intTypePromotion=1
ADSENSE

Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ ở Việt Nam và hội nhập quốc tế: Phần 2

Chia sẻ: ViRyucha2711 ViRyucha2711 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:81

41
lượt xem
7
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 của tài liệu Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ ở Việt Nam và hội nhập quốc tế sẽ tiếp tục trình bày các nội dung về hội nhập quốc tế về bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp ở Việt Nam, hội nhập quốc tế về bảo hộ quyền đối với giống cây trồng ở Việt Nam, hội nhập quốc tế về thực thi quyền sở hữu trí tuệ ở Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ ở Việt Nam và hội nhập quốc tế: Phần 2

HOI<br /> <br /> KIEU THI THANH<br /> <br /> Chuong 4<br /> HOI NHAP QUOC TE VE BAO HO<br /> QUYEN Do'l Vdl GIONG CAY TRONG 6 VIET NAM<br /> I. GI61 T H I E U C H U N G V E Y E U C A U Q U O C T E B A O H Q<br /> GIONG CAY TRONG<br /> <br /> y;<br /> <br /> Tuong t u cac doi tugng sa h i k i t r i tue khac, quy d i n h phap luat ve<br /> quyen doi v o i giong cay trong d Viet N a m truoc het lien quan den t u<br /> each thanh vien ciia chiing ta o WTO tren co so do c6 nghia v u thi<br /> hanh Hiep d i n h TRIPs noi chung va yeu cau neu tai Dieu 27:3(b)<br /> Hiep dinh TRIPs ve bao ho giong cay trong noi rieng. Quy d i n h do<br /> cung phan nao lien quan den mot so noi dung ghi nhan tai Hiep dinh<br /> Thuong mai Viet N a m - Hoa Ky, Hiep dinh So h i m t r i tue Viet N a m Thuy Si va dac biet c6 quan he chat che v o i noi dung ghi nhan tai<br /> Cong uoc UPOV ve bao ho giong cay trong m o i .<br /> Khac v o i cac doi tugng so h i h i t r i tue khac, Hiep d i n h TRIPs<br /> khong danh rieng mot muc hay mot dieu luat cu the nao quy d i n h ve<br /> bao hg giong cay trong ma long ghep yeu cau nay trong quy d i n h ve<br /> bao hg sang che tai Dieu 27:3 theo mot each thiie rat phuc tap ca ve<br /> noi dung va h i n h thuc.<br /> M o t each cu the hon, Dieu 27:3 Hiep d i n h TRIPs bao ham tong<br /> hgp hai loai dieu khoan t u chgn va bat huge dugc cau true long<br /> ghep t u do dan xen giua n g i dung cho phep thanh vien loai trtr kha<br /> nang cap bang dgc quyen sang che doi v o i mot so doi tugng nhat<br /> d i n h va yeu cau bat bugc bao hg giong cay trong. Truoc het, Dieu<br /> khoan nay ghi nhan thanh vien c6 the loai trir k h o i viec cap bang<br /> dgc quyen sang che doi v o i cac phuong phap chan doan benh,<br /> p h u o n g phap n g i va ngoai khoa chua benh cho n g u o i hoac dgng<br /> vat, quy d i n h tai Diem (a); doi v o i thuc vat va dgng vat ma khong<br /> 260<br /> <br /> H H A P QUOC TE U E B A O H O QUVEN Sd HOU TRJ T U E A U I E T H A M<br /> <br /> phai la cac chung v i sinh, cac quy t r i n h c6 ban chat sinh hgc de tao<br /> ra thuc vat hoac dgng vat ma khong phai la quy trinh p h i sinh hgc<br /> va quy trinh v i sinh, quy d i n h tai D i e m (b); sau do tiep tuc quy d i n h<br /> tai Diem (b) nghia v u thanh vien trong bao hg giong cay trong hoac<br /> thong qua viec cap bang dgc quyen sang che hoac boi mot he thong<br /> rieng hiru hieu (an effective sui generis system) hoac boi bat k y s u<br /> ket hgp nao giiJa cac h i n h thuc nay.' Su dan xen giira tinh chat "bat<br /> bugc" va tinh chat " t u chgn" hay " l i n h boat" the hien trong tap h g p<br /> cau chii ngan n g u i nay ciia Dieu 27:3 Hiep d i n h TRIPs c6 nguyen<br /> nhan sau xa ciia chiing.