intTypePromotion=1

bảo vệ chống sét sử dụng thiết bị hãng INDELEC, chương 3

Chia sẻ: Tran Van Duong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
202
lượt xem
71
download

bảo vệ chống sét sử dụng thiết bị hãng INDELEC, chương 3

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Việc quyết định thiết kế hệ thống bảo vệ chống Sét cho các công trình đòi hỏi phải dựa vào hai yếu tố sau: đó là khả năng Sét tại vùng đó và tác hại của Sét đối với công trình. Hiện tượng Sét là hiện tượng thiên nhiên, do đó không thể đảm bảo độ an toàn tuyệt đối cho các cấu trúc cần bảo vệ. Tuy nhiên, nếu một hệ thống bảo vệ chống Sét được thiết kế và lắp đặt đúng theo một tiêu chuẩn nào đó, sẽ đảm bảo độ an toàn cao nhất cho các...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: bảo vệ chống sét sử dụng thiết bị hãng INDELEC, chương 3

  1. ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP Chương 3: CÔ SÔÛ LYÙ LUAÄN Vieäc quyeát ñònh thieát keá heä thoáng baûo veä choáng Seùt cho caùc coâng trình ñoøi hoûi phaûi döïa vaøo hai yeáu toá sau: ñoù laø khaû naêng Seùt taïi vuøng ñoù vaø taùc haïi cuûa Seùt ñoái vôùi coâng trình. Hieän töôïng Seùt laø hieän töôïng thieân nhieân, do ñoù khoâng theå ñaûm baûo ñoä an toaøn tuyeät ñoái cho caùc caáu truùc caàn baûo veä. Tuy nhieân, neáu moät heä thoáng baûo veä choáng Seùt ñöôïc thieát keá vaø laép ñaët ñuùng theo moät tieâu chuaån naøo ñoù, seõ ñaûm baûo ñoä an toaøn cao nhaát cho caùc coâng trình, giaûm ñeán möùc thaáp nhaát taùc haïi cuûa Seùt. Khi ñöa ra giaûi phaùp phoøng choáng Seùt baát kyø moät chuyeân gia cuûa moät quoác gia naøo cuõng phaûi thoâng qua vieäc nghieân cöùu, tìm hieåu roõ baûn chaát, hieän töôïng vaät lyù, nguoàn goác xuaát hieän cuûa Seùt; vaø caùc thoâng soá cuûa Seùt nhö bieân ñoä doøng Seùt, thôøi gian ñaàu soùng, ñoä doác doøng ñieän Seùt, ñoä daøi doøng ñieän Seùt, xaùc suaát xuaát hieän bieân ñoä vaø ñoä doác doøng ñieän Seùt, cuõng nhö caùc taùc haïi do Seùt ñaùnh tröïc tieáp hay do söï lan truyeàn soùng ñieän töø gaây bôûi doøng Seùt. Töø ñoù ñöa ra caùc bieän phaùp phoøng choáng coù hieäu quaû. Thieát bò hoã trôï cho vieäc phoøng choáng Seùt laïi laø nhöõng trang thieát bò cô baûn chính yeáu cho moät heä thoáng choáng Seùt cuûa khu vöïc, coâng trình caàn baûo veä. Caùc thieát bò naøy ñöôïc caùc chuyeân gia veà lónh vöïc choáng Seùt saùng taïo ra, caàn thieát phaûi ñaûm baûo ñoä tin caäy an toaøn, beàn vöõng khi coù hieän töôïng doøng Seùt xaûy ra. Nhö vaäy caùc thieát bò naøy phaûi coù nhöõng öu ñieåm noåi baät rieâng veà caáu taïo, chöùc naêng hoaït ñoäng cuõng nhö vaán ñeà thaåm myõ khi laép ñaët chuùng. Coù theå so saùnh caùc thieát bò choáng Seùt coå ñieån vôùi thieát bò choáng Seùt hieän ñaïi ngaøy nay; vaø nhaän thaáy raèng, caùc heä thoáng choáng Seùt coå ñieån maëc duø haïn cheá ñöôïc phaàn naøo taùc haïi do Seùt gaây ra nhöng vaãn coøn ôû möùc ñoä haïn cheá. Cuï theå, thöïc teá cho thaáy phöông phaùp choáng Seùt theo kieåu Flanklin khoâng tin caäy laém. TRANG 1
  2. ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP Raát nhieàu caùc tröôøng hôïp chöùng minh söï khoâng tin caäy cuûa kim thu Seùt kieåu Franklin trong ñoù Seùt khoâng ñaùnh vaøo coät maø ñaùnh ngay beân caïnh. Moät trong caùc lyù do laø khi tính vuøng baûo veä choáng Seùt phöông phaùp Franklin chæ chuù yù ñeán ñoä cao cuûa thieát bò thu Seùt maø khoâng keå ñeán aûnh höôûng cuûa bieân ñoä, taàn suaát xuaát hieän doøng Seùt, cuõng nhö ñieàu kieän khí töôïng khu vöïc. Maët khaùc khi laép ñaët heä thoáng choáng Seùt theo kieåu Franklin phaûi caàn nhieàu kim thu Seùt treân caùc ñoä cao cuûa coâng trình vaø nhieàu heä thoáng daây daãn Seùt chaèng chòt gaây maát thaåm myõ vaø khoâng ñaûm baûo ñoä an toaøn. Trong nhöõng naêm gaàn ñaây, cô cheá Seùt ñaõ ñöôïc nghieân cöùu hieåu bieát toát hôn, nhieàu phaùt minh ra nhöõng thieát bò baûo veä coù hieäu quaû. Nöôùc Phaùp moät trong nhöõng quoác gia chieám vò trí haøng ñaàu trong lónh vöïc choáùng seùt hieän ñaïi. Thieát bò choáng seùt cuûa INDELEC ñöôïc khaùm phaù, thaønh laäp naêm 1955, môõ ñaàu moät kyû nguyeân môùi, ñaêng kyù baûn quyeàn treân toaøn theá giôùi veà kyû thuaät choáng seùt baèng kim thu seùt taïo tia tieân ñaïo PREVECTRON. Keát quaû thöû nghieäm kim PREVECTRON taïi hieän tröôøng trong nhöõng naêm 1993-1995 taïi Plorida Myõ thu thaäp nhieàu keát quaû sau:  Thôøi gian phaùt trieån tia tieân ñaïo höôùng leân cuûa kim thu seùt PREVECTRON sôùm hôn so vôùi kim thu seùt ñôn giaûn Franklin trong cuøng ñieàu kieän seùt thöïc .  Hoaït ñoäng hieäu quûa cuûa PREVECTRON döïa vaøo heä thoáng kích duøng ñoä doác cuûa ñieän tröôøng, khi noù ñaït giôùi haïn thì cho leänh khôûi ñoäng phoùng tia tieân ñaïo höôùng leân.  Chòu ñöïng ñöôïc ngay caû ñoái vôùi nhöõng cuù seùt coù 8 laàn phoùng ñieän moãi laàn 10KA. Phöông phaùp naøy cho pheùp kieåm tra ñoä beàn cô khí, ñieän khaùng, aûnh höôûng hieäu öùng ñieän ñoäng, caûm öùng ñieän ra xung quanh. TRANG 2
  3. ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP Ngoaøi caùc thieát bò choáng seùt tröïc tieáp nhö kim thu seùt, daây thoaùt seùt, heä thoáng thieát bò noái ñaát. Caùc thieát bò sau ñaây khoâng theå thieáu ñöôïc trong moät heä thoáng baûo veä choáng seùt hoaøn haûo. * Maùy ñeám seùt ñöôïc thieát keá ñeå ñeám vaø trình baøy thoâng soá nhöõng cuù seùt thaät söï xaûy ra cho moät kieán truùc coâng trình. * Thieát bò choáng seùt lan truyeàn ñöôïc thöïc hieän theo nguyeân taéc choáng quaù ñieän aùp baäc thang. Soùng quaù ñieän aùp coù daïng xung gia taêng ñoät ngoät ( do seùt hay do caùc thao taùc ñoùng caét treân löôùi), do ñoù coù khaû naêng gaây hö hoûng caùc thieát bò ñieän ñaëc bieät laø caùc thieát bò ñieän töû nhaïy caûm. Naêng löôïng trong moät soùng dao ñoäng nhö vaäy coù theå giaûm xuoáng nhôø 2 lôùp caét soùng vaø loïc soùng. *Lôùp caét soùng naêng löïc cao ñaët ôû tuyeán ñaàu laøm giaûm phaàn lôùn naêng löôïng cuûa soùng. *Ñieän aùp dö sau khi qua lôùp thöù nhaát seõ ñöôïc giaûm ñeán möùc cho pheùp cuûa thieát bò phía sau nhôø lôùp loïc soùng duøng thieát bò bieán trôû. Do caùc thieát bò baûo veä choáùng seùt tröïc tieáp vaø choáùng seùt lan truyeàn luoân ñöôïc