Bảo mật tài nguyên mạng với Quyền Truy Cập NTFS - Phần 4

Chia sẻ: Tuan Nam | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
288
lượt xem
136
download

Bảo mật tài nguyên mạng với Quyền Truy Cập NTFS - Phần 4

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Muốn cấp quyền truy cập NTFS, bạn phải là chủ sở hữu của tập tin và thư mục, hoặc có quyền trong 1 những cập độ: full control, change permissions, take ownership...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bảo mật tài nguyên mạng với Quyền Truy Cập NTFS - Phần 4

  1. Security tài nguyên m ng v i quy n truy c p NTFS Ph n 4 C P QUY N TRUY C P NTFS I. Các Yêu C u t Ra Khi C p Quy n Truy C p NTFS Mu n c p quy n truy c p NTFS,b n ph i là ch s h u c a t p tin ho c thư m c,ho c b n có quy n trong 1 nh ng c p sau ây: 1. Quy n truy c p chu n: Full Control. 2. Quy n truy c p c bi t: Change Permissions. 3. Quy n truy c p c bi t: Take Ownership (V i quy n truy c p này ngư i dùng có th d nh quy n s h u m t t p tin ho c thư m c c a ngư i khác,và có th thay i quy n truy c p áp d ng cho thư m c hay t p tin này.). Ngày xưa tôi h c là tôi khoái nh t món này… II. Các C p M c nh (Default) C a Quy n Truy C p NTFS Khi m t volume ư c nh d ng v i NTFS,quy n truy c p c p Full Control t ng ư c c p cho nhóm Everyone,cho phép toàn b ngư i dùng ư c phép Log on locally toàn quy n truy c p Volume ó. Khi có thư m c ho c t p tin m i ư c t o trên volume NTFS,thư m c /t p tin này s th a hư ng t t c các quy n truy c p n nh cho thư m c ch a nó. III. C p Quy n Truy C p T p Tin Và Thư M c NTFS Mu n c p quy n cho thư m c nào b n ch c n click ph i chu t lên thư m c ó ch n Properties sau ó ch n Tab Security-Permissions. N u b n c p quy n cho forlder thì h p tho i Directory permissions m ra.N u là file thì h p tho i File Permission s m ra.Và b n s c p quy n v i m c ích ã ho ch nh trư c do b n ho c công ty c a b n ra. IV. C p Quy n Truy C p Thư M c Public cho nhóm Users. 1. ăng nh p v i tư cách admin và kh i ng Windowns NT &2000 Exploer 2.M r ng thư m c LabFiles,Rclick lên thư m c Public ch n Properties. Permissions◊3.Ch n Tab Security H p tho i Directory Permissions m ra. B n nên chú ý r ng nhóm Everyone ư c c p quy n truy c p NTFS c p NTFS theo m c nh. 4.Nh p add trong Directory Permissions. M h p tho i Add Users and Groups. 5.Ki m Tra m b o tên vùng c a b n ã hi n th trong h p tho i List Names From. 6.D oi Name,click Users,nh p ti p Add. 7.Click Add&Read trong h p tho i Type of Access sau ó OK 8.D oi Names,nh p Everyone (n u everone ư c ch n) thì nh p remove. Và lúc này các b n ã lo i nhóm m c nh Everyone ra kh i danh sách. V. C P QUY N TRUY C P THƯ M C PUBLIC CHO NHÓM CREATOR OWNER ph n này tôi gi i thi u cùng các b n v vi c c p quy n FC cho nhóm Creator Owner h có th hi u ch nh các t p tin riêng c a h . 1. Trong h p tho i Directory Permissions click Add. H p tho i Add Users and Groups xu t hi n. 2. Ki m Tra nh m b o m tên vùng c a b n ã h in th trong List Names From. 3. D oi Names,click Creator Owner r i click Add.
  2. 4. Click FC trong h p tho i Type of Access,nh p OK Và lúc này nhóm Creator Owner ã xu t hi n trong h p tho i Directory Permis v i c p FC. VI. C P QUY N TRUY C P THƯ M C PUBLIC CHO NHÓM ADMINISTRATOR 1. Trong h p tho i Directory Permiss b n click vào Add H p Tho i Add Users And Groups M ra . 2. Ki m tra (check) nh m b o m tên vùng c a b n ã hi n th trong h p List names From. 3. D oi Names click Administrator,sau ó click Add 4. Click FC t h p tho i Type of Access,r i nh p OK Trong h p tho i Directory Permis ta th y nhóm Administrator và nhóm Creator Owner ư c c p quy n FC,còn nhóm user thì ch có Add&Read 5. Các b n ch n check vào ô Replace permis on Subdirectories sao cho c p truy c p áp d ng cho t t c các thư m c trong h th ng m ng phân t ng. 6. Ki m tra nh m m b o Replace permis on Existing Files ã ư c ch n click OK. 7. Click Yes quay v h p tho i Public Properties r i click OK áp d ng cho các thây i. VII. C P QUY N TRUY C P C BI T Trong h u h t các trư ng h p c a Windows quy n truy c p chu n (standard permission) là t t c nh ng gì b n c n b o v t p tin và thư m c.Tuy nhiên trong 1 vài trư ng h p b n s c n ch nh quy n truy c p c bi t (special access permiss) quy n này cho phép b n có kh năng c p quy n truy c p cá nhân (individual) cho t ng tài kho n ho c cho group. B n nên c p quy n truy c p c bi t cho user nh m m c ích sau: 1. Cho phép ngư i dùng khác qu n lí quy n truy c p nh ng t p tin do b n s h u,c p cho ngư i dùng quy n truy c p c p Change Permis (P). 2. B o v các t p tin chương trình h i b huy b do sơ ý ho c do Virus phá ho i,c p cho m i tài kho n ngư i dùng, k c tài kho n c a nhà qu n tr Administrator ý mà. C p quy n truy c p c p READ i v i các t p tin i u hành. 3. Cho phép nhà qu n tr ch nh s a t p tin i u hành,c p cho nhóm Administrator quy n truy c p Change Permissions. Quy n truy c p này cung c p cho nhà qu n tr kh năng thay i quy n truy c p v i nh ng t p tin ch c Read only n u c n. c bi t này gi ng nhau cho c t p tin và thư m c. Các b n chú ý 1 i u r ng: Quy n truy c p *** Tóm t t: Trong ph n 4 này b n c n lưu ý nh ng i m sau: a t p tin ho c thư m c,ph i có quy n - Mu n c p quy n truy c p NTFS b n ph i là ch s h u c truy c p c p FC,ho c ph i có quy n truy c p c p Change Permiss hay Take Ownership. - Khi 1 volume ư c nh d ng NTFS,nhóm Everyone t ng ư c c p quy n FC (Các b n nên chú ý i u này) - S d ng quy n truy c p c bi t khi b n c n ch nh 1 k t h p gi a nhi u c p thu c quy n truy c p chu n.
Đồng bộ tài khoản