<br /> Trong tien trinh dam phan soan thao Hi?p dinh TRIPs, cac nuoc<br /> khac nhau c6 quan diem rat khac nhau ve van de bao hg quyen so<br /> h i h i t r i tue, dac biet lien quan den bao hg sang che, bao gom viec xem<br /> xet cap bSng dgc quyen sang che cho cac sang tao trong l i n h vuc<br /> cong nghe sinh hgc (biological technology/ biotechnology). Cac sang<br /> tao trong linh vuc cong nghe dugc xem la "khoa hgc ciia the ky X X I "<br /> nay dugc khuyen khich dau t u va phat trien 6 mot so quoc gia n h u<br /> Hoa Ky v o i viec bang dgc quyen sang che hoan toan c6 the dugc cap<br /> cho sang che lien quan den dang thuc "song" (living organisms) ben<br /> 1. Dieu 27:3 Hi#p dinh TRIPs da tung dupe trich dan nguyen van 6 Chuang 3 t^i<br /> phan trinh bay ve sang che g5n voi quy dinh ciia Luat So hihi tri tu? ve cac doi<br /> tuong khong dupe bao hp voi danh nghia sang che, tuy nhien, do tinh chat phiic tap<br /> va tan^ quan trpng a i a quy djnh nay lien quan den nghia vy thanh vien trong bao hp<br /> sang che va bao hp giong cay trong, 6 day xin dupe dan lai nguyen van dieu khoan<br /> nay nhu sau: "Members may also exclude from patentability:<br /> ia)<br /> <br /> diagnostic, therapeutic and surgical methods for the treatment of humans or<br /> animals;<br /> <br /> Cfcj plants and animals other than micro-organisms, and essentially biological<br /> processes for the production of plants and animals other than non-biological<br /> and microbiological processes. However, Members shall provide for the<br /> protection of plant varieties either by patents or by an effective sui generis<br /> system or by any combination thereof. The provisions of this subparagraph shall<br /> be reviewed four years after the date of entry into force of the W T O<br /> Agreement".<br /> <br /> 261<br /> <br /> KIEU THI THANH<br /> <br /> H O I H H A P Q U O C TE UE BAO HO OUYEN Sd HOU TRJ TUE CI UIET<br /> <br /> HAM<br /> <br /> c a n h s u p h a t t r i e n cua m o t h e t h o n g sui generis v e bao h o g i o n g cay<br /> <br /> q u y e n sang che c h o m o t g i o n g cay t r o n g m o i , c u n g d o t u each t h a n h<br /> <br /> t r o n g ' . D i e u n a y k h o n g k h o h i e u k h i n g u o i ta u a c t i n h t r e n the g i o i<br /> <br /> v i e n H i e p u o c Sang che c h a u A u 1973 y e u c a u h o k h o n g bao h o<br /> <br /> C O t o i 25% gia t r i t h u o n g m a i cua h a n g hoa d u g c bao h o q u y e n so<br /> <br /> g i ^ n g cay t r o n g m o i t h o n g q u a viec cap b a n g doc q u y e n sang che'.