Bảo mật tài nguyên mạng với Quyền Truy Cập NTFS - Phần 6

Chia sẻ: Tuan Nam | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
267
lượt xem
133
download

Bảo mật tài nguyên mạng với Quyền Truy Cập NTFS - Phần 6

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Việc sao chép và di chuyển tập tin hay thư mục trong phạm vi giữa các volume NTFS có thể ảnh hưởng đến cấp độ truy cập ba đầu đã áp dụng cho tập tin hay thư mục.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bảo mật tài nguyên mạng với Quyền Truy Cập NTFS - Phần 6

  1. Security tài nguyên m ng v i quy n truy c p NTFS Ph n 6 I. SAO CHÉP HO C CHUY N D I FOLDER VÀ FILE Vi c sao chép và di chuy n t p tin hay thư m c trong ph m vi và gi a các volume NTFS có th nh hư ng n c p truy c p ban u ã áp d ng cho t p tin hay thư m c. Chương này tôi s c g ng nh l i nh ng gì mình thu th p ư c gi i thích 1 cách rõ ràng k t qu x y ra cho quy n truy c p khi có thư m c hay t p tin b di chuy n ho c copy. II. SAO CHÉP T P TIN (FILE) HAY FOLDER (THƯ M C) Khi các b n sao chép m t t p tin hay thư m c trong cùng 1 volume NTFS ho c copy sang 1 volume NTFS khác thì t p tin hay thư m c này s th a hư ng c p truy c p ã áp d ng cho thư m c ích, và các b n nh r ng ng oi copy thư m c hay folder này s thành ch s h u. III. DI CHUY N T P TIN VÀ THƯ M C Khi di chuy n t p tin ho c thư m c trong cùng 1 volume NTFS thì thư m c này v n gi nguyên c p c a ch s h u ban u. Tuy nhiên n u b n di chuy n sang m t volume NTFS khác thư m c và t p tin này s th a hư ng c p truy c p áp d ng cho thư m c ích, còn ch s h u m i chính là b n nào di chuy n nó, gi ng h t như ti n trình sao chép t p tin ho c thư m c v y. Các yêu C u V Quy n Truy C p M t ng oi dùng không th sao chép ho c di chuy n t p tin hay thư m c trong ph m vi gi a các volume NTFS khác nhau ,tr khi ng oi này có quy n truy c p c p thích h p (hihih tôi th y tôi dùng t thích h p th t chu n xác ) Dư i ây tôi s trình bày v i các b n 1 s c p truy c p c n có khi b n di chuy n ho c copy folder hay file trên cùng 1 volume NTFS ho c sang Volume NTFS khác. Khi b n mu n sao chép thì c p truy c p c n có c a b n là ADD v i thư m c ích. truy c p ADD v i thư m c và Delete i v i thư m c Khi b n mu n di chuy n b n c n có c p ngu n.Vì sao l i c n có Delete v i thư m c ngu n…??? Chà chà ph i i h i th y m i ư c Ta ph i có quy n Del vì khi thư m c hay t p tin ư c chuy n i nó ph i huy b kh i thư m c ngu n và t và thư m c ích. Các b n nh i u này nhé! Nh ng thư m c và t p tin ư c sao chép ho c di chuy n sang các volume FAT s m t i c p truy c p áp d ng cho chúng ,vì Volume FAT không h tr quy n truy c p NTFS. Tóm l i c chương này các b n ph i g p l i các ý chính và nh nh ng i u sau: Khi m t thư m c ho c t p tin sao chép t thư m c này sang thư m c khác nó s th a hư ng • c p truy c p áp d ng cho các thư m c ích,còn ng oi nào ti n hành sao chép s tr thành ch s h u thư m c hay t p tin a i m m i. Khi m t thư m c ho c t p tin ư c di chuy n trong cùng volume c p truy c p và ch s • h u không thay i.trong trư ng h p thư m c hay t p tin ư c d i sang volume khác m i vi c lúc này x y ra gi ng như khi thư m c và t p tin ư c sao chép. Mu n sao chép m t t p tin hay thư m c ng oi dùng c n có quy n truy c p c p ADD • i v i thư m c ích.Mu n di chuy n t p tin hay thư m c ng oi dùng c n có quy n ADD v i thư m c và quy n DEL v i thư m c ngu n.
Đồng bộ tài khoản