Báo cáo tổng kết công tác vận động nông dân

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
285
lượt xem
34
download

Báo cáo tổng kết công tác vận động nông dân

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'báo cáo tổng kết công tác vận động nông dân', văn bản luật, bộ máy hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo tổng kết công tác vận động nông dân

  1. Y BAN DÂN T C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ***** NAM c l p – T do – H nh phúc ******* Hà N i, ngày 29 tháng 11 năm 2006 BÁO CÁO T NG K T TH C HI N CHƯƠNG TRÌNH PH I H P HO T NG Y M NH CÔNG TÁC V N NG NÔNG DÂN CÁC DÂN T C PHÁT TRI N KINH T XÃ H I VÙNG DÂN T C VÀ MI N NÚI GIAI O N 1999-2005 Nh m t o ra s c m nh t ng h p trong công tác v n ng nông dân các dân t c góp ph n th c hi n th ng l i các ch trương, chính sách c a ng và Nhà nư c, ngày 21/05/1999 y ban Dân t c và H i Nông dân Vi t Nam ký k t Chương trình ph i h p s 500/CTPH v “ph i h p ho t ng y m nh công tác v n ng nông dân các dân t c phát tri n kinh t - xã h i vùng dân t c và mi n núi” giai o n 1999-2005 v i các nhi m v chính sau: 1- Ph i h p Ny m nh công tác v n ng, tuyên truy n nông dân các dân t c th c hi n ư ng l i, ch trương, chính sách c a ng và Nhà nư c, ph bi n các ti n b khoa h c k thu t, các kinh nghi m và i n hình v s n xu t gi i nh m nâng cao nh n th c phát tri n kinh t – xã h i vùng dân t c và mi n núi. 2- Ph i h p xây d ng k ho ch, n i dung và t ch c ào t o, b i dư ng cán b cơ s cho các xã khu v c mi n núi, vùng sâu, vùng xa. 3- Ph i h p v n ng nông dân các dân t c thi ua s n xu t, tham gia tích c c vào công cu c xoá ói, gi m nghèo, phát tri n kinh t – xã h i vùng dân t c và mi n núi. Sau 7 năm th c hi n, Chương trình ph i h p ã t ư c nh ng k t qu nh t nh. ánh giá quá trình t ch c th c hi n, xác nh nh ng t n t i, nguyên nhân và bài h c kinh nghi m; ng th i xây d ng n i dung, bi n pháp ti p t c Ny m nh vi c th c hi n chương trình ph i h p trong th i gian t i, y ban Dân t c và TW H i Nông dân Vi t Nam t ng k t th c hi n Chương trình như sau: I. CÔNG TÁC CH O, T CH C TH C HI N: - Trung ương: Nh n rõ ý nghĩa và tác d ng to l n c a chương trình nên ngay sau khi ký k t Chương trình ph i h p, y ban Dân t c và Trung ương H i Nông dân Vi t Nam ã xây d ng văn b n hư ng d n Ban Dân t c và H i Nông dân các t nh t ch c ký k t chương trình ph i h p; xây d ng k ho ch tri n khai th c hi n Chương trình ph i h p; phân công V Chính sách Dân t c và Ban Dân t c – mi n núi làm cơ quan thư ng tr c, giúp Lãnh o hai cơ quan theo dõi, ki m tra vi c t ch c th c hi n cơ s .
