intTypePromotion=3

Báo cáo "Xác định tỷ lệ nhiễm Mycoplasma gallisepticum ở 2 giống gà hướng thịt Ross 308 và ISA màu nuôi công nghiệp tại một số tỉnh miền Bắc Việt Nam "

Chia sẻ: Hậu Sinh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
62
lượt xem
3
download

Báo cáo "Xác định tỷ lệ nhiễm Mycoplasma gallisepticum ở 2 giống gà hướng thịt Ross 308 và ISA màu nuôi công nghiệp tại một số tỉnh miền Bắc Việt Nam "

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thí nghiệm được tiến hành đối với hai giống gà Ross 308 và ISA màu, nuôi tại một số tỉnh miền Bắc Việt Nam (Hà Tây cũ, Bắc Ninh và Hải Phòng) nhằm xác định tỷ lệ nhiễm M. gallisepticum. Kết quả cho thấy: Tỷ lệ nhiễm M. gallisepticum trung bình là 37,83%; không có sự khác nhau về tỷ lệ nhiễm M. gallisepticum giữa hai giống gà (Ross 308 - 37,47% và ISA màu - 38,40%; P0,05). Tỷ lệ nhiễm M. gallisepticum có xu hướng tăng theo tuổi của gà, dưới 35 ngày tuổi và ≥ 35 ngày...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo "Xác định tỷ lệ nhiễm Mycoplasma gallisepticum ở 2 giống gà hướng thịt Ross 308 và ISA màu nuôi công nghiệp tại một số tỉnh miền Bắc Việt Nam "

  1. Tạp chí Khoa học và Phát triển 2009: Tập 7, số 3: 306 - 313 TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI X¸C §ÞNH Tû LÖ NHIÔM MYCOPLASMA GALLISEPTICUM ë 2 GIèNG Gμ H¦íNG THÞT ROSS 308 Vμ ISA MμU NU¤I C¤NG NGHIÖP T¹I MéT Sè TØNH MIÒN B¾C VIÖT NAM Sero - Prevalence of Mycoplasma gallisepticum Infection in Chicken Ross 308 and Colour ISA Raised in Some Provinces in The North of Vietnam Trương Hà Thái1, Nguyễn Ngọc Đức2, Nguyễn Văn Giáp1, Chu Thị Thanh Hương1 1 Khoa Thú y, Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội 2. Công Ty TNHH đầu tư và chăn nuôi gia công, Lộc Vũ, Bắc Ninh TÓM TẮT Thí nghiệm được tiến hành đối với hai giống gà Ross 308 và ISA màu, nuôi tại một số tỉnh miền Bắc Việt Nam (Hà Tây cũ, Bắc Ninh và Hải Phòng) nhằm xác định tỷ lệ nhiễm M. gallisepticum. Kết quả cho thấy: Tỷ lệ nhiễm M. gallisepticum trung bình là 37,83%; không có sự khác nhau về tỷ lệ nhiễm M. gallisepticum giữa hai giống gà (Ross 308 - 37,47% và ISA màu - 38,40%; P>0,05). Tỷ lệ nhiễm M. gallisepticum có xu hướng tăng theo tuổi của gà, dưới 35 ngày tuổi và ≥ 35 ngày tuổi tỷ lệ này lần lượt là 32,42% và 42,33% (P0.05). The M. gallisepticum infection rate tended to increase with the age of chicken. In the group of chicken under and above 35 days old, the rate was 32.42% and 42.33%, respectively (P
  2. Xác định tỷ lệ nhiễm Mycoplasma gallisepticum ở 2 giống gà hướng thịt … 1. §ÆT VÊN §Ò trang tr¹i ch¨n nu«i gia c«ng t¹i Hμ T©y cò, B¾c Ninh, H¶i Phßng ®Ó lμm râ h¬n sù kh¸c BÖnh do Mycoplasma gallisepticum lμ nhau vÒ tû lÖ nhiÔm M. gallisepticum theo mét trong nh÷ng bÖnh ®· vμ ®ang ®−îc quan tõng vïng ch¨n nu«i, ë tõng gièng gμ, tõng t©m trong ch¨n nu«i gμ, kÓ c¶ gμ thÞt, s¶n løa tuæi kh¸c nhau vμ theo c¸c kho¶ng thêi xuÊt con gièng vμ gμ ®Î trøng th−¬ng phÈm. gian kh¸c nhau trong n¨m. Mçi ®μn gμ ®−îc Tæn thÊt do bÖnh g©y ra cã thÓ rÊt lín: ®èi víi gμ thÞt lμm gi¶m t¨ng träng, gi¶m hiÖu b¾t ngÉu nhiªn 9 - 11 con (tÝnh b»ng phÇn qu¶ chuyÓn hãa thøc ¨n; t¨ng tû lÖ chÕt, lμm mÒm Win Episcope 2.0) ®Ó kiÓm tra tû lÖ gi¶m chÊt l−îng thÞt; ë ®μn gμ gièng vμ gμ ®Î nhiÔm M. gallisepticum 1 lÇn b»ng ph¶n øng bÖnh cã thÓ g©y ra sù tôt gi¶m vÒ s¶n l−îng ng−ng kÕt nhanh trªn phiÕn kÝnh (Rapid trøng, t¨ng tû lÖ chÕt ph«i (Carpenter vμ cs., Serum Plate Agglutination Test - SPA) víi 1981; Ley and Yoder, 1997; Bradbury, 2001). kh¸ng nguyªn chuÈn M. gallisepticum vμo 1 M. gallisepticum cã thÓ truyÒn ngang - tõ trong 2 giai ®o¹n sau (giai ®o¹n 1: khi gμ < 35 con èm sang con kháe vμ truyÒn däc - tõ gμ ngμy tuæi; giai ®o¹n 2: khi gμ ≥ 35 ngμy tuæi). bè mÑ qua trøng sang gμ con, bÖnh th−êng C¸c ®μn gμ thÝ nghiÖm ®−îc theo dâi tõ khi kh«ng thÓ hiÖn triÖu chøng l©m sμng râ rÖt nu«i cho ®Õn khi xuÊt chuång ®Ó t×m ra mèi (Bencina vμ cs., 1988). §Þnh kú kiÓm tra tû liªn quan gi÷a tû lÖ huyÕt thanh d−¬ng tÝnh lÖ nhiÔm b»ng ph¶n øng huyÕt thanh häc (tû nhiÔm M. gallisepticum) trªn ®μn gμ víi sau ®ã lo¹i th¶i hoÆc giÕt mæ nh÷ng con cã tuæi ph¸t bÖnh ®Çu tiªn. BiÓu hiÖn ®Æc tr−ng ph¶n øng d−¬ng tÝnh lμ biÖn ph¸p khèng chÕ cña bÖnh do M. gallisepticum ë ®μn gμ theo bÖnh cã hiÖu qu¶ nhÊt (Yoder, 1991). dâi ®−îc x¸c ®Þnh th«ng qua viÖc ph¸t hiÖn Trong nh÷ng n¨m qua vμ hiÖn t¹i hai nh÷ng gμ nghi bÖnh, kiÓm tra l¹i b»ng ph¶n gièng gμ thÞt Ross 308 vμ ISA mμu ®−îc øng ng−ng kÕt nhanh trªn phiÕn kÝnh ®Ó nhËp vÒ ViÖt Nam vμ ®−îc ng−êi ch¨n nu«i kh¼ng ®Þnh ch¾c ch¾n lμ bÖnh do M. −a chuéng bëi kh¶ n¨ng t¨ng träng nhanh, gallisepticum, sau ®ã tiÕn hμnh theo dâi thêi gian nu«i ng¾n (Ross 308 nu«i 45 – 50 ngμy ®¹t 2,5 – 3 kg; ISA mμu nu«i 60 – 65 nh÷ng triÖu chøng vμ mæ kh¸m quan s¸t nh÷ng biÓu hiÖn bÖnh tÝch ®iÓn h×nh. ngμy ®¹t 2,2 – 2,5 kg). ë ViÖt Nam, nh÷ng nghiªn cøu vÒ bÖnh do M. gallisepticum ë gμ, 2.2. Ph−¬ng ph¸p tiÕn hμnh ph¶n øng ®Æc biÖt lμ trªn ®μn gμ thÞt nu«i c«ng nghiÖp ng−ng kÕt nhanh trªn phiÕn kÝnh ch−a nhiÒu. ChÝnh v× thÕ viÖc x¸c ®Þnh nhanh sù cã mÆt cña M. gallisepticum, còng ThÝ nghiÖm sö dông kh¸ng nguyªn nh− løa tuæi, mïa vô m¾c bÖnh… nh»m t×m chuÈn M. gallisepticum (Nobilis(R) MG) ra løa tuæi gμ ph¸t bÖnh ®Çu tiªn ®èi víi nhuém mμu tÝm cña h·ng Intervet, Hμ Lan. tõng gièng gμ lμ rÊt cÇn thiÕt ®Ó tõ ®ã ®−a ra HuyÕt thanh m¸u ®−îc lÊy ë tÜnh m¹ch nh÷ng biÖn ph¸p khèng chÕ ®ãn ®Çu nh»m c¸nh cña nh÷ng gμ ®−îc chän b»ng b¬m tiªm gi¶m thiÓu nh÷ng thiÖt h¹i do bÖnh g©y ra. 5 ml v« trïng, sau ®ã bÎ gËp kim tiªm, ®Æt trong hép ®ùng ®¸ kho¶ng 1 - 2 giê cho m¸u 2. VËT LIÖU Vμ PH¦¥NG PH¸P ®«ng l¹i råi ch¾t lÊy huyÕt thanh. NGHI£N CøU TiÕn hμnh ph¶n øng: nhá mét giät kh¸ng 2.1. VËt liÖu vμ thiÕt kÕ thÝ nghiÖm nguyªn chuÈn M. gallisepticum (0,05 ml) vμ ThÝ nghiÖm ®−îc tiÕn hμnh tõ th¸ng mét giät huyÕt thanh cÇn chÈn ®o¸n (0,05 ml) 10/2006 ®Õn th¸ng 10/2008 ®èi víi c¸c ®μn gμ c¹nh nhau trªn mét phiÕn kÝnh s¹ch. Sau ®ã thÞt gièng ISA mμu vμ Ross 308 nu«i c«ng dïng que cÊy v« trïng trén ®Òu 2 giät kh¸ng nghiÖp ch−a dïng v¾c-xin phßng bÖnh do M. nguyªn vμ huyÕt thanh. §Ó yªn ë nhiÖt ®é gallisepticum ®−îc chän ngÉu nhiªn t¹i c¸c phßng 1 - 2 phót råi ®äc kÕt qu¶. Ph¶n øng 307
  3. Trương Hà Thái, Nguyễn Ngọc Đức, Nguyễn Văn Giáp, Chu Thị Thanh Hương d−¬ng tÝnh: xuÊt hiÖn nh÷ng h¹t ng−ng kÕt nghiªn cøu lμ kh¸ cao. KÕt qu¶ nμy phï hîp nhá mμu tÝm, lÊm tÊm, xung quanh trong. víi nghiªn cøu cña Huúnh ThÞ B¹ch YÕn Ph¶n øng ©m tÝnh: kh«ng thÊy cã hiÖn t−îng (1999), t¸c gi¶ cho biÕt tû lÖ nhiÔm M. ng−ng kÕt, hçn dÞch cã mμu tÝm nh¹t, ®Òu. gallisepticum ë c¸c ®μn gμ nu«i c«ng nghiÖp t¹i Thñ §øc - Tp. Hå ChÝ Minh lμ 39,66%. 2.3. Ph−¬ng ph¸p xö lý sè liÖu T¹i Bangladesh, Talha vμ cs. (2003) cho biÕt * Ph−¬ng ph¸p −íc l−îng: tû lÖ nhiÔm M. gallisepticum ë c¸c ®μn gμ trung b×nh lμ 51,0%, dao ®éng tõ 22,0% - TÝnh kho¶ng tin cËy cña tuæi ph¸t bÖnh 77,0%. Theo Pradhan (2002) vμ Dulali (ë møc ý nghÜa 0,05) khi kiÓm tra tû lÖ huyÕt (2003), tû lÖ nhiÔm M. gallisepticum cã sù thanh d−¬ng tÝnh b»ng ph¶n øng ng−ng kÕt dao ®éng rÊt lín, phô thuéc vμo rÊt nhiÒu nhanh trªn phiÕn kÝnh. yÕu tè nh− ®iÒu kiÖn tù nhiªn, ®iÒu kiÖn vÖ * Ph−¬ng ph¸p kiÓm ®Þnh gi¶ thuyÕt: sinh m«i tr−êng, chÊt l−îng con gièng, t×nh C¸c sè liÖu ®−îc kiÓm ®Þnh b»ng phÐp thö tr¹ng nhiÔm Mycoplasma ë ®μn gμ bè mÑ, Chi - test víi møc tin cËy 95% b»ng c¸c phÇn biÖn ph¸p an toμn sinh häc, mËt ®é ®μn… mÒm chuyªn dông Excel vμ SAS version 8.1. 3.2. Tû lÖ nhiÔm M. gallisepticum xÐt theo c¸c løa tuæi gμ kh¸c nhau 3. KÕT QU¶ Vμ TH¶O LUËN Qua kiÓm tra huyÕt thanh häc cña gμ ë 3.1. KÕt qu¶ x¸c ®Þnh tû lÖ nhiÔm M. c¸c løa tuæi kh¸c nhau, kÕt qu¶ cho thÊy gallisepticum ë ®μn gμ Ross 308 vμ kh«ng cã sù kh¸c nhau vÒ tû lÖ nhiÔm M. ISA mμu gallisepticum gi÷a hai gièng gμ Ross 308 vμ KÕt qu¶ thÝ nghiÖm cho thÊy, kh«ng cã sù ISA mμu ë cïng mét løa tuæi (B¶ng 2). ë løa kh¸c nhau vÒ tû lÖ nhiÔm M. gallisepticum tuæi d−íi 35 ngμy, Ross 308 cã tû lÖ nhiÔm lμ gi÷a hai gièng gμ nghiªn cøu (37,47% ë gμ 32,0%; ë ISA mμu lμ 35,05% (P = 0,8502). ë Ross 308 so víi 38,40% ë gμ ISA mμu, P = løa tuæi trªn 35 ngμy, tû lÖ nhiÔm ë ®μn gμ 0,8121) (B¶ng 1). §iÒu nμy cã thÓ ®−îc gi¶i Ross 308 vμ ISA mμu lÇn l−ît lμ 41,82% vμ thÝch lμ do hai gièng gμ nμy ®· ®−îc nhËp vμ 43,18% (P =0,8021). nu«i víi thêi gian kh¸ l©u t¹i ViÖt Nam nªn Tuy nhiªn ë c¸c løa tuæi gμ kh¸c nhau th× cã sù thÝch øng vμ ®é mÉn c¶m víi bÖnh cã sù kh¸c biÖt vÒ tû lÖ nhiÔm M. t−¬ng tù nhau. Ngoμi ra, chóng cßn ®−îc ch¨n nu«i theo cïng mét ph−¬ng thøc: m« h×nh gallisepticum. ë nh÷ng gμ d−íi 35 ngμy tuæi chuång kÝn, thøc ¨n gièng nhau, cïng mét cã 32,42% mÉu d−¬ng tÝnh, trong khi ®ã tû lÖ quy tr×nh phßng bÖnh… kh¸c biÖt duy nhÊt lμ nμy ë gμ trªn 35 ngμy tuæi lªn ®Õn 42,33% gμ ISA mμu ®−îc nu«i víi thêi gian dμi h¬n (P = 0,0098). Trong cïng mét gièng gμ, tû lÖ (55 - 60 ngμy ) so víi Ross 308 (45 - 50 ngμy). nhiÔm còng t¨ng theo løa tuæi kiÓm tra, tû lÖ Víi 37,83% mÉu huyÕt thanh ®−îc kiÓm nμy ë løa tuæi d−íi 35 ngμy vμ trªn 35 ngμy tra cã kÕt qu¶ d−¬ng tÝnh, ®iÒu nμy cho thÊy víi Ross 308 lÇn l−ît lμ 32,0% vμ 41,82%; ISA tû lÖ nhiÔm M. gallisepticum ë c¸c ®μn gμ mμu lμ 33,05% so víi 43,18%. B¶ng 1. KÕt qu¶ kiÓm tra tû lÖ nhiÔm M. gallisepticum theo c¸c gièng gμ kh¸c nhau Số đàn theo dõi Số mẫu kiểm tra Số mẫu dương tính Tỷ lệ dương tính Giống gà (đàn) (mẫu) (mẫu) (%) ROSS 308 38 395 148 37,47 ISA màu 24 250 96 38,40 Tổng hợp 62 645 244 37,83 308
  4. Xác định tỷ lệ nhiễm Mycoplasma gallisepticum ở 2 giống gà hướng thịt … B¶ng 2. KÕt qu¶ kiÓm tra tû lÖ nhiÔm M. gallisepticum ë gμ c¸c løa tuæi kh¸c nhau Số đàn theo dõi Số mẫu kiểm tra Số mẫu dương tính Tỷ lệ dương tính Giống gà Lứa tuổi kiểm tra (đàn) (mẫu) (mẫu) (%) < 35 ngày tuổi 17 175 56 32,00 ROSS 308 ≥ 35 ngày tuổi 21 220 92 41,82 < 35 ngày tuổi 11 118 39 33,05 ISA màu ≥ 35 ngày tuổi 13 132 57 43,18 b < 35 ngày tuổi 28 293 95 32,42 Tổng hợp a ≥ 35 ngày tuổi 34 352 149 42,33 B¶ng 3. KÕt qu¶ kiÓm tra tû lÖ nhiÔm M. gallisepticum trªn ®μn gμ theo nh÷ng kho¶ng thêi gian kh¸c nhau Số mẫu kiểm tra Số mẫu dương tính Tỷ lệ dương tính Thời gian nghiên cứu (mẫu) (mẫu) (%) a Tháng 1 – tháng 3 145 63 43,45 b Tháng 4 – tháng 6 168 51 30,36 b Tháng 7 – tháng 9 162 52 32,10 a Tháng 10 – tháng 12 170 78 45,88 KÕt qu¶ nªu trªn t−¬ng ®−¬ng víi kÕt rÊt lín ®Õn kh¶ n¨ng nhiÔm vμ ph¸t bÖnh ë qu¶ cña Huúnh ThÞ B¹ch YÕn (1999). T¸c gi¶ ®μn gμ nu«i c«ng nghiÖp. Nh»m lμm râ h¬n nμy cho biÕt gμ cã thÓ b¾t ®Çu nhiÔm bÖnh ¶nh h−ëng cña mïa vô ®Õn tû lÖ nhiÔm M. vμo tuÇn tuæi thø 2 vμ nhiÔm cao nhÊt vμo gallisepticum ë ®μn gμ nu«i c«ng nghiÖp, c¸c giai ®o¹n 8 - 10 tuÇn tuæi. Talha vμ céng sù mÉu ®· ®−îc lÊy trong nh÷ng kho¶ng thêi (2003), khi nghiªn cøu tû lÖ nhiÔm M. gian kh¸c nhau ®Ó tiÕn hμnh kiÓm tra. gallisepticum ë nh÷ng gμ d−íi 2 th¸ng tuæi Tû lÖ nhiÔm M. gallisepticum ë gμ cao còng nhËn thÊy tû lÖ nhiÔm t¨ng dÇn theo nhÊt trong kho¶ng thêi gian tõ th¸ng 10-12 tuæi cña gμ. Tuy nhiªn, c¸c t¸c gi¶ kh¸c (45,88%); tiÕp ®Õn tõ th¸ng 1-3 (43,45%); thÊp (Hossain vμ cs, 2007; Sikder vμ cs, 2005; nhÊt tõ th¸ng 4-6 (30,36%); tõ th¸ng 4-6 tû Sarkar vμ cs, 2005; Nunoya vμ cs., 1995; nhiÔm trung b×nh lμ 32,10% (víi P=0,0049) David vμ cs., 1997) l¹i cho r»ng, tuæi gμ cμng (B¶ng 3). Trong ®iÒu kiÖn tõ th¸ng 1 ®Õn cao th× tû lÖ nhiÔm M. gallisepticum cμng th¸ng 3, thêi tiÕt m−a phïn Èm −ít lμm cho gi¶m, nh−ng nh÷ng nghiªn cøu cña c¸c t¸c gi¶ nμy ®Òu ®−îc tiÕn hμnh ®èi víi c¸c ®μn ®é Èm t¨ng cao céng víi nhiÖt ®é thÊp lμm cho gμ ®Î hoÆc gμ bè mÑ ®· ®−îc nu«i kho¶ng 18 gμ bÞ suy gi¶m søc ®Ò kh¸ng, ®iÒu kiÖn trªn - 63 tuÇn, ë nh÷ng ®μn gμ nμy th−êng ®−îc cßn lμm cho mÇm bÖnh tån t¹i l©u h¬n trong dïng v¾c-xin phßng bÖnh do Mycoplasma, m«i tr−êng ch¨n nu«i nªn t¨ng c¬ héi x©m nªn khi kiÓm tra ë giai ®o¹n ®Çu th× tû lÖ nhËp vμ g©y bÖnh. Vμo th¸ng 10-12, thêi tiÕt huyÕt thanh d−¬ng tÝnh sÏ cao, cμng vÒ sau hanh kh« nªn bôi trong chuång nu«i xuÊt khi hμm l−îng kh¸ng thÓ gi¶m xuèng th× tû hiÖn nhiÒu ®©y chÝnh lμ ®iÒu kiÖn ®Ó cho M. lÖ huyÕt thanh d−¬ng tÝnh sÏ gi¶m dÇn. gallisepticum ph¸t t¸n trong m«i tr−êng kh«ng khÝ råi x©m nhËp vμ g©y bÖnh cho gμ. 3.3. Tû lÖ nhiÔm M. gallisepticum ë nh÷ng Nghiªn cøu cña mét sè t¸c gi¶ (Hossain vμ kho¶ng thêi gian kh¸c nhau cs., 2007; David vμ cs.,1997; Pradhan vμ cs., KhÝ hËu miÒn B¾c ViÖt Nam ®−îc chia 2000; Sarkar vμ cs., 2005; Sikder vμ cs., 2005) thμnh 4 mïa râ rÖt víi nh÷ng ®Æc tr−ng còng cho thÊy tû lÖ nhiÔm M.gallisepticum ë kh¸c nhau, nh÷ng yÕu tè nμy cã ¶nh h−ëng c¸c ®μn gμ cao nhÊt vμo mïa ®«ng, thÊp 309
  5. Trương Hà Thái, Nguyễn Ngọc Đức, Nguyễn Văn Giáp, Chu Thị Thanh Hương nhÊt vμo mïa hÌ vμ kh¼ng ®Þnh nhiÖt ®é lan nhanh chãng. Trong khi ®ã B¾c Ninh vμ thÊp lμ lý do chÝnh lμm cho tû nhiÔm t¨ng H¶i Phßng míi ph¸t triÓn ch¨n nu«i gμ c«ng cao vμo mïa ®«ng. V× vËy viÖc gi÷ Êm cho nghiÖp theo quy m« trang tr¹i trong vμi n¨m gμ trong mïa ®«ng lμ hÕt søc cÇn thiÕt. gÇn ®©y, chuång tr¹i ®−îc x©y dùng hiÖn ®¹i, trang thiÕt bÞ ®ång bé v× thÕ lμm gi¶m nguy 3.4. Tû lÖ nhiÔm M. gallisepticum ë ®μn c¬ nhiÔm M. gallisepticum cho ®μn gμ ®−îc gμ nu«i t¹i c¸c ®Þa ph−¬ng kh¸c nhau nu«i t¹i c¸c ®Þa ph−¬ng nμy. C¸c ®μn gμ nu«i t¹i Hμ T©y cò cã tû lÖ nhiÔm M. gallisepticum cao nhÊt 41,02%; 3.5. Mèi t−¬ng quan gi÷a tû lÖ huyÕt tiÕp theo lμ B¾c Ninh 37,36% vμ cuèi cïng lμ thanh d−¬ng tÝnh vμ tuæi ph¸t bÖnh Hμi Phßng víi 34,42% (B¶ng 4). Theo ®Çu tiªn do M. gallisepticum CFSPH (2007), ë c¸c vïng kh¸c nhau, tû lÖ * ë gμ Ross 308: Trong 27 ®μn cã tû lÖ nhiÔm M. gallisepticum ë gμ cã thÓ cao hay huyÕt thanh d−¬ng tÝnh
