Báo cáo " Tìm hiểu về tính đa dạng và phức tạp của bộ máy hành chính "

Chia sẻ: Phung Han | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
41
lượt xem
6
download

Báo cáo " Tìm hiểu về tính đa dạng và phức tạp của bộ máy hành chính "

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tìm hiểu về tính đa dạng và phức tạp của bộ máy hành chính Song, bản yêu sách đó đã không được chủ nghĩa tư bản đế quốc chấp nhận. Điều đó chứng tỏ chủ nghĩa tư bản đế quốc không hề tôn trọng công lí, tuân thủ pháp luật quốc tế về quyền dân tộc tự quyết. Ở đây, Nguyễn Ái Quốc đã nâng cao trình độ hiểu biết của mình về pháp luật tư sản, từ đó thức tỉnh nhân dân Việt Nam về chủ quyền dân tộc và tự do tối thiểu của con người....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo " Tìm hiểu về tính đa dạng và phức tạp của bộ máy hành chính "

  1. nghiªn cøu - trao ®æi Ths. Bïi ThÞ §µo * C i cách b máy nhà nư c mà tr ng tâm là c i cách hành chính là v n quan tâm nư c ta trong nh ng năm g n ư c vi c qu c gia, s d ng ngu n tài chính và công s n th c hi n nh ng chính sách qu c gia.(1) ây là kh i lư ng công vi c kh ng l ây. Công cu c c i cách này ã và ang mang tính ch t thư ng xuyên, liên t c òi h i ư c ti n hành v i không ít khó khăn, có c b máy qu n lí l n v i i ngũ công ch c thành công và th t b i. B máy nhà nư c ông o m i có th m ương ư c. g n nh là m t trong nh ng m c tiêu c a c i Th hai, tính a d ng và ph c t p c a b cách. Tuy nhiên, v i b máy hành chính máy hành chính do n i dung qu n lí chi ph i: “g n nh ” chưa bao gi là v n ơn gi n, Qu n lí hành chính nhà nư c là qu n lí c bi t là t trong s so sánh v i cơ quan m i m t i s ng xã h i. ho t ng qu n tư pháp và cơ quan l p pháp. lí có k t qu t t, v a m b o s phát tri n 1. Tính a d ng và ph c t p c a b hài hoà, n nh c a toàn xã h i, v a khai máy hành chính là t t y u khách quan thác t i a ti m năng, th m nh c a t ng B n thân b máy nhà nư c bao gi cũng ngành, t ng a phương không ch quan tâm là m t thi t ch ph c t p, trong ó b máy n các y u t chung, mang tính ph bi n c a hành chính không ch ph c t p vì nó là m t t t c các lĩnh v c, trên ph m vi c nư c mà b ph n c u thành c a b máy nhà nư c mà còn ph i quan tâm n các y u t c thù c a còn vì s chi ph i c a nh ng y u t riêng. t ng lĩnh v c qu n lí, c a t ng a phương, Trư c h t, tính a d ng và ph c t p c a vùng lãnh th . S a d ng các lĩnh v c qu n b máy hành chính do ch c năng c a cơ lí, s khác bi t c a các vùng, mi n khi n cho quan hành chính quy nh nên. ho t ng qu n lí không th ư c ti n hành Các nhà nư c hi n i cho dù ư c t b i m t ch th duy nh t hay m t lo i ch th ch c và ho t ng theo nh ng nguyên t c thu n nh t. B máy hành chính bao gi cũng khác nhau nhưng bao gi cũng có m t lo i g m có các cơ quan qu n lí m i m t i s ng cơ quan có ch c năng qu n lí hành chính nhà xã h i (cơ quan qu n lí có th m quy n chung) nư c - ch c năng th c thi quy n hành pháp. và cơ quan qu n lí t ng lĩnh v c xã h i c th Quy n hành pháp bao g m hai quy n: (cơ quan qu n lí có th m quy n chuyên môn); Quy n l p quy và quy n hành chính. Quy n cơ quan qu n lí trên ph m vi toàn qu c (cơ l p quy là quy n ban hành các văn b n dư i quan qu n lí trung ương) và cơ quan qu n lí lu t (văn b n pháp quy) i u ch nh các trên ph m vi t ng vùng lãnh th (cơ quan quan h xã h i thu c ph m vi quy n hành pháp. Quy n hành chính là quy n t ch c b * Gi ng viên Khoa hành chính - nhà nư c máy qu n lí, s p x p nhân s , i u hành công Trư ng i h c Lu t Hà N i T¹p chÝ luËt häc sè 5/2006 25