  2. Thư ng xuyên theo dõi, ôn c các a phương báo cáo k t qu th c hi n. nh kỳ hàng năm, hai bên t ch c sơ k t ánh giá k t qu th c hi n chương trình ph i h p và xây d ng k ho ch ch o ho t ng năm sau; thư ng xuyên ph i h p ki m tra liên ngành i v i cơ s . ng th i, t ng cơ quan căn c vào ch c năng, nhi m v c a mình ã g n vi c th c hi n nhi m v chính tr v i vi c th c hi n các m c tiêu c a chương trình, chú tr ng l ng ghép n i dung c a chương trình v i các chương trình ph i h p khác nh m t o s c m nh t ng h p giúp nông dân các dân t c th c hi n t t các ch trương, ư ng l i, chính sách c a ng và Nhà nư c. - a phương: Căn c vào m c tiêu, n i dung c a Chương trình ph i h p, hư ng d n Liên t ch c a cơ quan Trung ương; căn c vào i u ki n th c t c a m i a phương, Ban Dân t c và H i Nông dân t nh xây d ng k ho ch, chương trình hành ng gi a hai ngành, t ch c tri n khai th c hi n các n i dung Chương trình ph i h p. H i Nông dân các t nh ph bi n quán tri t n cán b H i cơ s Ny m nh công tác tuyên truy n, v n ng h i viên, nông dân th c hi n t t n i dung, m c tiêu chương trình ra Hàng năm các a phương u sơ k t rút kinh nghi m, b sung n i dung, bi n pháp ho t ng năm sau và k p th i bi u dương, khen thư ng các t p th , cá nhân có thành tích xu t s c; tuyên truy n ph bi n các mô hình nông dân s n xu t gi i, kinh nghi m t t a phương, nên ã thúc Ny và nâng cao hi u qu th c hi n chương trình ph i h p. II. K T QU TH C HI N: 1. Công tác tuyên truy n: Bám sát ư ng l i, ch trương c a ng, Nhà nư c hai ngành ã t ch c ph i h p các hoat ng tuyên truy n nâng cao nh n th c cho nông dân các dân t c v các ch trương, chính sách c a ng, Nhà nư c c bi t là các ch trương chính sách v công tác dân t c và phát tri n kinh t – xã h i vùng dân t c, mi n núi như: Nghi quy t H i ngh l n th 7 BCH Trung ương ng (khóa IX) “v công tác dân t c”, Chương trình 135, Quy t nh 134 c a Th tư ng Chính ph g n v i các Ngh quy t, chương trình phát tri n kinh t – xã h i vùng dân t c, mi n núi c a các a phương. B ng nhi u hình th c tuyên truy n, ph bi n như: Hai ngành ph i h p in n các tài li u v chính sách dân t c c a ng, Nhà nư c ưa xu ng cơ s ; ph i h p v i ài phát thanh và Truy n hình c a t nh xây d ng các chương trình phát thanh, phim phóng s ph bi n, tuyên truy n thông qua các công trình ư c u tư xây d ng, nh ng mô hình s n xu t kinh doanh gi i, nh ng gương “ngư i t t, vi c t t” c a nông dân các dân t c. c bi t thông qua hình tuyên truy n mi ng t i các bu i sinh ho t chi h i, câu l c b nông dân, các thôn b n các c m dân cư… l ng ghép tuyên truy n v i các ho t ng chuy n giao khoa h c k thu t, sinh ho t văn hóa c ng ng. Giáo d c truy n th ng oàn k t gi a các dân t c anh em chung s ng trên a bàn, cùng nhau th c hi n t t qui ư c thôn b n, phát tri n kinh t - xã h i và xây d ng i s ng văn hóa. Phân tích cho ng bào hi u rõ s quan tâm c a ng, Nhà nư c i v i ng bào các dân t c, nh t là các xã c bi t khó khăn, vùng sâu, vùng xa t ó làm rõ âm
