intTypePromotion=3

Báo cáo " Về mối quan hệ giữa các quy định về chuyển quyền sử dụng đất của Luật đất đai và Bộ luật dân sự "

Chia sẻ: Phung Han | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
55
lượt xem
9
download

Báo cáo " Về mối quan hệ giữa các quy định về chuyển quyền sử dụng đất của Luật đất đai và Bộ luật dân sự "

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Về mối quan hệ giữa các quy định về chuyển quyền sử dụng đất của Luật đất đai và Bộ luật dân sự Ba là các quy định về khám sức khoẻ cũng chưa được cụ thể về các hạng mục cần khám để đánh giá sức khoẻ của người lao động nhằm phù hợp với điều kiện của doanh nghiệp. Thực tế, các doanh nghiệp không thực hiện thường xuyên hoạt động này hoặc thực hiện mang tính hình thức, chỉ dừng lại ở việc đánh giá về cân nặng, chiều cao, bệnh ngoài da… không phát hiện được...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo " Về mối quan hệ giữa các quy định về chuyển quyền sử dụng đất của Luật đất đai và Bộ luật dân sự "

  1. nghiªn cøu - trao ®æi NguyÔn Quang TuyÕn * L uËt ®Êt ®ai n¨m 1993 ®−îc Quèc héi kho¸ IX, k× häp thø 3 th«ng qua ng y 14/07/1993 v cã hiÖu lùc thi h nh tõ ng y 1. C¬ së cña mèi quan hÖ gi÷a c¸c quy ®Þnh cña LuËt ®Êt ®ai v Bé luËt d©n sù vÒ chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt 15/10/1993. Mét trong nh÷ng néi dung c¬ Nghiªn cøu néi dung c¸c quy ®Þnh cña b¶n cña ®¹o luËt n y l më réng c¸c quyÒn LuËt ®Êt ®ai v Bé luËt d©n sù, chóng ta nhËn cho ng−êi sö dông ®Êt. LÇn ®Çu tiªn, ph¸p thÊy gi÷a hai ®¹o luËt n y cã mèi quan hÖ víi luËt ®Êt ®ai ë n−íc ta cho phÐp ng−êi sö dông nhau khi ®Ò cËp vÊn ®Ò chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt ®−îc chuyÓn quyÒn sö dông trong thêi ®Êt. Së dÜ, chóng cã mèi quan hÖ l do c¸c lÝ h¹n giao ®Êt nh»m t¹o ®iÒu kiÖn cho ng−êi sö do sau ®©y: dông ®Êt tiÕp cËn víi c¬ chÕ thÞ tr−êng, ®−a Thø nhÊt, theo phong tôc, tËp qu¸n truyÒn quyÒn sö dông ®Êt tham gia v o l−u th«ng thèng cña ng−êi d©n trong cuéc sèng th× viÖc d©n sù phï hîp víi ®ßi hái cña c«ng t¸c qu¶n sö dông ®Êt lu«n lu«n g¾n liÒn víi c¸c t i s¶n lÝ v sö dông ®Êt ®ai trong c¬ chÕ thÞ tr−êng. trªn ®Êt nh− nh ë, vËt kiÕn tróc kh¸c, c©y Tuy nhiªn, trªn thùc tÕ ®Ó cho c¸c giao dÞch cèi. Theo quy ®Þnh cña Bé luËt d©n sù th× ®Êt vÒ chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt ®−îc thùc hiÖn ®ai, nh ë, c«ng tr×nh x©y dùng g¾n liÒn víi thuËn lîi v lu«n n»m trong “quü ®¹o” kiÓm ®Êt ®ai l bÊt ®éng s¶n - t i s¶n (kho¶n 1 §iÒu so¸t cña Nh n−íc th× cÇn ph¶i x©y dùng 181 BLDS). Do ®ã, khi chuyÓn nh−îng nh ë v c¸c t i s¶n kh¸c trªn ®Êt bao giê còng ®i liÒn “h nh lang ph¸p lÝ” cho c¸c quyÒn sö dông víi chuyÓn nh−îng quyÒn sö dông ®Êt ®ai. ®Êt khi tham gia v o c¬ chÕ thÞ tr−êng. Phóc Thø hai, d−íi gãc ®é lÝ luËn xÐt vÒ b¶n ®¸p c¸c ®ßi hái n y, Bé luËt d©n sù (BLDS) chÊt th× quyÒn sö dông ®Êt l lo¹i quyÒn t i ra ®êi n¨m 1995 ® d nh h¼n mét phÇn - s¶n, v×: PhÇn thø n¨m - quy ®Þnh vÒ chuyÓn quyÒn - G¾n liÒn víi chñ thÓ cña quan hÖ ph¸p sö dông ®Êt (tõ §iÒu 690 ®Õn §iÒu 744). luËt d©n sù l hé gia ®×nh, c¸ nh©n. Trong ph¹m vi b i viÕt n y, chóng t«i muèn - G¾n liÒn víi lo¹i t i s¶n ®Æc biÖt l ®Êt trao ®æi mét v i suy nghÜ vÒ mèi quan hÖ gi÷a c¸c quy ®Þnh cña hai ®¹o luËt n y vÒ * Gi¶ng viªn Khoa ph¸p luËt kinh tÕ chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt. Tr−êng ®¹i häc luËt H Néi T¹p chÝ luËt häc - 47
  2. nghiªn cøu - trao ®æi ®ai (quan hÖ vÒ t i s¶n). ®êi sèng, ®¶m b¶o sö dông ®Êt ®óng môc - Ng−êi sö dông cã mét sè quyÒn n¨ng ®Ých, chø kh«ng nh»m môc ®Ých kinh doanh nhÊt ®Þnh ®èi víi ®Êt ®−îc giao (quyÒn chiÕm kiÕm lêi. MÆt kh¸c, c¸c quyÒn n¨ng cña h÷u, sö dông v c¸c quyÒn n¨ng kh¸c). chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt, bao gåm: Thø ba, theo quy ®Þnh cña Bé luËt d©n sù ChuyÓn ®æi, chuyÓn nh−îng, cho thuª, thõa th× hé gia ®×nh l chñ thÓ cña quan hÖ ph¸p kÕ, thÕ chÊp quyÒn sö dông ®Êt v gãp vèn luËt d©n sù trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt n«ng, b»ng gi¸ trÞ quyÒn sö dông ®Êt ®Òu l c¸c l©m, ng− nghiÖp v trong mét sè lÜnh vùc s¶n quyÒn vÒ t i s¶n, xÐt vÒ b¶n chÊt ®©y l c¸c xuÊt, kinh doanh kh¸c do ph¸p luËt quy ®Þnh. quan hÖ d©n sù ®−îc thùc hiÖn trªn c¬ së T i s¶n chung cña hé gia ®×nh ®−îc sö dông tho¶ thuËn gi÷a c¸c bªn. trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt n«ng, l©m, ng− Thø b¶y, trong nÒn kinh tÕ h ng ho¸ nghiÖp bao gåm: Vèn, c«ng nghÖ, ®Êt ®ai v nhiÒu th nh phÇn vËn h nh theo c¬ chÕ thÞ c¸c t− liÖu s¶n xuÊt kh¸c... §iÒu 118 BLDS tr−êng, d−íi t¸c ®éng cña c¸c quy luËt kh¸ch quy ®Þnh: “QuyÒn sö dông ®Êt hîp ph¸p quan cña thÞ tr−êng th× c¸c quan hÖ ®Êt ®ai cña hé gia ®×nh ®−îc x¸c ®Þnh l t i s¶n kh«ng chØ “®ãng khung” trong quan hÖ h nh chung cña hé ”. chÝnh ®¬n thuÇn gi÷a Nh n−íc v ng−êi sö Thø t−, vÒ ®Þa vÞ ph¸p lÝ, c¸c chñ thÓ thùc dông ®Êt m cßn bao gåm c¸c quan hÖ ®Êt ®ai hiÖn viÖc chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt l nh÷ng mang tÝnh chÊt kinh tÕ - d©n sù gi÷a nh÷ng ph¸p nh©n (tæ chøc), hé gia ®×nh v c¸ nh©n. ng−êi sö dông ®Êt víi nhau. Nh n−íc muèn §©y l chñ thÓ cña quan hÖ ph¸p luËt d©n sù. qu¶n lÝ ®Êt ®ai cã hiÖu qu¶ trong c¬ chÕ míi C¸c chñ thÓ n y cã c¸c quyÒn v nghÜa vô cña th× kh«ng chØ qu¶n lÝ b»ng c¸c biÖn ph¸p ng−êi sö dông ®Êt ®−îc quy ®Þnh t¹i §iÒu 73 h nh chÝnh m cßn ph¶i qu¶n lÝ b»ng c¸c biÖn v §iÒu 79 LuËt ®Êt ®ai n¨m 1993. ph¸p kinh tÕ, d©n sù. MÆt kh¸c, viÖc h×nh Thø n¨m, xÐt vÒ tÝnh chÊt cña mèi quan th nh thÞ tr−êng bÊt ®éng s¶n ®Êt ®ai th«ng hÖ gi÷a c¸c chñ thÓ sö dông ®Êt khi chuyÓn qua c¸c giao dÞch vÒ chuyÓn quyÒn sö dông quyÒn sö dông ®Êt. §©y l mèi quan hÖ ®−îc ®Êt l ®ßi hái tÊt yÕu, kh¸ch quan cña bÊt k× x¸c lËp theo chiÒu “ngang” gi÷a nh÷ng ng−êi nÒn kinh tÕ thÞ tr−êng n o, nh»m b¶o ®¶m sö dông ®Êt víi nhau trong qu¸ tr×nh sö dông quyÒn tù do kinh doanh v quyÒn tù do c− tró ®Êt. C¸c quan hÖ vÒ chuyÓn quyÒn sö dông cña mçi c¸ nh©n - c«ng d©n. ®Êt n y ®−îc x¸c lËp dùa trªn c¬ së b×nh 2. TÝnh ®éc lËp trong mèi quan hÖ ®¼ng, tù nguyÖn, tho¶ thuËn. MÆt kh¸c, ë ®©y gi÷a c¸c quy ®Þnh cña LuËt ®Êt ®ai v Bé còng cÇn l−u ý ®Õn ®iÓm chung l c¸c chñ thÓ luËt d©n sù vÒ chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt sö dông ®Êt muèn x¸c lËp ®−îc mèi quan hÖ MÆc dï gi÷a c¸c quy ®Þnh cña LuËt ®Êt theo chiÒu “ngang” víi nhau th× tr−íc tiªn hä ®ai v Bé luËt d©n sù vÒ chuyÓn quyÒn sö ph¶i ®−îc Nh n−íc giao ®Êt cho ®Ó sö dông. dông ®Êt cã mèi quan hÖ víi nhau nh− ® Thø s¸u, xÐt vÒ môc ®Ých chuyÓn quyÒn ph©n tÝch ë phÇn trªn nh−ng gi÷a chóng l¹i cã sö dông ®Êt th× viÖc chuyÓn quyÒn sö dông tÝnh ®éc lËp nhÊt ®Þnh. §iÒu n y ®−îc thÓ ®Êt nh»m môc ®Ých thuËn tiÖn cho s¶n xuÊt v hiÖn ë nh÷ng ®iÓm sau ®©y: 48 - T¹p chÝ luËt häc
  3. nghiªn cøu - trao ®æi C¬ së ®Ó x©y dùng c¸c quy ®Þnh vÒ Mèi quan hÖ gi÷a nh÷ng ng−êi sö dông chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt cña LuËt ®Êt ®ai ®Êt víi nhau ®−îc x¸c lËp dùa trªn c¬ së tù dùa trªn nguyªn t¾c: §Êt ®ai thuéc së h÷u nguyÖn v ®−îc ®iÒu chØnh b»ng ph−¬ng ph¸p to n d©n do Nh n−íc thèng nhÊt qu¶n lÝ. b×nh ®¼ng - tho¶ thuËn. TÊt nhiªn, mèi quan Nh n−íc giao ®Êt cho c¸c tæ chøc, hé gia hÖ theo chiÒu “ngang” gi÷a nh÷ng ng−êi sö ®×nh, c¸ nh©n sö dông æn ®Þnh l©u d i. Ng−êi dông ®Êt víi nhau chØ ®−îc x¸c lËp khi hä sö dông ®Êt ®−îc chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt ®−îc Nh n−íc giao ®Êt hoÆc cho thuª ®Êt ®Ó trong thêi h¹n giao ®Êt v sö dông ®óng môc sö dông (tøc l khi hä ® cã quyÒn sö dông ®Ých ®Êt ®−îc giao, nªn c¸c quy ®Þnh vÒ ®Êt hîp ph¸p). §iÒu n y ®−îc thÓ hiÖn b»ng chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt cña LuËt ®Êt ®ai l viÖc ng−êi sö dông ®Êt ®−îc cÊp giÊy chøng c¸c quy ®Þnh nh»m phôc vô cho viÖc qu¶n lÝ nhËn quyÒn sö dông ®Êt. Do ®ã, ph¸p luËt ®Êt, ®iÒu chØnh mèi quan hÖ gi÷a Nh n−íc quy ®Þnh chØ nh÷ng ng−êi ®−îc cÊp giÊy (chñ thÓ së h÷u v qu¶n lÝ ®Êt ®ai) víi ng−êi chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt míi ®−îc phÐp sö dông ®Êt (chñ thÓ sö dông ®Êt). §©y l mèi chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt nªn c¸c quy ®Þnh quan hÖ h nh chÝnh, theo chiÒu “däc”. Do ®ã, vÒ chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt cña Bé luËt d©n c¸c quy ®Þnh vÒ chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt sù bao giê còng nhÊn m¹nh l nh÷ng tho¶ cña LuËt ®Êt ®ai chñ yÕu ®Ò cËp ®èi t−îng, thuËn n y ph¶i phï hîp víi quy ®Þnh cña ®iÒu kiÖn, tr×nh tù v thñ tôc chuyÓn quyÒn sö ph¸p luËt ®Êt ®ai. dông ®Êt, tr¸ch nhiÖm cña c¸c c¬ quan qu¶n lÝ 3. Mét sè ®iÓm bÊt cËp gi÷a c¸c quy nh n−íc vÒ ®Êt ®ai trong viÖc qu¶n lÝ, gi¸m ®Þnh vÒ chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt cña s¸t c¸c ho¹t ®éng chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt LuËt ®Êt ®ai v Bé luËt d©n sù v quyÕt ®Þnh cho phÐp hay kh«ng cho phÐp Bé luËt d©n sù ®−îc Quèc héi Kho¸ IX ng−êi sö dông ®Êt ®−îc chuyÓn quyÒn sö th«ng qua ng y 28/10/1995 v cã hiÖu lùc tõ dông ®Êt? Mèi quan hÖ gi÷a Nh n−íc v ng y 01/07/1996, tÝnh ®Õn nay ® qua gÇn 6 ng−êi sö dông ®Êt ®−îc ®iÒu chØnh bëi n¨m thi h nh. Còng trong thêi gian ®ã, LuËt ph−¬ng ph¸p quyÒn uy - mÖnh lÖnh. Ng−êi sö ®Êt ®ai n¨m 1993 ® hai lÇn söa ®æi, bæ sung dông ®Êt thùc hiÖn viÖc chuyÓn quyÒn sö mét sè ®iÒu v o c¸c n¨m 1998 v n¨m 2001. dông ®Êt sau khi xin phÐp v ®−îc sù ®ång ý Do ®ã, gi÷a c¸c quy ®Þnh cña LuËt ®Êt ®ai v cña c¬ quan nh n−íc cã thÈm quyÒn. Bé luËt d©n sù vÒ chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt Trong Bé luËt d©n sù, c¸c quy ®Þnh vÒ hiÖn nay cã mét sè ®iÓm bÊt cËp. Nh÷ng bÊt chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt tËp trung v o mèi cËp n y thÓ hiÖn ë mét sè ®iÓm sau ®©y: quan hÖ theo chiÒu “ngang” gi÷a nh÷ng ng−êi Thø nhÊt, LuËt söa ®æi, bæ sung mét sè sö dông ®Êt víi nhau (®©y l c¸c quyÒn vÒ t i ®iÒu cña LuËt ®Êt ®ai n¨m 1998 ® më réng s¶n). C¸c quy ®Þnh vÒ chuyÓn quyÒn sö dông ®èi t−îng sö dông ®Êt ®−îc chuyÓn quyÒn ®Êt cña Bé luËt d©n sù chñ yÕu ®Ò cËp chñ sö dông ®Êt: Kh«ng chØ l hé gia ®×nh, c¸ thÓ, h×nh thøc, néi dung cña c¸c hîp ®ång nh©n, m cßn c¶ c¸c tæ chøc sö dông ®Êt. chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt, quyÒn v nghÜa vô Trong khi ®ã, Bé luËt d©n sù vÉn chØ cã c¸c cña c¸c bªn v hËu qu¶ ph¸p lÝ cña c¸c giao quy ®Þnh vÒ chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt cña dÞch chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt. hé gia ®×nh, c¸ nh©n. T¹p chÝ luËt häc - 49
  4. nghiªn cøu - trao ®æi Thø hai, LuËt söa ®æi, bæ sung mét sè nhËn kh«ng chØ ng−êi sö dông ®Êt ®−îc c¬ ®iÒu cña LuËt ®Êt ®ai n¨m 2001 cã bæ sung quan nh n−íc cã thÈm quyÒn cÊp giÊy chøng thªm §iÒu 78g. Theo ®ã më réng ph¹m vi nhËn quyÒn sö dông ®Êt theo mÉu cña Tæng nhËn thÕ chÊp gi¸ trÞ quyÒn sö dông ®Êt cña côc ®Þa chÝnh ph¸t h nh (b×a ®á) m c¶ nh÷ng ng−êi sö dông ®Êt ®−îc c¬ quan nh n−íc cã ng−êi sö dông. Cô thÓ: Tæ chøc kinh tÕ, hé thÈm quyÒn cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö gia ®×nh, c¸ nh©n sö dông ®Êt cã quyÒn thÕ dông ®Êt theo mÉu do Tæng côc qu¶n lÝ ruéng chÊp gi¸ trÞ quyÒn sö dông ®Êt theo quy ®Þnh ®Êt tr−íc ®©y ph¸t h nh (kh«ng ph¶i l b×a ®á) cña LuËt ®Êt ®ai, th× ®−îc thÕ chÊp hoÆc b¶o còng ®−îc chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt. VÉn biÕt l nh b»ng gi¸ trÞ quyÒn sö dông ®Êt, t i s¶n r»ng vÒ mÆt lÝ luËn, gi¸ trÞ ph¸p lÝ cña v¨n b¶n thuéc së h÷u cña m×nh g¾n liÒn víi ®Êt ®ã t¹i d−íi luËt (nghÞ ®Þnh) kh«ng thÓ cao h¬n gi¸ tæ chøc tÝn dông ®−îc phÐp ho¹t ®éng t¹i ViÖt trÞ ph¸p lÝ cña v¨n b¶n luËt (bé luËt). Song ng−êi viÕt vÉn b¨n kho¨n víi c©u hái: LiÖu Nam (bao gåm ng©n h ng nh n−íc, tæ chøc mét trong bèn ®iÒu kiÖn cho phÐp ng−êi sö tÝn dông ViÖt Nam, ng©n h ng liªn doanh v dông ®Êt ®−îc chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt l c¸c chi nh¸nh ng©n h ng n−íc ngo i ho¹t ph¶i cã giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt ®éng t¹i ViÖt Nam). Trong khi ®ã, c¸c quy do c¬ quan nh n−íc cã thÈm quyÒn cÊp ®−îc ®Þnh t¹i §iÒu 729 v §iÒu 730 cña Bé luËt d©n quy ®Þnh t¹i §iÒu 693 BLDS cã bao gåm c¶ sù vÉn chØ giíi h¹n cho hé gia ®×nh, c¸ nh©n thÕ ng−êi ®−îc cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö chÊp quyÒn sö dông ®Êt t¹i ng©n h ng ViÖt dông ®Êt theo mÉu do Tæng côc qu¶n lÝ ruéng Nam, c¸c tæ chøc tÝn dông ViÖt Nam do Nh ®Êt ph¸t h nh tr−íc ®©y kh«ng (kh«ng ph¶i l n−íc cho phÐp th nh lËp v c¸c tæ chøc kinh tÕ, b×a ®á) hay chØ l nh÷ng ng−êi ®−îc cÊp giÊy c¸ nh©n ViÖt Nam ë trong n−íc. chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt theo mÉu do Tæng côc ®Þa chÝnh ph¸t h nh? NÕu chØ Thø ba, vÒ ®iÒu kiÖn chuyÓn quyÒn sö nh÷ng ng−êi ®−îc c¬ quan nh n−íc cã thÈm dông ®Êt: Bé luËt d©n sù quy ®Þnh hé gia quyÒn cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®×nh, c¸ nh©n cã quyÒn chuyÓn quyÒn sö ®Êt theo mÉu do Tæng côc ®Þa chÝnh ph¸t dông ®Êt cho ng−êi kh¸c khi cã ®ñ bèn ®iÒu h nh míi ®−îc phÐp chuyÓn quyÒn sö dông kiÖn quy ®Þnh t¹i §iÒu 693. Mét trong bèn ®Êt th× quy ®Þnh n y l¹i ch−a thèng nhÊt víi ®iÒu kiÖn n y l : “Cã giÊy chøng nhËn quyÒn quy ®Þnh t¹i c¸c v¨n b¶n h−íng dÉn thi h nh sö dông ®Êt ®−îc c¬ quan nh n−íc cã thÈm LuËt ®Êt ®ai ®−îc viÖn dÉn trªn ®©y. quyÒn cÊp theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ ®Êt Thø t−, vÒ vÊn ®Ò xö lÝ quyÒn sö dông ®Êt ®ai”. Trong khi ®ã, c¸c v¨n b¶n h−íng dÉn thi ® thÕ chÊp: C¸c v¨n b¶n d−íi luËt h−íng dÉn h nh LuËt ®Êt ®ai l¹i quy ®Þnh: “Ng−êi sö thi h nh LuËt ®Êt ®ai, cô thÓ l NghÞ ®Þnh sè dông ®Êt khi thùc hiÖn c¸c quyÒn cña m×nh ph¶i cã giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt 17/1999/N§-CP quy ®Þnh c¸ch thøc xö lÝ do c¬ quan nh n−íc cã thÈm quyÒn cÊp. quyÒn sö dông ®Êt ® thÕ chÊp theo hai con GiÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt do Tæng ®−êng. §Çu tiªn, khi bªn thÕ chÊp gi¸ trÞ côc qu¶n lÝ ruéng ®Êt tr−íc ®©y hoÆc Tæng côc quyÒn sö dông ®Êt kh«ng thùc hiÖn hoÆc thùc ®Þa chÝnh ph¸t h nh” (kho¶n 1 §iÒu 3 NghÞ hiÖn kh«ng ®óng nghÜa vô tr¶ nî theo hîp ®Þnh sè 17/1999/N§-CP). Nh− vËy, theo quy ®ång thÕ chÊp th× quyÒn sö dông ®Êt ® thÕ ®Þnh n y th× hiÖn nay ph¸p luËt ®Êt ®ai thõa chÊp ®−îc xö lÝ theo tho¶ thuËn trong hîp 50 - T¹p chÝ luËt häc
  5. nghiªn cøu - trao ®æi ®ång. Tr−êng hîp kh«ng xö lÝ ®−îc theo tho¶ ch−a cã sù söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu v thuËn ® ghi trong hîp ®ång th× gi¶i quyÕt c¸c c¬ quan nh n−íc cã thÈm quyÒn ch−a theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. MÆc dï gi¸ trÞ kÞp thêi ban h nh mét sè v¨n b¶n d−íi luËt ph¸p lÝ cña NghÞ ®Þnh sè 17/1999/N§-CP nh»m h−íng dÉn thi h nh LuËt ®Êt ®ai n¨m thÊp h¬n gi¸ trÞ ph¸p lÝ cña Bé luËt d©n sù. n¨m 1993. ChÝnh v× vËy, chóng ta ch−a thÊy Nh−ng theo chóng t«i th× c¸ch thøc xö lÝ râ ®−îc mét sè ®iÓm bÊt cËp trong c¸c quy quyÒn sö dông ®Êt ® thÕ chÊp quy ®Þnh nh− ®Þnh cña Bé luËt d©n sù v ph¸p luËt ®Êt ®ai vËy hîp lÝ h¬n so víi quy ®Þnh t¹i §iÒu 737 vÒ chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt. HiÖn nay, LuËt BLDS. (§iÒu 737 BLDS chØ ®−a ra mét c¸ch ®Êt ®ai n¨m 1993 ® hai lÇn ®−îc söa ®æi, bæ thøc duy nhÊt ®Ó gi¶i quyÕt vÊn ®Ò n y. §ã l sung mét sè ®iÒu v o c¸c n¨m 1998 v 2001 nÕu bªn thÕ chÊp kh«ng thùc hiÖn hoÆc thùc ®ång thêi c¸c c¬ quan nh n−íc cã thÈm hiÖn kh«ng ®óng nghÜa vô tr¶ nî th× bªn nhËn quyÒn ® ban h nh h ng lo¹t c¸c v¨n b¶n thÕ chÊp cã quyÒn yªu cÇu c¬ quan nh n−íc d−íi luËt h−íng dÉn, thi h nh LuËt ®Êt ®ai cã thÈm quyÒn tæ chøc ®Êu gi¸ quyÒn sö dông n¨m 1993. §iÒu n y l m béc lé râ nh÷ng ®Êt ®Ó thu håi vèn v l i). Bëi v×, xÐt vÒ b¶n ®iÓm bÊt cËp gi÷a c¸c quy ®Þnh vÒ chuyÓn chÊt, thÕ chÊp quyÒn sö dông ®Êt (biÖn ph¸p quyÒn sö dông ®Êt cña LuËt ®Êt ®ai v Bé luËt d©n sù. Mét sè ®iÒu quy ®Þnh vÒ ®iÒu kiÖn b¶o ®¶m thùc hiÖn nghÜa vô d©n sù) l quan chuyÓn ®æi, chuyÓn nh−îng, cho thuª, thõa hÖ giao dÞch d©n sù v h×nh thøc cña nã l kÕ v thÕ chÊp quyÒn sö dông ®Êt kh«ng cÇn lo¹i hîp ®ång d©n sù. Do ®ã khi bªn thÕ chÊp thiÕt quy ®Þnh trong Bé luËt d©n sù. V× ®©y l kh«ng thùc hiÖn hoÆc thùc hiÖn kh«ng ®óng c¸c quy ®Þnh vÒ qu¶n lÝ ®Êt ®ai ® ®−îc ®Ò nghÜa vô tr¶ nî ®−îc ghi trong hîp ®ång th× cËp trong LuËt ®Êt ®ai n¨m 1993. Theo suy tr−íc tiªn ph¶i xö lÝ theo tho¶ thuËn trong hîp nghÜ cña chóng t«i cã thÓ t¹i thêi ®iÓm x©y ®ång. NÕu kh«ng xö lÝ ®−îc theo tho¶ thuËn dùng Bé luËt d©n sù, khi m LuËt ®Êt ®ai n¨m ® ghi trong hîp ®ång th× míi xö lÝ theo quy 1993 míi ban h nh, cßn thiÕu c¸c v¨n b¶n ®Þnh cña ph¸p luËt, cã nh− vËy míi phï hîp h−íng dÉn thi h nh nªn c¸c quy ®Þnh cña Bé víi b¶n chÊt cña thÕ chÊp quyÒn sö dông ®Êt, luËt d©n sù vÒ ®iÒu kiÖn chuyÓn ®æi, chuyÓn t«n träng quyÒn tù do tho¶ thuËn ý chÝ cña nh−îng, cho thuª, thõa kÕ v thÕ chÊp quyÒn c¸c bªn. sö dông ®Êt l sù bæ sung cÇn thiÕt cho LuËt Thø n¨m, viÖc sö dông thuËt ng÷ trong c¸c ®Êt ®ai n¨m 1993. Nh−ng nay khi LuËt ®Êt quy ®Þnh cña LuËt ®Êt ®ai v Bé luËt d©n sù vÒ ®ai ®−îc söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu v c¸c thÕ chÊp quyÒn sö dông ®Êt l kh«ng thèng v¨n b¶n h−íng dÉn thi h nh LuËt ®Êt ®ai ®−îc nhÊt. Bé luËt d©n sù sö dông thuËt ng÷ “thÕ ban h nh t−¬ng ®èi ®ång bé, thiÕt nghÜ kh«ng chÊp quyÒn sö dông ®Êt”, trong khi ®ã LuËt söa nªn quy ®Þnh c¸c vÊn ®Ò n y trong Bé luËt ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña LuËt ®Êt ®ai n¨m d©n sù. 1998 v n¨m 2001 l¹i sö dông thuËt ng÷ “thÕ Thø b¶y, LuËt söa ®æi, bæ sung mét sè chÊp gi¸ trÞ quyÒn sö dông ®Êt”. ®iÒu cña LuËt ®Êt ®ai n¨m 1998 bæ sung thªm Thø s¸u, Bé luËt d©n sù ®−îc ban h nh mét quyÒn n¨ng cña ng−êi sö dông ®Êt khi n¨m 1995, khi ®ã LuËt ®Êt ®ai n¨m 1993 chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt l quyÒn ®−îc gãp T¹p chÝ luËt häc - 51
  6. nghiªn cøu - trao ®æi vèn b»ng gi¸ trÞ quyÒn sö dông ®Êt ®Ó hîp t¸c C¸c quy ®Þnh cña LuËt ®Êt ®ai ®Ò cËp c¸c ®iÒu s¶n xuÊt, kinh doanh. ThiÕt nghÜ vÊn ®Ò n y cÇn kiÖn, hå s¬, tr×nh tù v thñ tôc chuyÓn quyÒn ®−îc bæ sung trong Bé luËt d©n sù cho thèng nhÊt sö dông ®Êt.(1) víi c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt ®Êt ®ai. Thø t−, cÇn sö dông thèng nhÊt thuËt ng÷ 4. Mét sè kiÕn nghÞ gãp phÇn kh¾c trong c¸c quy ®Þnh cña LuËt ®Êt ®ai v Bé phôc nh÷ng bÊt cËp trong c¸c quy ®Þnh luËt d©n sù vÒ chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt. cña LuËt ®Êt ®ai v Bé luËt d©n sù vÒ Theo chóng t«i nªn thèng nhÊt sö dông thuËt chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt ng÷ “thÕ chÊp gi¸ trÞ quyÒn sö dông ®Êt”. V× Nh»m kh¾c phôc nh÷ng bÊt cËp trong c¸c thuËt ng÷ n y ®óng nghÜa h¬n so víi thuËt quy ®Þnh cña