intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Báo cáo tài chình thẩm định công ty. Dành cho nhân viên tín dụng.

Chia sẻ: Anhvu Anhvu | Ngày: | Loại File: XLS | Số trang:39

624
lượt xem
300
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung được trình bày bằng file Excel. Rất hợp lý, dễ hiểu và thuận tiện để sử dụng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo tài chình thẩm định công ty. Dành cho nhân viên tín dụng.

 1. KQKD 2007 COÂNG TY : TNHH SX – TM DUY TAÂN MAÃU SOÁB 02 - DN MAÕ SOÁ THUEÁ : 0305219004 BAÙO CAÙO KEÁT QUAÛ HOAÏT ÑOÄNG KINH DOANH Naêm 2007 CHÆ TIEÂU Maõ soá 01 02 1. Doanh thu baùn haøng vaø cung caáp dòch vuï 01 2. Caùc khoaûn giaûm tröø doanh thu 02 3. Doanh thu thuaàn veà baùn haøng vaø cung caáp dòch vuï 10 ( 10 = 01 -02 ) 4. Giaù voán haøng baùn 11 5. Lôïi nhuaän goäp veà baùn haøng vaø cung caáp dòch vuï 20 ( 20 = 10 -11 ) 6.Doanh thu hoaït ñoäng taøi chính 21 7. Chi phí taøi chính 22 Trong ñoù : Chi phí laõi vay 23 8. Chi phí baùn haøng 24 9. Chi phí quaûn lyù doanh nghieäp 25 10. Lôïi nhuaän thuaàn töø HÑKD 30 (30 = 20 + (21-22) – (24 +25) 11. Thu nhaäp khaùc 31 12.Chi phí khaùc 32 13. Lôïi nhuaän khaùc 40 14. Toång lôïi nhuaän tröôùc thueá ( 50 = 30 + 40 ) 50 15. Chi phí thueá TNDN hieän haønh 51 16. Chi phí thueá TNDN hoaõn laïi 52 17. Lôïi nhuaän sau thueá thu nhaäp doanh nghieäp 60 18. Laõi cô baûn treân coå phieáu 70 Laäp , Ngaøy thaùng naê Ngöôøi Laäp Bieåu Keá Toaùn Tröôûng Trang 1
 2. KQKD 2007 Trang 2
 3. KQKD 2007 MAÃU SOÁB 02 - DN ÄNG KINH DOANH Ñôn vò tính : Ñoàng 2007 Naêm Tröôùc 03 04 5,968,258,650 5,968,258,650 4,655,241,747 1,313,016,903 65,659,240 410,265,300 837,092,363 837,092,363 20,352,650 816,739,713 Laäp , Ngaøy thaùng naêm GIAÙM ÑOÁC (Kyù hoï teân , ñoùng daáu) Trang 3
 4. KQKD 2007 Trang 4
 5. COÂNG TY : TNHH SX – TM DUY TAÂN MAÕ SOÁ THUEÁ : 0305219004 BAÙO CAÙO KEÁT QUAÛ HOAÏT ÑOÄNG KINH DOANH Quyù 02/2008 CHÆ TIEÂU Maõ soá 01 02 1. Doanh thu baùn haøng vaø cung caáp dòch vuï 01 2. Caùc khoaûn giaûm tröø doanh thu 02 3. Doanh thu thuaàn veà baùn haøng vaø cung caáp dòch vuï 10 ( 10 = 01 -02 ) 4. Giaù voán haøng baùn 11 5. Lôïi nhuaän goäp veà baùn haøng vaø cung caáp dòch vuï 20 ( 20 = 10 -11 ) 6.Doanh thu hoaït ñoäng taøi chính 21 7. Chi phí taøi chính 22 Trong ñoù : Chi phí laõi vay 23 8. Chi phí baùn haøng 24 9. Chi phí quaûn lyù doanh nghieäp 25 10. Lôïi nhuaän thuaàn töø HÑKD 30 (30 = 20 + (21-22) – (24 +25) 11. Thu nhaäp khaùc 31 12.Chi phí khaùc 32 13. Lôïi nhuaän khaùc 40 14. Toång lôïi nhuaän tröôùc thueá ( 50 = 30 + 40 ) 50 15. Chi phí thueá TNDN hieän haønh 51 16. Chi phí thueá TNDN hoaõn laïi 52 17. Lôïi nhuaän sau thueá thu nhaäp doanh nghieäp 60 18. Laõi cô baûn treân coå phieáu 70 Laäp , Ngaøy tha Ngöôøi Laäp Bieåu Keá Toaùn Tröôûng
 6. MAÃU SOÁB 02 - DN T ÑOÄNG KINH DOANH Ñôn vò tính : Ñoàng Quyù 02/2008 Naêm Tröôùc 03 04 3,572,854,250 5,968,258,650 3,572,854,250 5,968,258,650 3,036,926,112 4,655,241,747 535,928,138 1,313,016,903 0 0 43,652,890 65,659,240 165,934,850 410,265,300 326,340,398 837,092,363 326,340,398 837,092,363 20,352,650 326,340,398 816,739,713 Laäp , Ngaøy thaùng naêm GIAÙM ÑOÁC (Kyù hoï teân , ñoùng daáu)
 7. CDKT 2007 TEÂN DN : COÂNG TY TNHH SX – TM DUY TAÂN Maãu soá B 01 - DN MAÕ SOÁ THUEÁ : 0305219004 BAÛNG CAÂN ÑOÁI KEÁ TOAÙN Quý 02/2008 TAØI SAÛN Maõ soá Quý 02/2008 1 2 3 A. TAØI SAÛN LÖU ÑOÄNG VAØ ÑAÀU TÖ NGAÉN HAÏN 100 939,538,170 ( 100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150 ) I Tieàn 110 156,932,000 1. Tieàn maët 111 156,932,000 2. Caùc khoaûn töông ñöông tieàn 112 II Caùc khoaûn ñaàu tö taøi chính ngaén haïn 120 1. Ñaàu tö ngaén haïn 121 2. Döï phoøng giaûm giaù ñaàu tö ngaén haïn 129 III Caùc khoaûn phaûi thu ngaén haïn 130 325,682,630 1. Phaûi thu cuûa khaùch haøng 131 325,682,630 2. Traû tröôùc cho ngöôøi baùn 132 3. Phaûi thu noäi boä ngaén haïn 133 4. Phaûi thu noäi boä ngaén haïn 134 _ Voán kinh doanh ôû caùc ñôn vò tröïc thuoäc 135 _ Phaûi thu noäi boä khaùc 136 5. Caùc khoaûn phaûi thu khaùc 138 6. Döï phoøng caùc khoaûn phaûi thu khoù ñoøi ( *) 139 IV Haøng toàn kho 140 456,923,540 7. Haøng hoaù toàn kho 141 456,923,540 8. Döï phoøng giaûm giaù haøng toàn kho (*) 149 V . Taøi saûnngaén haïn khaùc 150 0 1. Taïm öùng 151 2. Thueá GTGT ñöôïc khaáu tröø 152 4. Thueá vaø caùc khoaûn phaûi thu NN 154 5. Taøi saûn ngaén haïn khaùc 158 B - TAØI SAÛN COÁ ÑÒNH , ÑAÀU TÖ DAØI HAÏN 200 (200= 210 + 220 + 230 + 240 + 250 ) 418,967,010 I Taøi saûn coá ñònh 210 418,967,010 1. Taøi saûn coá ñònh höõu hình 211 418,967,010 - Nguyeân giaù 212 458,652,250 - Giaù trò hao moøn luõy keá ( * ) 213 (39,685,240) 2. Taøi saûn coá ñònh thueâ taøi chính 214 - Nguyeân giaù 215 - Giaù trò hao moøn luõy keá ( *) 216 3. Taøi saûn coá ñònh voâ hình 217 - Nguyeân giaù 218 - Giaù trò hao moøn luõy keá ( *) 219 Trang 9
 8. CDKT 2007 II Caùc khoaûn ñaøu tö taøi chính daøi haïn 220 1. Ñaàu tö chöùng khoaùn daøi haïn 221 2. Goùp voán lieân doanh 222 3. Ñaàu tö daøi haïn khaùc 228 4. Döï phoøng giaûm giaù ñaàu tö daøi haïn ( *) 229 III Chi phí xaây döïng cô baûn dôû dang 230 IV.Baát ñoäng saûn ñaàu tö 240 1.Nguyeân giaù 241 2.Giaù trò hao moøn luõy keá 242 IV Taøi saûn daøi haïn khaùc 250 1.Phaûi thu daøi haïn 251 2.Taøi saûn daøi haïn khaùc 252 3.Döï phoøng phaûi thu daøi haïn khoù ñoøi 253 TOÅNG COÄNG TAØI SAÛN ( 250 = 100 + 200) 250 1,358,505,180 NGUOÀN VOÁN Maõ soá SỐ CUOÁI NAÊM A - NÔÏ PHAÛI TRAÛ ( 300 = 310 + 320+ 330) 300 958,505,180 I Nôï ngaén haïn 310 958,505,180 1. Vay ngaén haïn 311 2. Nôï daøi haïn ñeán haïn traû 312 3. Phaûi traû cho ngöôøi baùn 313 958,505,180 4. Ngöôøi mua traû tieàn tröôùc 314 5. Thueá vaø caùc khoaûn phaûi noäp Nhaø nöôùc 315 6. Phaûi traû coâng nhaân vieân 316 7. Phaûi traû cho caùc ñôn vò noäi boä 317 8. Caùc khoaûn phaûi traû, phaûi noäp khaùc 318 II Nôï daøi haïn 320 1. Vay daøi haïn 321 2. Nôï daøi haïn 322 III Nôï khaùc 330 1. Chi phí phaûi traû 331 2. Taøi saûn thöøa chôø xöû lyù 332 B - NGUOÀN VOÁN CHUÛ SÔÛ HÖÕU ( 400 = 410 +420) 400 400,000,000 I.Voán Chuû Sôû Höõu 410 400,000,000 1. Nguoàn voán kinh doanh 411 400,000,000 2. Cheânh leäch ñaùnh giaù laïi taøi saûn 412 3. Cheânh leäch tyû giaù 413 4. Quyõ ñaàu tö phaùt trieån 414 5. Quyõ döï phoøng taøi chính 415 6. Lôïi nhuaän chöa phaân phoái 416 7. Nguoàn voán ñaàu tö XDCB 417 II Nguoàn kinh phí, quyõ khaùc 420 0 1. Quyõ döï phoøng veà trôï caáp maát vieäc laøm 421 2. Quyõ khen thöôûng vaø phuùc lôïi 422 3. Quyõ quaûn lyù cuûa caáp treân 423 4. Nguoàn kinh phí söï nghieäp 424 - Nguoàn kinh phí söï nghieäp naêm tröôùc 425 - Nguoàn kinh phí söï nghieäp naêm nay 426 Trang 10
 9. CDKT 2007 5. Nguoàn kinh phí ñaõ hình thaønh TSCÑ 427 TOÅNG COÄNG NGUOÀN VOÁN ( 430 = 300 + 400) 430 1,358,505,180 Laäp , ngaøy ...thaùng...naêm NGÖÔØI LAÄP BIEÅU KEÁ TOAÙN TRÖÔÛNG GIAÙM ÑOÁC (Kyù hoï teân , ñoùng daáu) Trang 11
 10. CDKT 2007 Maãu soá B 01 - DN Ñôn vò tính : Đồng SỐ ĐẦU NAÊM 4 Trang 12
 11. CDKT 2007 Trang 13
 12. CDKT 2007 aäp , ngaøy ...thaùng...naêm 2008 GIAÙM ÑOÁC yù hoï teân , ñoùng daáu) Trang 14
 13. TEÂN DN : COÂNG TY TNHH SX – TM DUY TAÂN Maãu soá B 01 - DN MAÕ SOÁ THUEÁ : 0305219004 BAÛNG CAÂN ÑOÁI KEÁ TOAÙN Quý 02/2008 TAØI SAÛN Maõ soá Quý 02/2008 1 2 3 A. TAØI SAÛN LÖU ÑOÄNG VAØ ÑAÀU TÖ NGAÉN HAÏN 100 1,608,337,560 ( 100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150 ) I Tieàn 110 238,569,000 1. Tieàn maët 111 238,569,000 2. Caùc khoaûn töông ñöông tieàn 112 II Caùc khoaûn ñaàu tö taøi chính ngaén haïn 120 0 1. Ñaàu tö ngaén haïn 121 2. Döï phoøng giaûm giaù ñaàu tö ngaén haïn 129 III Caùc khoaûn phaûi thu ngaén haïn 130 523,979,560 1. Phaûi thu cuûa khaùch haøng 131 523,979,560 2. Traû tröôùc cho ngöôøi baùn 132 3. Phaûi thu noäi boä ngaén haïn 133 4. Phaûi thu noäi boä ngaén haïn 134 _ Voán kinh doanh ôû caùc ñôn vò tröïc thuoäc 135 _ Phaûi thu noäi boä khaùc 136 5. Caùc khoaûn phaûi thu khaùc 138 6. Döï phoøng caùc khoaûn phaûi thu khoù ñoøi ( *) 139 IV Haøng toàn kho 140 845,789,000 7. Haøng hoaù toàn kho 141 845,789,000 8. Döï phoøng giaûm giaù haøng toàn kho (*) 149 V . Taøi saûnngaén haïn khaùc 150 0 1. Taïm öùng 151 2. Thueá GTGT ñöôïc khaáu tröø 152 4. Thueá vaø caùc khoaûn phaûi thu NN 154 5. Taøi saûn ngaén haïn khaùc 158 B - TAØI SAÛN COÁ ÑÒNH , ÑAÀU TÖ DAØI HAÏN 200 (200= 210 + 220 + 230 + 240 + 250 ) 898,081,510 I Taøi saûn coá ñònh 210 898,081,510 1. Taøi saûn coá ñònh höõu hình 211 898,081,510 - Nguyeân giaù 212 1,074,331,140 - Giaù trò hao moøn luõy keá ( * ) 213 (176,249,630) 2. Taøi saûn coá ñònh thueâ taøi chính 214 0 - Nguyeân giaù 215 - Giaù trò hao moøn luõy keá ( *) 216 3. Taøi saûn coá ñònh voâ hình 217 0 - Nguyeân giaù 218 - Giaù trò hao moøn luõy keá ( *) 219 II Caùc khoaûn ñaøu tö taøi chính daøi haïn 220 0
 14. 1. Ñaàu tö chöùng khoaùn daøi haïn 221 2. Goùp voán lieân doanh 222 3. Ñaàu tö daøi haïn khaùc 228 4. Döï phoøng giaûm giaù ñaàu tö daøi haïn ( *) 229 III Chi phí xaây döïng cô baûn dôû dang 230 IV.Baát ñoäng saûn ñaàu tö 240 0 1.Nguyeân giaù 241 2.Giaù trò hao moøn luõy keá 242 IV Taøi saûn daøi haïn khaùc 250 0 1.Phaûi thu daøi haïn 251 2.Taøi saûn daøi haïn khaùc 252 3.Döï phoøng phaûi thu daøi haïn khoù ñoøi 253 TOÅNG COÄNG TAØI SAÛN ( 250 = 100 + 200) 250 2,506,419,070 NGUOÀN VOÁN Maõ soá Quý 02/2008 A - NÔÏ PHAÛI TRAÛ ( 300 = 310 + 320+ 330) 300 794,000,467 I Nôï ngaén haïn 310 794,000,467 1. Vay ngaén haïn 311 2. Nôï daøi haïn ñeán haïn traû 312 3. Phaûi traû cho ngöôøi baùn 313 794,000,467 4. Ngöôøi mua traû tieàn tröôùc 314 5. Thueá vaø caùc khoaûn phaûi noäp Nhaø nöôùc 315 6. Phaûi traû coâng nhaân vieân 316 7. Phaûi traû cho caùc ñôn vò noäi boä 317 8. Caùc khoaûn phaûi traû, phaûi noäp khaùc 318 II Nôï daøi haïn 320 0 1. Vay daøi haïn 321 2. Nôï daøi haïn 322 III Nôï khaùc 330 0 1. Chi phí phaûi traû 331 2. Taøi saûn thöøa chôø xöû lyù 332 B - NGUOÀN VOÁN CHUÛ SÔÛ HÖÕU ( 400 = 410 +420) 400 1,712,418,603 I.Voán Chuû Sôû Höõu 410 1,712,418,603 1. Nguoàn voán kinh doanh 411 400,000,000 2. Cheânh leäch ñaùnh giaù laïi taøi saûn 412 3. Cheânh leäch tyû giaù 413 4. Quyõ ñaàu tö phaùt trieån 414 5. Quyõ döï phoøng taøi chính 415 6.Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 416 495,678,890 6. Lôïi nhuaän chöa phaân phoái 417 816,739,713 7. Nguoàn voán ñaàu tö XDCB 418 II Nguoàn kinh phí, quyõ khaùc 420 0 1. Quyõ döï phoøng veà trôï caáp maát vieäc laøm 421 2. Quyõ khen thöôûng vaø phuùc lôïi 422 3. Quyõ quaûn lyù cuûa caáp treân 423 4. Nguoàn kinh phí söï nghieäp 424 - Nguoàn kinh phí söï nghieäp naêm tröôùc 425 - Nguoàn kinh phí söï nghieäp naêm nay 426 5. Nguoàn kinh phí ñaõ hình thaønh TSCÑ 427 TOÅNG COÄNG NGUOÀN VOÁN ( 430 = 300 + 400) 430 2,506,419,070 Laäp , ngaøy ...thaùng...n
 15. NGÖÔØI LAÄP BIEÅU KEÁ TOAÙN TRÖÔÛNG GIAÙM ÑOÁC (Kyù hoï teân , ñoùng daáu
 16. Maãu soá B 01 - DN Ñôn vò tính : Đồng SỐ ĐẦU NAÊM 4 939,538,170 156,932,000 156,932,000 325,682,630 325,682,630 456,923,540 456,923,540 0 935,081,864 935,081,864 935,081,864 1,074,331,140 (139,249,276) 0 0 0
 17. 0 0 1,874,620,034 SỐ CUOÁI NAÊM 616,576,019 616,576,019 616,576,019 0 0 1,258,044,015 1,258,044,015 400,000,000 642,365,125 215,678,890 0 1,874,620,034 Laäp , ngaøy ...thaùng...naêm 2008
 18. GIAÙM ÑOÁC (Kyù hoï teân , ñoùng daáu)
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2