng B Y t ã ban hành Quy t nh s 507/Q -BYT ngày 08/02/2007 v vi c giao d toán chi (ph n kinh phí giao t ch ) năm 2007 cho Văn phòng B Y
  3. t . B trư ng B Y t cũng ã ban hành Quy t nh s 3249/Q -BYT ngày 30/8/2006 v vi c ban hành Quy ch chi tiêu n i b c a Cơ quan B Y t . Trong năm 2008, Văn phòng B Y t và các C c thu c B Y t ti p t c khoán chi kinh phí cho các ho t ng qu n lý hành chính. So v i các tháng trư c, vi c th c hi n Ngh nh 130/2005/N -CP B Y t chưa có s thay i. Căn c vào th c t tri n khai, B Y t kính ngh B N i v cho phép báo cáo n i dung này trong các Báo cáo công tác c i cách hành chính 6 tháng cu i năm. 4. Tình hình th c hi n Quy t nh s 144/2006/Q -TTG ngày 20/6/2006 c a Th tư ng Chính ph v vi c áp d ng h th ng qu n lý ch t lư ng theo tiêu chuNn TCVN ISO 9001-2000 vào ho t ng c a ơn v Vi c tri n khai h th ng qu n lý ch t lư ng theo tiêu chuNn TCVN ISO 9001-2000 ang ư c th c hi n 16 ơn v c a Cơ quan B Y t , tr T ng c c Dân s - K ho ch hóa gia ình m i ư c thành l p nên chưa áp d ng. B Y t ã ban hành và ang áp d ng 14 quy trình ISO áp d ng chung cho các V , C c, Văn phòng B , Thanh tra B . ã có 5 ơn v áp d ng u tiên h th ng qu n lý ch t lư ng ISO 9001: 2000, g m Văn phòng B , V T ch c cán b , C c Qu n lý dư c, C c An toàn v sinh th c phNm và C c Phòng ch ng HIV/AIDS ư c T ng c c o lư ng ch t lư ng c p ch ng nh n t tiêu chuNn ch t lư ng ISO 9001:2000. B Y t ã t ch c L công b 5 ơn v ư c c p ch ng nh n tiêu chuNn ISO 9001:2000 trong tháng 5/2008. Hi n 5 ơn v này ang ti p t c xây d ng và c i ti n h th ng chuNn b cho t ánh giá giám sát c a T ch c ch ng nh n 6 tháng/l n. i v i 11 ơn v còn l i, B Y t ang ti n hành các th t c thuê tư v n hoàn thi n, ban hành 28 quy trình ã t ch c h i th o góp ý trong năm 2007 và ti p t c xây d ng 51 quy trình ã ăng ký tri n khai áp d ng trong năm 2008. B Y t cũng ang tích c c tri n khai Quy t nh s 5487/Q -BYT ngày 31/12/2007 c a B trư ng B Y t v Quy ch ti p nh n, x lý các ph n ánh, ki n ngh c a cá nhân, t ch c liên quan n ngành y t . Trên ây là báo cáo tháng 8/2008 v công tác c i cách hành chính tính n ngày 20/8/2008, B Y t xin g i B N i v t ng h p và báo cáo Th tư ng Chính ph ./. B TRƯ NG Nguy n Qu c Tri u
Đồng bộ tài khoản