LuËt ®Êt ®ai v Bé luËt d©n sù ng÷ “thÕ chÊp quyÒn sö dông ®Êt”. vÒ chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt, chóng t«i xin Thø n¨m, bæ sung v o §iÒu 737 Bé luËt ®−a ra mét sè kiÕn nghÞ sau ®©y: d©n sù vÒ xö lÝ quyÒn sö dông ®Êt ® thÕ chÊp Thø nhÊt, Bé luËt d©n sù cÇn bæ sung quy ®Þnh: “Khi ng−êi sö dông ®Êt kh«ng thùc nh÷ng quy ®Þnh vÒ chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt hiÖn hoÆc thùc hiÖn kh«ng ®óng nghÜa vô tr¶ cña tæ chøc cho phï hîp víi c¸c quy ®Þnh cña nî theo hîp ®ång thÕ chÊp th× quyÒn sö dông LuËt söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña LuËt ®Êt ®ai n¨m 1998 v n¨m 2001. ®Êt ® thÕ chÊp ®−îc xö lÝ theo thuËn ® ghi Thø hai, söa ®æi c¸c quy ®Þnh t¹i §iÒu trong hîp ®ång, tr−êng hîp kh«ng xö lÝ ®−îc 729 v §iÒu 730 cña Bé luËt d©n sù theo theo tho¶ thuËn ® ghi trong hîp ®ång th× h−íng cho phÐp ng−êi sö dông ®Êt ®−îc gi¶i quyÕt theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt”. quyÒn thÕ chÊp gi¸ trÞ quyÒn sö dông ®Êt t¹i Thø s¸u, tr−íc m¾t ch−a cã ®iÒu kiÖn söa c¸c tæ chøc tÝn dông ®−îc phÐp ho¹t ®éng t¹i ®æi, bæ sung Bé luËt d©n sù th× Quèc héi cÇn ViÖt Nam cho phï hîp víi quy ®Þnh cña LuËt ban h nh LuËt söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña LuËt ®Êt ®ai cña Bé luËt d©n sù. Trong ®ã, cÇn bæ sung n¨m 2001 võa ®−îc Quèc héi th«ng qua. mét sè quy ®Þnh vÒ chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt Thø ba, cÇn ph©n biÖt râ ph¹m vi ®iÒu cho phï hîp víi c¸c quy ®Þnh cña LuËt söa chØnh cña ph¸p luËt d©n sù trong c¸c giao ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña LuËt ®Êt ®ai dÞch chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt víi ph¹m vi n¨m 1998 v n¨m 2001. §ång thêi bá c¸c ®iÒu chØnh cña luËt ®Êt ®ai vÒ quyÒn cña ®iÒu 700, 706, 715, 728, 729, 730 v 740 ng−êi sö dông ®Êt. LuËt d©n sù ®iÒu chØnh c¸c BLDS quy ®Þnh vÒ ®iÒu kiÖn chuyÓn ®æi, giao dÞch chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt, ®©y l c¸c giao dÞch vÒ quyÒn t i s¶n. C¸c quy ®Þnh chuyÓn nh−îng, cho thuª, thõa kÕ v thÕ chÊp cña luËt d©n sù ®Ò cËp chñ thÓ, néi dung, h×nh quyÒn sö dông ®Êt./. thøc v hËu qu¶ ph¸p lÝ cña c¸c giao dÞch vÒ (1).Xem: Mét sè suy nghÜ quanh c¸c quy ®Þnh vÒ hîp chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt. LuËt ®Êt ®ai ®iÒu ®ång thÕ chÊp quyÒn sö dông ®Êt trong BLDS v c¸c chØnh c¸c h nh vi chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt v¨n b¶n ph¸p luËt hiÖn h nh - NguyÔn Quang TuyÕn, trong lÜnh vùc qu¶n lÝ h nh chÝnh vÒ ®Êt ®ai. T¹p chÝ luËt häc, sè 5 n¨m 2000. 52 - T¹p chÝ luËt häc

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản