Bảo mật tài nguyên mạng với Quyền Truy Cập NTFS - Phần 5

Chia sẻ: Tuan Nam | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
169
lượt xem
93
download

Bảo mật tài nguyên mạng với Quyền Truy Cập NTFS - Phần 5

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mặc định người dùng nào tạo ra tập tin hoặc thư mục sẽ nghiễm nhiên là chủ sở hữu của tập tin và thư mục hoặc tập tin đó.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bảo mật tài nguyên mạng với Quyền Truy Cập NTFS - Phần 5

  1. Security tài nguyên m ng v i quy n truy c p NTFS Ph n 5 I. GIÀNH QUY N S H U T P TIN VÀ THƯ M C M c nh ngư i dùng nào t o ra t p tin ho c thư m c s nghi m nhiên là ch s h u c a t p tin và thư m c ho c t p tin ó. Khi ã là ch s h u b n có th n nh quy n truy c p nh m ki m soát nh ng gì ngư i khác có th th c hi n cho t p tin và thư m c này. Trong vài trư ng h p có lúc nh ng ngư i qu n tr hay còn g i là administrator c n ph i tư c b quy n s h u c a b n. ó g i là Take Ownership. d hi u t xin có 1 vd ơn gi n th này: B n làm vi c trong 1 công ty và b n n m 1 server lien quan n vi c qu n lí cho phép users có th truy su t xem tài li u trong server này. Nhưng vì 1 l i l m nghiêm tr ng và b n b u i vi c… B n m c trong long và mu n làm ph n công ty hihihihi… . B n t o ra r t nhi u thư m c ch a file có tính ph n l i ho t ng c a công ty. B n t o password r t kĩ lu ng cho các folder và file này. B n r i công ty và hy v ng s tr thù ư c lão giám c b ng nh ng hành ng c a b n. Nhưng b n ã nh m vì Administrator (Domain Controller) hoàn toàn có kh năng tư c b quy n s h u thư m c hay t p tin c a b n s như b n…. 1) M c Tiêu C a Tôi Trong Bài Này Là Giúp Các B n Th c Hi n i u ó - Gi i Thích Khái Ni m Giành Quy n S H u T p Tin và Thư M c (Tôi ã Nêu Trên). - Gi i Thích Cách Cung C p Kh Năng Giành Quy n S H u T p Tin Và Thư M c CHo Users. - Xác nh Ch S H u Hi n Hành C a T p Tin Và Thư M c. - Cách Làm. 2) Ch s h u có th luôn chi ph i kh năng truy c p t p tin và thư m c b ng cách thay i quy n truy c p áp t lên thư m c và t p tin ó.Nhưng ngư i dùng không th chia s thư m c ho c c p quy n truy c p cho nh ng thư m c không thu c quy n s h u c a h . Và n u b n nào r i công ty mà l i 1 folder có password thì 5 sao trong HVA hoàn toàn có quy n thay i ho c c p cho folder ó permission m i. II. CÁCH GIÀNH QUY N S H U M c nh nh ng ngư i dùng là thành viên c a nhóm Administrator luôn có kh năng giành quy n s h u k t t p tin hay thư m c.N u 1 ngư i trong nhóm Admin dành quy n s h u thì ương nhiên c group Admin cũng s có quy n trong tài nguyên này. Cách làm dư i ây giúp các b n th c hi n i u ó ăng nh p v i tư cách là 1 nhà qu n tr Trong tag Security c a h p tho i (Rclick vào thư m c ch n Properties) ho c t p tin.Nh p OwnerShip xác nh ch s h u hi n hành. Click Take Owner Ship trong h p tho i Owner III. CUNG C P KH NĂNG GIÀNH QUY N S H U CHO NGƯ I DÙNG M t ngư i s h u tài nguyên không th thay i quy n s h u m t tài nguyên do anh ta làm ch ,mà ch có th cho phép ngư i dùng ho c nhóm khác có kh năng dành quy n s h u tài nguyên.Tài nguyên s v n ư c b o v b ng cách ngăn không cho ngư i dùng t o ho c hi u ch nh t p tin.
  2. Là ch s h u c a t p tin b n có th c p cho ngư i dùng ho c nhóm kh năng giành quy n s h u t p tin ho c thư m c b ng cách c p m t trong nh ng quy n sau: - Quy n Truy C p Chu n : Full Control. - Quy n Truy C p c Bi t : Take Ownership (V i c p này ngư i dùng có th t c p cho mình hay cho nhóm khác quy n take ownership). IV. XÁC NH CH S H U VÀ QUY N TRUY C P M T T P TIN 1. ăng nh p v i tư cách nhà qu n tr 2. Kh i ng WindownsNT, 2000 Explorer sau ó t o 1 t p tin văn b n có tên Owner.txt trong thư m c LabFiles 3. Right Click lên t p tin Owner.txt ch n Properties H p Tho i Owner.rxt Properties xu t hi n 4. Click Tab Security click ti t Ownership Ch s h u hi n hành là nhóm Administrator 5. Nh p Close, nh p Permission.Nhóm Everyone có quy n truy c p FC V. C P QUY N TAKEOWNER CHO M T NG OI DÙNG 1. Trong h p tho i File Permis click Add H p tho i Add users And Groups m ra 2. Ki m tra nh m m b o r ng tên vùng c a b n hi n th trong h p tho i List Names From. 3. Click Show Users. 4. Ch n Sales r i click Add. 5. T h p Type of Access nh p Read….Click OK. Trong Sales xu t hi n trong h p tho i File Permission và có quy n c p READ. 6. Click sales click ti p Special Access t h p Type of Access.Và Special Access m ra 7. ánh gi u vào Take Ownership click OK 3 l n áp d ng các thay i. Th là xong. Cách giành quy n s h u 1 t p tin cũng tương t như v y….
Đồng bộ tài khoản