  6. Xác định tỷ lệ nhiễm Mycoplasma gallisepticum ở 2 giống gà hướng thịt … B¶ng 6. Mét sè triÖu chøng, bÖnh tÝch chñ yÕu cña bÖnh do Mycoplasma Số gà có triệu chứng Tỷ lệ Số gà có bệnh tích Tỷ lệ Triệu chứng Bệnh tích (con) (%) (con) (%) Thở khó 250 100 Viêm xoang mũi 135 100 Chảy nước mũi 243 97,2 Dịch nhày khí quản 114 84,44 Chảy nước mắt 178 71,2 Xuất huyết khí quản 44 32,59 Giảm ăn 250 100 Gan hóa phổi 85 62,96 Giảm thể trọng 214 85,6 Viêm túi khí 118 87,41 Sưng chân 35 14,0 Viêm khớp gối, khớp bàn 25 18,52 * Số gà theo dõi triệu chứng: 250 con * Số gà mổ khám kiểm tra bệnh tích: 135 con * ë ®μn gμ ISA mμu: Trong 18 ®μn cã tû 3.6. Mét sè triÖu chøng, bÖnh tÝch ®Æc tr−ng lÖ huyÕt thanh d−¬ng tÝnh < 50%, nhËn thÊy cña bÖnh do Mycoplasma gallisepticum gμ ph¸t bÖnh tËp trung vμo tuÇn tuæi thø 5, Khi bÞ bÖnh, tÊt c¶ gμ ®Òu biÓu hiÖn khã 6 vμ 7, vμo tuÇn tuæi thø 4 vμ 8 mçi tuÇn cã thë, thë khß khÌ, gμ th−êng l¾c ®Çu vÈy má 2 ®μn ph¸t bÖnh. ë 6 ®μn cã tû lÖ huyÕt liªn tôc, nghe thÊy cã ©m ran khÝ qu¶n hoÆc thanh gμ th−êng ph¸t bÖnh vμo tuÇn thø 4 tiÕng rÝt; tû lÖ gμ bÞ ch¶y n−íc m¾t, n−íc mòi vμ 5, c¸ biÖt cã 1 ®μn ph¸t bÖnh sím vμo lÇn l−ît lμ 71,2% vμ 97,2% víi nh÷ng biÓu tuÇn tuæi thø 3, c¸c tuÇn 6 vμ 7 mçi tuÇn cã hiÖn n−íc m¾t ch¶y nhiÒu −ít vïng l«ng 1 ®μn ph¸t bÖnh (B¶ng 5). Nh÷ng ®μn gμ cã xung quanh lμm m¾t gμ s−ng to h¬n, mòi cã tû lÖ huyÕt thanh d−¬ng tÝnh < 50% th−êng nhiÒu dÞch cïng víi bôi vμ c¸m b¸m ®Çy ph¸t bÖnh trong giai ®o¹n 5,57 - 6,76 tuÇn khãe mòi; gμ bÞ bÖnh ®Òu cã biÓu hiÖn gi¶m tuæi; cßn nh÷ng ®μn gμ cã tû lÖ huyÕt thanh ¨n; 85,6% sè gμ bÞ gi¶m thÓ träng mÆc dï khi d−¬ng tÝnh ≥ 50% th−êng ph¸t bÖnh trong quan s¸t thÊy khèi l−îng cña gμ vÉn b×nh giai ®o¹n 3,61 - 6,10 tuÇn tuæi (®é tin cËy 95%). th−êng; gμ Ýt cã biÓu hiÖn s−ng khíp ch©n, tû lÖ nμy chØ chiÕm 14,0% trong tæng sè con Nh− vËy, dï ë gièng gμ nμo nÕu cã tû lÖ theo dâi. huyÕt thanh d−¬ng tÝnh cao th× thêi ®iÓm ph¸t bÖnh sÏ sím h¬n so víi nh÷ng ®μn cã tû Khi mæ kh¸m kiÓm tra bÖnh tÝch: 100% lÖ huyÕt thanh d−¬ng tÝnh thÊp, do tû lÖ sè gμ bÞ viªm xoang mòi, bªn trong cã nhiÒu huyÕt thanh d−¬ng tÝnh cao ®ång nghÜa víi dÞch nhμy mμu x¸m; 84,44% tÝch dÞch nhμy tû lÖ nhiÔm M. gallisepticum trong ®μn cao lÉn bät khÝ trong khÝ qu¶n, xuÊt huyÕt niªm chØ cÇn mét yÕu tè bÊt lîi g©y stress nh− m¹c khÝ qu¶n lμ 32,59%; 87,41% viªm c¸c tói thay ®æi thêi tiÕt, sö dông vacxin, lu©n khÝ, ®Æc biÖt lμ tói khÝ vïng ngùc vμ bông; chuyÓn ®μn, thay ®æi thøc ¨n… th× bÖnh sÏ hiÖn t−îng gan hãa phæi 62,96%; 18,52% sè ph¸t ra. ChÝnh v× thÕ, nh÷ng ®μn gμ nμy cÇn gμ bÞ viªm khíp gèi, khíp bμn, tÝch nhiÒu th−êng xuyªn kiÓm tra tû lÖ nhiÔm M. dÞch nhμy láng mμu vμng nh¹t bªn trong gallisepticum b»ng ph¶n øng ng−ng kÕt xoang khíp. nhanh trªn phiÕn kÝnh ®Ó tõ ®ã cã nh÷ng Nh− vËy, nh÷ng biÓu hiÖn triÖu chøng, biÖn ph¸p phßng chèng thÝch hîp. bÖnh tÝch trªn ®μn gμ theo dâi kh«ng kh¸c 311
  7. Trương Hà Thái, Nguyễn Ngọc Đức, Nguyễn Văn Giáp, Chu Thị Thanh Hương biÖt nhiÒu so víi nh÷ng tμi liÖu kinh ®iÓn ®· mòi nhiÒu; gi¶m ¨n, gi¶m thÓ träng; nh÷ng m« t¶. Kü thuËt viªn vμ c«ng nh©n cña bÖnh tÝch ®Æc tr−ng lμ viªm xoang mòi, tÝch nh÷ng trang tr¹i nμy cã thÓ dùa vμo ®©y ®Ó dÞch nhμy ë khÝ qu¶n, viªm tói khÝ vμ gan x¸c ®Þnh bÖnh do M. gallisepticum ®Ó ®−a ra hãa phæi. biÖn ph¸p phßng trÞ thÝch hîp cho ®μn gμ. Tμi liÖu tham kh¶o 4. KÕT LUËN Bradbury J.M (2001). Avian mycoplasmosis, Tû lÖ nhiÔm M. gallisepticum trung b×nh In: Frank Jordan et al. (eds.). Poultry ë c¸c ®μn nghiªn cøu lμ 37,83%. Tuy nhiªn th Diseases 5 edn., W.B. Saunders kh«ng cã sù kh¸c nhau vÒ tû lÖ nhiÔm gi÷a Company, Iowa 178-193. hai gièng gμ Ross 308 (37,47%) vμ ISA mμu Bencina D, Tadina T and Dorrer D (1988). (38,40%) (víi P=0,8121). Natural Infection of ducks with Tû lÖ nhiÔm M. gallisepticum t¨ng theo Mycoplasma synoviae and Mycoplasma tuæi: gμ d−íi 35 ngμy tuæi - 32,42%; gμ trªn gallisepticum and myocplasma egg 35 ngμy tuæi - 42,33%. §èi víi c¸c gièng gμ transmission. Avian Pathology 17:441- kh¸c nhau, tû lÖ nμy ë Ross 308 d−íi 35 ngμy 449. tuæi lμ 32,0% vμ trªn 35 ngμy tuæi lμ 41,82%; Carpenter T.E, Mallinson E.T, Miller K.F, ë ISA mμu lÇn l−ît lμ 35,59% vμ 43,18%. Gentry R.F and Schwartz L.D (1981). Trong n¨m, tû lÖ nhiÔm M. Vaccination with F Strain Mycoplasma gallisepticum ë ®μn gμ cao nhÊt tõ th¸ng 10- gallisepticum to reduce production losses 12 (45,88%); tiÕp ®Õn lμ th¸ng 1-3 (43,45%); in layer chickens. Avian Diseases 25: 404- thÊp nhÊt lμ tõ th¸ng 4-6 (30,36%); tõ th¸ng 409. 7-9 (32,10%). David H.L, Harry W and Yoder J.R (1997). Gμ ®−îc nu«i t¹i Hμ T©y cò cã tû lÖ Mycoplasma gallisepticum infection. In: nhiÔm M. gallisepticum cao nhÊt 41,02%; Diseases of Poulty. Edited by Calnek B.W, tiÕp theo lμ B¾c Ninh 37,36% vμ cuèi cïng lμ Barnes H.H, Beard C.W, Mc Dougald L.R H¶i Phßng 34,42%. Kh«ng thÊy cã sù sai th kh¸c vÒ tû lÖ M. gallisepticum gi÷a c¸c ®Þa and Saif Y.M. 10 edn. Iowa State ph−¬ng nghiªn cøu. University Press, Ames, Iowa, USA. 194- Nh÷ng ®μn gμ cã tû lÖ huyÕt thanh 202. d−¬ng tÝnh cao th× thêi ®iÓm ph¸t bÖnh sÏ Dulali R.S (2003). Seroprevalence and sím h¬n so víi nh÷ng ®μn cã tû lÖ huyÕt pathology of mycoplasmosis in sonali thanh d−¬ng tÝnh thÊp. Gμ cã tû lÖ huyÕt chickens. MS Thesis. Submitted to the thanh d−¬ng tÝnh < 50% th−êng ph¸t bÖnh Department of Pathology. Faculty of trong kho¶ng 4,67 – 5,55 tuÇn tuæi ë Ross Veterinary Science, Bangladesh 308 vμ trong kho¶ng 5,57 – 6,76 tuÇn tuæi ë Agricultural University, Mymensingh, ISA mμu; ë gμ cã tû lÖ huyÕt thanh d−¬ng Bangladesh. tÝnh ≥ 50% th−êng ph¸t bÖnh trong kho¶ng Huúnh ThÞ B¹ch YÕn (1999). iÒu tra tØ lÖ 3,46 – 4,73 tuÇn tuæi ë Ross 308 vμ trong nhiÔm Mycoplasma gallisepticum vμ kho¶ng 3,61 – 6,10 tuÇn tuæi ë ISA mμu. Mycoplasma synoviae trªn gμ c«ng nghiÖp §μn gμ khi m¾c bÖnh do M. ë QuËn Thñ ®øc thμnh phè Hå ChÝ Minh. gallisepticum, nh÷ng triÖu chøng chñ yÕu lμ LuËn v¨n Th¹c sü khoa häc N«ng nghiÖp, thë khã, thë khß khÌ, ch¶y n−íc m¾t, n−íc §¹i häc N«ng L©m Thñ §øc. 312
  8. Xác định tỷ lệ nhiễm Mycoplasma gallisepticum ở 2 giống gà hướng thịt … Hossain K.M.M, Ali M.Y and Haque M.I., Sikder A.J, Islam M.A, Rahman M.M and 2007. Seroprevalence of Mycoplasma Rahman M.B (2005). Seroprevalence of gallisepticum infection in chicken in the Salmonella and Mycoplasma greater Rajshahi district of Bangladesh. gallisetpticum infection in the six model Bangl. J. Vet. Med. (2007). 5 (1& 2): 09-14. breeder poultry farms at Patuakhili Ley D.H and Yoder H.W,Jr (1997). district in Bangladesh. International Mycoplasma gallisepticum infection. In: Journal of Poultry Science 4 (11): 905-910. th Disease of Poultry, 10 edn. Calnek B.W, Talha A.F.S.M (2003). Investigation on the Barnes H.J, Beard C.W, Mc Dougald L.R prevalence of Mycoplasma gallisepticum and Saif Y.M (eds.). Iowa State University in village chickens and possibility of Press, Ames, Iowa. 194-207. estabishing Mycoplasma gallisepticum Nunoya, T., T. Yagihashi, M. Tajima and Y. free flocks and significance Mycoplasma Nagasawa,1995. Occurrence of gallisepticum of different production keratoconjunctivitis apparently caused by parameters in layer chickens in Mycoplasma gallisepticum in layer Bangladesh. M.Sc. Thesis, Department of chickens, Vet. Path., 32: 11-18. Veterinary Microbiology, the Royal Veterinary and Agricultural University, Pradhan M.A.M (2002). Studies on Avian Denmark and Department of Pathology, mycoplasmosis: Prevalence, Isolation, Bangladesh Agricultural University, Characterization and Antigenic properties. Mymensing, Bangladesh. PhD Thesis Submitted to the Dept. of Microbiology and Hygiene, Faculty of The Centre for food sercurity and public Veterinary Science, Bangladesh Agricultural health– CFSPH,. Avian Mycoplasmosis University, Mymensingh, Bangladesh. (Mycoplasma gallisepticum). Last Updated: January 3, 2007. Sarkar S.K, Rahman M.B, Rahman M, Amin K.M.R, Khan M.F.R and Rahman M.M Yoder H.W, Jr (1991). Mycoplasma (2005). Sero-prevalence of Mycoplasma gallisepticum infections. In: Diseases of th galliseplicum infection in chickens in Poultry, 11 ed. Calnek B.W, Barnes H.J, model breeder poultry farms of Beard C.W, Reid W.M and Yoder H.W, Jr Bangladesh. International Journal of (eds.). Iowa State University Press, Ames, Poultry Science 4 (1): 32-35. IA.198-212. 313

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản