intTypePromotion=1
ADSENSE

bảo vệ chống sét sử dụng thiết bị hãng INDELEC, chương 14

Chia sẻ: Tran Van Duong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

138
lượt xem
46
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sau khi tìm hiểu nghiên cứu chi tiết về đặc điểm địa hình, địa chất, sơ đồ mặt bằng tổng thể và tầm quan trọng của nhà máy Castrol Cát Lái. Phần sau sẽ đưa ra phương án chống Sét tổng thể cho nhà máy như sau : I. CHỐNG SÉT TRỰC TIẾP : Để bảo vệ cho toàn bộ nhà máy, 2 phương án sau đây được đưa ra sau đó tiến hành so sánh kinh tế kỹ thuật để quyết định lựa chọn một trong hai phương án. 1. Phương án 1: Dùng 3 hệ thống chống Sét...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: bảo vệ chống sét sử dụng thiết bị hãng INDELEC, chương 14

  1. Chương 14: PHÖÔNG AÙN CHOÁNG SEÙT CHO NHAØ MAÙY CAÙT LAÙI CASTROL VIEÄT NAM Sau khi tìm hieåu nghieân cöùu chi tieát veà ñaëc ñieåm ñòa hình, ñòa chaát, sô ñoà maët baèng toång theå vaø taàm quan troïng cuûa nhaø maùy Castrol Caùt Laùi. Phaàn sau seõ ñöa ra phöông aùn choáng Seùt toång theå cho nhaø maùy nhö sau : I. CHOÁNG SEÙT TRÖÏC TIEÁP : Ñeå baûo veä cho toaøn boä nhaø maùy, 2 phöông aùn sau ñaây ñöôïc ñöa ra sau ñoù tieán haønh so saùnh kinh teá kyõ thuaät ñeå quyeát ñònh löïa choïn moät trong hai phöông aùn. 1. Phöông aùn 1: Duøng 3 heä thoáng choáng Seùt tröïc tieáp baèng thieát bò PREVECTRON cuûa haõng INDELEC ( Phaùp ) ñeå baûo veä cho töøng caáu truùc rieâng leû cuûa nhaø maùy: khu vöïc boàn chöùa, phaân xöôûng voâ lon, toøa nhaø vaên phoøng. 2. Phöông aùn 2 : Duøng 2 heä thoáng choáng Seùt tröïc tieáp baèng thieát bò PREVECTRON cuûa haõng INDELEC ( phaùp ) goàm:  Moät heä thoáng choáng Seùt ñeå baûo veä cho khu vöïc boàn chöùa.  Moät heä thoáng Seùt ñeå baûo veä cho phaân xöôûng voâ lon vaø baûo veä cho caû toøa nhaø vaên phoøng laøm vieäc. 3. So saùnh kinh teá kyõ thuaät : Phöông aùn 2 coù nhieàu öu ñieåm hôn so vôùi phöông aùn 1.  Xeùt veà kinh teá: chæ duøng 2 heä thoáng choáng Seùt baûo veä cho toaøn nhaø maùy; neân giaù thaønh thaáp hôn veà vaán ñeà mua saém thieát bò, thi coâng laép ñaët.  Xeùt veà kyõ thuaät: chæ duøng moät heä thoáng choáng Seùt baûo veä cho phaân xöôûng voâ lon maø vaãn baûo veä ñöôïc toøa nhaø vaên phoøng, ñaûm baûo tính tin caäy an toaøn cho coâng trình.