  3. mưu “di n bi n hòa bình” c a các th l c ch ng phá ng và chia r kh i i oàn k t dân t c. Các a phương ã căn c c i m truy n th ng văn hóa c a t ng vùng, t ng t c ngư i có các hình th c tuyên truy n phù h p. C th như: T nh Bình thu n, Ban dân t c ã ph i h p v i H i nông dân t ch c tuyên truy n các chính sách, pháp lu t thông quan k ni m các ngày l l n c a t nư c, các cu c thi h i di n văn ngh , th thao t t Katê, Ramưwan cho ng bào Chăm, t t u lúa cho ng bào dân t c K’Ho, R c lây… Ban Dân t c và H i Nông dân t nh Qu ng Ninh ã ph i h p v i S Tư pháp t ch c tư v n tr giúp pháp lý mi n phí cho hơn 1.000 lư t nông dân các dân t c thi u s . T nh Cao B ng ã t ch c v n ng g n 7.200 ng bào dân t c H’Mông, Dao th c hi n t t quy ư c n p s ng văn hóa, phát 2.500 t g p, 26 băng video ph bi n khoa h c ký thu t v tr ng tr t, chăn nuôi b ng ti ng H’Mông… Nhìn chung công tác tuyên truy n, giáo d c ã góp ph n nâng cao nh n th c c a d ng bào các dân t c v s quan tâm c a ng, Nhà nư c và tính ưu vi t c a ch ta, ng viên c vũ tinh th n t l c, t cư ng dân t c, vư t qua khó khăn, th thách, phát tri n kinh t – xã h i nông thôn vùng dân t c và mi n núi. 2. Công tác ào t o, b i dư ng cán b cơ s cho các xã mi n núi, vùng ng bào dân t c: Trong công tác ào t o, b i dư ng cán b cơ s , 2 cơ quan ã ph i h p m các l p t p hu n cho cán b c p xã v chính sách c a ng, Nhà nư c i v i mi n núi và vùng ng bào dân t c; các chuyên v công tác nh canh, nh cư, công tác tôn giáo, ch ng di cư t do, Chương trình 135, Chương trình 134, xây d ng các mô hình xã i m; t ch c các l p t p hu n nghi p v công tác Dân t c, công tác xóa ói gi m nghèo cho các trư ng thôn, b n, trư ng ngành các xã. Sau 7 năm th c hi n Chương trình ph i h p, y ban Dân t c và Trung ương H i Nông dân Vi t Nam cùng các a phương t ch c ư c 19 l p t p hu n nâng cao năng l c cho 1.560 cán b h i Nông dân các c p làm công tác xóa ói gi m nghèo, trong ó có 49 cán b H i c p t nh, 306 cán b H i c p huy n, 1.205 cán b H i cơ s các xã c bi t khó khăn. Ngoài ra 2 cơ quan còn ph i h p t ch c các l p ph bi n ki n th c v pháp lu t, b o v môi trư ng cho cán b H i Nông dân cơ s . a phương, các c p H i r t coi tr ng công tác ào t o, b i dư ng cán b , c bi t là cán b H i c p cơ s nh m trang b nghi p v công tác H i, nh t là ki n th c, k năng v n ng nông dân cho cán b H i. Theo báo cáo c a H i Nông dân các t nh vùng dân t c và mi n núi, riêng năm 2004: c p t nh ã m ư c 154 l p t p hu n, b i dư ng cho 10.967 cán b ; c p huy n m ư c 546 l p t p hu n cho 39.312 lư t cán b H i cơ s . Công tác ph i h p ào t o, t p hu n cán b cơ s các xã mi n núi, vùng ng bào dân t c c a hai ngành ã góp ph n t o m t bư c chuy n bi n tích c c v nh n th c c a cán b cơ s i v i các chương trình ư c u tư t i xã, t ó nâng cao ý th c trách nhi m c a h vào các chương trình phát tri n kinh t – xã h i thông qua vi c tham gia óng góp ý ki n, công s c và v n ng bà con tham gia óng góp, giám sát các công
  4. trình dư c u tư t i xã, giúp cho chương trình u tư mang l l i ích cao nh t, phát huy ư c vai trò làm ch c a nhân dân. Khi hi u rõ và n m ư c chính sách, các cán b cơ s ã tích c c ph bi n ch trương, ư ng l i chính sách c a ng, Nhà nư c ngư i dân hi u và tin tư ng vào ư ng l i, chính sách phát tri n kinh t – xã h i c a ng, Nhà nư c, c a i phương ch ng ư c âm mưu chia r kh i “ i oàn k t dân t c” c a các th l c thù ch. 3. Công tác v n ng nông dân các dân t c thi ua s n xu t , tham gia tích c c vào công cu c xóa ói, gi m nghèo, phát tri n kinh t – xã h i khu v c mi n núi và vùng ng bào dân t c: Cùng v i các chương trình u tư phát tri n kinh t – xã h i c a Nhà nư c vi c tuyên truy n, v n ng nông dân tích c c tham gia công tác xóa ói gi m nghèo, xây d ng cơ s h t ng nông thôn mi n núi và vùng ng bào các dân t c là n i dung quan tr ng ư c 2 cơ quan ã quan tâm ch o, hư ng d n và t ch c nông dân th c hi n. Căn c vào ngu n kinh phí Nhà nư c c p qua các Chương trình 135, Quy t nh 134..và tình hình th c t m i a phương, 2 cơ quan ã tham mưu cho c p y, chính quy n a phương giao cho H i Nông dân v n ng h i viên, nông dân tham gia xây d ng công trình, làm nh ng ph n vi c th công, ơn gi n như san n n, khai thác, v n chuy n v t tư xây d ng xây d ng công trình. m t s nơi H i Nông dân nh n tr c ti p thi công toàn b tuy n ư ng giao thông nông thôn, th c hi n nguyên t c c a Chương trình “xã có công trình, dân có vi c làm”. Trên cơ s ó nâng cao ý th c, trách nhi m c a ngư i dân v b o v công trình xây d ng ư c Nhà nư c u tư. Theo báo cáo t ng k t Chương trình ph i h p c a các a phương, sau 7 năm th c hi n các chương trình phát tri n kinh t – xã h i các mi n núi và vùng ng bào dân t c ã huy ng nhân dân óng góp công lao ng, v t tư xây d ng công trình tr giá hàng trăm t ng. Ban Dân t c và H i Nông dân t nh ph i h p cùng s Nông nghi p - PTNT t ch c phát ng phong trào nông dân thi ua s n xu t kinh doanh gi i, oàn k t giúp nhau xóa ói gi m nghèo. Phong trào ã thu hút ư c ông o nông dân vùng dân t c và mi n núi tham gia th c hi n, nhi u a phương, 2 ngành ã t ch c nhi u H i ngh bi u dương i bi u nông dân các dân t c thi u s s n xu t, kinh doanh gi i các a phương. Ph i h p v n ng nông dân th c hi n Chương trình nh canh, nh cư và vùng kinh t m i; xây d ng các mô hình chuy n i cơ c u cây tr ng, v t nuôi; t ch c các l p t p hu n chuy n giao ti n b k thu t cho vùng dân t c mi n núi. Ngoài ra, hai ngành ã t ch c các oàn i ki m tra, giám sát các chương trình, d án phát tri n kinh t - xã h i t i các xã c bi t khó khăn, các xã có chương trình 135, 134…g p g , i tho i v i các h dân t c thi u s nghèo tìm ra nguyên nhân nghèo ói c a các h gia ình, t ó tham mưu cho c p y ng, chính quy n có nh ng gi i pháp h u hi u giúp cho các h thóat nghèo b n v ng. Hư ng ng cu c v n ng "Toàn dân oàn k t xây d ng i s ng văn hóa khu dân cư" do M t tr n T qu c Vi t Nam phát ng, 2 ngành ã ph i h p t ch c giao lưu văn ngh , th thao, tuyên truy n nông dân gìn gi và phát huy b n s c văn hóa dân t c.
  5. y ban Dân t c ph i h p v i Trung ương H i ph i h p xây d ng mô hình xóa ói gi m nghèo vùng t c ngư i R c (dân t c Ch t) xã Thư ng Hóa, huy n Minh Hóa, t nh Qu ng Bình nh m giúp cho ng bào ti p c n v i ti n b khoa h c – k thu t, cách làm ăn và phương pháp áp d ng nh ng ti n b hoa h c k thu t m i vào s n xu t nông, lâm nghi p, nâng cao thu nh p. T ng kinh phí th c hi n d án là 198.000.000 ng, qua vi c t ch c th c hi n d án, hai ngành ã ph i h p v i các cơ quan thông tin i chúng t nh tuyên truy n ph bi n giáo d c nâng cao nh n th c cho nông dân v ch trương, chính sách c a ng và Nhà nư c v phát tri n nông nghi p, nông thôn, v xoá ói gi m nghèo; v cách làm ăn và kinh nghi m c a nh ng nông dân s n xu t kinh doanh gi i; gi i thi u nh ng ti n b khoa h c - k thu t, công ngh và phương pháp thâm canh m i cho nông dân; t ch c 3 l p t p hu n khuy n nông cho 157 nông dân nghèo, n i dung t p hu n ch y u gi i thi u k thu t tr ng và thâm canh các lo i cây tr ng, phương pháp chăm sóc, phòng, tr d ch b nh cho gia súc, gia c m; H tr v t ch t và hư ng d n k thu t cho 62 h nông dân là ng bào t c ngư i R c xây d ng 3 lo i mô hình trình di n, g m: Nuôi bò, nuôi dê sinh s n và thâm canh ngô lai; xây d ng 2 Câu l c b nông dân v i 80 thành viên tham gia, d án ã trang b t ng sách, các tài li u hư ng d n ho t ng Câu l c b , tài li u ph bi n các ch trương, chính sách c a ng và Nhà nư c; các gương i n hình s n xu t, kinh doanh gi i trong ng bào các dân t c, sách k thu t s n xu t nông nghi p. Câu l c b sinh ho t nh kỳ hàng tháng, n i dung sinh ho t phong phú linh ho t tuỳ theo yêu c u c a s n xu t và i s ng c a nông dân trong t ng th i gian nh m ph bi n ti n b k thu t; hư ng d n qu n lý, s d ng v n phát tri n s n xu t; cung c p thông tin v th trư ng giá c , ph bi n, giáo d c pháp lu t, ki n th c chăm sóc s c kho , b o v môi trư ng... Câu l c b nông dân còn là nơi h i viên và nông dân g p g thăm h i và trao i kinh nghi m làm ăn giúp nhau xoá ói, gi m nghèo. Cùng v i vi c thành l p các Câu l c b nông dân, trên a bàn xã ã thành l p ư c 10 nhóm h nông dân ho t ng khuy n nông, khuy n lâm, m i nhóm có t 7-20 ngư i, sinh ho t theo chuyên như: Nhóm nuôi bò, nhóm nuôi dê, nhóm tr ng lúa, tr ng ngô, tr ng u tương... Trư ng nhóm kiêm khuy n nông viên hư ng d n các nhóm viên theo phương th c “c m tay ch vi c”, th c hành ngay t i ru ng, nương ho c chu ng tr i. n nay, i s ng nhân dân ư c c i thi n m t bư c, t l h ói nghèo t i 4 thôn b n ng bào R c gi m t 95% xu ng còn 70%. Tình tr ng ng bào tr v hang á sinh s ng ã ư c kh c ph c. Qua vi c t ch c v n ng nông dân các dân t c thi ua s n xu t, tích c c th c hi n xóa ói, gi m nghèo, phát tri n kinh t – xã h i vùng dân t c và mi n núi, trình cán b cơ s ã ư c nâng cao v nh n th c chính tr , ki n th c chuyên môn và trình qu n lý, nâng cao hi u qu trong ho t ng th c ti n; nâng cao v th trong h th ng chính tr cơ s . III. ÁNH GIÁ CHUNG 1/ Ưu i m: Chương trình “ph i h p y m nh công tác v n ng nông dân các dân t c phát tri n kinh t – xã h i vùng dân t c và mi n núi giai o n 1999-2005” ã ư c cơ quan Dân t c và cơ quan H i nông dân các c p nghiêm túc quán tri t, tri n khai và t ch c th c hi n. Trên cơ s bám sát các m c tiêu, n i dung c a Chương trình và th c t tình hình th c ti n, t ng a phương ã xác nh rõ n i dung, hình th c và phương pháp t ch c ho t ng phù h p.
  6. Qua 7 năm th c hi n chương trình ã góp ph n hoàn thành các m c tiêu phát tri n kinh t – xã h i vùng dân t c và mi n núi. Các n i dung c a chương trình u ư c 2 cơ quan các a phương tri n khai th c hi n m t cách tích c c và có hi u qu . Vi c trao i thông tin, n m b t tình hình tham mưu cho các c p y, chính quy n a phương ra các ch trương, bi n pháp ch o và th c hi n công tác ki m tra, giám sát, b i dư ng ki n th c cho cán b , nông dân ã ư c nâng lên m t bư c. Qua ó cũng góp ph n c ng c lòng tin c a ng bào các dân t c v i ng, v i Nhà nư c, c ng c kh i i oàn k t dân t c. Cùng v i n l c c a các c p, các ngành 2 bên ã ph i h p góp ph n nâng cao nh n th c c a ng bào các dân t c, cùng v i cơ ch , chính sách úng n, h p lòng dân c a ng và Nhà nư c ã giúp cho kinh t – xã h i vùng dân t c và mi n núi t ng bư c phát tri n; góp ph n làm gi m nhanh t l h nghèo các xã c bi t khó khăn. Các a phương th c hi n có hi u qu Chương trình ph i h p i n hình là H i Nông dân và Ban Dân t c t nh Lai Châu, Lào Cai, Qu ng Bình, Qu ng Nam…. 2/ T n t i: - Hi u qu t ch c th c hi n chương trình ph i h p chưa ng u, vi c quán tri t và t ch c ký k t chương trình ph i h p c a m t s nơi còn ch m ho c còn chung chung, chưa xác nh rõ n i dung, bi n pháp t ch c th c hi n m t cách c th , phù h p. - Công tác ki m tra, ch o i m chưa ư c coi tr ng úng m c; chưa k p th i phát hi n, b i dư ng nh ng i n hình tiên ti n, khen thư ng nh ng t p th , cá nhân tiêu bi u khích l vi c t ch c th c hi n chương trình cơ s . - M t s nơi chưa xác nh rõ cơ ch ph i h p, chưa phân công trách nhi m m t cách c th nên chưa phát huy h t th m nh c a m i bên; chưa l ng ghép các m c tiêu và n i dung c a chương trình v i các chương trình, các cu c v n ng khác nâng cao hi u qu t ch c th c hi n t ng a phương. - Còn thi u các mô hình ch o i m th c hi n chương trình ph i h p 2 cơ quan nghiên c u, t ng k t, ánh giá rút kinh nghi m và nhân r ng. - Công tác sơ k t, t ng k t, ánh giá c a Chương trình t Trung ương n các a phương còn ch m, ã làm h n ch hi u qu c a Chương trình. 3/ Nguyên nhân: - S ch o, hư ng d n th c hi n Chương trình t cơ quan Trung ương n các a phương chưa liên t c, chưa k p th i, chưa có nh ng ch trương, bi n pháp tích c c thúc Ny vi c t ch c th c hi n chương trình cơ s . - N i dung ph i h p có liên quan n nhi u ngành, nhi u chương trình khác nhưng chưa t o ra ư c cơ ch ph i h p chung ho c s l ng ghép t o ra s c m nh t ng h p trong t ch c th c hi n.
  7. - m ts a phương, cán b các cơ quan Dân t c và H i Nông dân chưa nh n th c y ý nghĩa, t m quan tr ng c a chương trình ph i h p, do ó chưa u tư úng m c, chưa năng ng sáng t o trong hư ng d n ch o cũng như t ch c th c hi n. - Kinh phí cho các hoat ng ph i h p h n h p, nên vi c tri n khai các n i dung c a Chương trình ph i h p còn g p nhi u khó khăn. 4- M t s kinh nghi m: - Hai cơ quan c n t o ra s th ng nh t cao v nh n th c và trách nhi m c a t ng c p, t ng cán b , ng viên v công tác dân t c, v nhi m v c a H i Nông dân nói chung và chương trình ph i h p nói riêng. T ó th hi n trách nhi m c a t ng cơ quan i v i nhi m v nâng cao dân trí, m b o dân sinh, phát huy dân ch c a nông dân các dân t c thi u s . - Trên cơ s ch c năng nhi m v c a t ng cơ quan, ch ng sáng t o phát huy th m nh v t ch c, con ngư i và chuyên môn, nghi p v tri n khai th c hi n hi u qu các m c tiêu c a Chương trình ph i h p. - Chương trình ph i h p liên quan t i nhi u ngành, nhi u lĩnh v c do ó c n ph i phát huy s c m nh t ng h p c a các ngành có liên quan trên cơ s ch c năng, nhi m v c a t ng ngành có s h tr , ph i h p c trong lãnh o, ch o và t ch c th c hi n t ng a phương. - Vi c th c hi n Chương trình ph i h p t ng a phương ph i bám sát s lãnh o c ac pu ng, chính quy n a phương; bi t l ng ghép vi c th c hi n các m c tiêu c a Chương trình ph i h p v i vi c th c hi n các nhi m v , các phong trào c a a phương và nhi m v c a t ng ngành. IV. KI N NGHN, XU T: Vi c phát tri n kinh t – xã h i vùng dân t c và mi n núi là nhi m v c a các c p, các ngành nh m ng viên, khơi d y ti m năng, s c m nh trong ng bào các dân t c. ây là nhi m v khó khăn, lâu dài c n s c m nh t ng h p c a các c p, các ngành, Ny m nh phát tri n kinh t , nâng cao thu nh p và i s ng cho ng bào các dân t c nh t là các xã c bi t khó khăn. Qua nh ng k t qu t ư c ã kh ng nh Chương trình ph i h p gi a hai ngành là c n thi t, phát huy ư c i u ki n và kh năng c a m i bên, t o ra s c m nh trong công tác v n ng nông dân th c hi n chính sách dân t c c a ng, Nhà nư c, Ny m nh phát tri n kinh t , xóa ói gi m nghèo, t ư c k t qu bư c u quan tr ng, ư c các c p y ng và ng bào các dân t c ghi nh n. y ban Dân t c, H i Nông dân Vi t Nam c n ti p t c ký k t và th c hi n Chương trình ph i h p giai o n 2006-2010 làm cơ s cho 2 ngành a phương ph i h p t ch c th c hi n t t chính sách dân t c c a ng và Nhà nư c, trong ó t p trung vào nh ng n i dung chính sau:
  8. 1- Ti p t c Ny m nh công tác tuyên truy n, v n ng nông dân mi n núi và vùng ng bào dân t c tích c c tham gia th c hi n các ch trương chính sách c a ng, Nhà nư c, các chương trình phát tri n kinh t – xã h i t i a phương. 2- Xây d ng cơ ch ph i h p cho 2 ngành a phương t ch c th c hi n có hi u qu chương trình phát tri n kinh t xã - xã h i. 3- Hàng năm 2 bên dành m t kho n kinh phí tr c ti p cùng a phương xây d ng m t s mô hình ch o i m (c p xã) các vùng mi n v th c hi n chính sách dân t c c a ng, Nhà nư c 4- K p th i n m b t tâm tư, nguy n v ng c a nông dân các dân t c thi u s và gi i quy t k p th i các v vi c b c xúc phát sinh, m b o an ninh nông thôn vùng dân t c mi n núi. 5- Tăng cư ng công tác ch o, hư ng d n các a phương, t ng k t ánh giá, tham mưu xu t v i ng, Nhà nư c i u ch nh, b chính sách dân t c cho phù h p giai o n công nghi p hóa, hi n i hóa t nư c. Y BAN DÂN T C
Đồng bộ tài khoản