intTypePromotion=1

Báo cáo " Về sự cần thiết phải nghiên cứu giá trị xã hội của pháp luật trong điều kiện đổi mới, phát triển bền vững và hội nhập ở nước ta hiện nay "

Chia sẻ: Phung Han | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
122
lượt xem
23
download

Báo cáo " Về sự cần thiết phải nghiên cứu giá trị xã hội của pháp luật trong điều kiện đổi mới, phát triển bền vững và hội nhập ở nước ta hiện nay "

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Về sự cần thiết phải nghiên cứu giá trị xã hội của pháp luật trong điều kiện đổi mới, phát triển bền vững và hội nhập ở nước ta hiện nay Một vấn đề quan trọng cũng được đề cập là vấn đề HĐLĐ vô hiệu. Về nguyên tắc, các căn cứ xác định HĐLĐ vô hiệu được xác định theo quy định tại Bộ luật dân sự (BLDS). Theo đó, HĐLĐ có thể vô hiệu một phần hoặc toàn bộ trong các trường hợp sau:...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo " Về sự cần thiết phải nghiên cứu giá trị xã hội của pháp luật trong điều kiện đổi mới, phát triển bền vững và hội nhập ở nước ta hiện nay "

  1. nghiªn cøu - trao ®æi PGS.TS. NguyÔn V¨n §éng * T rong i u ki n i m i, phát tri n b n v ng và h i nh p qu c t nư c ta hi n nay có nhi u v n lí lu n và th c ti n v v pháp lu t. M t trong nh ng nguyên nhân cơ b n c a tình tr ng ó là do còn nhi u ngư i chưa ư c trang b nh ng tri th c c n pháp lu t c n ư c nghiên c u có h th ng. thi t v pháp lu t nói chung, v giá tr xã h i M t trong nh ng v n ó là giá tr xã h i v n có c a pháp lu t xã h i ch nghĩa c a pháp lu t. Theo chúng tôi, vi c nghiên (XHCN) nói riêng, trong ó có pháp lu t c u v n này ang tr nên c p thi t vì nư c ta hi n nay. Nh ng ki n th c c n thi t nh ng lí do cơ b n sau ây: v các v n cơ b n và quan tr ng giá tr xã Th nh t, trong s nghi p xây d ng và h i c a pháp lu t như khái ni m, c i m, b o v T qu c Vi t Nam hi n nay, pháp n i dung, hình th c bi u hi n, s tác ng lu t là công c ch y u i u ch nh các t i xã h i, căn c xác nh, các nhân t nh quan h xã h i cơ b n, ang ch a ng và hư ng, các tiêu chu n ánh giá m c t th hi n ngày càng y giá tr xã h i v n ư c, nh ng i u ki n b o m, quan h có phù h p v i b n ch t c a mình trên các gi a giá tr xã h i v i các giá tr khác c a lĩnh v c kinh t , chính tr , dân s , văn hoá, pháp lu t, các lo i hình giá tr xã h i c a xã h i nh m góp ph n th c hi n m c tiêu pháp lu t, các gi i pháp ti p t c c ng c , b o dân giàu, nư c m nh, xã h i công b ng, dân m, b o t n, phát tri n và phát huy v.v. v n ch , văn minh. Tuy v y, v m t nh n th c lí chưa ư c truy n t i t i cán b và nhân dân. lu n, không ph i m i ngư i u ã hi u S h n ch trong nh n th c lí lu n v giá tr ư c úng n y và th ng nh t v giá xã h i c a pháp lu t và trong thái , tình tr xã h i c a pháp lu t. Trong xã h i ta hi n c m pháp lu t như v y ã làm cho các ho t nay, ngoài nh ng ngư i v a có tri th c khoa ng xây d ng và hoàn thi n pháp lu t; t h c v pháp lu t v a có thái và tình c m ch c th c hi n pháp lu t và th c hi n pháp pháp lu t úng n thì còn có không ít ngư i lu t chưa t hi u qu cao; pháp lu t chưa ho c không mu n hi u bi t v giá tr xã h i hoàn toàn phát huy h t ư c vai trò to l n c a pháp lu t, do ó không có thái , tình c a mình trong xã h i. c m pháp lu t úng n; ho c hi u bi t chưa Trư c tình hình ó, vi c nghiên c u giá úng, chưa y và chưa toàn di n v giá tr xã h i c a pháp lu t s v a cung c p tr xã h i c a pháp lu t, cho nên cũng không * Gi ng viên chính Khoa hành chính-nhà nư c thư ng xuyên có thái , tình c m úng n Trư ng i h c Lu t Hà N i 32 t¹p chÝ luËt häc sè 10/2009
  2. nghiªn cøu - trao ®æi nh ng tri th c khoa h c cơ b n có tin c y ch …; c) Các tri th c khoa h c v nh ng gi i cao v giá tr xã h i c a pháp lu t cán b , pháp kh thi nh m ti p t c c ng c , b o m, nhân dân nh n th c úng n, y , toàn b o t n, phát tri n và phát huy giá tr xã h i di n v giá tr xã h i c a pháp lu t, sao cho c a pháp lu t, trong ó quan tr ng nh t là nâng m i ngư i u hi u ư c r ng giá tr xã h i cao ch t lư ng, hi u qu c a vi c xây d ng và v a là ph m ch t t thân, v n có h t s c quý hoàn thi n pháp lu t, t ch c th c hi n pháp báu c a pháp lu t nư c ta, v a là tiêu chu n, lu t và th c hi n pháp lu t. thư c o ánh giá úng b n ch t, m c ích Th hai, vi c hoàn thi n chính sách pháp và k t qu tác ng th c t c a pháp lu t, t lu t trư c yêu c u b o m giá tr xã h i c a ó t o nên ni m tin v ng ch c c a cán b và pháp lu t chưa ư c th c hi n t t trong t t nhân dân vào pháp lu t, góp ph n hình thành c các khâu, t hình thành tư tư ng v hoàn h thái , tình c m pháp lu t úng n, t thi n chính sách pháp lu t, kh o sát, i u tra, ó d n t i nh ng hành vi h p pháp trong i ánh giá th c tr ng nhu c u c a th c ti n và s ng nhà nư c và i s ng xã h i; v a góp th c tr ng b o m giá tr xã h i c a chính ph n xây d ng nên nh ng căn c khoa h c sách pháp lu t hi n hành n khâu “v t ch t cho vi c xác nh giá tr xã h i và ánh giá hoá” tư tư ng v hoàn thi n chính sách pháp m c giá tr xã h i c a t ng lo i pháp lu t, lu t. Nh ng h n ch y d n n h u qu là t ng văn b n quy ph m pháp lu t và t ng chính sách pháp lu t thư ng l c h u so v i hình th c ho t ng th c ti n pháp lu t. nhu c u, òi h i c a th c ti n, nh t là chính Nh ng tri th c khoa h c v giá tr xã h i c a sách pháp lu t v các lĩnh v c quy n con pháp lu t nh m hình thành và nâng cao nh n ngư i, dân ch , công b ng xã h i, an sinh xã th c lí lu n v giá tr xã h i c a pháp lu t mà h i… làm gi m sút vai trò nh hư ng c a vi c nghiên c u giá tr xã h i c a pháp lu t chính sách pháp lu t i v i các ho t ng cung c p s bao g m: a) Các tri th c khoa pháp lu t c a Nhà nư c. Có nhi u nguyên h c v nh ng v n chung c a giá tr xã h i nhân c a hi n tr ng này, ch ng h n như chưa c a pháp lu t như khái ni m, c i m, n i nh n th c y , úng n ý nghĩa, vai trò dung, hình th c bi u hi n, s tác ng t i xã nh hư ng c a chính sách pháp lu t; thi u h i, căn c xác nh, các tiêu chu n ánh giá s quan tâm c a các c p lãnh o có th m m c t ư c, quan h gi a giá tr xã h i quy n; thi u nh ng lu n c khoa h c; công v i các giá tr khác c a pháp lu t, các nhân tác t ch c xây d ng và hoàn thi n chính t nh hư ng, i u ki n b o m…; b) Các sách pháp lu t chưa có n n n p… tri th c khoa h c v nh ng lo i hình giá tr Hi n tr ng nêu trên c a vi c hoàn thi n xã h i c th c a pháp lu t (hay các y u t chính sách pháp lu t và n i dung c a chính cơ b n t o nên giá tr xã h i nói chung c a sách pháp lu t trư c yêu c u b o m giá tr pháp lu t) như giá tr nhân văn, giá tr nhân xã h i c a pháp lu t ang òi h i các nhà o, giá tr bình ng xã h i, giá tr công khoa h c pháp lí ph i nghiên c u có h b ng xã h i, giá tr ti n b xã h i, giá tr dân th ng, sâu s c, y , toàn di n các v n t¹p chÝ luËt häc sè 10/2009 33
  3. nghiªn cøu - trao ®æi v giá tr xã h i c a pháp lu t nh m cung hình này: M t là nh n th c chưa úng n, c p nh ng lu n c khoa h c cho vi c xây y , toàn di n các v n lí lu n v giá tr d ng và hoàn thi n chính sách pháp lu t, sao xã h i v n có c a pháp lu t XHCN và v cho các chính sách pháp lu t nh hư ng có yêu c u b o m giá tr xã h i trong quy hi u qu ho t ng xây d ng và hoàn thi n trình xây d ng, ban hành các văn b n quy pháp lu t, t ch c th c hi n pháp lu t và ph m pháp lu t; hai là chưa có y ki n th c hi n pháp lu t. Các lu n c khoa h c ó th c v kĩ năng l ng ghép các y u t t o nên bao g m: lu n c khoa h c v ý nghĩa, vai giá tr xã h i c a pháp lu t vào n i dung ho t trò nh hư ng c a chính sách pháp lu t ng trong t ng công o n c a quy trình xây trư c yêu c u b o m giá tr xã h i c a d ng, ban hành các văn b n quy ph m pháp pháp lu t; lu n c khoa h c v yêu c u, cách lu t; ba là còn thi u nh ng lu n c khoa h c th c, n i dung và phương pháp l ng ghép c a vi c xây d ng, ban hành các văn b n các y u t t o nên giá tr xã h i c a chính quy ph m pháp lu t trư c yêu c u b o m sách pháp lu t vào các giai o n (công o n) các giá tr xã h i c a pháp lu t. c a quy trình xây d ng và ban hành chính T th c tr ng xây d ng, hoàn thi n pháp sách pháp lu t trư c yêu c u b o m giá tr lu t trư c yêu c u b o m giá tr xã h i c a xã h i c a pháp lu t. pháp lu t ư c trình bày trên, vi c nghiên Th ba, ho t ng sáng t o pháp lu t c u giá tr xã h i c a pháp lu t trên cơ s trư c yêu c u b o m giá tr xã h i c a phân tích, ánh giá sâu s c, toàn di n, khoa pháp lu t chưa ư c th c hi n t t trong t t h c th c tr ng n i dung pháp lu t và th c c các khâu (các giai o n, các bư c) c a tr ng xây d ng, hoàn thi n pháp lu t s có quá trình xây d ng và hoàn thi n pháp lu t tác d ng cung c p nh ng lu n c khoa h c (mà v th c ch t là các giai o n c a quy cho vi c ti p t c xây d ng và hoàn thi n trình xây d ng và ban hành các văn b n quy pháp lu t trư c yêu c u b o m giá tr xã ph m pháp lu t), d n n tình tr ng v a h i c a pháp lu t nư c ta trong i u ki n i thi u ng b v a thi u th ng nh t trong h m i, phát tri n b n v ng và h i nh p qu c t th ng pháp lu t hi n hành. Ch ng h n, trong hi n nay. Nh ng lu n c khoa h c ph c v các khâu c a quy trình xây d ng và ban hành tr c ti p cho ho t ng xây d ng, hoàn thi n các văn b n quy ph m pháp lu t i u ch nh pháp lu t trư c yêu c u b o m giá tr xã h i các quan h liên quan n giáo d c, ào t o c a pháp lu t mà vi c nghiên c u giá tr xã h i thư ng quan tâm l ng ghép các y u t c a pháp lu t cung c p s bao g m ba nhóm chuyên môn c a giáo d c, ào t o và s tác ch y u sau: nhóm lu n c khoa h c v nh n ng c a Nhà nư c n giáo d c, ào t o mà th c lí lu n v giá tr xã h i c a pháp lu t; chưa chú ý nhi u n khía c nh xã h i c a nhóm lu n c khoa h c v s c n thi t ph i giáo d c, ào t o như các v n nhân văn, b o m yêu c u v giá tr xã h i c a pháp lu t dân ch , bình ng xã h i, công b ng xã trong t ng giai o n c a quy trình xây d ng, h i… Có ba nguyên nhân chính c a tình ban hành các văn b n quy ph m pháp lu t; 34 t¹p chÝ luËt häc sè 10/2009
  4. nghiªn cøu - trao ®æi nhóm lu n c khoa h c v cách th c l ng ti n v giá tr xã h i c a pháp lu t s cung ghép các y u t t o nên giá tr xã h i c a pháp c p nh ng căn c khoa h c cho vi c rà soát, lu t vào n i dung ho t ng trong m i giai h th ng hoá các văn b n quy ph m pháp o n c a quy trình xây d ng, ban hành các văn lu t hi n hành theo t ng lĩnh v c xã h i, b n quy ph m pháp lu t. th m quy n và th i gian ban hành văn b n Th tư, n i dung c a pháp lu t hi n hành quy ph m pháp lu t; xác nh giá tr xã h i còn chưa ch a ng y các y u t t o c a pháp lu t và ánh giá m c th c t t nên giá tr xã h i c a pháp lu t i u ch nh ư c v giá tr xã h i c a pháp lu t trong các quan h xã h i cơ b n theo hư ng ngày t ng văn b n quy ph m pháp lu t v kinh t , càng b o m nhi u hơn tính nhân văn, nhân chính tr , dân s , văn hoá, xã h i; phân tích o, dân ch , bình ng xã h i, công b ng xã các nguyên nhân cơ b n c a ưu, khuy t i m h i, ti n b xã h i. i u ó ưa n tình trong n i dung các văn b n quy ph m pháp hình là hi u qu xã h i c a i u ch nh pháp lu t trư c yêu c u b o m giá tr xã h i c a lu t trong nhi u lĩnh v c không cao; không ít pháp lu t; xác nh quan i m và gi i pháp các nhóm (m ng) quan h xã h i cơ b n, kh c ph c nh ng h n ch trong n i dung c a nh t là các quan h trong lĩnh v c xã h i (t pháp lu t trư c yêu c u b o m giá tr xã “xã h i” ây ư c hi u theo nghĩa h p, g m h i c a pháp lu t trong th i gian t i. các v n v xoá ói nghèo, b o m ti n b Th năm, ho t ng t ch c th c hi n xã h i, bình ng xã h i, công b ng xã h i, y pháp lu t và th c hi n pháp lu t trư c yêu t và chăm sóc s c kh e, văn hoá, giáo d c…) c u hi n th c hoá giá tr xã h i c a pháp lu t chưa có quy ph m pháp lu t i u ch nh ho c trong th i gian qua còn nhi u h n ch , th ã có m t s quy ph m pháp lu t i u ch nh hi n trên nhi u phương di n như tuyên nhưng hi u qu xã h i c a s i u ch nh ó truy n, ph bi n, gi i thích, giáo d c pháp cũng không cao. Có tình tr ng này do nhi u lu t; u tư c a Nhà nư c và óng góp s c nguyên nhân nhưng ngoài nh ng h n ch ngư i, s c c a c a xã h i; ki m tra, giám sát trong nh n th c lí lu n v giá tr xã h i c a vi c th c hi n pháp lu t; khuy n khích, ng pháp lu t và trong kĩ thu t xây d ng, ban hành viên cá nhân, t ch c có thành tích; x lí cá các văn b n quy ph m pháp lu t ã ư c nêu nhân, t ch c vi ph m pháp lu t và các ho t trên còn nguyên nhân quan tr ng khác n a là ng áp d ng pháp lu t khác… Trư c tình thi u nh ng lu n c khoa h c cho vi c xây hình ó, vi c nghiên c u các v n lí lu n d ng chi n lư c pháp lu t ch a ng y và th c ti n v giá tr xã h i c a pháp lu t s các y u t t o nên giá tr xã h i quý báu c a cung c p nh ng lu n c khoa h c cho vi c pháp lu t xây d ng, phát tri n toàn di n t nâng cao ch t lư ng và hi u qu ho t ng nư c và con ngư i Vi t Nam. t ch c th c hi n pháp lu t và th c hi n Nh m góp ph n xây d ng lu n c khoa pháp lu t trư c yêu c u hi n th c hoá giá tr h c cho vi c xây d ng, hoàn thi n pháp lu t, xã h i c a pháp lu t. Nh ng lu n c khoa vi c nghiên c u các v n lí lu n và th c h c ó g m: lu n c khoa h c v i m i t¹p chÝ luËt häc sè 10/2009 35
  5. nghiªn cøu - trao ®æi n i dung, hình th c, phương pháp tuyên tr ng, thi u nh ng chuyên gia gi i v lĩnh truy n, ph bi n, gi i thích, giáo d c pháp v c này; chưa xây d ng ư c h th ng các lu t; lu n c khoa h c v i m i và th c lu n c khoa h c v giá tr xã h i c a pháp hi n chính sách u tư c a Nhà nư c và lu t cho ng, Nhà nư c ti p t c hoàn thi n óng góp s c ngư i, s c c a c a xã h i vào ư ng l i, chính sách, pháp lu t theo hư ng t ch c th c hi n pháp lu t và th c hi n b o m ngày càng nhi u hơn tính nhân văn, pháp lu t; lu n c khoa h c v nâng cao ch t tính nhân o, tính bình ng xã h i, tính lư ng, hi u qu ki m tra, giám sát vi c th c công b ng xã h i và tính ti n b xã h i, phù hi n pháp lu t; lu n c khoa h c v im i h p v i m c tiêu xây d ng xã h i Vi t Nam và th c hi n chính sách khuy n khích, ng thành xã h i dân giàu, nư c m nh, công b ng, viên cá nhân, t ch c có thành tích trong t dân ch , văn minh và h i nh p toàn di n v i ch c th c hi n pháp lu t và th c hi n pháp th gi i. Nguyên nhân chính b t ngu n t lu t; lu n c khoa h c v i m i và th c nh ng h n ch trong chính sách u tư c a hi n chính sách x lí cá nhân, t ch c vi Nhà nư c, s ng tình và ng h c a xã h i, ph m pháp lu t và các ho t ng áp d ng công tác t ch c nghiên c u, trình và năng pháp lu t khác… l c nghiên c u c a ngư i nghiên c u, công tác Th sáu, ho t ng nghiên c u khoa h c ph c v nghiên c u, vi c ánh giá và x lí k t v giá tr xã h i c a pháp lu t trong th i gian qu nghiên c u v.v.. qua nư c ta tuy ã t ư c m t s thành T th c tr ng nghiên c u giá tr xã h i t u nh t nh nhưng v n còn nhi u h n ch . c a pháp lu t nêu trên, vi c ti p t c nghiên Qua tìm hi u, chúng tôi th y cho n nay c u giá tr xã h i c a pháp lu t trong b i trong và ngoài nư c v n chưa có công trình c nh hi n nay c a nư c ta là h t s c c p chuyên kh o nào v giá tr xã h i c a pháp lu t thi t nh m san l p kho ng tr ng lâu nay có giá tr cao c v lí lu n l n th c ti n mà trong khoa h c pháp lí nư c nhà; gi i quy t nhìn chung các nhà khoa h c ch d ng l i các v n khoa h c c p thi t v giá tr xã vi c khai thác m t vài khía c nh, m t s bi u h i c a pháp lu t ang ư c t ra trư c hi n c th c a giá tr xã h i c a pháp lu t. B i khoa h c pháp lí và xây d ng ư c h th ng th tính thi u h th ng, t n m n, phi n di n là các quan i m lí lu n khoa h c v giá tr xã nh ng c i m cơ b n c a vi c nghiên c u h i c a pháp lu t và ng d ng các quan i m giá tr xã h i c a pháp lu t nư c ta t trư c lí lu n khoa h c y vào th c ti n xây d ng t i nay. Do tình hình nghiên c u như trên, cho và b o v T qu c Vi t Nam XHCN trong nên nư c ta hi n nay có nhi u v n lí lu n i u ki n i m i, phát tri n b n v ng và h i và th c ti n v giá tr xã h i c a pháp lu t còn nh p qu c t . chưa ư c nghiên c u m t cách có h th ng, Th b y, s nghi p xây d ng t nư c toàn di n và y ; m ng nghiên c u v giá theo hư ng dân giàu, nư c m nh, xã h i tr xã h i c a pháp lu t trên di n àn khoa công b ng, dân ch , văn minh và công cu c h c pháp lí nư c ta nhìn chung còn b b xây d ng Nhà nư c pháp quy n XHCN Vi t 36 t¹p chÝ luËt häc sè 10/2009
  6. nghiªn cøu - trao ®æi Nam c a nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân lu t s góp ph n gi i áp câu h i trên b i vì trong i u ki n i m i, phát tri n b n v ng nó cung c p nh ng lu n c khoa h c xây và h i nh p qu c t ang òi h i ph i i d ng, hoàn thi n pháp lu t ch a ng y m i toàn di n v n i dung và hình th c c a các ph m ch t t o nên giá tr xã h i c a pháp pháp lu t và phát huy hi u l c, hi u qu tác lu t nh m tho mãn yêu c u phát tri n ng c a pháp lu t t i xã h i theo tinh th n nhanh, b n v ng c a t ng lĩnh v c xã h i, Ngh quy t c a B chính tr Ban ch p hành c a t ng m t c i cách b máy nhà nư c và trung ương ng c ng s n Vi t Nam s 48/ i m i ho t ng nhà nư c theo hư ng nhà NQ/TW ngày 24/5/2005 v Chi n lư c xây nư c pháp quy n c a nhân dân, do nhân dân, d ng và hoàn thi n h th ng pháp lu t Vi t vì nhân dân. Nh ng lu n c khoa h c ó bao Nam n năm 2010, nh hư ng n năm g m các tri th c khoa h c v m i quan h 2020 và Ngh quy t c a B chính tr Ban tác ng qua l i gi a s phát tri n xã h i ch p hành trung ương ng c ng s n Vi t m t cách b n v ng, xây d ng nhà nư c pháp Nam s 49-NQ/TW ngày 2/6/2005 v Chi n quy n XHCN v i giá tr xã h i c a pháp lư c c i cách tư pháp n năm 2020. M t lu t; cách th c xác nh các y u t t o nên trong nh ng hư ng quan tr ng c n i m i giá tr xã h i c a pháp lu t trong t ng lĩnh trong n i dung c a pháp lu t là b o m v c quan h xã h i ư c pháp lu t i u ngày càng úng n hơn, y hơn, toàn ch nh liên quan n s phát tri n xã h i và di n hơn các y u t nhân văn, nhân o, bình xây d ng Nhà nư c pháp quy n XHCN Vi t ng xã h i, công b ng xã h i và ti n b xã Nam; cách th c l ng ghép các y u t t o nên h i. Nh ng tính ch t y c a pháp lu t cũng giá tr xã h i c a pháp lu t vào n i dung ho t chính là nh ng ph m ch t (y u t ) cơ b n ng trong t ng giai o n c a quy trình xây t o nên giá tr xã h i t thân, v n có c a d ng và ban hành các văn b n quy ph m pháp lu t nư c ta. phù h p v i n i dung pháp lu t v phát tri n xã h i m t cách b n m i c a pháp lu t như v y thì hình th c th v ng và xây d ng Nhà nư c pháp quy n hi n c a pháp lu t cũng c n ư c thư ng XHCN Vi t Nam; các bi n pháp c ng c , xuyên i m i, c i ti n. V n cơ b n phát tri n, phát huy giá tr xã h i c a pháp ch : pháp lu t ch a ng ư c y các lu t trong quá trình phát tri n t nư c m t ph m ch t t o nên giá tr xã h i c a pháp cách b n v ng và xây d ng Nhà nư c pháp lu t, b o m tính hi u qu xã h i trong vi c quy n XHCN Vi t Nam. i u ch nh các quan h xã h i cơ b n c a các V i nh ng l i ích nêu trên, vi c lĩnh v c xã h i và các m t i m i t ch c nghiên c u giá tr xã h i c a pháp lu t và ho t ng c a b máy nhà nư c theo trong i u ki n i m i, phát tri n b n hư ng nhà nư c pháp quy n c a nhân dân, v ng và h i nh p qu c t s góp ph n do nhân dân, vì nhân dân thì c n làm gì và quan tr ng vào vi c xây d ng ch thuy t làm như th nào v m t lí lu n khoa h c? phát tri n Vi t Nam trong th k XXI do Vi c nghiên c u giá tr xã h i c a pháp ng ta xư ng./. t¹p chÝ luËt häc sè 10/2009 37
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2