intTypePromotion=1

Báo cáo " Trung tâm hỗ trợ kết hôn - mô hình mới góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho phụ nữ Việt Nam khi kết hôn với người nước ngoài "

Chia sẻ: Phung Han | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
62
lượt xem
3
download

Báo cáo " Trung tâm hỗ trợ kết hôn - mô hình mới góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho phụ nữ Việt Nam khi kết hôn với người nước ngoài "

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trung tâm hỗ trợ kết hôn - mô hình mới góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho phụ nữ Việt Nam khi kết hôn với người nước ngoài Chế độ làm việc của tổ chức hành nghề công chứng và địa điểm công chứng Luật công chứng quy định các tổ chức hành nghề công chứng có nghĩa vụ thực hiện chế độ làm việc theo ngày, giờ làm việc của các cơ quan hành chính(3) và việc công chứng được thực hiện tại trụ sở của tổ chức hành nghề công chứng (trừ các trường hợp...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo " Trung tâm hỗ trợ kết hôn - mô hình mới góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho phụ nữ Việt Nam khi kết hôn với người nước ngoài "

  1. nghiªn cøu - trao ®æi Ths. NguyÔn Th¸i Mai * 1. Vai trò c a trung tâm h tr k t Nhà nư c ta, nhi u ch em ã tr thành i hôn trong vi c b o v quy n và l i ích tư ng c a các hành vi vi ph m pháp lu t như h p pháp c a ph n Vi t Nam khi k t buôn bán ph n , xâm ph m tình d c... hôn v i ngư i nư c ngoài Góp ph n b o v danh d , nhân ph m T nh ng năm 1990 tr l i ây, s và các quy n l i h p pháp c a ngư i ph lư ng ph n Vi t Nam k t hôn v i ngư i n , ngăn ch n các hành vi k t hôn không nư c ngoài ngày càng tăng. c bi t, hi n lành m nh, m b o tr t t an ninh xã h i, tư ng này ã tr nên khá ph bi n t i m t k t h p v i vi c phát huy vai trò, năng l c s t nh mi n Tây Nam b như: Long An, c a các t ch c oàn th t i a phương, ng Tháp, B n Tre... K t hôn v i ngư i trung tâm h tr k t hôn ã ư c thành l p nư c ngoài là quy n c a m i ngư i luôn t i các a phương theo quy nh c a Ngh ư c pháp lu t Vi t Nam tôn tr ng và b o nh s 68/CP ngày 10/07/2002 c a Chính v . Tuy nhiên, k t hôn v i ngư i nư c ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u ngoài là lĩnh v c tương i ph c t p vì c a Lu t hôn nhân và gia ình v quan h tính ch t và ph m vi c a các quan h này hôn nhân và gia ình có y u t nư c ngoài liên quan t i nhi u h th ng pháp lu t, t i (sau ây g i là Ngh nh 68/CP). các phong t c, t p quán khác nhau c a Nh ng v n pháp lý v thành l p, nhi u qu c gia trên th gi i. Th c t k t gi i th trung tâm h tr k t hôn cũng như hôn gi a công dân Vi t Nam v i ngư i các quy nh khác liên quan n ho t ng nư c ngoài trong th i gian qua cho th y c a trung tâm h tr k t hôn (sau ây g i xu t phát t vi c không hi u và không hi u là trung tâm) ư c quy nh c th t i u úng các quy nh c a pháp lu t, phong 21 n i u 27 c a Ngh nh. Nghiên c u t c, t p quán c a nư c ngoài, không ít ch các quy nh c a Ngh nh cho th y s ra em ã g p ph i r t nhi u khó khăn và r i i và ho t ng c a các trung tâm h tr ro khi k t hôn và chung s ng v i ngư i k t hôn th c s có vai trò và ý nghĩa quan nư c ngoài. Hơn n a, l i d ng vi c cho * Gi ng viên Khoa lu t qu c t phép k t hôn v i ngư i nư c ngoài c a Trư ng i h c Lu t Hà N i 30 §Æc san vÒ b×nh ®¼ng giíi
  2. nghiªn cøu - trao ®æi tr ng trong vi c giúp ch em th c hi n ình trư c ây (tr trư ng h p tư v n qua quy n k t hôn c a mình cũng như trong các phương ti n thông tin i chúng như vi c b o v quy n l i h p pháp c a ch em báo, ài...) t m c ích này ã d n n h u khi k t hôn v i ngư i nư c ngoài. Vai trò qu trong nhi u trư ng h p k t hôn gi a ó ư c th hi n m t s i m sau ây: ch em v i ngư i nư c ngoài, uy tín, danh a) Trung tâm h tr k t hôn là t ch c d c a ch em không ư c tôn tr ng, các có quan h ch t ch v i ch em t i t t c phong t c t p quán t t p b xâm ph m, các a phương trong c nư c các quy nh c a Lu t hôn nhân và gia ư c hình thành t i các h i liên hi p ình không ư c tuân th ... ví d như vi c ph n t nh, thành ph và t i H i liên hi p “ch n v ” c a các công dân ài Loan t i ph n Vi t Nam theo Ngh nh 68/CP, thành ph H Chí Minh trong th i gian trung tâm h tr k t hôn là t ch c mang v a qua. tính ch t oàn th có s liên h ch t ch Khác v i các lo i hình trên, trung tâm v i ch em t i a phương - nơi các ch em h tr k t hôn ư c hình thành và ho t sinh s ng và làm vi c. i u này không ng theo m t m c ích duy nh t là “nhân nh ng góp ph n nâng cao vai trò c a các o, phi l i nhu n.” i u này có nghĩa là s cơ quan oàn th trong các ho t ng xã t n t i và ho t ng c a các trung tâm h h i mà còn t o i u ki n thu n l i ch tr k t hôn là nh m giúp các ch em th c em d dàng liên h , chia s tâm tư nguy n hi n quy n k t hôn c a h , gi gìn danh d , v ng c a mình v i trung tâm, qua ó uy tín, nhân ph m cho ch em và m b o trung tâm có ư c giúp phù h p v i m th c hi n úng các quy nh c a pháp hoàn c nh và nguy n v ng c a t ng ch lu t khi k t hôn v i ngư i nư c ngoài. em. Tuy nhiên, b o v quy n l i cho ch V i m c ích này, pháp lu t nghiêm em, trung tâm ph i có trách nhi m và nghĩa c m trung tâm tham gia vào các ho t ng v gi bí m t tuy t i các thông tin, tư kinh doanh d ch v môi gi i k t hôn ho c li u v i tư và nh ng bí m t khác liên l i d ng vi c h tr k t hôn mua bán quan n cu c s ng c a ch em. ây chính ph n , xâm ph m tình d c i v i ph n là m t trong các quy n dân s quan tr ng ho c vì m c ích tr c l i khác. c a ch em luôn ư c trung tâm b o m. th c hi n t t m c ích trên, theo b) B o v quy n l i cho ch em và giúp quy nh c a Ngh nh 68/CP, ngư i ng ch em th c hi n quy n k t hôn c a u các trung tâm ph i là nh ng ngư i có mình là m c ích ho t ng duy nh t c a y các tiêu chu n v o c, có tâm trung tâm h tr k t hôn huy t ho t ng xã h i, nhân o, t thi n, Mang tính ch t thương m i, ch y theo không có ti n án. Quy nh này r t c n l i nhu n là m c ích ho t ng c a h u thi t t o i u ki n cho trung tâm luôn h t các lo i hình tư v n v hôn nhân và gia ho t ng úng m c ích c a mình. §Æc san vÒ b×nh ®¼ng giíi 31
  3. nghiªn cøu - trao ®æi c) Trung tâm h tr k t hôn thông qua thành gánh n ng i v i m t s ch em. các ho t ng c a mình giúp cho ch em Trên th c t có r t nhi u trư ng h p ch luôn ch ng khi k t hôn v i nư c ngoài em ph i b ra m t s ti n không nh Nguy n v ng k t hôn v i ngư i nư c nh các “cò” làm giúp các th t c cho ngoài là nguy n v ng chính áng c a ch mình. i u này nh hư ng n quy n l i em ư c pháp lu t ghi nh n. Tuy nhiên, h p pháp c a h . gi m b t các khó khi th c hi n nguy n v ng này, ch em g p khăn v th t c cho ch em, m t trong các ph i không ít nh ng khó khăn do s khác ch c năng chính c a trung tâm ư c pháp bi t v qu c t ch, v nơi cư trú, v ngôn lu t quy nh là: “Giúp các bên hoàn t t ng , v phong t c t p quán... T t c nh ng h sơ ăng ký k t hôn”. ây là v n mà khó khăn này d n d n s thi u ch ng c ch em và ngư i nư c ngoài th c s c n c a ch em khi k t hôn v i ngư i nư c s giúp c a trung tâm cho cu c k t ngoài. Trên th c t , trong r t nhi u trư ng hôn c a h ư c ti n hành m t cách nhanh h p ch em k t hôn v i ngư i nư c ngoài chóng