intTypePromotion=3

bảo vệ chống sét sử dụng thiết bị hãng INDELEC, chương 11

Chia sẻ: Tran Van Duong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
167
lượt xem
56
download

bảo vệ chống sét sử dụng thiết bị hãng INDELEC, chương 11

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nhóm biến trở (phần lọc) nó được nối song song, nó giảm điện áp dư xuống đến mức cho phép nối nối tiếp thiết bị điện tử với bộ bảo vệ. Thông số kỹ thuật : Điện áp bình thường : Một pha Ba pha 230 V 400 V : : 800 V 400 V Điện áp dư : Cho thiết bị điện tử Cho thiết bị điện L N Máy cắt Thiết bị điện tử Khe phóng sét 1 Khe phóng sét 2 Hệ thống bảo vệ chống sét dùng thiết bị thu sét tạo tia tiên đạo. Xem tiêu chuẩn Pháp NFC 17...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: bảo vệ chống sét sử dụng thiết bị hãng INDELEC, chương 11

  1. Chương 11: Nhoùm bieán trôû (phaàn loïc) noù ñöôïc noái song song, noù giaûm ñieän aùp dö xuoáng ñeán möùc cho pheùp noái noái tieáp thieát bò ñieän töû vôùi boä baûo veä.  Thoâng soá kyõ thuaät :  Ñieän aùp bình thöôøng : Moät pha : 230 V Ba pha : 400 V  Ñieän aùp dö : Cho thieát bò ñieän töû : 800 V Cho thieát bò ñieän : 400 V L Maùy     Thieát bò caét ñieän töû N     Khe Khe Boä Boä phoùng phoùng loïc 1 loïc 2 seùt 1 seùt 2     Thieát bò ñieän E VI. HÖÔÙNG DAÃN LAÉP ÑAËT HEÄ THOÁNG CHOÁNG SEÙT: Höôùng daãn laép ñaët kim thu seùt PREVECTRON :
  2. Heä thoáng baûo veä choáng seùt duøng thieát bò thu seùt taïo tia tieân ñaïo. Xem tieâu chuaån Phaùp NFC 17 - 102 7/1995. 1. Laép thieát bò baûo veä ngoaøi : a. Thieát bò thu seùt :  Kim thu seùt taïo tia tieân ñaïo PREVECTRON (1001 - 1023).  Ñænh kim thu ñaët cao hôn ít nhaát 2m so vôùi maët baèng coâng trình caàn baûo veä.  Coät naâng ñöôïc laép chaéc chaén vaø tuøy theo nhieäm vuï cao töø 2 - 7,25m.  Laép ñaët coät neân tính ñeán caùc phaàn thuaän lôïi cuûa kieán truùc (ñieåm cao) nhö laø:  Phoøng kyõ thuaät treân maùi baèng.  Ñænh maùi doác.  OÁng khoùi kim loaïi hay xaây.  Coät ñöôïc gaén treân :  Ñeá ñöùng hay daàu xoâng 2 hay 3 chaân gaén (3013, 3015, 3003).  Gaén treân oáng khoùi xaây  duøng ñai coù 2 hay 3 chaân.  Gaén treân oáng khoùi nhaø maùy  coät oáng khoùi ñaëc bieät (3023) xieát hoaëc haøn leân ñænh.  Gaén treân caùc oáng ñôõ coù saün duøng 2 hay 3 collier (3033, 3036, 3038, 3034).  Gaén treân maùi nhaø baèng : duøng ñeá baèng (3052, 3053).  Gaén treân saø ñoâng duøng ñeá 3042, 3081, 3082.  Gaén treân ñænh moät truï hay thaäp giaùduøng maêng xoâng (3066, 3067, 3068).
  3.  PREVECTRON coù theå ñaët treân caùc thaùp daïng coät buoàm (2061) hay daïng keát noái (2070...) vôùi ñoä cao lôùn ñeå baûo veä vuøng roäng.  Noù ñöôïc gaén tröïc tieáp leân oáng treân coät nhôø vít.  Neáu coâng trình caàn nhieàu kim thu seùt PREVECTRON thì coù theå noái chuùng laïi vôùi nhau baèng caùc daây daãn tieâu chuaån, tröø khi daây noái phaûi voøng lôùn hôn 1,5m. b. Daây daãn seùt : Moät kim thu seùt PREVECTRON coù theå coù moät, hai hay nhieàu daây noái ñaát .  Hai daây caàn thieát khi :  Chieàu ngang cuûa vaät baûo veä lôùn hôn chieàu ñöùng.  Caáu truùc ñöôïc baûo veä cao hôn 28m.  Daây daãn seùt neân ñaët beân ngoaøi coâng trình, tröôøng hôïp phaûi ñaët beân trong phaûi duøng kyõ thuaät ñaëc bieät, phaûi ñaët trong voû boïc caùch ñieän, khoâng chaùy coù tieát dieän toái thieåu 2000mm2.  Daây daãn seùt coù theå noái cuoái ñoøn ñôõ kim loaïi, neân ñaët sau caùc taám boïc baèng kim loaïi, ñaø, hay kính neáu coù. Loaïi vaø tieát dieän daây daãn seùt ( 5001...5010...) choïn theo trong tieâu chuaån NFC 17 – 102 7/1995. Neân duøng ruban ñoàng maï thieác 30 x 20 mm, ruban nhoâm 30 x3 mm duøng cho maët baèng nhoâm, ruban theùp inox duøng cho caùc tröôøng hôïp aên moøn cao. Moät nguyeân lyù phaûi toân troïng laø ñöôøng ñi cuûa daây daãn seùt :  Ñöôøng ñi cuûa daây daãn seùt caøng tröïc tieáp caøng toát.  Ñöôøng ñi cuûa daây daãn seùt caøng thaúng caøng toát vaø neáu phaûi uoán cong thì traùnh vieäc uoán cong ñoät ngoät, beû goùc ñoät ngoät vì phía treân vaø baùn kính uoán cong khoâng ñöôïc nhoû hôn 20cm.
  4.  Daây daãn seùt khoâng ñöôïc ñi voøng qua lan can hay caáu truùc nhoâ ra ngoaøi coâng trình. Tuy nhieân daây daãn seùt coù theå vöôït leân cao döôùi 40cm vaø goùc vöôït phaûi nhoû hôn 450 .  Daây daãn seùt phaûi ñöôïc coá ñònh chaéc chaén khoaûng 3 keïp giöõ cho moãi meùt, traùnh vieäc khoan vaøo daây daãn vaø taát caû daây daãn seùt phaûi ñöôïc noái vôùi nhau.  Gaén treân ñöôøng daây ( beton, gaïch ) duøng :  Moùc theùp maï vaø choát chì ( 6002, 6005, 6372 ).  Keïp PUC ( 6071, 6072 ...).  Gaén treân maùi ngoùi hay ñaù duøng : - Keïp ngoùi hay ñaù ( 6011, 6012, 6110, 6111...)  Gaén treân xaø maùi ngoùi hay ñaù duøng : - (6173, 6073..) - Hay keïp yeân ngöïa ( 6174, 6113...)  Gaén choáng thaáp kieåu paxalu : - Duøng 6031  Gaén choáng thaáp nhieàu lôùp : - Ñeá xi maêng (6081,6115...) - Ñeá keát thaïch (6112, 6116...)  Gaén treân oáng truïc kim loaïi duøng : - Rive chaáu (6041). - Hay vít , choát choáng thaám (6045). - Keïp inox (6021, 6144...).  Gaén treân oáng kim loaïi duøng: - Collier (6051, 6058...). - Ñai moûng inox (6055...).
  5. Ñieåm noái kieåm tra (7001) cao 2m keå töø ñaát. Maùy ñeám seùt (8010, 8011) ñaët sau ñieåm noái kieåm tra. Khoaûng giöõa ñieåm noái ñaát kieåm tra vaø daây daãn ñöôïc baûo veä baèng oáng theùp khoâng ræ hay theùp maï (7011). OÁng naøy ñöôïc giöõ baèng 3 collier baèng theùp khoâng ræ. c. Heä thoáng noái ñaát : Daây daãn seùt noái vôùi heä thoáng noái ñaát ñaëc bieät tuaân theo tieâu chuaån Phaùp NFC 17 – 102 7 / 1995 duøng caùc ruban baèng ñoàng maï thieác 30 x2 mm (5001) vaø caùc coïc noái ñaát baèng theùp maï ñoàng (7030...). + Caùc daïng noái ñaát :  Noái ñaát “chaân chim” (7021) goàm 3 thanh daãn 7m, choân saâu ít nhaát 0,5m.  Coïc 2m (7030...) noái tam giaùc caùch nhau 2m, saâu ít nhaát 0,5m. + Ñieän trôû noái ñaát ñaït ñöôïc phaûi nhoû hôn hay baèng 10. Neáu tröôøng hôïp khoâng ñaït ñöôïc coù theå thöïc hieän caùc bieän phaùp :  Theâm hoùa chaát laøm giaûm ñieän trôû suaát cuûa ñaát (7061, 7062).  Taêng theâm coïc (7030)vaøo heä chaân chim hay tam giaùc coù saün.  Theâm löôùi noái ñaát naèm ngang (7022) + Ñeå kieåm tra heä thoáng noái ñaát duøng ñieåm noái ñaát (7001). + Thöïc hieän noái ñaát choáng seùt cho caùc ñöôøng daây ñieän HT&BT, ñöôøng oáng khí ñoát kim loaïi theo tieâu chuaån NFC 17- 102 7 / 1995. 2. Noái ñaúng theá vôùi heä thoáng baûo veä choáng seùt : a. Khoaûng caùch an toaøn :
  6. Laø khoaûng caùch toái thieåu maø khoâng xaûy ra hieän töôïng phoùng ñieän nguy hieåm giöõa daây daãn seùt vaø caùc caáu truùc kim loaïi noái ñaát laân caän, ngay trong thôøi ñieåm xaûy ra seùt ñaùnh. Khoaûng caùch an toaøn ñöôïc ñònh nghóa : S = N kLki M Trong ñoù : - N phuï thuoäc vaøo soá daây daãn seùt Soá daây daãn N 1 1 2 0.6 3 0.4 - Ki phuï thuoäc vaøo möùc baûo veä Möùc baûo veä Ki 1 0.1 2 0.075 3 0.05 - KM phuï thuoäc vaät lieäu giöõa 2 vaät daãn Khoâng khí 1 Vaät lieäu khaùc 0.5 - L: laø khoaûng caùch giöõa vaät kim loaïi noái ñaát xem xeùt vaø heä thoáng noái ñaát hay khoaûng caùch giöõa vaät kim loaïi noái ñaát vaø ñieåm noái ñaúng theá gaàn nhaát. b. Noái ñaúng theá vaät kim loaïi naèm ngoaøi caáu truùc :
  7.  Khoaûng caùch giöõa vaät kim loaïi noái ñaát vaø daây daãn lôùn hôn khoaûng caùch an toaøn s.  Ñoái vôùi boàn ga s = 3.  Noái ñaúng theá cho angten vaø ñöôøng daây cung caáp ñieän duøng thieát bò phoùng ñieän.  Daây noái ñaúng theá cuøng loaïi vôùi daây daãn seùt coù tieát dieän toái thieåu 50mm2 (5022...). c. Noái ñaúng theá cho boä phaän kim loaïi beân trong :  Moät hay nhieàu thanh caân baèng (7053, 7054, 7055) noái vaøo caùc phaàn kim loaïi naèm beân trong.  Caùc caáu truùc beân trong nhö : söôøn kim loaïi, oáng daãn nöôùc, voû ñöôøng daây daãn ñieän, ñieän thoaïi.  Daây caân baèng theá tieát dieän toái thieåu 16mm2 ñoái vôùi daây ñoàng (5026) vaø 50mm2 cho daây theùp.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản