intTypePromotion=1
ADSENSE

Bảo mật tài nguyên mạng với Quyền Truy Cập NTFS - Phần cuối

Chia sẻ: Tuan Nam | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

458
lượt xem
175
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bảo mật tài nguyên mạng với Quyền Truy Cập NTFS: cấp quyền truy cập NTFS trước khi chia sẻ 1 thư mục. Và tại sao lại cần như vậy? Bằng cách này bạn ngăn ngừa được tình trạng người dùng nối kết và truy cập thư mục hay tập tin trước khi bạn bảo đảm an toàn cho chúng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bảo mật tài nguyên mạng với Quyền Truy Cập NTFS - Phần cuối

  1. Security tài nguyên m ng v i quy n truy c p NTFS Ph n cu i Nh ng vi c c n làm khi c p quy n truy c p NTFS. 1. C p quy n truy c p NTFS trư c khi chia s 1 thư m c.Và t i soa l i c n như v y?b ng cách này b n ngăn ng a ư c tình tr ng ngư i dùng n i k t và truy c p thư m c hay t p tin trư c khi b n m b o an toàn cho chúng. 2. Hãy c p quy n cho nhóm thay vì cho t ng ngư i dùng cá th . N u ngư i dùng là thành viên c a 1 nhóm v n có quy n truy c p 1 s t p tin nh t nh,b n có th ch m d t kh năng truy c p c a ngư i dùng b ng cách lo i ngư i này ra kh i nhóm,thay vì ph i m t công thay i c p truy c p trên thư m c và t p tin. Và còn thú v hơn nhi u l n khi trên Win2k xu t hi n OU s còn giúp ích cho các admin nh ng v n mà chúng ta không lư ng t i ư c.Cái này tôi s c p trong 1 bài khác. 3. C p quy n truy c p m i t p tin i u hành quy n READ cho nhóm user và nhóm Administrator. 4. B n hãy hư ng d n các nhân viên c a b n hay úng hơn là các user dư i quy n b n s d ng chung 1 máy tính n nh quy n truy c p các t p tin và thư m c do h s h u. 5. Các t p tin chương trình b h y ho i thư ng là do tai n n ho c do virus. ngăn ng a s c này hãy c p quy n m c READ cho m i tài kho n ngư i dùng k c Administrator.B ng cách này b n s ngăn không cho ngư i dùng hay Virus phá ho i ho c s a i t p tin chương trình (file System). Ngoài ra hãy c p cho group Admin quy n truy c p c bi t c p change permission.Sao cho thành viên c a nhóm này có th t c p cho mình quy n ít h n ch hơn khi c n có s thay i b t bu c trong công vi c. 6. Dùng bi n%username% t o thư m c cá nhân-giúp ơn gi n hóa công tác qu n tr b ng cách t ng c p cho m i ngư i dùng quy n FC khi h t o ra thư m c ó. 7. C p cho nhóm Creator Owner quy n truy c p thư m c Data c p FC ,như th ngư i dùng ch có quy n FC i v i nh ng thư m c hay t p tin mà h t o ra trong thư m c Data. 8. i v i tài kho n ngư i dùng hãy t tên dài có tính mô t . Ho ch nh cách t tên trư ckhi làm.N u 1 thư m c ư c chia s hãy c ư c chúng. t tên sao cho m i máy khác u có th Tài li u tham kh o: 1. MicroSoft Training and Certification Implementing MicroSoft Window 2000 2. Professional and Server Workbook
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2