<br /> <br /> h i m t r i tue c6 l i e n q u a n d e n c o n g n g h e s i n h hoc^. T r o n g k h i d o , 6<br /> n h i e u q u o c gia khac n h u cac n u o c t h a n h v i e n L i e n h i e p c h a u A u , cac<br /> h e t h o n g sui generis v e bao h o g i o n g cay t r o n g m o i da d u g c p h a t trien<br /> d o t u each t h a n h v i e n C o n g u a c U P O V 1961 cua cac q u o c gia n a y<br /> k h o n g cho p h e p h o ap d u n g m o t s u bao h o " k e p " theo n g h i a v u a<br /> c o n g n h a n q u y e n cua n g u o i n h a n g i o n g cay t r o n g v u a cap b a n g doc<br /> <br /> D u n g hoa m o t p h a n cac k h a c biet n e u t r e n , D i e u 27:3(b) H i e p d i n h<br /> TRIPS n h u da t r i c h d a n 6 t r e n m o t m a t g h i n h a n t h a n h v i e n c6 the<br /> l o a i t r u k h o i k h a n a n g cap b a n g doc q u y e n s a n g che " t h u c v a t va<br /> d p n g v a t " ma khong phdi la cac chung vi sinh; cac q u y t r i n h m a n g b a n<br /> chat s i n h hoc de tao r a d o n g v a t hoac t h u c v a t ma khong phdi cac quy<br /> trinh phi sinh hoc va quy trinh vi sinh, m a t khac q u y d i n h n g h i a v u bao<br /> ho giong cay trong t r e n c o so t h u a n h a n t h a n h v i e n c6 the l u a c h o n t h i<br /> <br /> 1. D o tarn q u a n trong v a t i n h chat p h u c tap a i a v a n de, d d a y c u n g x i n duac n h S c lai<br /> <br /> h a n h n g h i a v u n a y hoac t h o n g q u a viec cap b a n g d o c q u y e n sang che<br /> <br /> p h a n nao mot c h i i thich d a t u n g n e u 6 C h u o n g 3 tai p h a n t r i n h bay v e cac doi ttrgng<br /> <br /> hoac b o i m p t he t h o n g r i e n g h i h i h i e u (an effective s u i generis system)<br /> <br /> k h o n g d u o c bao h p v a i d a n h n g h i a s a n g che. C u m tit L a t i n h sui generis d u o c s i i<br /> dving trong tieng A n h p h a p ly n h u mpt d a n h t u m a n g n g h i a " t h u p c r i e n g mot loai,<br /> <br /> hoac b a t k y m o t s u k e t h o p n a o g i i i a c h u n g . T r o n g k h i d o - n h u da<br /> <br /> h a n g , n h o m , tinh chat, d a c d i e m , b a n chat... nao d o (Burton's L e g a l T h e r a u r u s , 4<br /> <br /> t r i n h b a y t a i C h u o n g 3 6 p h a n k h a i n i e m v a d i e u k i e n b a o h o sang<br /> <br /> E d i t i o n , W i l l i a m C . Burton, 2007, T h e M c G r a w - H i l l C o m p a n i e s , Inc.- " s u i generis<br /> <br /> che - l i e n q u a n d e n v a n d e n a y , t r u o c d o , n g a y t a i d i e u k h o a n d a u<br /> <br /> noun i n its o w n category, i n its o w n group, of its o w n character, of its o w n class, of<br /> <br /> t i e n q u y d i n h v e s a n g che ( D i e u 27:1), H i e p d i n h T R I P s d a d u a ra b a<br /> <br /> its o w n classification, of its o w n d e n o m i n a t i o n , of its o w n genre, of its o w n k i n d , of<br /> its o w n nature, of its o w n type, of its o w n variety, peculiar, special, the o n l y one of<br /> <br /> t i e u c h i t i n h m o i , t h e h i e n b u a c t i e n sang tao v a k h a n a n g ap d u n g<br /> <br /> thuong<br /> <br /> c o n g n g h i e p t r o n g y e u c a u t h a n h v i e n cap bSng doc q u y e n sang che<br /> <br /> d u o c d e c a p m o i k h i t h u c tien xuat h i e n mot doi t u g n g s o hChi tri tue m a i can d u o c<br /> <br /> cho b a t k y sang che n a o d u o i d a n g san p h a m h a y q u y t r i n h thuoc tat<br /> <br /> bao hp m a n g d a c d i e m c u a mot, mot so hoac n h i e u doi t u p n g k h