caûi thieän haøng naêm. Do ñoù cuõng quan troïng trong vieäc caûi thieän caùc döï baùo theo caùc tieâu chuaån vaø quy ñònh quoác teá; nhaèm cung caáp thoâng tin chính xaùc cho caùc nhaø thieát keá heä thoáng choáng seùt cho caùc coâng trình vaø caùc khu vöïc coâng coäng. Caùc tieâu chuaån naøy phaûi ñeà ra caùc quy ñònh vaø khaùi nieäm chung bao goàm phaïm vi aùp duïng vaø ñoái töôïng caàn baûo veä, söï laép ñaët heä thoáng choáng seùt naèm beân ngoaøi coâng trình ñöôïc thöïc hieän nhö theá naøo. Noùi chung taát caû vaät lieäu, kích thöôùc, kieåu maõ cuûa caùc thieát bò phuïc vuï cho coâng vieäc thieát keá heä thoáng choáùng seùt phaûi ñöôïc tính toaùn, tra cöùu, choïn löïa ñuùng theo tieâu chuaån an toaøn cuûa quoác gia ñoù phaùt haønh. Duøng phaàn meàm MATLAB nhaäp vaøo caùc thoâng soá caàn thieát ñeå tính toaùn löïa choïn caáp baûo veä cho coâng trình, maät ñoä Seùt haèng TRANG 3
  4. ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP naêm trong vuøng dieän tích taäp trung töông ñöông Ac cuûa coâng trình caàn ñöôïc baûo veä seõ giuùp xaùc ñònh söï coù caàn thieát phaûi baûo veä cho coâng trình hay khoâng. Trong giai ñoaïn thieát keá thi coâng choáng seùt cho coâng trình, nhaø maùy cuï theå duøng thieát bò cuûa INDELEC vaø söû duïng phaàn meàm MATLAB caàn phaûi ñaëc bieät chuù yù caùc vaán ñeà sau:  Xaùc ñònh vò trí cuûa taát caû caùc thaønh phaàn trong heä thoáng choáùng seùt nhö kích thöôùc cuûa coâng trình, vò trí ñòa hình, ñòa chaát cuûa coâng trình (naèm ñôn ñoäc treân ñoài cao,naèm caïnh caùc coâng trình khaùc cao hôn hay thaáp hôn ).  Taàm quan troïng cuûa nhöõng dòch vuï trong coâng trình, coù ngöôøi thöôøng xuyeân hay khoâng, vaät lieäu loaïi gì, coù giaù trò hay khoâng, coù gaây aûnh höôûng ñoái vôùi moâi tröôøng khoâng.  Xaùc ñònh nhöõng ñieåm deå bò seùt ñaùnh nhaát.  Hình daïng vaø ñoä doác cuûa maùi, loaïi maùi, töôøng vaø nhöõng caáu truùc kim loaïi khaùc nhö caùc boàn nöôùc, boàn chöùa xaêng daàu, bôm nöôùc thaùp angten.  Xaây döïng phöông aùn choáng seùt tröïc tieáp vaø choáng seùt lan truyeàn cho coâng trình baèng caùch so saùnh kinh teá kyõ thuaät giöõa caùc phöông aùn vôùi nhau ñeå tieán haønh choïn moät phöông aùn thích hôïp.  Tính toaùn löïa choïn caáp baûo veä cho caùc boä phaän khu vöïc coù khaû naêng seùt ñaùnh vaøo, duøng phaàn meàm MATLAB ñeå moâ phoûng, töø ñoù tính vuøng baûo veä cho coâng trình.  Choïn thieát bò vaø laép ñaët heä thoáng choáng seùt cho coâng trình theo tieâu chuaån an toaøn quoác gia PHAÙP (NFC 17 –102 7/1995).  Vieäc löïa choïn caùc phaàn töû baûo veä phaûi ñaûm baûo caùc tieâu chuaån, ñoä tin caäy ñaûm baûo tuoåi thoï vaø khaû naêng laøm vieäc trong moâi tröôøng. Ngoaøi chæ tieâu kyõ thuaät caùc phaàn töû baûo veä ñöôïc löïa choïn coøn phaûi baûo ñaûm tính kinh teá, tuøy TRANG 4
  5. ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP thuoäc vaøo hoaøn caûnh kinh teá cuûa ñòa phöông, taàm quan troïng cuûa coâng trình caàn baûo veä maø tieán haønh ñaàu tö trang thieát bò cho thoûa ñaùng. TRANG 5

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản