Báo cáo số 93/BC-BGDĐT

Chia sẻ: Sang Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
44
lượt xem
5
download

Báo cáo số 93/BC-BGDĐT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Báo cáo số 93/BC-BGDĐT về việc tình hình kết quả triển khai thực hiện đề án kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ giáo viên do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo số 93/BC-BGDĐT

  1. B GIÁO D C VÀ ĐÀO T O C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- Đ c l p – T do – H nh phúc --------- S : 93/BC-BGDĐT Hà N i, ngày 23 tháng 02 năm 2009 BÁO CÁO TÌNH HÌNH K T QU TRI N KHAI TH C HI N Đ ÁN KIÊN C HÓA TRƯ NG, L P H C VÀ NHÀ CÔNG V GIÁO VIÊN Kính g i: Th tư ng Chính ph Th c hi n Quy t đ nh s 20/2008/QĐ-TTg ngày 01-02-2008 c a Th tư ng Chính ph phê duy t Đ án Kiên c hoá trư ng l p h c và nhà công v giáo viên giai đo n 2008-2012, B Giáo d c và Đào t o đã ph i h p v i các B , ngành liên quan và UBND các t nh thành ph tr c thu c Trung ương t ch c tri n khai th c hi n Đ án trên ph m vi toàn qu c. B Giáo d c và Đào t o xin báo cáo v tình hình và k t qu tri n khai th c hi n Đ án t ngày t ch c H i ngh tri n khai Đ án (ngày 2-4-2008) đ n 15- 02-2009 như sau: I/. T CH C CH Đ O TRI N KHAI TH C HI N Đ ÁN 1. Đ i v i Ban Ch đ o và các B , ngành Trung ương: Đã thành l p Ban Ch đ o Đ án Trung ương theo Quy t đ nh s 288/2008/QĐ-TTg ngày 14-3-2008 c a Th tư ng Chính ph . Các B , ngành liên quan đã c ngư i tham gia Ban Ch đ o, b ph n thư ng tr c Ban Ch đ o Đ án và tri n khai nhi m v thu c trách nhi m đư c Th tư ng Chính ph giao. 1.1. B Giáo d c và Đào t o: - Ban hành các văn b n: Công văn 2096/BGDĐT-KHTC ngày 14-3-2008 hư ng d n các đ a phương th c hi n Đ án Kiên c hóa trư ng, l p h c và nhà công v giáo viên giai đo n 2008-2012; Công văn s 5313/BGDĐT-CSVCTBĐCTE ngày 17-6-2008 v vi c thông báo k ho ch th c hi n Đ án c giai đo n 2008-2012 và s v n trái phi u Chính ph h tr năm 2008 cho các đ a phương; Công văn s 7602/BGDĐT-CSVCTBĐCTE ngày 20-8-2008 v vi c đ y nhanh ti n đ th c hi n Đ án Kiên c hóa trư ng, l p h c và nhà công v giáo viên; Công văn s 7827/BGDĐT-CSVCTBĐCTE ngày 25-8-2008 g i y ban Trung ương M t tr n t qu c Vi t Nam, H i Khuy n h c Vi t Nam, Đài Truy n hình Vi t Nam; Công văn 8893/BGDĐT-CSVCTBĐCTE ngày 25-9-2008 g i Đoàn đ i bi u Qu c h i các t nh, thành ph v vi c ph i h p v i B Giáo d c và Đào t o ki m tra, giám sát vi c th c hi n Đ án t i các đ a phương; Công văn s 9415/BGDĐT-CSVCTBĐCTE ngày 8-10-2008 hư ng d n các đ a phương th c hi n ch đ báo cáo theo quy đ nh; Công văn s 11936/BGDĐT-CSVCTBĐCTE ngày 31-12-2008 lưu ý các đ a phương th c hi n Đ án theo s ch đ o c a Th tư ng Chính ph và công văn hư ng d n c a B Giáo d c và Đào t o, đ m b o đúng m c tiêu, đ i tư ng và các yêu c u c a Đ án. - Ph i h p v i các B , ngành liên quan chu n b n i dung đ Chính ph t ch c H i ngh tri n khai th c hi n Đ án Kiên c hóa trư ng, l p h c và nhà công v giáo viên giai đo n 2008-2012 v i đ i di n lãnh đ o UBND các t nh, thành ph và các B , ngành Trung ương vào ngày 02-4-2008; - Ph i h p v i B Tài chính, B K ho ch và Đ u tư xây d ng phương án phân b ngu n v n trái phi u Chính ph năm 2008 h tr các đ a phương th c hi n Đ án (Ngày 28-5-2008 Th tư ng Chính ph đã ký Quy t đ nh s 68/2008/QĐ-TTg v vi c phân b v n trái phi u Chính ph năm 2008 h tr các đ a phương th c hi n Đ án, v i s ti n là: 3.775,6 t đ ng); L p phương án phân b ngu n v n trái phi u Chính ph h tr các đ a phương th c hi n Đ án năm 2009 và d ki n k ho ch v n trái phi u Chính ph c giai đo n 2008-2012 trình Th tư ng Chính ph xem xét, quy t đ nh; - Cùng v i các B , ngành liên quan biên so n tài li u và t ch c t p hu n cho đ i ngũ cán b tr c ti p tham gia th c hi n Đ án c a các đ a phương theo 3 khu v c (B c, Trung, Nam): T i t nh B c Giang, t nh Th a Thiên Hu và thành ph C n Thơ; - Cùng v i nh ng văn b n hư ng d n, B Giáo d c và Đào t o đã có công văn gi i đáp k p th i nh ng v n đ liên quan đ n vi c tri n khai th c hi n Đ án c a m t s đ a phương, giúp các đ a phương tri n khai đúng theo tinh th n Quy t đ nh s 20/2008/QĐ-TTg ngày 01-02-2008 c a Th tư ng Chính ph ; 1
  2. - Ph i h p v i các B , ngành liên quan ki m tra thí đi m t i 3 t nh: L ng Sơn, Th a Thiên Hu , H u Giang; Ti p đó t ch c nhi u đoàn ki m tra t i 31 t nh v tình hình t ch c tri n khai th c hi n Đ án: Rà soát danh m c, s lư ng phòng h c và nhà công v cho giáo viên các đ a phương đã báo cáo t i th i đi m cu i năm 2007; Ti n đ th c hi n và k t qu gi i ngân ngu n v n trái phi u Chính ph ; - Chu n b n i dung đ Văn phòng Chính ph t ch c h p giao ban tr c tuy n v i đ i di n lãnh đ o các t nh, thành ph và các B , ngành liên quan v tình hình th c hi n Đ án (vào ngày 8-10-2008 và ngày 21-11-2008); - Ph i h p v i các B , ngành liên quan trình Th tư ng Chính ph v cơ ch đ c thù l a ch n hình th c th u đ i v i các d án thu c Đ án Kiên c hóa trư ng, l p h c và nhà công v giáo viên giai đo n 2008-2012 (Ngày 10/02/2009 Th tư ng Chính ph đã ký Quy t đ nh 202/QĐ-TTg v l a ch n hình th c th u đ i v i các d án đ u tư xây d ng thu c Đ án Kiên c hóa trư ng, l p h c và nhà công v giáo viên giai đo n 2008-2012). 1.2. B Tài chính: - Ban hành Thông tư 46/2008/TT-BTC ngày 06-6-2008 hư ng d n cơ ch qu n lý, s d ng ngu n v n th c hi n Đ án Kiên c hóa trư ng, l p h c và nhà công v giáo viên giai đo n 2008-2012; Công văn 2076/KBNN-TTVĐT ngày 16-10-2008 v vi c ki m soát, thanh toán ngu n v n th c hi n Đ án Kiên c hóa trư ng, l p h c và nhà công v giáo viên giai đo n 2008-2012. - Cùng v i B Giáo d c và Đào t o biên so n tài li u và t ch c t p hu n cho đ i ngũ cán b tr c ti p tham gia th c hi n Đ án c a các đ a phương; - Ph i h p v i B Giáo d c và Đào t o, B K ho ch và Đ u tư xây d ng phương án phân b ngu n v n trái phi u Chính ph h tr các đ a phương th c hi n Đ án năm 2008, 2009 và d ki n k ho ch c giai đo n 2008-2012; - Tham gia ki m tra tình hình tri n khai th c hi n Đ án c a m t s đ a phương. 1.3. B Xây d ng: - Ban hành công văn s 24/BXD-KHCN ngày 07-3-2008 v vi c hư ng d n áp d ng thi t k m u trư ng, l p h c và các tiêu chí xây d ng nhà công v giáo viên ph c v Đ án; - Ph i h p v i B Giáo d c và Đào t o t ch c t p hu n cho đ i ngũ cán b tr c ti p tham gia th c hi n Đ án c a các đ a phương; - Ph i h p v i B Giáo d c và Đào t o xây d ng b thi t k m u nhà công v cho giáo viên (s d ng cho các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đ c bi t khó khăn thu c các t nh mi n núi phía B c, các huy n mi n núi các t nh mi n Trung, các t nh Tây Nguyên, các xã có nhi u đ ng báo dân t c đ ng b ng sông C u Long và m t s đ a phương khác), đã ban hành tháng 10-2008 và g i cho các đ a phương (Quy t đ nh s 13/2008/QĐ-BXD ngày 23-10-2008); - Tham gia ki m tra tình hình tri n khai th c hi n Đ án c a m t s đ a phương. 1.4. B Tài nguyên và Môi trư ng: - Ban hành công văn s 1153/BTNMT-ĐKTKĐĐ ngày 31-3-2008 v vi c b o đ m qu đ t đ th c hi n Đ án Kiên c hóa trư ng, l p h c và nhà công v giáo viên giai đo n 2008-2012; - Ph i h p v i B Giáo d c và Đào t o t ch c t p hu n cho đ i ngũ cán b tr c ti p tham gia th c hi n Đ án c a các đ a phương; - Tham gia ki m tra tình hình tri n khai th c hi n Đ án c a m t s đ a phương. 2. Đ i v i UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW: 2.1. Thành l p Ban Ch đ o Đ án các c p và ban hành Quy ch ho t đ ng, phân công nhi m v c a các thành viên trong Ban Ch đ o Đ án; T ch c quán tri t Quy t đ nh c a Th tư ng Chính ph và các văn b n hư ng d n th c hi n Đ án c a các B , ngành liên quan đ i v i cán b ch ch t c a đ a phương; Ban hành văn b n hư ng d n các huy n (qu n), các ban qu n lý d án và ch đ u tư th c hi n Đ án. 2.2. Ti n hành ki m tra, rà soát l i danh m c, s lư ng phòng h c 3 ca, phòng h c t m th i các lo i và nhà công v giáo viên (theo m c tiêu ghi trong Quy t đ nh s 20/2008/QĐ-TTg ngày 01-02-2008 c a Th tư ng Chính ph ) đã báo cáo theo yêu c u và hư ng d n c a B Giáo d c và Đào t o. 2
  3. 2.3. L p k ho ch tri n khai Đ án năm 2008 và c giai đo n 2008-2012, báo cáo HĐND và trình y ban nhân dân t nh, thành ph phê duy t. Đ n nay đã có 51/59 t nh, thành ph hoàn thành vi c l p và phê duy t k ho ch th c hi n Đ án t ng th giai đo n 2008-2012 và năm 2008. 2.4. Các t nh, thành ph thu c đ i tư ng th c hi n Đ án (59/59 t nh) đã có Quy t đ nh phê duy t phương án phân b ngu n v n Trung ương h tr năm 2008 cho các ch đ u tư, các d án, v i s v n là 3.726 t đ ng/ 3.775,6 t đ ng. 2.5 L p và báo cáo danh sách đăng ký nhu c u s d ng ngu n v n trái phi u Chính ph h tr th c hi n Đ án năm 2009 (48/59 t nh), còn 11 t nh chưa g i báo cáo đăng ký nhu c u v n. II/. TÌNH HÌNH TRI N KHAI TH C HI N Đ ÁN C A CÁC Đ A PHƯƠNG: Theo báo cáo c a y ban nhân dân các t nh, thành ph , k t qu và ti n đ th c hi n Đ án như sau: 1. V kh i lư ng công trình th c hi n: 1.1. S công trình các t nh báo cáo và cam k t kh i công trư c ngày 31/12/2008 là hơn 29.000 phòng h c và hơn 10.000 phòng công v giáo viên. 1.2. T ng s phòng h c và nhà công v giáo viên tri n khai th c hi n đ n 15/02/2009 là 35.156 phòng h c và 10.711 nhà công v giáo viên. Trong đó: - S phòng đã hoàn thành là 4.203 phòng h c và 1.024 phòng công v GV; - S phòng đang xây d ng là 13.836 phòng h c và 4.041 phòng công v GV; - S phòng đã hoàn thành th t c đang chu n b kh i công xây d ng là 4.667 phòng h c và 1.593 phòng công v giáo viên; - S phòng đang làm th t c phê duy t đ u tư và đ u th u là 12.450 phòng h c và 4.053 phòng công v giáo viên. 2. Gi i ngân ngu n v n Trung ương h tr : Quy t đ nh s 68/2008/QĐ-TTg ngày 28-5-2008 c a Th tư ng Chính ph phê duy t phương án phân b v n trái phi u Chính ph h tr các đ a phương th c hi n Đ án năm 2008 là 3.775,6 t đ ng. Đ n ngày 15-02-2009, các đ a phương báo cáo đã huy đ ng, phân b cho các ch đ u tư, các d án là 5.467,4 t đ ng, trong đó: - S v n trái phi u Chính ph là: 3.643,2 t đ ng, đ t 99%; - S v n ngân sách đ a phương (t nh, huy n) là: 1402,2 t đ ng; - S v n huy đ ng khác là: 422 t đ ng. Ti n đ gi i ngân theo báo cáo c a Kho b c Nhà nư c đ n ngày 15-02-2009 là 2.326,4 t đ ng, trong đó: + V n trái phi u Chính ph là 2.055,2 t đ ng, đ t t l 54,4 % so v i k ho ch; + V n ngân sách đ a phương là: 46,1 t đ ng; + V n huy đ ng khác là: 225,1 t đ ng Qua ki m tra th c t m t s đ a phương và báo cáo c a các đ a phương đ n 15 tháng 02 năm 2009, ti n đ tri n khai th c hi n Đ án các đ a phương là không đ ng đ u: - Các t nh có ti n đ th c hi n và gi i ngân trên 70% so v i k ho ch năm 2008 là: H i phòng, Hà Nam, Nam Đ nh, Phú Th , B c Giang, Qu ng Ninh, Lai Châu, Thanh Hóa, Qu ng Tr , Bình Đ nh, Bình Thu n, Sóc Trăng, Kiên Giang. - Các t nh tri n khai ch m là: H i Dương, Hưng Yên, Ninh Bình, Thái Bình, Cao B ng, Lào Cai, Tuyên Quang, Thái nguyên, Đi n Biên, Sơn La, Qu ng Bình, Đà N ng, Qu ng Nam, Qu ng Ngãi, Phú Yên, Bình Phư c, Tây Ninh, C n Thơ, B c Liêu. 3. M t s nh n xét: 3.1. V công tác t ch c, chu n b : Th c hi n Quy t đ nh s 20/2008/QĐ-TTg ngày 01-02-2008 c a Th tư ng Chính ph , các đ a phương đã kh n trương th c hi n: 3
  4. - Thành l p Ban ch đ o Đ án, xây d ng quy ch làm vi c và phân công nhi m v cho các thành viên trong Ban Ch đ o c a đ a phương. - T ch c ki m tra rà soát l i danh m c, xây d ng k ho ch th c hi n Đ án t ng th và t ng năm; L p phương án phân b v n Trung ương h tr năm 2008. Tuy nhiên cũng có nh ng đ a phương thi u ch đ ng trong vi c t ch c tri n khai th c hi n, còn có s ch đ i vào s ch đ o, hư ng d n c a các B , ngành Trung ương, d n đ n ti n đ tri n khai ch m. 3.2. V danh m c và s lư ng công trình đã đư c tri n khai: V cơ b n các đ a phương phê duy t danh m c đúng s li u báo cáo năm 2007 đã đư c Th tư ng Chính ph phê duy t. Tuy nhiên cũng có m t s đ a phương báo cáo chưa đúng v i m c tiêu, đ i tư ng c a Đ án quy đ nh trong Quy t đ nh s 20/2008/QĐ-TTg ngày 01-02-2008 c a Th tư ng Chính ph và tiêu chí hư ng d n c a B Giáo d c và Đào t o. B Giáo d c và Đào t o đã k p th i nh c nh và ch n ch nh. 3.3. V phân b : Căn c ngu n v n trái phi u Chính ph h tr các đ a phương th c hi n Đ án năm 2008 (theo Quy t đ nh s 68/2008/QĐ-TTg ngày 28-5-2008 c a Th tư ng Chính ph ), h u h t các đ a phương phân b đúng m c tiêu, đ i tư ng. Tuy nhiên có m t s t nh, thành ph tri n khai phân b ngu n v n này còn ch m và phân b chưa đúng danh m c báo cáo, phân b mang tính bình quân. III/. NH NG KHÓ KHĂN, VƯ NG M C TRONG QUÁ TRÌNH TRI N KHAI: Qua ki m tra tình hình th c t , các đ a phương đ u ph n ánh vi c tri n khai th c hi n Đ án có nh ng khó khăn, vư ng m c trong quá trình th c hi n là: 1. V th t c đ u tư, các công trình xây d ng trư ng, l p h c, nhà công v giáo viên thu c Đ án ph i th c hi n theo nh ng quy đ nh hi n hành c a Nhà nư c v qu n lý đ u tư xây d ng: V i nhi u văn b n b sung, đi u ch nh và hư ng d n th c hi n, các đ a phương ph i nghiên c u v n d ng cho phù h p v i th c t . Th t c đ u tư xây d ng ph i th c hi n theo đúng trình t quy đ nh, m t nhi u th i gian chu n b và trình duy t. Đ đ y nhanh ti n đ th c hi n Đ án, B Giáo d c và Đào t o đã ph i h p v i các B , ngành liên quan trình Th tư ng Chính ph phê duy t cơ ch ch đ nh th u đ i v i các d án xây d ng trư ng h c thu c Đ án Kiên c hóa trư ng, l p h c và nhà công v giáo viên giai đo n 2008-2012 (ngày 10/02/2009 Th tư ng Chính ph ký Quy t đ nh s 202/QĐ-TTg v l a chon hình th c đ u th u đ i v i các d án đ u tư xây d ng thu c Đ án Kiên c hóa trư ng, l p h c và nhà công v giáo viên giai đo n 2008-2012). 2. Giá c nguyên v t li u xây d ng bi n đ ng liên t c, gây nhi u khó khăn trong vi c l p d toán, xác đ nh giá d th u và quy t đ nh giá trúng th u, trình duy t và th c hi n ph i b sung, đi u ch nh nhi u l n. 3. Đ án đư c th c hi n b ng nhi u ngu n v n (trong đó ngu n v n trái phi u Chính ph ch là h tr ), do đó các t nh mi n núi có đi u ki n kinh t - xã h i khó khăn, vi c huy đ ng các ngu n v n đ i ng c a đ a phương đ bù vào ph n còn thi u là r t khó khăn. 4. Đ án tri n khai đ ng th i trên ph m vi r ng, v i quy mô l n, nhi u đ a phương thi u đơn v tư v n làm các th t c đ u tư và đơn v thi công có đ năng l c v tài chính và cán b k thu t (đ c bi t là cán b k thu t làm nhi m v giám sát thi công). Các đơn v thi công không tích c c tham gia d th u các công trình các xã vùng sâu, vùng xa do đi u ki n thi công khó khăn. 5. Năm 2008, năm đ u tri n khai th c hi n Đ án, các đ a phương ph i làm nhi u công vi c chu n b như: Thành l p Ban ch đ o các c p, t ch c ki m tra, rà soát l i danh m c và s lư ng phòng h c, nhà công v giáo viên c n xây d ng; Xây d ng k ho ch tri n khai c giai đo n 2008-2012, thông qua H i đ ng nhân dân và trình y ban nhân dân t nh, thành ph phê duy t; Huy đ ng các ngu n v n c a đ a phương, ... Nh ng khó khăn, vư ng m c trên đây đ ng th i cũng là nguyên nhân làm cho ti n đ tri n khai th c hi n Đ án c a các đ a phương ch m. IV/. NH NG CÔNG VI C C N TRI N KHAI TI P TRONG TH I GIAN T I: 1. Các t nh, thành ph ch đ ng xây d ng k ho ch, phê duy t danh m c đ u tư xây d ng năm 2009, ưu tiên đ i v i 61 huy n nghèo (g m 797 xã và th tr n) thu c 20 t nh (theo Ngh quy t 30a/2008/NQ- CP ngày 27/12/2008 c a Chính ph ); Kh n trương phân b v n cho các ch đ u tư, các d án đ u tư 4
  5. xây d ng sau khi có Quy t đ nh c a Th tư ng Chính ph v phân b v n trái phi u Chính ph h tr các đ a phương th c hi n Đ án năm 2009. 2. Các đ a phương kh n trương hoàn t t các th t c đ u tư, t ch c đ u th u, l a ch n nhà th u đ i v i các đơn v tư v n, đơn v xây d ng, gi i quy t đ t đai và kh i công xây d ng h t các công trình thu c k ho ch năm 2008 trong quý I năm 2009, quy t toán d t đi m các công trình đã hoàn thành; Đ ng th i ch đ ng làm các th t c đ u tư đ s m kh i công xây d ng các công trình thu c k ho ch năm 2009. 3. Ban Ch đ o Trung ương và đ a phương c n tăng cư ng công tác ki m tra, giám sát v ti n đ , ch t lư ng công trình, qu n lý và s d ng v n đ u tư (đ c bi t là ngu n v n trái phi u Chính ph h tr ). V/. KI N NGH : 1. V i Chính ph : Kính đ ngh Th tư ng Chính ph cho phép b sung thêm danh sách các t nh có nhu c u v ch đ nh th u đ i v i các d án đ u tư xây d ng vùng khó khăn thu c Đ án Kiên c hóa trư ng, l p h c và nhà công v giáo viên giai đo n 2008-2012 đư c áp d ng theo Quy t đ nh s 202/QĐ-TTg ngày 10/02/2009 c a Th tư ng Chính ph . B Giáo d c và Đào t o s t ng h p nhu c u các t nh xin b sung, trình Th tư ng Chính ph xem xét, Quy t đ nh. 2. V i các đ a phương: - Tăng cư ng công tác ki m tra, giám sát c ng đ ng v ti n đ , ch t lư ng công trình và qu n lý s d ng v n đ u tư (đ c bi t là ngu n v n trái phi u Chính ph h tr ) đ m b o đúng m c tiêu, đ i tư ng và đáp ng yêu c u theo Quy t đ nh s 20/2008/QĐ-TTg ngày 01-02-2008 c a Th tư ng Chính ph . - Ban Ch đ o Đ án các t nh, thành ph c n th c hi n nghiêm túc ch đ báo cáo tình hình và k t qu th c hi n Đ án v i Ban Ch đ o Trung ương, B Giáo d c và Đào t o theo đ nh kỳ hàng tháng, 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng và hàng năm đã ghi trong Quy t đ nh s 20/2008/QĐ-TTg ngày 01-02-2008 c a Th tư ng Chính ph và công văn hư ng d n c a B Giáo d c và Đào t o (t i công văn s 9415/BGDĐT-CSVCTBĐCTE ngày 8-10-2008). B Giáo d c và Đào t o xin trân tr ng báo cáo Th tư ng Chính ph . KT. B TRƯ NG Nơi nh n: TH TRƯ NG - Như kính g i; - PTT - B trư ng Nguy n Thi n Nhân (đ b/c); - Văn phòng Chính ph ; - Các B : KH&ĐT, Tài chính, Xây d ng, Tài nguyên và môi trư ng; - y ban nhân dân và S GDĐT các t nh, TP tr c thu c TW Ph m Vũ Lu n (g i qua m ng); - y ban TW M t tr n T qu c Vi t Nam; - y ban Tài chính – Ngân sách c a QH; - y ban Văn hóa Giáo d c TN, TN&NĐ c a QH; - Các Th trư ng; - Lưu: VT. C c CSVCTBĐCTE. FILE ĐƯ C ĐÍNH KÈM THEO VĂN B N Bieu bao cao 5
Đồng bộ tài khoản