a c d a biet ben canh<br /> <br /> ca cac ITnh vuc cong nghe, k h o n g p h a n biet n o i tao r a s a n g che, linh vuc<br /> <br /> its k i n d , u n i q u e " ) . T r e n b i n h d i e n luat p h a p quoc gia v a quoc te, sui generis<br /> <br /> d a c d i e m rieng c u a doi t u p n g do. N h S m dat d u p e m u c d i c h bao hp trong t r u o n g h p p<br /> n a y , n g u o i ta t h u o n g xay dvmg q u y d i n h a p d y n g rieng cho doi t u p n g m o i , p h u h p p<br /> v o i d a c d i e m a i a doi t u p n g v a n h u v a y tach v i | c bao h p doi t u p n g ra k h o i p h a m v i<br /> <br /> cong nghe, san p h a m d u p e n h a p k h a u h a y san x u a t n p i d i a . K e t h p p<br /> n p i d u n g D i e u 27:1 n a y v a D i e u 27:3(b) H i e p d i n h TRIPs n h u da d a n<br /> <br /> bao h p cac d o i t u p n g t r u y e n thong, q u e n thupc d a biet. V i d u , H o a K y la quoc gia<br /> <br /> d e n a t r e n co t h e t h a y n h i e u hem tarn q u a n t r p n g cua v a n de k h i<br /> <br /> d a u tien tren the gioi q u y d i n h bao h o tai s a n tri tue doi v o i m a c h tich h p p b a n d i n<br /> <br /> n g h i a v u t h a n h v i e n t r o n g viec cap b a n g doc q u y e n c h o cac sang che<br /> <br /> thong q u a v i e c b a n h a n h D a o luat Bao hp m a c h tich h p p b a n din<br /> <br /> 1984 m a n g dac<br /> <br /> d i e m c u a mot he thong sui generis, n g h i a la k h o n g bao g o m gpi y b a n d a u ap d u n g<br /> <br /> s i n h hoc v u a d u p e n e u t a i d i e u k h o a n t o n g q u a t v e sang che [ D i e u<br /> <br /> luat s a n g che, luat k i e u d a n g cong n g h i e p h a y luat b a n q u y e n cho vi$c bao hp m a c h<br /> <br /> 27:1] q u a viec s u d u n g c u m t u "tat ca cac linh vuc cong nghe", v u a<br /> <br /> tich h p p b a n d a n . L i e n q u a n d e n n g h i a v u thi h a n h y e u c a u bao hp giong cay trong<br /> <br /> d u p e n e u r o r a n g v a t r u e t i e p t a i d i e u k h o a n c u the n o i ve sang che la<br /> <br /> n e u tai D i e u 27:3(b) H i # p d j n h T R I P s , d a so cac t h a n h v i e n d e u xac lap mpt h ? thong<br /> <br /> "cac chung vi sinh", "cac quy trinh phi sinh hoc va quy trinh vi sinh"<br /> <br /> SMI generis, mpt so t h a n h v i e n k h a c n h u H o a K y c6 svr ket h p p giua h ? thong s a n g cho<br /> v a h f t h o n g SMI generis.<br /> <br /> v.<br /> <br /> [ D i e u 27:3(b)] - s o n g s o n g v a i y e u cau t h a n h v i e n b a o h p "giong cay<br /> trong" t r e n ca so c h p n l u a g i u a cac p h u o n g a n d u a r a hoac "thong qua<br /> <br /> 2. X e m t h e m : X i a n g Y u , 'Institutional Infrastructure for I P R - B a s e d D e v e l o p m e n t in<br /> A s i a ' , U n i t e d N a t i o n s U n i v e r s i t y a n d W I P O , Intellectual<br /> Studies on Infrastructure<br /> <br /> and Economic<br /> <br /> 92-805-1926-6, G e n e v a , 154-210,193.<br /> <br /> 262<br /> <br /> Property<br /> <br /> in Asian<br /> <br /> Countries:<br /> <br /> Impact, W I P O P u b l i c a t i o n N o . 1018e, I S B N 978-<br /> <br /> ' X e m t h e m : G u y T r i t t o n , Intellectual<br /> 2 0 0 8 , 1 2 9 & 597.<br /> <br /> Property<br /> <br /> in Europe,<br /> <br /> Sweet & M a x w e l l , London,<br /> v ;.->^ -.ly-sU<br /> <br /> KIEU THI T H A N H<br /> <br /> HOI HHflP QUOC TE UE BAO<br /> <br /> HO OUVEH Sill HQU<br /> <br /> THJ TUE<br /> <br /> t UIET<br /> <br /> HAW<br /> <br /> viec cap bang doc qm/en sang che" hoac b a i "mot he thong rieng hitu hieu"<br /> <br /> tac bao t o n , t r a o d o i v a s u d u n g b e n v u n g n g u o n g e n t h u c v a t n h u<br /> <br /> hoac "hat ky mot su ke't hap nao" g i u a h a i h i n h t h a i nay.<br /> <br /> d u g c n o i d e n t a i H i e p d i n h q u o c te ve n g u o n gen t h u c v a t d a n h cho<br /> <br /> 7 . ,<br /> <br /> C o r a t n h i e u t r a n h l u a n p h u c tap v a keo d a i g i i i a cac t h a n h vien<br /> W T O l i e n q u a n d e n y e u cau bao h o sang che n o i c h u n g , y e u cau bao<br /> h o sang che s i n h hoc n o i r i e n g d u g c q u y d i n h ket h o p v o i g h i nhan<br /> t h a n h v i e n c6 the l o a i trtr m o t so d o i t i r g n g ra k h o i p h a m v i bao ho<br /> sang che va y e u cau bao h o g i o n g cay t r o n g tai H i e p d i n h TRIPs n h u<br /> da t r i c h d a n a t r e n . O day, k h o n g c h i cac t u n g i i l i e n q u a n can d u g r<br /> d i n h n g h i a h a y g i a i t h i c h c h i n h t h u c n h u n g k h o t h o n g n h a t g i i r a cac<br /> q u a n d i e m , y k i e n , each t i e p can rat khac n h a u g i u a cac t h a n h v i e n m a v a n de con d u g c de cap t r o n g m o i q u a n he g i i i a bao h g q u y e n so<br /> him<br /> <br /> t r i tue q u y d i n h t a i H i e p d i n h TRIPs v a eong tac bao t o n , tiep<br /> <br /> can n g u o n gen t h u c v a t q u y d i n h t a i C o n g u a c ve da d a n g s i n h hoc<br /> <br /> l u o n g t h u c v a n o n g n g h i e p ( I n t e r n a t i o n a l Treaty o n P l a n t Genetic<br /> Resources f o r F o o d a n d A g r i c u l t u r e ) t h u g c To c h u c L u o n g t h u c va<br /> N o n g n g h i e p L i e n h g p quoc ( F A O ) . C h a n g h a n , m o t n o i d u n g d u g c<br /> t r a n h l u a n keo d a i t r o n g q u a n he g i u a H i e p d i n h TRIPs v a C B D g a n<br /> v o i y e u cau r a n g m a m gen s i n h hoc (the o r i g i n of genetic resources)<br /> h a y t r i t h u c t r u y e n t h o n g g a n ket v o i n g u o n gen s i n h hgc d o (the<br /> associated t r a d i t i o n a l k n o w l e d g e ) - n h u m o t d i e u k i e n de cap bSng<br /> doe q u y e n s a n g che - can p h a i d u g c bgc 16 t r o n g d o n y e u cau bao h g<br /> sang che c6 l i e n q u a n ; r a n g d o n y e u cau bao h g sang che eo l i e n q u a n<br /> c u n g can p h a i eo t a i l i e u the h i e n s u cho p h e p ciia c g n g d o n g b a n d i a<br /> n o i CO m a m g e n s i n h hgc, ciang n h u p h a i c6 c a m k e t the h i e n s u chia<br /> <br /> ( C B D : C o n v e n t i o n o n B i o l o g i c a l D i v e r s i t y ) thugc C h u o n g t r i n h m o i<br /> <br /> se I g i i c h ( b e n e f i t sharing) m o t each c o n g b a n g v a h g p l y g i i i a c h i i<br /> <br /> t r u o n g L i e n h g p quoc ( U N E P ) \g c i i n g can d u g c b a n t h a o den<br /> <br /> d o n ( t h u o n g la cac c o n g t y da q u o c gia d a y t i e m n a n g t r o n g l i n h v u c<br /> <br /> t r o n g m o i q u a n he v o i m u c t i e u bao d a m an n i n h l u o n g t h u c chong<br /> <br /> c o n g n g h e t u o n g Omg) v a cgng d o n g b a n d i a p h a t n g u o n m a m g e n<br /> <br /> n g h e o d o i t o a n cau t h o n g q u a v a i t r o eiia n o n g n g h i e p g a n v a i cong<br /> <br /> s i n h hgc. Cac v a n de d a t r o n e n n g a y c a n g p h u c tap d o c h i i n g k h o n g<br /> c h i l i e n q u a n d e n n h u cau bao d a m a n n i n h l u o n g t h u c q u o c gia v a<br /> <br /> 1. X e m<br /> <br /> them: Council<br /> <br /> for T r a d e - R e l a t e d A s p e c t s of Intellectual Property Righth,<br /> <br /> q u o c te; n h u cau d i e u t r i v a c h u a b e n h , bao ve sue k h o e c o n n g u o i ;<br /> <br /> Summary of Issues Raised and Points Made, tai<br /> <br /> n h u c a u b a o ve m o i t r u o n g , he s i n h t h a i ; n h u cau x e m xet tac d o n g<br /> <br /> 9 M a r c h 2006; The Protection of Traditional Knowledf^c<br /> <br /> cua b i e n d o i k h i h a u v a s u suy g i a m d a d a n g s i n h t h a i d e n m o i<br /> <br /> and Folklore-.Summary of Issues and Points Made, tai li§u W T O so I P / C / W / 3 7 0 / R e v . l , 19<br /> <br /> t r u o n g , d e n c a u t r u e s i n h hgc v a b a n chat d i t r u y e n cua d o n g v a t ,<br /> <br /> Review of the Provisions of Article 27.3(B):<br /> l i ? u W T O so I P / C A V / 3 6 9 / R e v . l ,<br /> M a r c h 2006; Review of Article<br /> IP/CAV/273/Rev.l,<br /> the Convention<br /> <br /> 27:3<br /> <br /> List of Questions,<br /> <br /> tai li§u W T O so<br /> <br /> 18 F e b r u a r y 2003; The Relationship between the TRIPs Agreement<br /> <br /> on Biological Diversity,<br /> <br /> 2006; U P O V U n i o n , Comments<br /> between the ABS<br /> <br /> (b): Illustrative<br /> <br /> International<br /> <br /> tai l i ? u W T O so I P / C / W / 3 6 8 / R e v . l , 8 February<br /> <br /> of UPOV<br /> <br /> January 23,<br /> <br /> 2009: Study on the<br /> <br /> Regimen and other international instruments<br /> <br /> the use of genetic resources: the World Trade Organization<br /> Property<br /> <br /> Organization<br /> <br /> Varieties<br /> <br /> of Plants<br /> <br /> (WIPO)<br /> <br /> (UPOV),<br /> <br /> and<br /> Draft<br /> <br /> and<br /> <br /> the International<br /> p r e p a r e d by<br /> <br /> (WTO),<br /> <br /> Union for<br /> <br /> c a m g i i i a t h a n h v i e n la cac n u o c p h a t t r i e n v a t h a n h v i e n la cac n u o c<br /> <br /> Relationship<br /> <br /> d a n g p h a t t r i e n x u n g q u a n h to c h u c the che v a b o a t d o n g cua W T O .<br /> <br /> which govern<br /> <br /> C o the n o i m g i t h a n h v i e n W T O , dac b i e t t h a n h v i e n la cac n u d e d a n g<br /> <br /> the World Intellectuitl<br /> the Protection<br /> <br /> Jorge C a b r e r a<br /> <br /> t h u c v a t t r e n t r a i dat; v . v . . m a eon the h i e n m o i q u a n he l u o n r a t n h a y<br /> <br /> Medaglia<br /> <br /> of<br /> <br /> New<br /> <br /> for<br /> <br /> the<br /> <br /> Secretariate of the C o n v e n t i o n on Biological D i v e r s i t y , J a n u a r y 2009; Letter of<br /> <br /> UPOV<br /> <br /> January 23, 2009, E x e c u t i v e Secretaiy of Secretariate of the C o n v e n t i o n on Biological<br /> D i v e r s i t y . X i n l u u y t h e m la tai cau cuoi c u n g D i e u 27:3(b) H i # p d j n h T R I P s d u a ra<br /> ke h o a c h s u a d o i cac d i e u k h o a n c6 l i e n q u a n la bon n a m s a u k h i H i $ p d i n h thanh<br /> <br /> p h a t t r i e n , d e u c6 n h i i n g can nhae, l u a c h g n t h a n t r g n g v a k y cang<br /> t r o n g c h i e n l u g e x a y d u n g l u a t p h a p q u o c gia sao cho v u a d a p u n g<br /> y e u cau cua H i e p d i n h TRIPs ve bao h g sang che v a g i o n g cay t r o n g<br /> v u a b a o d a m I g i i c h q u o c gia.<br /> T u o n g t u D i e u 27:3(b) H i e p d i n h TRIPs, D i e u 7:2(C) C h u o n g I I<br /> <br /> lap W T O C O h i e u l u c (01-01-1995). T u y n h i e n , tinh chat tinh n h a y v a p h u c t^p<br /> <br /> cua<br /> <br /> : H i e p d i n h T h u o n g m a i V i e t N a m - H o a K y g h i n h a n r a n g cac b e n c6<br /> <br /> v a n de da l a m cho v i e c s u a doi n a y g a n n h u 6 v a o tinh trang v a d i e u ki$n c6<br /> <br /> the<br /> <br /> t h e l o a i t r i r k h a n a n g cap b a n g doe q u y e n sang che cho cac q u y t r i n h<br /> <br /> duQic keo d a i " k h o n g h a n d i n h " .<br /> <br /> 264<br /> <br /> 265<br /> <br /> KIEU THI THANH<br /> <br /> CO ban chat sinh hoc de san xuat thuc vat hoac dpng vat ma khong<br /> phai la quy trinh phi sinh hoc va quy trinh vi sinh; giong dong vat;<br /> giong thuc vat. Tuy nhien, Dieu khoan nay cua Hiep dinh Thuong<br /> mai Viet Nam - Hoa Ky khong chi ghi nhan rang viec loai tru kha<br /> nang cap bang doc quyen sang che cho giong thuc vat chi gidi han 6<br /> nhijng giong thuc vat theo dinh nghia tai Dieu l(vi) Cong uac UPOV<br /> 1991 va dinh nghia nay duoc ap dung hfong tu cho giong dong vat<br /> voi nhiJng sua doi can thiet, ma con ghi nhan rSng viec loai tru giong<br /> thuc vat va giong dong vat ra khoi kha nang cap bSng doc quyen<br /> sang che khong ap dung doi voi nhiing sang che ve thuc vat va dong<br /> vat bao ham nhieu giong. Dieu khoan da neu cua Hiep dinh Thuong<br /> mai Viet Nam - Hoa Ky ciang ghi nhan them cac ben bao ho giong<br /> thuc vat theo mot he thong rieng hvhi hieu phu hop voi quy dinh tai<br /> Dieu 1:3(D) theo do yeu cau moi ben toi thieu phai thuc hien cac quy<br /> dinh CO noi dung kinh te ciia Cong uoc UPOV, van kien sua doi 1978<br /> hoac 1991.<br /> Do Hiep dinh Thucmg mai Viet Nam - Hoa Ky dugc thuong lugng<br /> va ky ket song song voi tien trinh dam phan gia nhap WTO cua Viet<br /> Nam, noi dung cam ket neu tren ro rang the hien quan diem cua Phai<br /> doan dam phan Viet Nam lien quan den van de thi hanh nghia vu bao<br /> ho giong cay trong thong qua mot he thong sui generis hay mot he<br /> thong rieng hiaai hieu, hoan toan c6 the dugc xac dinh phu hop voi<br /> quyen lua chon cua thanh vien trong viec thi hanh nghia vu bao ho<br /> giong cay trong nhu mot noi dung dugc the hien tai Dieu 27:3(b) Hiep<br /> dinh TRIPs. Noi dung cam ket do ding c6 the dugc lien he voi noi<br /> dung cam ket the hien tai Dieu 2:1 va Phu I u c l : l Hiep dinh So huu tri<br /> tue Vi?t Nam - Thuy Si tren co so do thay dugc su dong gop cua<br /> chiing vao viec Viet Nam da tien hanh thii tuc gia nhap va tro thanh<br /> thanh vien cua Cong uoc UPOV 1991 vao ngay 24-12-20061.<br /> 1. Ngoai noi dung vua dugc trinh bay. Hen quan den quy dinh tai Dieu 7:2(C) nhu<br /> da dupe trich dan xin dugc Imi y la toan bo Dieu 1:3 Chuong II Hiep djnh Thuong<br /> <br /> 266<br /> <br /> HOI HHflP QUOC TE UE BAO HO QUYEN Sd H&U TRJ TUE t UIET NAM<br /> <br /> j I I . V A I N E T V E D I E U 27:3(B) H I E P D I N H T R I P S V A SV" L ^ A<br /> CHQN CUA VIET NAM TRONG BAG H O GIONG CAY TRONG<br /> <br /> Nhu da dugc de cap d tren, yeu cau bao hp quyen so huu tri tue<br /> doi vdi giong cay trong tai Dieu 27:3(b) Hiep dinh TRIPs danh cho<br /> thanh vien quyen lua chgn hoac he thong cap bang doc quyen sang<br /> che hoac mot he thong sui generis hay mot he thong rieng him hieu<br /> hoac bat ky mot su ket hgp nao giiia hai hinh thai da neu trong viec<br /> thi hanh nghia vu nay. Mot mat, quy dinh nhu vay bao dam cho cac<br /> nuac thanh vien Lien hiep chau Au, nhu da dugc de cap 6 tren, hoan<br /> toan CO the tiep tuc trung thanh voi cac he thong sui generis xac lap<br /> theo tu each thanh vien cua hg 6 Cong uoc UPOV 1961, hoa hgp voi<br /> quy dinh tai Hiep uoc Sang che chau Au 1973 yeu cau thanh vien<br /> khong cap bang dgc quyen sang che cho giong cay trong moi. Mat<br /> khac, quy dinh nhu vay ciing hoan toan cho phep mot quoc gia noi<br /> cong nghe sinh hgc hay cong nghe vi sinh, phi sinh hgc phat trien<br /> dan dau the gidi nhu Hoa Ky cd the tiep tuc cap b3ng dgc quyen cho<br /> cac sang che sinh hgc, ben canh viec xay dung va phat trien mot he<br /> thong sui generis danh cho bao hg giong cay trong'.<br /> t<br /> <br /> 5,:,.:.,...<br /> <br /> mai Vi^t Nam - Hoa Ky khong chi yeu cau moi Ben toi thieu phai thuc hi^n Chuong<br /> II Hiep dinh (quy dinh ve quyen so hihi tri tu$) va cac quy dinh c6 npi dung kinh te<br /> ciia Cong uoc Geneva (1971), Cong uoc Berne (1971), Cong uoc Paris (1967), Cong<br /> uoc U P O V (1978 hoac 1991) va Cong uoc V§ tinh 1974 ma con xac dinh ro neu mot<br /> Ben chua tham gia bat ky cong uoc nao trong so cac cong uoc vua neu vao ngay<br /> hoac truoc ngay Hiep djnh c6 hi^u luc thi Ben do "phai nhanh chong c6 gang tham<br /> gia vao Cong uoc do".<br /> 1. Ve mat thoi gian, Hoa Ky ban hanh Dao luat Sang che thuc vat nSm 1930 (the<br /> Plant Patent Act of 1930), ap dung cho giong cay sinh san v6 tinh va ban hanh Dao<br /> luat Bao ho giong cay trong nam 1970 (the Plant Variety Protection Act of 1970), ap<br /> dyng cho giong cay tao ra theo phuong phap sinh san hvtu tinh (sexuallyreproduced) boi hat giong (seeds) hay cac u, a i giong (tuber-propagated). Dieu nay<br /> lam cho vi#c bao hp giong cay trong a Hoa Ky tuong tvf voi Vi^t Nam la c6 s u ket<br /> h
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2