và h p pháp. là hoàn toàn trông ch vào s may r i c a e) Ho t ng c a trung tâm h tr k t s ph n. Kh c ph c tình tr ng này, các hôn luôn ch u s giám sát c a các cơ quan trung tâm h tr k t hôn thông qua các ch c năng nh m ngăn ch n m i s l m ho t ng c a mình, như: Gi i thi u ngư i d ng trong quá trình ho t ng nư c ngoài v i ch em, giúp ch em và Theo quy nh c a Ngh nh 68/CP, ngư i nư c ngoài tìm hi u các v n v trung tâm h tr k t hôn là t ch c có tư hoàn c nh cá nhân, gia ình, xã h i c a các cách pháp nhân, có con d u và có tài kho n bên, phong t c t p quán, s thích, l i riêng, trung tâm ư c nhân danh mình s ng... t ó t o ra s ch ng cho ch em trư c pháp lu t i các ho t ng c a trung khi l a ch n, khi quy t nh k t hôn... ây tâm. b o m s tuân th tuy t i các là m t y u t r t quan tr ng góp ph n quy nh c a pháp lu t các trung tâm ph i mang l i cu c s ng h nh phúc th c s cho thư ng xuyên báo cáo nh kỳ 6 tháng và ch em. hàng năm các ho t ng c a mình v i s d) Trung tâm h tr k t hôn giúp ch tư pháp nơi ăng ký ho t ng và v i t em gi m b t các khó khăn vư ng m c v m t ch c ch qu n. Bên c nh ó ho t ng c a th t c khi k t hôn v i ngư i nư c ngoài trung tâm còn thư ng xuyên ch u s giám cho cu c k t hôn có giá tr pháp lý sát c a B tư pháp, s tư pháp và các cơ khi k t hôn v i ngư i nư c ngoài, ch em quan có th m quy n khác. i u này giúp ph i ti n hành r t nhi u các th t c pháp lý cho các cơ quan ch c năng k p th i phát b t bu c theo pháp lu t nư c ngoài và theo hi n và ngăn ch n các hành vi tiêu c c làm pháp lu t Vi t Nam. Do s h n ch v ki n nh hư ng n quy n l i c a ch em, n th c pháp lu t, các th t c này ã ch tr t t an ninh xã h i. Trong trư ng h p có 32 §Æc san vÒ b×nh ®¼ng giíi
  4. nghiªn cøu - trao ®æi nh ng hành vi ph m pháp lu t, các cán b i v i ch em khi ch em có nguy n v ng k t làm vi c t i trung tâm s b x lý theo các hôn v i ngư i nư c ngoài. Tuy nhiên, th c quy nh c a pháp lu t tương ng v i m c s tr thành m t t ch c tin c y trong vi c c a hành vi vi ph m, b n thân trung tâm giúp ch em cũng như b o v t i a các s b các cơ quan có th m quy n tư c quy n và l i ích h p pháp cho ch em, trung quy n s d ng không th i h n gi y ăng tâm h tr k t hôn c n ph i nâng cao hi u qu ký ho t ng. ho t ng thông qua vi c th c hi n m t s Trong trư ng h p b ch m d t ho t yêu c u sau: ng, trư c ngày ch m d t ho t ng, trung a) Trang b ki n th c pháp lu t cho cán tâm ph i có trách nhi m thanh toán xong m i b trung tâm kho n n (n u có) v i t ch c và cá nhân và V n k t hôn v i ngư i nư c ngoài là gi i quy t xong m i v n có liên quan n v n tương i ph c t p b i vi c xác l p và vi c ch m d t ho t ng. Như v y, trong m i th c hi n quan h này liên quan n nhi u h trư ng h p trung tâm u ph i m b o th ng pháp lu t, n truy n th ng và phong quy n và l i ích cho ch em. t c t p quán khác nhau c a nhi u qu c gia Ngoài các nghĩa v trên, trung tâm ư c trên th gi i. Do v y, cán b ph trách và cán quy n ch ng hoàn toàn trong quá trình b làm vi c t i các trung tâm h tr k t hôn ho t ng c a mình. Ví d : Trung tâm ư c không ch là ngư i có tâm huy t, có o nh n thù lao trang tr i chi phí ho t ng c... mà còn ph i là ngư i có ki n th c pháp theo m c do t ch c ch qu n quy nh; b o lu t, c bi t là ki n th c v lu t hôn nhân gia m nguyên t c phi l i nhu n; ư c tính toán ình và tư pháp qu c t . S hi u bi t v pháp ti n tàu xe i l i, ti n lưu trú và các chi phí lu t không ch giúp cho các cán b trung tâm th c t h p lý khác theo thu n v i ương s ; có th ngăn ch n t giác các hành vi vi ph m ư c ngh gia h n ho t ng, thay i n i ph m pháp lu t m t cách chính xác, k p th i dung gi y ăng ký ho t ng... Nh ng quy mà còn giúp ch em bi t ư c các quy n nh này giúp cho trung tâm luôn ho t ng và nghĩa v c a mình khi k t hôn và sau khi úng trong khuôn kh mà pháp lu t cho phép, k t hôn v i ngư i nư c ngoài. ây là m t v a có i u ki n th c hi n t t các các ch c trong nh ng v n liên quan tr c ti p n năng và quy n h n c a mình. quy n l i c a ch em và luôn ơc ch em 2. Nâng cao hi u qu ho t ng c a quan tâm khi k t hôn v i ngư i nư c ngoài. trung tâm h tr k t hôn b) M r ng ph m vi ho t ng c a các V i t t c các quy n h n và ch c năng trung tâm h tr k t hôn ư c pháp lu t quy nh, trung tâm h tr k t Theo quy nh c a Ngh nh 68/CP, hôn th c s là t ch c có vai trò quan tr ng các trung tâm h tr k t hôn ư c thành §Æc san vÒ b×nh ®¼ng giíi 33
  5. nghiªn cøu - trao ®æi l p t i các h i liên hi p ph n t nh, thành có s hư ng d n c th c a các cơ quan ph và H i liên hi p ph n Vi t Nam. có th m quy n v v n này thu n l i Tuy nhiên, trên th c t s lư ng ch em k t cho vi c áp d ng. Ngoài ra, pháp lu t hôn v i ngư i nư c ngoài l i không ph i là cũng c n ph i quy nh rõ v trách nhi m ch em sinh s ng t i t i các thành ph , các v t ch t c a các trung tâm h tr k t hôn th xã mà ch y u là s ch em s ng các trong trư ng h p do l i c a trung tâm mà vùng nông thôn ho c các xã, huy n g n gây ra nh ng thi t h i v v t ch t và tinh biên gi i. ây là nh ng nơi cách r t xa th n cho ch em, ví d : ưa thông tin thành ph , th xã nơi t các trung tâm h thi u, thông tin không chính xác; ch m tr tr k t hôn. Vì v y, cho các ho t ng trong vi c giúp ch em hoàn t t th t c h tr k t hôn th c s kh thi và hi u qu ăng ký k t hôn... Chính s minh b ch thi t nghĩ các trung tâm h tr k t hôn c n c a các quy nh trên s nâng cao hơn n a ư c thành l p t i các h i liên hi p ph trách nhi m c a trung tâm trong quá trình n c a xã, huy n ho c ph i có các chi ho t ng. nhánh t t i các ơn v hành chính này. Quy n k t hôn là m t trong nh ng Có như v y các trung tâm h tr k t hôn quy n thiêng liêng c a con ngư i và có ý m i th c s là “ngư i b n” thân c n, g n nghĩa quan tr ng t i s t n t i và phát gũi c a ch em. tri n c a m i xã h i. Vi c hình thành các c) Quy nh rõ v trách nhi m c a trung tâm h tr k t hôn t i Vi t Nam trung tâm h tr k t hôn trong quá trình giúp ch em th c hi n quy n k t hôn ho t ng c a mình là vi c làm có ý nghĩa nhân o Theo quy nh t i i u 27 c a Ngh và ý nghĩa xã h i sâu s c. Tuy nhiên, ây nh 68/CP, m t trong nh ng các trư ng là mô hình v i tính ch t ho t ng r t m i h p ch m d t ho t ng c a các trung tâm Vi t Nam. Trên th c t mô hình này h tr k t hôn là trung tâm “b tư c quy n m i ch ư c hình thành m t s a s d ng không th i h n gi y ăng ký ho t phương nh t nh như Phú Yên, Hà Tây... ng theo quy t nh c a cơ quan nhà Xu t phát t vai trò c a trung tâm h tr nư c có th m quy n”. Tuy nhiên, trong nh ng trư ng h p nào thì các trung tâm s k t hôn, trong tương lai các trung tâm này b “tư c quy n s d ng không th i h n c n ư c nhân r ng trên kh p các a gi y ăng ký ho t ng” l i không ư c phương trong c nư c thông qua vi c quy nh c th trong Ngh nh. ây là tuyên truy n ph bi n v ch c năng nhi m yêu c u r t c n thi t không ch liên quan v c a trung tâm cũng như thông qua vi c n vi c xác nh a v pháp lý c a trung t o d ng lòng tin c a ch em nói riêng và tâm mà còn liên quan tr c ti p n quy n c a xã h i nói chung i v i ho t ng l i c a ch em. Vì v y, thi t nghĩ c n ph i c a trung tâm./. 34 §Æc san vÒ b×nh ®¼ng giíi
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2