intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 994_1568779877.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:11:47
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

Báo cáo thực tập trường cao đẳng nghề kinh tế kĩ thuật bắc ninh 2009-2011

Chia sẻ: Vansuot Suot | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:50

0
603
lượt xem
182
download

Báo cáo thực tập trường cao đẳng nghề kinh tế kĩ thuật bắc ninh 2009-2011

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thực tiễn đã chứng mỉnh rằng thực tập là một phần không thể thiếu trong hành trong hành trang tri thức của học sinh, sinh viên. Đây là phương pháp thực tế hóa kiến thức giúp cho chúng ta khi ra trường có thể vững vàng, tự tin hơn để đáp ứng được yêu cầu của xã hội nói chung và của các công việc nói riêng.Với sự tạo điều kiện của trường, khoa đã giúp em được hiểu rõ hơn về điều đó bằng việc đi thực tập....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo thực tập trường cao đẳng nghề kinh tế kĩ thuật bắc ninh 2009-2011

 1. Báo Cáo Th c T p T t Nghi p Y BAN NHÂN DÂN T NH B C NINH TRƯ NG CAO NG NGH KINH T -K THU T B C NINH ----------------------------------------------------------- BÁO CÁO TH C T P T T NGHI P H và tên: Nguyên văn su t Ngh ào t o: i n t công nghi p Khóa h c: 2009-2011 B c Ninh, tháng………. năm 2011  Trư ng Cao ng Ngh Kinh T - Kĩ Thu t B c Ninh L p i n T Công Nghi p K27 Niên Khóa : 2009 – 2011 1
 2. Báo Cáo Th c T p T t Nghi p L I C M ƠN  -L i u tiên em xin chân thành c m ơn nhà trư ng ã t o m i i u ki n cho h c sinh ,sinh viên chúng em có m t môi trư ng h c t p t t nh t ,và giúp chúng em ti p c n ư c nh ng máy móc hi n i. - C m ơn các th y cô giáo trong trư ng ã truy n t h t nh ng ki n th c căn b n nh t cho h c sinh, viên chúng em v i m t ki n th c sâu r ng v i lòng nhi t huy t v i h c trò ,v i công vi c.Các th y cô giáo luôn có nh ng ng viên k p th i ,luôn ôn c ,vá nh hư ng ,góp ý cho chúng em m i khi chúng em m c n i. - M t l n l a em cũng xin chân thành c m ơn các th y cô trong khoa khoa i n cũng như các th y cô trong trư ng ã gi ng d y, giúp chúng em trong su t 2 năm h c qua. Chính các th y cô ã xây d ng cho chúng em nh ng ki n th c n n t ng và nh ng ki n th c chuyên môn em có th hoàn thành t t, kĩ năng ngh trong trư ng và cũng làm ti n cho công vi c c a chúng em sau này. M t l n l a em xin c m ơn nhà trư ng và các th y giáo,cô giáo! Ngày … tháng…năm2011 H c sinh th c hi n  Trư ng Cao ng Ngh Kinh T - Kĩ Thu t B c Ninh L p i n T Công Nghi p K27 Niên Khóa : 2009 – 2011 2
 3. Báo Cáo Th c T p T t Nghi p M CL C L i c m ơn ………………………………………………………………….1 M c l c…………………………………………………………………2 L im i u…………………………………………………………......4 Nh n xét c a ơn v th c t p…….……………………………………..5 PH N 1. GI I THI U T NG QUAN V TRƯ NG CAO NG NGH KINH T - KĨ THU T B C NINH…………………………….6 I. S hình thành và phát tri n c a nhà trư ng ...……………………............6 a). Sơ lư c quá trình hình thành và phát tri n………………………….6 b). Cơ s v t ch t …………………………………………………........8 c). V thi t b d y ngh …………………………………………...........8 d). i ngũ cán b giáo viên và cán b qu n lý d y ngh ……………..9 ) V chương trình, giáo trình d y ngh ……………………………...10 e) V kinh phí ho t ng ……………………………………………...10 II. N i dung cơ b n ngành i n t công nghi p và nhi m v ……………..10 A). N i dung cơ b n v nghành i n t công nghi p ……………….....10 1. N i dung ào t o ……………………………………………………11 1.1 Gi i thi u tóm t t v chương trình ào t o ……………………...11 1.2 Ki n th c chung …………………………………………............11 1.3 Ki n th c ngành………………………………………………….11 2. K năng ……………………………………………………………...11 2.1 K năng c ng……………………………………………..............11 2.2 K năng m m ……………………………………………………12 3. V thái ………………………………………………….................12 B).Nhi m v ……………………………………………………...............12 PH N 2. GI I THI U T NG QUAN V CTY C PH N I N T THÀNH LONG …………………………………………………13 I. S hình thành và phát tri n c a công ty………………………………13  Trư ng Cao ng Ngh Kinh T - Kĩ Thu t B c Ninh L p i n T Công Nghi p K27 Niên Khóa : 2009 – 2011 3
 4. Báo Cáo Th c T p T t Nghi p a). sơ lư c v quá trình hình thành và phát tri n ………………………13 b).T m nhìn chi n lư c………………………………………………...14 c).Cơ c u t ch c……………………………………………………….14 II.Th i gian th c t p t i xư ng và nh ng quy nh t i xư ng biên áp……15 1.Th i gian th c t p t i xương ………………………………………....15 a). Th i gian th c t p…………………………………………………..15 2. Nh ng quy nh chung t i xư ng bi n áp…………………………...16 a).Quy nh v gi làm vi c……………………………………………16 b).các quy nh chung ………………………………………………….16 III.Quá trình s n xu t và ki m tra ch t lư ng s n ph m…………………...17 IV.Quá trình làm vi c t i công ty thành long……………………………....19 I. Làm vi c t i t qu n dây (2 tu n) ………………………………………..20 II.Làm vi c t i t nhúng chì (2 tu n )…………………………………......21 III. Làm vi c t i t giáp core (2 tu n)………………………………………21 IV. Làm vi c t i t qu n băng keo (2 tu n)………………………………..22 V. Làm vi c t i t h p d u (2 tu n)………………………………………..22 VI . Làm vi c t i t test s n ph m (1 tu n)…………………………………23 VII. Làm vi c t i t ki m tra ngo i d ng (1 tu n)…………………………..24 VIII. T ng k t chung v các quá trình s n xu t và nh ng l i thư ng g p trong quá trình s n xu t……………………………………………………………24 IX. Các ki n ngh xu t v i nhà trư ng…………………………………..25 X. K t lu n quá trình th c t p………………………………………………26  Trư ng Cao ng Ngh Kinh T - Kĩ Thu t B c Ninh L p i n T Công Nghi p K27 Niên Khóa : 2009 – 2011 4
 5. Báo Cáo Th c T p T t Nghi p L IM U - Th c ti n ã ch ng m nh r ng th c t p là m t ph n không th thi u trong hành trong hành trang tri th c c a h c sinh, sinh viên. ây là phương pháp th c t hóa ki n th c giúp cho chúng ta khi ra trư ng có th v ng vàng, t tin hơn áp ng ư c yêu c u c a xã h i nói chung và c a các công vi c nói riêng.V i s t o i u ki n c a trư ng, khoa ã giúp em ư c hi u rõ hơn v i u ó b ng vi c i th c t p. Cùng v i s ng ý c a Công Ty C Ph n S n Xu t i n t Thành Long em ư c th c t p t i công ty . - Trong kho ng th i gian th c t p,t i công ty C Ph n S n Xu t i n T Thành Long .Sinh viên ,h c sinh chúng em ã ư c công ty t o m i i u ki n t t nh t chúng em hoàn thành t t 3 tháng th c t p này.Khi làm viêc t i công ty chúng em ư c làm vi c và ti p xúc v i bi t bao nhiêu máy móc hi n i .Cô ty C Ph n S n Xu t i n T Thành Long là m t công ty chuyên s n su t các lo i bo m ch pcb ,1 m t, 2 m t ,v i các quy trình s n xu t kép kín ,cùng v i ó là các tiêu chu n v ch t lư ng luôn luôn ư c t nên hàng u .Không ch là công ty chuyên s n xu t bo m ch ,mà Công ty còn chuyên gia công các m ch iên và láp ráp linh ki n.Cùng v i ó công ty còn chuyên s n s n xu t các lo i máy bi n áp ,11w,15w,20w. ây là nh ng s n ph m mà Công ty s n xu t ra chuyên cung c p cho công ty R ng ông là m t Công ty chuyên s n xu t bóng èn ti t ki m i n.Qua th c t p th c t t i công ty em ã th y r ng ngoài vi c h c trên lý thuy t trên l p ,v i vi c h c i th c t p th c t là m t i u r t quan tr ng.Khi ó em có thêm nh t bi t ph n nào m t cách chân th c tr c quan v th c t .Th i gian th c t p tuy ng n nhưng th c s chúng em ã ti p thu ư c nh ng kinh khi m r t quý báu làm ti n cho công vi c sau này c a mình .  Trư ng Cao ng Ngh Kinh T - Kĩ Thu t B c Ninh L p i n T Công Nghi p K27 Niên Khóa : 2009 – 2011 5
 6. Báo Cáo Th c T p T t Nghi p B N NH N XÉT QUÁ TRÌNH TH C T P T T NGHI P  H và tên h c sinh :……………………………………………………………………… Ngh :…………………………………… Khóa:………………………………………….. Cơ s th c t p t t nghi p:…………………………………………………………….. Nh n xét ánh giá:………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………....... ………………………………………………………………………………………………....... ………………………………………………………………………………………………....... ………………………………………………………………………………………………....... ………………………………………………………………………………………………….... ……………………………………………………………………………………………........... ……………………………………………………………………………………………........... ……………………………………………………………………………………………........... ……………………………………………………………………………………………........... ……………………………………………………………………………………………........... ………………………………………………………………………………………….. Ngày …. tháng …. Năm 2011 Xác nh n c a cơ s th c t p (ký tên và óng d u)  Trư ng Cao ng Ngh Kinh T - Kĩ Thu t B c Ninh L p i n T Công Nghi p K27 Niên Khóa : 2009 – 2011 6
 7. Báo Cáo Th c T p T t Nghi p PH N 1 : GI I THI U T NG QUAN V TRƯ NG CAO NG NGH KINH T - KĨ THU T B C NINH I. S HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRI N C A NHÀ TRƯ NG a). Sơ lư c quá trình hình thành và phát tri n. - Tr i qua g n 30 năm xây d ng và trư ng thành (1982), s phát tri n c a nhà trư ng luôn g n ch t v i nhi m v chung c a t nư c, thành tích c a nhà trư ng ã góp ph n x ng áng vào công cu c xây d ng và im i t nư c. Trư ng Trung c p ngh kinh t k thu t B c Ninh (Nay là Trư ng cao ng ngh kinh t - kĩ thu t B c Ninh) ư c thành l p trên cơ s h p nh t các Trư ng công nhân k thu t thu c các cơ quan: Ty Công nghi p, Ty Xây d ng, Ty Thu l i, theo quy t nh s 430 Q /UB ngày 07/10/1982 c a UBND t nh Hà B c. - Giai o n 1982 - 1987 Trư ng có tên là: Trư ng công nhân k thu t Hà B c. - Giai o n 1988 - 1996 mang tên: Trung tâm Hư ng nghi p - D y ngh Hà B c. - Giai o n 1997 - tháng 3/2007 tên là: Trư ng công nhân k thu t B c Ninh. - T tháng 3/2007 n nay có tên là: Trư ng trung c p ngh B c Ninh. - T tháng 9-11- 2011 trư ng có tiên là :Trư ng cao ng ngh kinh t -kĩ thu t b c ninh . Nhi m v chính c a nhà trư ng là th c hi n: + ào t o ngh theo 3 c p trình : Cao ng và Trung c p ngh ( 12ngh ) ; Sơ c p ngh ( 10 ngh ) ,Riêng cao ng ngh nam 2011 tuy n sinh hơn 200 sinh viên. + B i dư ng nâng cao trình k năng ngh cho ngư i lao ng theo yêu c u c a cơ s s n xu t , kinh doanh và c a ngư i lao ng ;  Trư ng Cao ng Ngh Kinh T - Kĩ Thu t B c Ninh L p i n T Công Nghi p K27 Niên Khóa : 2009 – 2011 7
 8. Báo Cáo Th c T p T t Nghi p + Tham gia ph c p ngh cho ngư i lao ng, d y k thu t và hư ng nghi p cho h c sinh ph thông ; + Tham gia nghiên c u và ng d ng các ti n b khoa h c k thu t công ngh liên quan n các n i dung ào t o c a trư ng và chuy n giao các ti n b khoa h c k thu t vào s n xu t ; + Liên k t và h p tác v i các t ch c : Cơ s ào t o , nghiên c u, s n xu t kinh doanh trong và ngoài nư c k t h p ào t o v i s n xu t, tăng ngu n thu cho nhà trư ng. B máy t ch c hi n nay g m: H i ng trư ng, Ban giám hi u, 5 phòng: Phòng ào t o, phòng T ch c hành chính, phòng tài chính k toán, phòng T ch c hành chính, phòng Qu n lý h c sinh, 5 khoa: Khoa lý thuy t cơ s , khoa i n, khoa Cơ khí, khoa ng l c. Trong nh ng năm qua nhà trư ng ã ào t o ư c nhi u lao ng có tay ngh cao cung c p cho th trư ng lao ng và cho t nư c. Nhi u h c sinh ra trư ng ã có vi