  2. Vì khi tính toaùn baùn kính baûo veä Rp cho phaân xöôûng voâ lon thì phaàn dieän tích cuûa toøa nhaø vaên phoøng cuõng naèm hoaøn toaøn trong vuøng baûo veä heä thoáng choáng Seùt cuûa phaân xöôûng voâ lon. Sô ñoà maët baèng vuøng baûo veä trình baøy ôû hình veõ 2. * Toùm laïi : Phöông 2 - Choáng Seùt tröïc tieáp cho toøan nhaø maùy Castrol Caùt Laùi ñöôïc quyeát ñònh löïa choïn aùn. II. CHOÁNG SEÙT LAN TRUYEÀN : Khi xaûy ra hieän töôïng phoùng ñieän Seùt seõ gaây neân moät soùng ñieän töø toûa ra xung quanh vôùi toác ñoä raát lôùn trong khoâng khí, toác ñoä cuûa noù töông ñöông vôùi toác ñoä aùnh saùng. Soùng ñieän töø truyeàn vaøo coâng trình theo caùc ñöôøng daây ñieän löïc, thoâng tin gaây ra hieän töôïng quaù ñieän aùp taùc duïng leân caùch ñieän cuûa caùc thieát bò trong coâng trình, gaây hö hoûng, ñaëc bieät vôùi caùc thieát bò nhaïy caûm: thieát bò ñieän töû, maùy tính cuõng nhö maïng maùy tính gaây ra nhöõng thieät haïi raát lôùn. Nhö vaäy, caàn phaûi tieán haønh choáng Seùt lan truyeàn baèng caùc thieát bò caét Seùt vaø loïc Seùt; caùc thieát bò naøy laép ñaët ôû vò trí phuø hôïp nhaèm naâng cao hieäu quaû baûo veä cuûa noù. Ñoái vôùi nhaø maùy Castrol Caùt Laùi, hieän nay nhaø maùy ñöôïc cung caáp ñieän töø nguoàn löôùi ñieän quoác gia thoâng qua caùc thieát bò ñieän ñöôïc laép ñaët nhö :  Caàu dao toång cuûa nhaø maùy.  Caùc tuû phaân phoái DB1, , DB2 , DB3  Vaø caùc duïng cuï thieát bò ñieän - ñieän töû phuïc vuï cho daây truyeàn saûn xuaát cuûa nhaø maùy, cô baûn goàm coù :  5 baøn caân, loø gia nhieät P105, 1 pha, 10A  Heä thoáng daây truyeàn voâ lon môùi, 3 pha, 32A  Maùy tính 1 pha 10A .
  3. Ñeå choáng Seùt lan truyeàn ôû ñaây cuõng ñöôïc ñöa ra 2 phöông aùn nhö sau : 1. Phöông aùn 1 : a. Laép thieát bò caét Seùt taïi vò trí caàu dao toång cuûa nhaø maùy b. Laép 3 thieát bò loïc Seùt taïi caùc tuû phaân phoái DB1 , DB2 , DB3 Öu ñieåm :  Baûo veä toaøn boä löôùi ñieän nhaø maùy.  Thuaän tieän cho vieäc môû roäng maïng löôùi ñieän sau naøy. Nhöôïc ñieåm :  Moãi thieát bò caàn baûo veä khoâng ñöôïc laép ñaët thieát bò loïc Seùt rieâng leû neân hieäu quaû baûo veä an toaøn cho moãi thieát bò khoâng cao. 2. Phöông aùn 2 : a. Laép thieát bò caét Seùt taïi vò trí caàu dao toång nhö phöông aùn 1. b. Loïc Seùt rieâng leû cho töøng thieát bò ñieän töû, maùy tính... Öu ñieåm : Baûo veä an toaøn cho moãi thieát bò ñieän töû, maùy tính... Nhöôïc ñieåm :  Moãi thieát bò caàn baûo veä caàn phaûi laép ñaët thieát bò loïc Seùt rieâng leû, do ñoù vaán ñeà daây noái ñaát seõ phöùc taïp nhaát laø cho caùc maùy tính.  Neáu nhaø maùy phaùt trieån theâm thieát bò, laïi phaûi gaén theâm thieát bò loïc Seùt.  Ñaét hôn phöông aùn 1.
  4. Toùm laïi : Töø öu ñieåm vaø nhöôïc ñieåm cuûa 2 phöông aùn treân. Chuùng toâi quyeát ñònh löïa choïn phöông aùn 1 ñeå thöïc hieän nhieäm vuï tính toaùn cho ñeà taøi naøy.
  5. TÍNH TOAÙN LÖÏA CHOÏN CAÁP BAÛO VEÄ CHOÁNG SEÙT CHO NHAØ MAÙY CAÙT LAÙI - CASTROL VIEÄT NAM Vieäc löïa choïn caáp baûo veä thích hôïp trong thieát keá choáng Seùt tuøy thuoäc vaøo taàm quan troïng cuûa moãi coâng trình xaây döïng ; vaø caùc yeáu toá sau:  Moâi tröôøng xung quanh coâng trình (deã chaùy, deã noå, noùng...).  Loaïi coâng trình (daân duïng, coâng nghieäp...).  Loaïi vaät lieäu chöùa trong coâng trình.  Coù hay khoâng coù ngöôøi laøm vieäc thöôøng xuyeân.  Maät ñoä Seùt cuûa vuøng xaây döïng coâng trình. Vieäc löïa choïn caáp baûo veä phuø hôïp cho coâng trình phuï thuoäc vaøo taàn soá Seùt coù theå chaáp nhaän ñöôïc Nc vaø taàn soá Seùt tính toaùn Nd . I. TÍNH TOAÙN LÖÏA CHOÏN CAÁP BAÛO VEÄ CHO KHU VÖÏC BOÀN CHÖÙA CUÛA NHAØ MAÙY : Caùc thoâng soá caàn thieát cho tính toaùn :  H1 = 11m : Chieàu cao cuûa caùc boàn chöùa.  L1 = 44 m : Chieàu daøi cuûa khu vöïc ñaët caùc boàn chöùa.  W1 = 25 m : Chieàu roäng cuûa khu vöïc ñaët caùc boàn chöùa.  C1 , heä soá phuï thuoäc vaøo vò trí coâng trình. ÔÛ ñaây coâng trình (khu vöïc boàn chöùa) naèm ñoäc laäp, khoâng coù caùc coâng trình khaùc trong phaïm vi 3H; neân choïn C1 = 1.  C2 , heä soá caáu truùc coâng trình.
  6. ÔÛ ñaây coâng trình laø caùc boàn chöùa baèng kim loaïi deã chaùy, choïn C2 = 2.  C3 , heä soá phuï thuoäc vaøo vaät lieäu chöùa trong coâng trình. ÔÛ ñaây khu vöïc boàn chöùa, chöùa vaät lieäu coù giaù trò raát cao, baét löûa cao, deã gaây noå, choïn C3 = 3.  C4 , heä soá phuï thuoäc vaøo tính naêng cuûa coâng trình. ÔÛ ñaây khu vöïc boàn chöùa taäp trung ñoâng ngöôøi, khoù sô taùn, choïn C4 = 3.  C5 , heä soá phuï thuoäc vaøo taùc haïi cuûa Seùt. ÔÛ ñaây khu vöïc boàn chöùa coù taùc haïi ñoái vôùi moâi tröôøng nhö deã chaùy, deã noå, noùng... ; neân choïn C5 = 10. 1. Tính taàn soá Seùt chaáp nhaän Nc theo coâng thöùc : 5 ,5 Nc = C Trong ñoù : C = C2 . C3 . C4 . C5 Caùc thoâng soá C ñöôïc choïn nhö treân: 5,5 Nc = = 0,03 2.3.3.10 2. Tính vuøng taäp trung töông ñöông Ac : Vuøng taäp trung töông ñöông cuûa boàn chöùa ñöôïc xem nhö coù caáu truùc hình hoäp chöõ nhaät vôùi chieàu roäng W1 = 25 m ; chieàu daøi L1 = 44 m vaø chieàu cao H1 = 11 m. Ac = L1 . W1 + 6H1 (L1 + W1 ) + 9 H12 Thay soá vaøo : Ac = 44 . 25 + 6 . 11 (44 + 25) + 9 .  . 112 = 9075 m2
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2