  2. nghiªn cøu - trao ®æi qu n lí a phương). Các cơ quan này có ư c phân lo i theo nh ng tiêu chí khác nhau: ch c năng, nhi m v , quy n h n khác nhau, Xét theo ph m vi ho t ng v không không th t ch c và ho t ng gi ng nhau. gian, cơ quan hành chính nhà nư c g m cơ Th ba, yêu c u thích nghi v i n i dung quan hành chính nhà nư c trung ương và qu n lí cũng khi n cho b máy hành chính cơ quan hành chính nhà nư c a phương. a d ng và ph c t p: Cơ quan hành chính nhà nư c trung ương So v i cơ quan l p pháp, cơ quan tư pháp có quy n qu n lí nh ng lĩnh v c thu c th m thì cơ quan hành chính là ph n ng nh t c a quy n trong ph m vi toàn qu c (Chính ph , b máy nhà nư c. Cơ quan tư pháp v i ch c b , cơ quan ngang b ). t ư c nh ng năng b o v pháp lu t, cơ quan l p pháp v i m c tiêu qu c gia, d a trên nh ng y u t ch c năng làm lu t - ban hành lu t i u ph bi n, nh ng i u ki n chung c a t ch nh các quan h xã h i cơ b n, quan tr ng, nư c, cơ quan này ban hành nh ng văn b n n nh - và ch c năng giám sát vi c th c hi n pháp lu t có hi u l c trên ph m vi c nư c. pháp lu t ch ch u s tác ng tr c ti p b i Cơ quan hành chính nhà nư c a phương nh ng thay i l n c a xã h i. B i v y, v n có quy n qu n lí trong ph m vi a phương c i cách tư pháp, nâng cao ch t lư ng, hi u (u ban nhân dân các c p). Các cơ quan này qu ho t ng c a cơ quan l p pháp cũng luôn có quy n ban hành văn b n pháp lu t có hi u ư c t ra nhưng các cơ quan này thư ng l c trên ph m vi a phương. Nh ng văn b n tr ng thái n nh cao và s thay i ít g p ó ph i phù h p v i văn b n c a trung ương ph i nh ng v n xã h i gay g t. Trong khi ng th i phù h p v i nh ng i u ki n c ó, cơ quan hành chính là cơ quan tr c ti p th a phương nh m kh c ph c nh ng h n i u hành m i ho t ng xã h i. Dư i s qu n ch , phát huy nh ng th m nh c a a phương, lí c a cơ quan hành chính, các quá trình xã h i, ưa a phương phát tri n cùng c nư c. quan h xã h i, các lĩnh v c c a i s ng Xét theo ph m vi ho t ng v lĩnh v c không ng ng bi n i và chính s bi n i này qu n lí, cơ quan hành chính nhà nư c bao g m tác ng tr l i cơ quan hành chính. Cơ quan cơ quan qu n lí có th m quy n chung và cơ hành chính ch có th qu n lí có hi u qu n u quan qu n lí có th m quy n chuyên môn. Cơ có kh năng thích ng mau l trư c nh ng quan qu n lí có th m quy n chung (Chính ph , i thay c a xã h i. i u ó gi i thích t i sao u ban nhân dân) có quy n qu n lí m i m t c i cách b máy hành chính thư ng có tính i s ng xã h i nh m ph i h p, i u hoà các c p bách và mang tính ch t thư ng xuyên hơn ho t ng trong m i lĩnh v c t o s cân b ng, so v i ph n còn l i c a b máy nhà nư c. n nh phát tri n toàn di n. Cơ quan hành 2. Nh ng bi u hi n ch y u c a tính chính nhà nư c có th m quy n chuyên môn a d ng, ph c t p c a b máy hành chính (b , cơ quan ngang b ) có quy n qu n lí m t Tính a d ng và ph c t p c a b máy hành ho c m t s lĩnh v c chuyên môn g n gũi v i chính ư c bi u hi n trên nhi u phương di n: nhau. Ho t ng qu n lí c a các cơ quan này * V lo i cơ quan hành chính nhà nư c có tính chuyên môn sâu phù h p v i i u ki n Các cơ quan hành chính nhà nư c có th c th trong nư c cũng như qu c t và nhu c u 26 T¹p chÝ luËt häc sè 5/2006
  3. nghiªn cøu - trao ®æi phát tri n t ra i v i t ng lĩnh v c. ch t ch u ban nhân dân c p trên (ho c Th Xét theo ch th trư ng, cơ quan tư ng Chính ph n u là u ban nhân dân t nh) hành chính nhà nư c có cơ quan t ch c và phê chu n. Các b do Qu c h i thành l p theo ho t ng theo ch t p th và cơ quan t ngh c a Th tư ng Chính ph . Cơ c u t ch c và ho t ng theo ch cá nhân ch c c a b g m các v , thanh tra b , văn (thư ng g i là ch th trư ng hay ch phòng b , các t ch c s nghi p, m t s b có th trư ng m t ngư i). Cơ quan t ch c và c c, t ng c c. M c dù u là ơn v cơ c u c a ho t ng theo ch t p th (Chính ph , u b nhưng t ng c c do Chính ph thành l p, ban nhân dân) là cơ quan có quy n quy t Th tư ng Chính ph b nhi m t ng c c nh nh ng v n quan tr ng, liên quan t i trư ng và quy nh ch c năng, nhi m v , nhi u lĩnh v c. Các quy t nh c a cơ quan quy n h n, cơ c u t ch c; các v , c c do Th này có kh năng tác ng c theo chi u r ng tư ng Chính ph thành l p, b trư ng b và chi u sâu, s bàn b c, m x , xem xét v n nhi m c c trư ng, v trư ng và quy nh ch c nhi u bình di n khác nhau, s chín năng, nhi m v , quy n h n, cơ c u t ch c; ch n, th n tr ng khi ra quy t nh là c n thanh tra b do Th tư ng thành l p, b nhi m thi t nên c n t p trung trí tu c a nhi u chánh thanh tra, b trư ng quy nh ch c ngư i, c n có s bàn b c, tranh lu n t p th . năng, nhi m v , quy n h n, cơ c u t ch c. Các quy t nh ư c ch p thu n theo a s * V nguyên t c t ch c và ho t ng và c t p th cùng ch u trách nhi m v quy t B máy nhà nư c Vi t Nam nói chung, b nh chung. Cơ quan t ch c và ho t ng máy hành chính nói riêng ư c t ch c và ho t theo ch cá nhân (b , cơ quan ngang b ) ng theo nguyên t c t p trung dân ch . Bi u là cơ quan qu n lí nh ng v n có chuyên hi n c a nguyên t c này các cơ quan hành môn h p, trong nhi u trư ng h p c n có chính khác nhau là không gi ng nhau: Chính nh ng quy t nh nhanh chóng gi i quy t ph , u ban nhân dân các c p ho t ng theo nh ng v n phát sinh trong qu n lí. i ch t p th , nh ng v n quan tr ng ư c ngũ tham mưu, c v n ch là ngư i giúp vi c th o lu n t p th và quy t nh theo a s , lá cho th trư ng, không có vai trò quy t nh. phi u c a các thành viên có giá tr như nhau, * V con ư ng hình thành các cơ quan ch trách nhi m t p th k t h p v i ch hành chính nhà nư c trách nhi m cá nhân. Các b , cơ quan ngang Các cơ quan hành chính nhà nư c ư c b , cơ quan thu c Chính ph , cơ quan chuyên hình thành b ng nhi u con ư ng khác nhau. môn c a u ban nhân dân ho t ng theo ch Chính ph : Th tư ng Chính ph do Qu c h i th trư ng, cá nhân, ngư i ng u cơ b u theo ngh c a Ch t ch nư c. Phó Th quan có quy n quy t nh, có i ngũ giúp tư ng, b trư ng, các thành viên khác c a vi c, tham mưu, tư v n. Trong khi ó, c c th c Chính ph do Th tư ng Chính ph ngh , hi n nhi m v qu n lí nhà nư c chuyên ngành Qu c h i phê chu n. Ch t ch, phó ch t ch, thu c ph m vi qu n lí nhà nư c c a b , t ng các thành viên khác c a u ban nhân dân các c c thu c b “ ư c t ch c th c hi n c p do h i ng nhân dân cùng c p b u ra và nhi m v qu n lí nhà nư c chuyên ngành l n, T¹p chÝ luËt häc sè 5/2006 27