c làm và thu nh p n nh. Nh th c hi n thành công hai mô hình k t h p: ào t o và ph c v s n xu t, Nhà trư ng ã có nh ng óng góp vô cùng quan tr ng cho s nghi p công nghi p hoá- hi n i hoá nói chung và công nghi p hoá cho T nh nói riêng. Ch xét v s lư ng h c sinh theo h c trình Trung c p ngh trong 2 năm g n ây, năm sau cao hơn năm trư c: + Năm h c 2007-2008: tuy n sinh và ào t o 647hs + Năm h c 2008-2009: tuy n sinh và ào t o 721hs + S h c sinh trung c p ngh ra trư ng u tiên (9/2009) có 454 hs. Nh ng h c sinh này ang ư c trư ng gi i thi u vi c làm t i các nhà máy, khu công nghi p trên a bàn T nh. + Liên k t ào t o: Nhà trư ng liên k t v i trư ng i h c sư ph m k thu t Hưng Yên m các l p liên thông cho h c sinh c a Nhà trư ng v i 150 h c sinh thu c các chuyên ngành v Công ngh k thu t i n; Cơ khí ch t o; Cơ  Trư ng Cao ng Ngh Kinh T - Kĩ Thu t B c Ninh L p i n T Công Nghi p K27 Niên Khóa : 2009 – 2011 8
 9. Báo Cáo Th c T p T t Nghi p khí ng l c. Năm 2009 Nhà trư ng liên k t v i trư ng ai h c Kinh t Qu c dân Hà N i m hình th c ào t o t xa cho hơn 200 h c sinh nh m ph c p k p th i trình k toán cho các doanh nghi p trên a bàn T nh. Qua ánh giá sơ b sau 2 năm ào t o sơ c p ngh và trung c p ngh , h c sinh ra trư ng ã áp ng nhu c u cơ s s n xu t, trên 80% h c sinh t t nghi p có vi c làm và làm úng ngh ào t o, g n 20% các em h c chuy n ti p Cao ng chuyên nghi p và Cao ng ngh . b). Cơ s v t ch t - Nhà trư ng có t ng giá tr tài s n u tư cơ s v t ch t n năm 2008 là trên 30 t VN . Bao g m các h ng m c công trình sau: - Khu gi ng ư ng: g m m t kh i nhà 5 t ng có 40 phòng h c lý thuy t và phòng h c chuyên môn v i t ng di n tích là 5204 m2 - Khu xư ng g m có khu nhà 2 t ng m i v i di n tích xây d ng 5000 mư2 và khu nhà xư ng th c hành cũ kho ng 2000 m2. - Nhà hi u b 4 t ng di n tích xây d ng : 2014 m2 - Ngoài ra còn có các công trình ph tr khác. c). V thi t b d y ngh : - Năm 2002 Trư ng ư c t ch c phi chính ph GTV c a Itali tài tr trang thi t b d y h c tr giá 304.830 EUR cho các lĩnh v c ào t o ngh Ô tô, i n công nghi p, Hàn, May công nghi p. TT N i dung S ti n ( EUR) 1 Máy và thi t b phòng th c hành ngh may công nghi p 65,000 2 Máy và thi t b ngh Ô tô 80,000 3 Máy Và thi t b ngh i n công nghi p 70,000 4 Máy & thi t b ngh Hàn 89,830 T ng 304,830  Trư ng Cao ng Ngh Kinh T - Kĩ Thu t B c Ninh L p i n T Công Nghi p K27 Niên Khóa : 2009 – 2011 9
 10. Báo Cáo Th c T p T t Nghi p - Trư ng còn ư c tăng cư ng cơ s v t ch t t các chương trình m c tiêu qu c gia giai o n 2006 - 2010 v i t ng v n u tư là 20 t ng .Hàng năm, trên cơ s ngân sách ư c c p, nhà trư ng t ch c mua s m trang thi t b c n thi t áp ng cho nhu c u phát tri n ào t o. Danh m c trang thi t b hi n có (ph l c 02, 03) H th ng máy tính c a trư ng ư c k t n i m ng LAN và k t n i Internet ph c v cho h c t p c a h c sinh và nghiên c u c a giáo viên và các công tác qu n lý c a trư ng. d). i ngũ cán b giáo viên và cán b qu n lý d y ngh : - T ng s cán b , giáo viên, nhân viên c a trư ng tính n tháng 11/2009 là 83 ngư i.. Trong ó: Biên ch : 64; H p ng hư ng ngân sách (H 68): 05; Hp ng khác: 14 - i ngũ & trình giáo viên cơ h u như sau: Trình tin h c: + C nhân i h c: 3 ngư i 3%. + Trình C : 4 ngư i 6%. + Trình B : 42 ngư i 65%. + Trình A : 14 ngư i 26%. Trình ngo i ng : + C nhân i h c: 4 ngư i 6%. + Trình C : 8 ngư i 13%. + Trình B : 42 ngư i 70%. + Trình A : 6 ngư i 11%. B ng th ng kê trình chuyên môn c a giáo viên TT i ngũ giáo viên hi n có S lưư ng T l % 1. T ng s giáo viên 60/100 2. Th c s 6/10 3. ang h c th c s 9/15  Trư ng Cao ng Ngh Kinh T - Kĩ Thu t B c Ninh L p i n T Công Nghi p K27 Niên Khóa : 2009 – 2011 10
 11. Báo Cáo Th c T p T t Nghi p 4. i h c 40/67 5. Cao ng, th b c cao 5/8 - Cán b qu n lý các phòng ban tham gia gi ng d y: 10 ngư i; Giáo viên có trình sư ph m t b c 2 tr lên là: 60 ngư i - ng b có 34 ng viên ( 2 ng viên là h c sinh) v i 04 Chi b tr c thu c. - Công oàn trư ng có 73 oàn viên v i 08 t công oàn. - oàn thanh niên có trên 1200 oàn viên bao g m 1 chi oàn cơ quan và 31 chi oàn h c sinh. ) V chương trình, giáo trình d y ngh : - Trư ng ã bi n so n 7 chương trình d y ngh trình trung c p ngh trên cơ s chương trình khung c a B Lao ng Thương binh & Xã h i ban hành: (Ph l c 06) Có 25 giáo trình ư c nhà trư ng t ch c biên so n ph c v các chuyên ngành ào t o. Thư vi n trư ng có trên 1500 u sách v i trên 4000 quy n. e) V kinh phí ho t ng: Kinh phí ph c v cho ho t ng c a Trư ng g m các ngu n sau : - Ngân sách Trung ương c p theo chương trình m c tiêu qu c gia giai o n 2006 - 2010 v i t ng v n u tư là 20 t VN . - Ngân sách chi thư ng xuyên do T nh B c Ninh c p là: 3,2 n 3,8 t VN / năm. - Ngoài ra còn các ngu n thu khác c a trư ng thông qua ho t ng ào t o, liên k t ào t o và các ho t ng d ch v : t 1,2 n 2, 8 t VN / năm. - Kinh phí ph c v ho t ng thư ng xuyên c a trư ng kho ng 6 - 8 t VN /năm II. N I DUNG CƠ B N V NGHÀNH I N T CÔNG NGHI P VÀ NHI M V A). N i dung cơ b n ào t o v nghành i n t công nghi p  Trư ng Cao ng Ngh Kinh T - Kĩ Thu t B c Ninh L p i n T Công Nghi p K27 Niên Khóa : 2009 – 2011 11
 12. Báo Cáo Th c T p T t Nghi p 1. N i dung ào t o 1.1 Gi i thi u tóm t t v chương trình ào t o: - Chương trình ào t o i n t công nghiêp trình trung c p nh m trang b cho ngư i h c ki n th c và k năng th c hành ngh nghi p trình trung c p, có o c, lương tâm ngh nghi p, ý th c k lu t, tác phong công nghi p, có s c kho , có kh năng tìm vi c làm và h c lên trình cao hơn thu c ph m vi ngh nghi p áp ng yêu c u phát tri n ngu n nhân l c cho s nghi p Công nghi p hóa, Hi n i hóa t nư c. 1.2 Ki n th c chung - Hi u nh ng v n cơ b n v ư ng l i chính sách c a ng CSVN và Pháp lu t c a Nhà nư c. - V n d ng các ki n th c cơ b n v khoa h c xã h i, t nhiên, ki n th c giáo d c chuyên nghi p làm vi c và h c t p trình cao hơn. - t trình ti ng Anh tương ương trình A. - t trình tin h c tương ương trình A, s d ng ư c m t s ph n m m chuyên ngành i n t công nghi p. - Bi t phương pháp rèn luy n th ch t và ki n th c v Qu c phòng- An ninh. 1.3 Ki n th c ngành - Hi u các ki n th c v linh ki n i n t , m ch i n t , k thu t i n, an toàn i n- i n t ,... - Hi u ư c các n i dung cơ b n v k thu t truy n tin, vi x lý, i n t công su t, x lý tín hi u, k thu t truy n thanh, truy n hình, l p trình PLC. - Phân tích các hi n tư ng hư h ng cơ b n trong thi t b i n t dân d ng và công nghi p, n m ư c bi n pháp kh c ph c. 2. K năng 2.1 K năng c ng  Trư ng Cao ng Ngh Kinh T - Kĩ Thu t B c Ninh L p i n T Công Nghi p K27 Niên Khóa : 2009 – 2011 12
 13. Báo Cáo Th c T p T t Nghi p - V n hành, b o trì, s a ch a m t ph n nh ng thi t b , h th ng i n t công nghi p, dân d ng. - S d ng ư c ph n m m chuyên d ng v m ch i n t trên máy tính. - Ch t o, l p t các m ch i n t c a thi t b i n t dân d ng và công nghi p. 2.2 K năng m m - Có tư duy c l p, lôgic, sáng t o trong ngh nghi p; - T tin trong giao ti p, trình bày, di n t, gi i thích các báo cáo trong công vi c; - Qu n lý, t ch c, i u hành t s n xu t;… 3. V thái - Có ý th c trách nhi m công dân, có thái và o c ngh nghi p úng n; có ý th c k lu t và tác phong công nghi p; - Có phương pháp làm vi c khoa h c, tư duy sáng t o; bi t phân tích và gi i quy t các v n n y sinh trong th c ti n ngành i n t công nghi p, úc k t kinh nghi m hình thành k năng tư duy, l p lu n. - Có tinh th n c u ti n, h p tác và giúp ng nghi p. B). Nhi m v - Sau khi h c xong ngh i n t công nghiêp h c sinh s có th ,l m nh ng nhi m v như: - T trư ng k thu t, k thu t viên, tham gia tr c ti p s n xu t t i các phân xư ng l p ráp thi t b i nt . - Tham gia b o trì, b o dư ng, v n hành h th ng thi t b i n t công nghi p, i n t dân d ng t i các phân xư ng, nhà máy, xí nghi p. - Doanh nghi p kinh doanh, l p t thi t b i n t , truy n thông. - K thu t viên các ài phát thanh, truy n hình. - H c ti p lên b c Cao ng và các b c cao hơn ho c liên thông sang các ngành khác tương ương.  Trư ng Cao ng Ngh Kinh T - Kĩ Thu t B c Ninh L p i n T Công Nghi p K27 Niên Khóa : 2009 – 2011 13
 14. Báo Cáo Th c T p T t Nghi p PH N 2. GI I THI U T NG QUAN V CTY C PH N I N T THÀNH LONG A. S HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRI N C A CÔNG TY a). Sơ lư c v quá trình hình thành và phát tri n - Công ty c ph n s n xu t i n t Thành long – wonkyung là công ty u tiên c a Ngư i Vi t Nam do ông Hoàng Minh c làm t ng giám c. - Công ty chuyên v s n xu t m ch i n t (PCB) và cu n bi n áp t i Vi t nam v i công su t thi t k 420.000 m2/ năm. Công ty ư c thành l p năm 1/9/2007.Công ty ư c ăt t i C m CN H p Lĩnh - TP B c Ninh.V i di n tích Nhà máy hơn 24.587,8m2 cùng v i các thi t b máy móc hi n ic a các nư c: Nh t b n, Hàn qu c, ài loan và Trung qu c. i ngũ chuyên gia c a c a công ty g m ; HÀN QU C,TRUNG -V i QU C ,VI T NAM. ư c ào t o và có nhi u năm kinh nghi m s n xu t bo mach (PCB) và cu n c m bi n v i hơn 200 cán b công nhân viên năng ng - nhi t tình - làm vi c chuyên nghi p luôn luôn làm tho mãn các yêu c u c a quý khách hàng. - c bi t, Công ty có y các trang thi t b ki m tra s n ph m PCB do các nư c: c, Nh t b n s n xu t như: Máy TEST, Máy o dày b m t ng c a t m m ch, o r ng c a l khoan, o dày c a l p m ng, OSP, vàng, o r ng c a ư ng m ch, d n i n c a ư ng m ch, sâu c a V-Cut..vv.. công ty luôn tin tư ng r ng v i các thi t b ki m tra trên s m b o các s n ph m áp ng ư c t t c các yêu c u v k thu t c a quý khách hàng. - V i v n i u l 140 t ng Vi t Nam, công ty chuyên s n xu t, mua bán, l p ráp máy móc, thi t b linh ki n, s n ph m nghành i n, i n t , tin h c, vi n thông...cùng v i dich v l p t, h tr k thu t, b o trì b o dư ng các thi t b i n t , vi n thông, t ng ài, thi t b u cu i, thi t b tin h c, thi t b i n t ph tr , thi t b ch ng sét...và m t s thi t b khác.  Trư ng Cao ng Ngh Kinh T - Kĩ Thu t B c Ninh L p i n T Công Nghi p K27 Niên Khóa : 2009 – 2011 14
 15. Báo Cáo Th c T p T t Nghi p - Công ty hi n và ang cung c p cho các t p oàn l n như; GL - KOREA , LG - VI T NAM , SAM SUNG - VI T NAM , TIVI SAM - VI T NAM , KANGAROO VI T NAM , DONG YANG E$P VI T NAM , RFTECH VI T NAM , RFTECH KOREA. HAOSHING ., CÔNG TY RANG ÔNG , CÔNG TY CƠ KHÍ I N , CANON VI T NAM , HANEL VI T NAM. b). T m nhìn chi n lư c -V i i ngũ lãnh o và nhân viên giàu chi th c và nhi t huy t,ngay t th i gian m i thành l p Công ty Thành Long ã v ch ra cho mình m t hư ng i riêng .xây d ng m t t m nhìn chi n lư c hình thành nên m t sương s ng v ng ch c cho s phát tri n bi n v ng c a Thành Long sau này: - ào t o phát tri n ngu n nhân l c giàu tri th c, k lu t cao, có tinh th n oàn k t – nh t trí, năng ng – sáng t o trong tư duy và hành ng .H p tác v i các i tác trong và ngoài nư c làm ch và i u các công ngh m i nh t trong lĩnh v c PCB. - Xây d ng văn hóa doanh nghi p v i nh ng nét c thù, làm n n t ng v n hành b máy công ty i n nh cao vinh quang. Thành long phát tri n theo 2 hư ng mũi nh n là: - Thành Long n l c hư ng t i m c tiêu phát tri n b n v ng và tr thành công ty s n xu t bo m ch i n t hàng u Vi t Nam. * Nghiên c u s n xu t cu n c m bi n, cu n bi n áp * Nghiên c u phát tri n: Pin năng lư ng m t tr i, Led s n xu t các lo i èn chi u sáng công c ng, chi u sáng ki n trúc v.v... ti t ki m năng lư ng. c).Cơ c u t ch c - T ch c c a công ty g m 2 b ph n qu n lý và 3 phòng ban *Trong ó 2 b ph n chính qu n lý t ng xư ng riêng 1.B ph n qu n lý xư ng s n xu t bo m ch 2.B ph n qu n lý xư ng bi n áp  Trư ng Cao ng Ngh Kinh T - Kĩ Thu t B c Ninh L p i n T Công Nghi p K27 Niên Khóa : 2009 – 2011 15
 16. Báo Cáo Th c T p T t Nghi p *Trong ó có 2 phòng ban qu n lý chung nh t và 1phong ban làm ki m v kinh doanh. 1.Phòng hành chính 2.Văn phòng xư ng bi n áp 3.Phong kinh doanh II.TH I GIAN THƯC T P T I XƯ NG VÀ NHƯNG QUY NH T I XƯ NG BI N ÁP 1. Th i gian th c t p t i xư ng bi n áp a).Th i gian th c t p - Th i gian th c t p t i Công Ty C Ph n i n T Thành Long 3 tháng . - Th i giàn làm th c t p và làm vi c b t u t 01/03/2011và k t thúc th c t p t ngày 01/07/2011. ây là mô un : M 25 Th i gian mô un : 392h - N i dung th c t p là s n xu t cuôn bi n áp trong vòng 3 tháng th c t p t i xư ng bi n áp. Công vi c th c hi n Th i gian Nh n xét Qu n Dây 2 Tu n u Th c hi n úng Nhúng Thi c 2 Tu n Th c hi n úng Ráp Core 2 Tu n Th c hi n úng H pD u 2 Tu n Th c hi n úng Qu n Băng Keo 2 Tu n Th c hi n úng Test S n Ph m 1 Tu n Th c hi n úng Ki m Tra Ngo i Quan 1 Tu n Th c hi n úng  Trư ng Cao ng Ngh Kinh T - Kĩ Thu t B c Ninh L p i n T Công Nghi p K27 Niên Khóa : 2009 – 2011 16
 17. Báo Cáo Th c T p T t Nghi p 2. Nh ng quy inh t i xư ng bi n áp a).Quy nh v gi làm vi c t i xư ng - Mùa hè: Sáng: 7h00-12h00 Chi u:13h00-4h30 • Th i gian ngh gi a ca sáng t 10h00-10h10 (ngh 10 phút) • Th i gian nghi gi a ca chi u t 14h50-15h00(nghi 10 phút) - Mùa ông: Sáng: 7h30-12h00 Chi u:13h00-5h00 • Th i gian ngh gi a ca sáng t 10h00-10h10(ngh 10 phút) • Th i gian nghi gi a ca chi u t 15h00-15h10(nghi 10 phút) b).các quy nh chung t i xư ng 1.Công nhân ph i có m t t i v trí làm vi c trư c 10 phút chu n b các d ng c làm vi c c n thi t và r i kh i v trí làm vi c sau 5 phút thuc d n v sinh t i v trí làm vi c c a mình. 2.Nghiêm túc ch p hành s iu ng và phân công nhi m v c c p triên. 3.Trong khi làm vi c không ư c nói truy n và làm vi c riêng ,không ư c s d ng i n tho i d ng(tr các trư ng h p ư c phép s d ng) 4.Không ư c ngh quá 3 ngày trong 1 tháng n u như không có lý do chính áng theo quy nh c a lu t lao ng. 5.Nghiêm c m m i hành vi tr m cáp,vô tình hay c ý h y bi n th tài s n c a cà nhân,t i s n công ty và các hành vi ti p tay khác. 6.Nghiêm c p t t p ánh b c,u ng rư u bi,hút thu c ánh ch i nhau trong công ty. 7.Trong khu v c nhà xư ng ph i eo th nhân viên,m c ng ph c,thay và gi y dép úng nơi quy nh, c m m i hành vi gian l n trong vi c d p th ch m công. 8.L y và d ng c làm vi c,v t tư,rác th i… úng nơi quy nh.Có ý th c gi gìn v sinh. 9.Công nhân t i t t c các công o n s n xu t ư c ngh gi a m i ca làm vi c,th i gian ngh ư c tinh theo hi u l nh c chông báo.  Trư ng Cao ng Ngh Kinh T - Kĩ Thu t B c Ninh L p i n T Công Nghi p K27 Niên Khóa : 2009 – 2011 17
 18. Báo Cáo Th c T p T t Nghi p 10.Yêu c u cán b công nhân viên làm vi c t i xư ng bi n áp nghiêm túc th c hi n các quy nh trên.Trư ng h p vi ph m s căn c vào m c vi ph m s lý b ng các hình th c nh c nh khi n trách,c nh cáo,cho ngh vi c không lương,sa th i... III.QUY TRÌNH S N XUÂT & KI M TRA CH T LƯ NG S N PH M - ây là quy trình th c hi n quá trình s n xu t cuôn bi n áp,cho Công Ty D ng ông .Các quy trình s n xu t i u ư c ki m ch ng ch t lư ng v i nh ng yêu c u kh t ke nh t ,hi n công ty ang cung c p cho phía khách hàng là r ng ông .V i các m t hàng chính là s n xu t cu n bi n áp 11w,15w,20w,v i các ch t lư ng ư c ki m nh úng theo yêu c u khách hàng ra.V i vi c ch ng v lư ng công nhân viên ph c v s n xu t hàng, nên công ty luôn luôn cung ng hàng cho phia i tác là công ty D ng ông .  Trư ng Cao ng Ngh Kinh T - Kĩ Thu t B c Ninh L p i n T Công Nghi p K27 Niên Khóa : 2009 – 2011 18
 19. Báo Cáo Th c T p T t Nghi p QUY TRÌNH S N XU T KI M TRA CH T LƯ NG PROCESS & TEST QUALITY NGUYÊN V T LI U QUY TRÌNH S N XU T S A CH A KHO HÀNG H NG MATERALS PROCESS REPAIR STOCK ERROR QU N DÂY WINDING NG LO I KI M TRA TEST CANCEL NHÚNG THI C SOLDER NG NG NS A CH A NN NHÀ LO I KI M TRA REPAIR CANCEL TEST CUNG CP RAP CORE OK CORE SYPPLIERS INLALLATINEN NG NG S A CH A NG KI M TRA REPAIR TEST NG KI M TRA OK TEST QU N DÂY B ĂNG KEO OUT TAPE OK NG NG S A CH A KHO V T TƯ KI M TRA REPAIR TEST NG STERESCCPPLIES H PD U OK TMMERSING NG K I M TRA TÍNH LO I NĂNG CANCEL NG S A CH A LO I KI M TRANGO I NG REPAIR CANCEL D NG TEST OUTSIDE NG NG TEST XÁC XU T 2 % KI M TRA TEST-L TEST OK ÓNG GÓI THÀNH PH M F INISHED GOODS  Trư ng Cao ng Ngh Kinh T - Kĩ Thu t B c Ninh L p i n T Công Nghi p K27 Niên Khóa : 2009 – 2011 19
 20. Báo Cáo Th c T p T t Nghi p IV. QUÁ TRÌNH LÀM VI C T I CÔNG TY THANH LONG I. Làm vi c t i t qu n dây (2 tu n) 1. Nh n bi t hàng và các quy trình th c hi n 1.1 Nh n bi t hàng c n s n xu t - Hàng 11w s vòng dây qu n là 326 vòng - Hàng 15w s vòng dây qu n là 291 vòng - Hàng 20w s vòng dây qu n là 264 vòng 1.2 Các bư c th c hi n quy trình qu n dây - Bư c 1: B t công t c ngu n - Bư c 2: t vòng dây cho t ng s n ph m triên ng h i n t Quá trình t vòng dây cho môi loai s n ph m 11w,15w,20w,như sau: Các bư c cài t s vòng dây cho hàng 11w như sau: Bư c 1: Nh n 1 l n phím [*]; th y èn LED A và B t t. Bư c 2: Nh n phím theo th t : [0] - [1] èn LED A hi n th 01 (chương trình th nh t). Bư c 3: ti p t c Nh n các phím: [2] – [6] – [2] èn LED B hi n th 262. Bư c 4: Nh n phím [#] m t l n lưu l i các thi t l p. Bư c 5: Nh n [0] – [2] èn LED A hi n th 02 (chương trình th 2). Ti p t c nh n [1] – [0] – [0] – [0] - [0] èn LED B hi n th 0. Cu i cùng nh n phím [#] lưu l i. B ư c 6: thoát ra nh n phím [#] – [*]. Ghi chú: t s vòng qu n ít hơn 2 vòng (do nh y c a phanh t và quán tính c a tr c). LED C ch th s chu trình ã hoàn thành. Có th t s vòng qu n dây l chính xác ư c cao hơn. - Bư c 3: L p bobin vào tr c quay Yêu c u i v i vi c l p bobin vào tr c quay cũng c n ph i có s chính và c n lăp chính xác v rãnh ke gi a ch c quay v i bobin. - Bư c 4: Qu n dây ng vào chân pin th nh t Yêu c u i v i qu n dây ng vào chân pin ,thi c n phai qu n dây ng vào chân pin ph i p và tròn ,dây qu n vào chân pin không b cao chân là ok. - Bư c 5: B m nút kh i ng qu n dây trên thân máy  Trư ng Cao ng Ngh Kinh T - Kĩ Thu t B c Ninh L p i n T Công Nghi p K27 Niên Khóa : 2009 – 2011 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

AMBIENT
Đồng bộ tài khoản