intTypePromotion=1
ADSENSE

Báo cáo số 88/BC-UBND

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

85
lượt xem
5
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Báo cáo số 88/BC-UBND về tình hình chất lượng công trình xây dựng và công tác quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng tại thành phố Hồ Chí Minh 6 tháng đầu năm 2009 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo số 88/BC-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ MINH c l p - T do - H nh phúc ------- --------- S : 88/BC-UBND TP. H Chí Minh, ngày 03 tháng 8 năm 2009 BÁO CÁO V TÌNH HÌNH CH T LƯ NG CÔNG TRÌNH XÂY D NG VÀ CÔNG TÁC QU N LÝ NHÀ NƯ C V CH T LƯ NG CÔNG TRÌNH XÂY D NG T I THÀNH PH H CHÍ MINH 6 THÁNG U NĂM 2009 Kính g i: B trư ng B Xây d ng Trong 6 tháng u năm 2009, cùng v i c nư c, thành ph H Chí Minh ã t p trung cao m in l c nh m ngăn ch n à suy gi m kinh t , ph n u duy trì t c tăng trư ng kinh t h p lý… b o m an sinh xã h i, gi v ng an ninh chính tr và tr t t tr an. Trong lĩnh v c xây d ng cơ b n, y ban nhân dân thành ph ã ch o các S - ngành, y ban nhân dân các qu n - huy n ph i h p Ny nhanh vi c th c hi n các d án u tư xây d ng trên a bàn, tri n khai th c hi n chương trình kích c u thông qua u tư, th c hi n chương trình h tr lãi su t 4% c a Chính ph , tri n khai các chương trình xây d ng nhà ph c v tái nh cư, ph c v ngư i thu nh p th p, các chương trình xây d ng ký túc xá sinh viên, nhà tr công nhân,… góp ph n cho s tăng trư ng chung c a kinh t thành ph . V th c hi n qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng, theo ý ki n hư ng d n c a B Xây d ng và trên cơ s báo cáo t ng h p c a S Xây d ng thành ph t i Công văn s 5546/SXD-QLCLXD, ngày 16 tháng 7 năm 2009 v tình hình ch t lư ng công trình xây d ng 6 tháng u năm 2009 trên a bàn thành ph , y ban nhân dân thành ph xin báo cáo như sau: I. TH NG KÊ S LƯ NG CÔNG TRÌNH XÂY D NG TRÊN NA BÀN TRONG KỲ BÁO CÁO: S Xây d ng thành ph ã có c g ng nhưng không th th ng kê h t ư c s lư ng các d án, các công trình ang tri n khai b ng t t c các ngu n v n trên a bàn, nh t là các công trình do B - ngành qu n lý. M t trong nh ng nguyên nhân chính là m u báo cáo ư c g i n quá tr nên không tri n khai th ng kê k p theo m u báo cáo m i này. Rút kinh nghi m v v n này, S Xây d ng thành ph s t ch c h i ngh bàn chuyên v báo cáo ch t lư ng công trình xây d ng nh kỳ th c hi n t t hơn trong báo cáo ch t lư ng công trình xây d ng cu i năm 2009. II. TH NG KÊ S LƯ NG S C CÔNG TRÌNH XÂY D NG TRONG KỲ BÁO CÁO: 1. Phân c p s c công trình xây d ng: Trong 6 tháng u năm 2009, trên a bàn thành ph x y ra 8 s c , gi m 38% so v i cùng kỳ năm trư c (13 s c ): - S c tai n n lao ng là 04/04 = 100% so v i cùng kỳ năm trư c. - S c công trình 04/09 = 45% so v i cùng kỳ năm trư c. - T ng s ngư i b thương 12/15 = 80% so v i cùng kỳ năm trư c. - T ng s ngư i ch t là 05/01 = 5 l n so v i cùng kỳ năm trư c.
  2. S li u trên ư c t p h p t các báo cáo c a các ơn v và bao g m các công trình thu c m i ngu n v n, công trình xây d ng trong các khu ô th m i, khu công nghi p, khu ch xu t (tuy nhiên, tính n ngày 13 tháng 7 năm 2009 v n còn 08 ơn v thu c thành ph chưa g i báo cáo, như ph l c ính kèm). K t qu th ng kê cho th y s c công trình x y ra nhi u công trình có ngu n v n ngoài ngân sách, thu c giai o n thi công do bi n pháp thi công không phù h p, t bi t khi ch u tư hay nhà th u ng i t n kém và các ơn v tư v n xây d ng như qu n lý d án, tư v n giám sát… không làm h t trách nhi m c a mình. Trong 6 tháng u năm 2009, S Xây d ng thành ph ti p t c t ch c nhi u oàn, thư ng xuyên i ki m tra các công trình xây d ng, x lý k p th i, nghiêm kh c... i v i các công trình không phép, sai phép, vi ph m quy trình qu n lý ch t lư ng công trình ưa công tác qu n lý xây d ng trên a bàn thành ph i vào n n p, úng quy nh. Theo ch o c a y ban nhân dân thành ph , S Xây d ng ã ph i h p v i S Lao ng - Thương binh và Xã h i, Thanh tra thành ph , Công an thành ph , S C nh sát Phòng cháy và ch a cháy, y ban nhân dân các qu n - huy n t ch c ki m tra liên ngành phòng ch ng cháy n , ch ng kh ng b t i các công trình cao t ng, công trình có h m ng m, ki m tra an toàn lao ng t i các công trình có s d ng c n tr c. Trong 6 tháng cu i năm 2009, công tác ki m tra này s ư c tri n khai ng b , thư ng xuyên hơn. 2. ánh giá và th ng kê t l công trình t yêu c u v ch t lư ng. So sánh t l thay i này v i cùng kỳ năm trư c: Vi c th c hi n ch c năng qu n lý Nhà nư c v ch t lư ng công trình xây d ng trên a bàn hi n nay ch y u v n còn t p trung vào các công trình xây d ng t ngu n v n c a thành ph ho c công trình do thành ph qu n lý tr c ti p trong các khu ch xu t, khu công nghi p t p trung, công trình ph c v công tác tái nh cư. i v i các công trình khác do các B - ngành qu n lý, các công trình xây d ng có ngu n v n tư nhân ngày càng có quy mô l n, g n như các ch u tư không có báo cáo công tác qu n lý ch t lư ng. M t khác, l c lư ng cán b qu n lý Nhà nư c v ch t lư ng công trình c a thành ph còn h n ch v s lư ng, ch t lư ng, không th ki m tra ư c h t các công trình k trên n u như không có ch báo cáo nghiêm ng t v i m u bi u chi ti t, khoa h c. Trong 6 tháng u năm 2009, S Xây d ng thành ph ã t ch c ki m tra các công trình xây d ng, c bi t là các công trình s d ng v n ngoài ngân sách ã có gi y phép xây d ng ho c do S Xây d ng thNm nh thi t k cơ s , ang trong quá trình thi công. Qua ki m tra, ã xu t các bi n pháp ch n ch nh, ngăn ng a k p th i i v i các vi ph m v xây d ng. Tuy nhiên, v n có nhi u ch u tư không h p tác ch t ch , l n tránh hay c tình không h p tác. M t khác, do n ngày 01 tháng 5 năm 2009, Ngh nh s 23/2009/N -CP, ngày 27 tháng 02 năm 2009 c a Chính ph v x ph t vi ph m hành chánh trong ho t ng xây d ng m i có hi u l c và hi n nay v n chưa có Thông tư hư ng d n nên các bi n pháp x ph t chưa nghiêm kh c, chưa có tính ch t răn e, ngăn ng a. Trong 6 tháng u năm 2009, qua báo cáo c a các S - ngành, qu n - huy n thu c thành ph , tình hình ch t lư ng các công trình xây d ng t yêu c u. So v i năm 2008, s lư ng s c , tai n n lao ng x y ra ít hơn và nguyên nhân ch y u x y ra s c công trình là do ý th c an toàn lao ng còn kém, bi n pháp t ch c thi công không tuân th ch t ch theo quy nh. V nguyên t c, v i nh ng ơn v thi công có y năng l c, kinh nghi m, c ng thêm công ngh thi công phù h p, gi i pháp thi công ư c thNm nh, vi c thi công ư c giám sát ch t ch , v n s c công trình v cơ b n s không x y ra. Theo ch o c a y ban nhân dân thành ph , S Xây d ng thành ph s ti p t c t p trung ph i h p v i S Lao ng - Thương binh và Xã h i và các S - ngành liên quan tăng cư ng ki m tra công trình và qua vi c ki m tra có xu t các bi n pháp h n ch tình tr ng s c công trình m c th p nh t, c bi t là tăng cư ng công tác qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng i v i các công trình có ngu n v n ngoài ngân sách. III. CÔNG TÁC QU N LÝ CH T LƯ NG CÔNG TRÌNH XÂY D NG 1. S áp ng i u ki n năng l c c a các ch th (Ban qu n lý d án, tư v n giám sát, nhà th u thi t k , kh o sát, thi công…):