  4. nghiªn cøu - trao ®æi ph c t p không phân c p cho a phương, do b có con d u và có th có phòng. C c và b tr c ti p ph trách và theo h th ng d c t t ng c c ch ư c thành l p m t s b . C c trung ương n a phương trong ph m vi th c hi n nhi m v qu n lí nhà nư c chuyên toàn qu c”(2) nên ư c t ch c và ho t ng ngành thu c ph m vi qu n lí nhà nư c c a theo nguyên t c t p trung th ng nh t. C c b . C c có con d u, có tài kho n riêng, có trung ương, không nh t thi t ph i t ch c a phòng và có ơn v tr c thu c. T ng c c th c phương. Cơ quan t ng c c trung ương, c c hi n nhi m v qu n lí nhà nư c chuyên c p t nh tr c thu c t ng c c, chi c c c p ngành l n, ph c t p, không phân c p cho a huy n tr c thu c c c. T ng c c, c c, chi c c phương, do b tr c ti p ph trách. T ng c c có tư cách pháp nhân, có con d u riêng. có con d u, có tài kho n riêng và ư c t * V cơ c u t ch c ch c theo h th ng d c t trung ương n a Cơ c u t ch c c a Chính ph g m có phương. Cơ quan t ng c c g m văn phòng, các b , cơ quan ngang b , trong ó văn ban và ơn v tr c thu c. Như v y, tương ng phòng Chính ph có ch c năng t ng h p, v i b , cơ quan ngang b trung ương là các i u ph i ho t ng các cơ quan c a Chính cơ quan chuyên môn c a u ban nhân dân ph , các b , cơ quan ngang b qu n lí t ng a phương nhưng không có nghĩa là m i cơ lĩnh v c xã h i c th . Tương t như v y, u quan chuyên môn có quy n tham mưu, giúp ban nhân dân t nh và huy n cũng có văn u ban nhân dân cùng c p qu n lí nhà nư c phòng và các cơ quan chuyên môn giúp u v các lĩnh v c thu c th m quy n qu n lí c a ban nhân dân qu n lí các lĩnh v c c th a các b , cơ quan ngang b tương ng mà có phương. Cơ c u t ch c này phù h p v i nh ng chuyên ngành thu c quy n qu n lí ch c năng qu n lí chung (qu n lí m i m t xã chuyên ngành c a b l i n m ngoài ph m vi h i) c a Chính ph , u ban nhân dân. Các b , ho t ng c a các cơ quan chuyên môn c a cơ quan ngang b có th m quy n qu n lí u ban nhân dân. Ví d , các v n v thu , chuyên môn v i cơ c u t ch c g m v , v v n và tài s n nhà nư c t i doanh nghi p, thanh tra b , văn phòng b , có th có c c, v h i quan m c dù thu c ph m vi qu n lí c a t ng c c. V ư c t ch c tham mưu giúp B tài chính nhưng a phương nh ng v n b trư ng qu n lí nhà nư c v ngành, lĩnh ó thu c th m quy n qu n lí c a các t v c. V không có con d u riêng và nói chung ch c c a trung ương t t i a phương ch không có phòng, trư ng h p c n thi t ph i không thu c th m quy n c a s tài chính. l p phòng trong v , Chính ph s quy nh c *V i ngũ công ch c th trong ngh nh v ch c năng, nhi m v , S lư ng công ch c làm vi c trong b cơ c u t ch c c a b . Văn phòng b có ch c máy hành chính chi m i b ph n công ch c năng giúp b trư ng t ng h p, i u ph i ho t làm vi c trong toàn b b máy nhà nư c. ng các t ch c c a b . Văn phòng b có Công vi c do các công ch c hành chính m con d u và có th có phòng. Thanh tra b có nhi m mang tính chuyên môn rõ r t nên i ch c năng th c hi n quy n thanh tra trong ngũ công ch c cũng h t s c a d ng. ph m vi qu n lí nhà nư c c a b . Thanh tra Xét theo trình ào t o, công ch c 28 T¹p chÝ luËt häc sè 5/2006
  5. nghiªn cøu - trao ®æi hành chính g m công ch c lo i A là ngư i nh ng k t qu nh t nh nhưng b máy hành ư c b nhi m vào ng ch yêu c u trình chính v n còn b ánh giá là c ng k nh, trùng ào t o chuyên môn giáo d c i h c và sau l p ch c năng, nhi u t ng n c trung gian, i h c; công ch c lo i B là ngư i ư c b nhi u trư ng h p trên và dư i, a phương và nhi m vào ng ch yêu c u trình ào t o trung ương hành ng không th ng nh t. Có chuyên môn giáo d c ngh nghi p; công nhi u nguyên nhân khi n cho c i cách b máy ch c lo i C là ngư i ư c b nhi m vào hành chính ch m ch p và khó có ư c k t qu ng ch yêu c u trình ào t o chuyên môn mĩ mãn trong ó ph i k n chính tính a dư i giáo d c ngh nghi p. d ng và ph c t p c a b máy hành chính. Tính Xét theo ng ch công ch c, công ch c a d ng, ph c t p c a b máy hành chính òi hành chính ư c x p vào 5 nhóm ng ch: h i c i cách không ư c ơn gi n hoá n Nhóm ng ch chuyên viên cao c p và các m c không m b o ư c tính toàn di n, ng ng ch công ch c chuyên ngành tương ương b , linh ho t c a qu n lí hành chính, cũng không (có 10 ng ch); nhóm ng ch chuyên viên ư c ph c t p hoá v n m t cách không c n chính và các ng ch công ch c chuyên ngành thi t làm cho b máy hành chính r i r m, khó tương ương (có 12 ng ch); ng ch chuyên v n hành. i u c t y u là ph i xác nh ư c viên và các ng ch công ch c chuyên ngành tính a d ng và ph c t p c a b máy hành tương ương (có 14 ng ch); ng ch cán s và chính ư c bi u hi n âu, dư i d ng th c các ng ch công ch c chuyên ngành tương nào và m c như th nào là h p lí làm cơ s ương (có 10 ng ch); nhóm ng ch nhân viên ti n hành c i cách. Tuy nhiên, i u ó cũng (có 17 ng ch). Ng ch là ch c danh công có tính tương i. C n lưu ý r ng, b máy ch c ư c phân theo ngành th hi n c p hành chính (ch th qu n lí) ch u s tác ng v chuyên môn nghi p v . S a d ng ng ch c a n i dung qu n lí, i tư ng qu n lí, nhi m công ch c ch ng t s a d ng v ngành v , m c ích qu n lí, i u ki n, môi trư ng chuyên môn và c p chuyên môn nghi p qu n lí. Vì v y, v i xu th hoà nh p qu c t , v c a i ngũ công ch c hành chính. kh năng ng d ng ngày càng nhi u thành t u 3. nh hư ng c a tính a d ng, ph c khoa h c - kĩ thu t vào qu n lí và nh hư ng t p c a b máy hành chính t i vi c c i c a nh ng k t qu c a c i cách th ch hành cách b máy hành chính chính, tài chính công, nâng cao ch t lư ng i C i cách hành chính nư c ta hi n nay ngũ công ch c, ch c ch n tính a d ng và g m 4 n i dung: C i cách th ch hành ph c t p c a b máy hành chính s có nhi u chính; c i cách t ch c b máy hành chính; thay i v các bi u hi n c th c a nó./. i m i, nâng cao ch t lư ng i ngũ cán b , công ch c; c i cách tài chính công. B n n i (1).Xem: Lương Tr ng Yêm, Bùi Th Vĩnh, “Mô dung này quan h m t thi t v i nhau, ràng hình n n hành chính các nư c ASEAN”, Nxb. Chính tr qu c gia, Hà N i, 1996. bu c l n nhau, òi h i công cu c c i cách (2).Xem: i u 20 Ngh nh s 86/2002/N -CP ngày ph i ư c ti n hành ng b . 5/11/2002 quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n, C i cách hành chính n nay ã t ư c cơ c u t ch c c a b , cơ quan ngang b . T¹p chÝ luËt häc sè 5/2006 29

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản