Bảo mật tài nguyên mạng với Quyền Truy Cập NTFS - Phần 2

Chia sẻ: Tuan Nam | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
393
lượt xem
174
download

Bảo mật tài nguyên mạng với Quyền Truy Cập NTFS - Phần 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Kết hợp quyền truy cập dùng chung và quyền truy cập NTFS.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bảo mật tài nguyên mạng với Quyền Truy Cập NTFS - Phần 2

  1. Security tài nguyên m ng v i quy n truy c p NTFS Ph n 2 K T H P QUY N TRUY C P DÙNG CHUNG VÀ QUY N TRUY C P NTFS. Quy n truy c p dung chung hay còn g i là share permissions dành cho các volume NTFS ho t ng k t h p v i các c p truy c p t p tin và thư m c. Chương này tôi s c g ng gi i thích cách k t h p quy n truy c p thư m c dùng chung v i quy n truy c p NTFS b o v tài nguyên. Và m c tiêu c a tôi là làm sao cho các b n sau khi c bài này có th : Hi u sâu và mô t ư c k t qu khác nhau gi a c p truy c p áp d ng cho t p tin và c p truy c p cho thư m c Hi u và làm vi c hi u qu khi k t h p share permissions và NTFS permissions - Mu n cho phép ngư i dung có th truy c p tài nguyên qua m ng thì các thư m c ch a tài nguyên ph i ư c share.Khi m t thư m c ã ư c share,b n có th b o v thư m c b ng cách n nh quy n truy c p thư m c dùng chung cho ngư i s d ng ho c nhóm s d ng theo m c ích thích h p mà b n ra. Tuy nhiên,quy n truy c p thư m c dùng chung s cung c p m c b o m t gi i h n..Vì sao???? Vì: Cho phép ngư i dùng truy c p m i thư m c và t p tin trong ph m vi thư m c dùng chung v i cùng c p . Không có hi u l c khhi ngư i dung ng i ngay trư c máy tính chưa tài nguyên và tìm cách truy c p tài nguyên trên máy này. Không th dung b o v t ng c th t p tin. - N u thư m c dùng chung thư ng trú trên m t molume NTFS,b n có th dung quy n truy c p NTFS phong t a ho c thay i kh năng truy c p c a ngư i dung i v i thư m c ho c t p tin ch a trong h th ng phân t ng c a thư m c dùng chung. B n s có ư c m c b o m t cao nh t b ng cách k t h p quy n truy c p NTFS v i quy n truy c p thư m c dung chung…. c thêm bài vi t c a ViKhoa bên box Windown nói v b o m t thư m c nhưng v i Các b n có th nh d ng partition là FAT. Các b n chú ý i m sau: Cách d dàng nh t k t h p quy n truy c p thư m c dùng chung v i quy n truy c p NTFS là gi nguyên default Full Control gán cho nhóm Everyone,sau ó c p quy n truy c p NTFS cho tài kho n ngư i dung và tài kho n Group c th truy c p thư m c và t p tin chưa trong h th ng phân t ng c a forlder share permis. - Khi k t h p quy n truy c p NTFS v i quy n truy c p share thì c p truy c p gi i h n nh t luôn (các b n chú ý t luôn) là c p hi u l c. Ví d : N u b n ư c c p quy n truy c p v i m c Full Control cho 1 forlder, ng th i l i ư c c p quy n truy c p NTFS c p Read cho cùng thư m c ó,thì m c hi u l c s là Read vì ây là c p gi i h n nh t. Sau ây tôi xin ưa ra ví d v s k t h p gi a quy n truy c p thư m c dùng chung và quy n truy c p NTFS.Các b n tư ng tư ng v y nha : Tôi là user 1 và máy tính c a tôi có 1 thư m c tên thangdiablo.Và thư m c ó b administrator share v i quy n share permis. Trong thư m c thangdiablo có 2 file A và B.hai file này tôi gán quy n truy c p NTFS .V i file A là FC v i file B là Read Còn b n là user2 b n s có quy n truy c p thư m c dùng chung c p read i v i thư m c thangdiablo trên máy tính c a tôi.T t nhiên khi ó các b n ph i k t n i qua m ng.Và quy n truy c p NTFS c p Full Control i v i file A.
  2. Lúc này c p d hi u l c c a b n v i file A s là Read,vì Read là c p d truy c p gi i h n nh t.C p Read cũng truy c p hi u l c c a user 2 i v i File B là Read vì quy n truy c p NTFS c p Read c a quy n truy c p thư m c dùng chung. có h n ch v i c p Và khi tôi s d ng máy tính c a mình. Tôi không b quy n quy n truy c p thư m c dùng chung gi i h n kh năng truy c p thư m c thangdiablo. Tuy nhiên tôi có quy n truy c p File A c p Full Control và quy n truy c p File B c p Read,b i vì ây là c p thu c quy n truy c p NTFS. N u tôi k t n i thư m c dùng chung thangdiablo, tôi s có quy n truy c p thư m c này c p Read h t như b n. *** Tóm l i cái chương này c n có nh ng i m chú ý sau: 1. B n s c ó ư c m c b o m t cao nh t khi k t h p NTFS permis v i share permis. 2. Cách d dàng nh t k t h p l i ó là gi nguyên ch m c nh Full ConTrol c a nhóm Everyone sau ó c p quy n NTFS cho tài kho n cá nhân ho c cho nhóm c th i v i t ng thư m c và t p tin chưa trong h th ng phân t ng c a thư m c dùng chung. 3. C p truy c p gi i h n nh t luôn luôn là c p hi u l c khi có s k t h p gi a 2 th này.
Đồng bộ tài khoản