  3. Các ch th (Ban qu n lý d án, tư v n giám sát, nhà th u thi t k , kh o sát, thi công,…) u ư c ph bi n và th c hi n úng theo Ngh nh s 12/2009/N -CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 c a Chính ph v qu n lý d án u tư xây d ng công trình, Ngh nh s 209/2004/N -CP ngày 16 tháng 12 năm 2004 c a Chính ph v qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng, Ngh nh s 49/2008/N -CP ngày 18 tháng 4 năm 2008 c a Chính ph v s a i b sung m t s i u c a Ngh nh s 209/2004/N -CP Thông tư s 12/2005/TT-BXD ngày 15 tháng 7 năm 2005 c a B Xây d ng v i u ki n năng l c c a t ch c, cá nhân trong ho t ng xây d ng và các hư ng d n c a S Xây d ng thành ph . S Xây d ng thành ph ang t p h p, th ng kê m t s ơn v có năng l c tiêu bi u làm n ng c t, khi có nhu c u, gi i thi u cho các ch u tư các công trình có ngu n v n ngoài ngân sách, cũng nh m phát huy tính sáng t o, nâng cao tính c nh tranh lành m nh c a các ơn v tư v n. 2. S tuân th các quy nh v qu n lý ch t lư ng trong các giai o n: kh o sát, thi t k , thi công, b o trì: Các s c công trình x y ra t i thành ph trong 6 tháng u năm 2009 ch y u xu t phát t bi n pháp thi công không phù h p, khi kh i công xây d ng công trình chưa tuân th ch t ch quy nh kh i công c a i u 72 Lu t Xây d ng như chưa có b n v thi công ư c duy t, t ý làm trái v i n i dung gi y phép xây d ng. Trong quá trình thi công thi u ý ki n c a thi t k , khi t ch c thi công óng c c i trà, thi u biên b n nghi m thu chuy n giai o n. i u ki n năng l c c a t ch c cá nhân ch trì thi t k giám sát chưa phù h p v i c p công trình. Ngoài ra, cũng còn do vi c x lý vi ph m xây d ng theo Ngh nh s 23/2009/N -CP ngày 27 tháng 02 năm 2009 c a Chính ph chưa ư c áp d ng k p th i. 3. Phân c p qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng t i a phương: y ban nhân dân thành ph ã ban hành Quy t nh s 15/2008/Q -UBND ngày 12 tháng 3 năm 2008 quy nh trách nhi m qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng t i a bàn, trong ó tăng cư ng trách nhi m qu n lý nhà nư c v ch t lư ng công trình xây d ng cho Phòng Qu n lý ô th qu n - huy n. S Xây d ng thành ph ang chuNn b trong quý 3 năm 2009 t ch c h i ngh ki m i m ánh giá m t năm th c hi n Quy t nh s 15/2008/Q -UBND c a y ban nhân dân thành ph . 4. Ki n ngh : 4.1. V văn b n quy ph m pháp lu t i u ch nh công tác qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng: - B Xây d ng c n có hư ng d n rõ ràng hơn v quy trình ki m tra năng l c c a t ch c ch ng nh n ch t lư ng. ngh trư c khi th c hi n công vi c ch ng nh n ch t lư ng, các t ch c, cá nhân th c hi n công vi c ch ng nh n ch t lư ng ph i ăng ký v i S Xây d ng a phương, ư c ki m tra, xác minh là không có vi ph m trong 3 năm g n nh t. - C n ban hành văn b n quy nh xác l p n i dung c th hư ng d n tư v n xây d ng v ch b o trì, d toán chi phí b o trì m t cách c th , tránh tùy ti n không ng nh t cho t ng công vi c như hi n nay. - C n s m ban hành Thông tư hư ng d n th c hi n Ngh nh s 23/2009/N -CP ngày 27 tháng 02 năm 2009 c a Chính ph v x ph t vi ph m hành chánh trong ho t ng xây d ng. 4.2. V quy chuNn, tiêu chuNn xây d ng: Ki n ngh B Xây d ng nghiên c u, có k ho ch rà soát, xem xét ban hành l i toàn b quy chuNn do nhi u tiêu chuNn ã l c h u, hi n không còn phù h p do k thu t thi công, do v t li u xây d ng ã có nhi u thay i ti n b hơn. c bi t là tăng cư ng rà soát, áp d ng tiêu chuNn tiên ti n c a th gi i, b t i th t c phi n ph c như quy nh hi n nay, m b o yêu c u c a tăng trư ng, h i nh p.
  4. y ban nhân dân thành ph xin báo cáo B Xây d ng v tình hình ch t lư ng công trình xây d ng và công tác qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng t i thành ph H Chí Minh trong 6 tháng u năm 2009, ngh B Xây d ng quan tâm gi i quy t các ki n ngh c a y ban nhân dân thành ph . Trân tr ng./. KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH THƯ NG TR C Nơi nh n: - Như trên; - Thư ng tr c Thành y; - C c Giám nh Nhà nư c v ch t lư ng công trình xây d ng; - TTUB: CT, các PCT; Nguy n Thành Tài - Các S ban ngành thành ph ; - Các T ng Công ty tr c thu c TP; - Các Ban QLDA tr c thu c TP; - UBND các qu n-huy n; - VPUB: CPVP; - Các Phòng Chuyên viên; - Lưu:VT, ( TMT-Th) H.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=85

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2