intTypePromotion=1
ADSENSE

bảo vệ chống sét sử dụng thiết bị hãng INDELEC, chương 2

Chia sẻ: Tran Van Duong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

141
lượt xem
57
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Phóng điện Sét : Là sự phóng điện trong khí quyển giữa đám mây với đất, bao gồm một hay nhiều xung dòng (trong trường hợp phóng điện lặp lại). 2. Sét : Là sự phóng điện Sét từ đám mây với đất, cường độ dòng Sét lên đến hàng trăm KA. 3. Điểm Sét : Là điểm nằm trên mặt đất bị phóng điện Sét, có thể là một điểm trên công trình hoặc tiếng thu Sét... 4. Vùng bảo vệ của hệ thống chống Sét : Là vùng mà nếu bị phóng điện Sét thì điểm bị Sét...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: bảo vệ chống sét sử dụng thiết bị hãng INDELEC, chương 2

  1. Chương 2: XAÙC ÑÒNH TÖØ NGÖÕ 1. Phoùng ñieän Seùt : Laø söï phoùng ñieän trong khí quyeån giöõa ñaùm maây vôùi ñaát, bao goàm moät hay nhieàu xung doøng (trong tröôøng hôïp phoùng ñieän laëp laïi). 2. Seùt : Laø söï phoùng ñieän Seùt töø ñaùm maây vôùi ñaát, cöôøng ñoä doøng Seùt leân ñeán haøng traêm KA. 3. Ñieåm Seùt : Laø ñieåm naèm treân maët ñaát bò phoùng ñieän Seùt, coù theå laø moät ñieåm treân coâng trình hoaëc tieáng thu Seùt... 4. Vuøng baûo veä cuûa heä thoáng choáng Seùt : Laø vuøng maø neáu bò phoùng ñieän Seùt thì ñieåm bò Seùt ñaùnh seõ laø kim thu Seùt.
  2. 5. Maäät ñoä phoùng ñieän Seùt Ng : Laø soá laàn phoùng ñieän Seùt trong moät naêm treân moät Km2. Moät laàn phoùng ñieän Seùt thoâng thöôøng coù vaøi laàn phoùng ñieän laëp laïi. 6. Heä thoáng baûo veä choáng Seùt (LPS): Laø heä thoáng ñaày ñuû ñöôïc laép ñaët treân coâng trình hay trong moät khu vöïc roäng ñeå baûo veä choáng Seùt. Heä thoáng naøy bao goàm caùc thieát bò ñaët beân ngoaøi vaø beân trong coâng trình (neáu caàn thieát). 7. Laép ñaët heä thoáng baûo veä choáng Seùt beân ngoaøi (ELPI) : Heä thoáng naøy bao goàm caùc ñaàu thu Seùt, moät hoaëc nhieàu daây daãn Seùt, moät hay nhieàu ñieåm tieáp ñaát. 8. Laép ñaët heä thoáng baûo veä choáng Seùt beân trong (ILPI) : Heä thoáng naøy bao goàm taát caû caùc thieát bò nhaèm giaûm theâm caùc aûnh höôûng ñieän töø gaây bôûi doøng Seùt. 9. Thieát bò daãn Seùt taïo tia tieân ñaïo (ESE): Laø loaïi ñaàu thu Seùt bao goàm moät kim thu Seùt cuøng vôùi moät loaïi thieát bò ñaëc bieät coù khaû naêng taïo ra moät ñöôøng daãn Seùt chuû ñoäng veà phía treân nhanh vaø cao hôn caùc kim loaïi thoâng thöôøng.
  3. 10. Quaù trình phaùt ra ñöôøng daãn Seùt : Laø hieän töôïng vaät lyù giöõa söï khôûi ñaàu cuûa hieäu öùng Corona ñaàu tieân vaø söï lan truyeàn moät ñöôøng daãn Seùt veà phía treân. 11. Ñoä lôïi veà thôøi gian taïo tia tieân ñaïo (T) : Ñaïi löôïng T laø ñoä lôïi veà thôøi gian taïo ñöôøng daãn Seùt chuû ñoäng veà phía treân cuûa ñaàu thu Seùt loaïi tia tieân ñaïo so vôùi caùc loaïi kim thu Seùt thoâng thöôøng ôû trong cuøng moät ñieàu kieän. 12. Caùc thaønh phaàn töï nhieân : Ñoù laø nhöõng caáu truùc naèm beân ngoaøi hoaëc beân trong coâng trình hay naèm saâu trong töôøng (coát theùp cuûa beâ toâng, khung nhaø theùp...) maø coù theå duøng thay theá moät phaàn hay taát caû daây daãn Seùt hay chæ laø phaàn daãn Seùt boå sung. 13. Thanh noái caân baèng theá : Laø nhöõng thanh kim loaïi duøng ñeå noái taát caû caùc thaønh phaàn kim loaïi tieáp xuùc vôùi ñaát naèm trong coâng trình, caùc voû maùy, voû caùp thoâng tin, ñieän löïc... vôùi heä thoáng choáng Seùt. 14. Daây daãn caân baèng theá : Laø nhöõng daây daãn duøng ñeå noái caân baèng theá.
  4. 15. Söï phoùng ñieän nguy hieåm : Laø söï phoùng ñieän phaùt sinh doøng Seùt. 16. Khoaûng caùch an toaøn : Laø khoaûng caùch toái thieåu maø khoâng xaûy ra söï phoùng ñieän nguy hieåm. 17. Caáu truùc chòu löïc : Caáu truùc theùp duøng trong nhaø xöôûng neáu coù ñieän trôû nhoû hôn 0,01 Ohm thì coù theå duøng thay theá daây daãn Seùt. 18. Daây daãn Seùt : Laø moät phaàn cuûa heä thoáng choáng Seùt duøng ñeå daãn doøng Seùt vaøo ñaát qua moät heä thoáng noái ñaát. 19. Ñieåm kieåm tra/ñaàu caùch ly : Ñaàu caùch ly laø moät thieát bò coù khaû naêng caùch ly ñeå kieåm tra heä thoáng noái ñaát taïi ñieåm kieåm tra. 20. Ñieän cöïc ñaát :
  5. Laø moät haøng, moät nhoùm caùc ñieän cöïc cuûa heä thoáng noái ñaát maø tieáp xuùc tröïc tieáp vôùi ñaát vaø coù taùc duïng taûn doøng Seùt vaøo ñaát. 21. Heä thoáng noái ñaát : Laø moät hoaëc nhoùm caùc vaät daãn ñöôïc choân saâu trong ñaát nhaèm taûn doøng Seùt vaøo ñaát. 22. Ñieän trôû cuûa heä thoáng noái ñaát : Laø ñieän trôû giöõa ñieåm kieåm tra cuûa heä thoáng noái ñaát vaø ñaát. 23. Thieát bò choáng quaù ñieän aùp xung : Laø thieát bò giôùi haïn söï quaù ñieän aùp xung gaây bôûi doøng Seùt. 24. Quaù ñieän aùp quaù ñoä do phoùng ñieän trong khí quyeån : Söï quaù ñieän aùp naøy chæ toàn taïi trong vaøi ms, dao ñoäng bieân ñoä hoaëc khoâng dao ñoäng, thöôøng xaûy ra trong moâi tröôøng aåm öôùt cao. 25. Caáp baûo veä : Laø möùc ñoä baûo veä cuûa heä thoáng choáng Seùt ñoái vôùi coâng trình. * Ghi chuù : Khaùi nieäm caáp baûo veä khoâng aùp duïng cho caùc loaïi choáng Seùt van. 26. Vuøng taäp trung töông ñöông Ac : Laø dieän tích maët phaúng treân maët ñaát coù khaû naêng bò soá laàn Seùt ñaùnh gioáng nhö coâng trình ôû cuøng moät ñieàu kieän.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2